Ordlista med ekonomiska begrepp & termer

I denna ordlista samlar vi vanliga ekonomiska begrepp och termer som har med företagsvärdering, företagsekonomi och bokföring att göra. Klicka vidare för att läsa mer om varje ord.

A

Avkastning

Avkastning visar hur värdet på en tillgång förändrats mellan två olika tidpunkter. Läs mer

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är en typ av företagsvärdering som bygger på företagets avkastning – vinst, omsättning eller kassaflöde. Läs mer

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring är en överenskommelse mellan parter inför ett planerat avtal. Betyder samma sak som letter of intent. Läs mer

B

Balansrapport

En balansrapport visar tillgångar, skulder och eget kapital vid en angiven tidpunkt. Läs mer

Balansräkning

En balansräkning visar ett bolags tillgångar, skulder och eget kapital vid räkenskapsårets slut. Läs mer

C

Corporate finance

Corporate finance handlar om hur företag finansierar sig själva och hanterar sina ekonomiska resurser. Läs mer

D

Due diligence

En djuplodande genomgång av ett företag, som ofta görs i samband med ett företagsförvärv. Innebär samma sak som företagsbesiktning. Läs mer

E

EBIT

EBIT är en företagsekonomisk term för ett företags rörelseresultat före räntor och skatt. Läs mer

EBITA

EBITA är ett företags rörelseresultat före räntor, skatt och nedskrivningar på immateriella tillgångar. Läs mer

EBITDA

EBITDA är ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella tillgångar och nedskrivning på immateriella tillgångar. Läs mer

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder i ett företag, dess nettoförmögenhet. Läs mer

Exitstrategi

En plan för att öka chanserna att kunna göra en exit (sälja företaget) under förmånliga omständigheter. Läs mer

F

Företagsbesiktning

En detaljerad genomgång av ett företag för att identifiera eventuella problem. Betyder samma sak som due diligence. Läs mer

Företagsmäklare

En person som arbetar med att förmedla företag, ofta men inte alltid mot provision. Läs mer

Företagsvärde

Företagsvärde är det ekonomiska värdet på en verksamhet som är i ett sådant skick att det kan drivas vidare. Läs mer

Företagsvärdering

En företagsvärdering är en uppskattning av vad ett bolag rimligen kan vara värt. Läs mer

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde är ett företags operativa kassaflöde minus investeringskostnader (kapitalomkostnader). Läs mer

G

Generationsskifte

Ett generationsskifte är när ett företag, familjeföretag, en skogsfastighet, gård eller ett lantbruk ska lämnas över till nästa generation. Läs mer

Goodwill

Goodwill är det värde i ett företag som överstiger det bokförda värdet, eget kapital. Läs mer

I

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är ett företags icke-monetära tillgångar som det inte går att ta på. Exempelvis logo, patent & kundregister. Läs mer

Inkråmsaffär

Inkråmsaffär är en företagstransaktion som endast innefattar tillgångar och möjligen personal. Samma sak som inkråmsöverlåtelse. Läs mer

Inkråmsöverlåtelse

Inkråmsöverlåtelse är en företagstransaktion som endast innefattar tillgångar och kanske även personal. Synonymt med inkråmsaffär. Läs mer

J

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett företags beskattade egna kapital. Läs mer

K

Kalkylränta

Kalkylränta eller diskonteringsränta är en räntesats som avspeglar ett avkastningskrav i en investering eller en företagsvärdering. Läs mer

Kapitalkostnad

Kapitalkostnad är vad det kostar att få och att använda ett kapital. Termen används bland företag, bostadsföreningar och för lån. Läs mer

Kassaflöde

Kassaflöde är de inbetalningar och utbetalningar som sker i ett företag under en angiven period. Läs mer

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys är en finansiell analys som visar hur ett företags likviditet förändras under en viss tidsperiod. Läs mer

Kassaflödesvärdering

En typ av företagsvärdering som är en uppskattning av vad framtida kassaflöden kan vara värda idag. Läs mer

Köpeskilling

Köpeskilling är det pris som en köpare och säljare kommit överens om. Läs mer

L

Likvidationsvärdering

Likvidationsvärdering är en värderingsmetod för att värdera företag som inte kommer att fortsätta sin verksamhet. Läs mer

Letter of intent

Letter of intent är en överenskommelse mellan parter inför ett planerat avtal. Samma sak som avsiktsförklaring. Läs mer

M

M&A

Mergers & Aquisitions, företagsförvärv, företagstransaktioner eller fusioner och förvärv på svenska. Handlar om hur två eller fler företag konsolideras i varandra. Läs mer

Marknadsvärde

Marknadsvärde är vad ett bolag, en vara, fastighet, förmån eller tjänst är värd på marknaden. Läs mer

Multipel

Multipel kan vara 1) värdemätare vid aktievärdering, 2) ett tal som multipliceras med vinsten i en värdering och 3) ett matematiskt begrepp. Läs mer

Multipelvärdering

Värdering av aktier utifrån en multipel, ofta vinst. Används även för värdering av börsnoterade aktier. Läs mer

N

Nuvärde

Nuvärde är det uppskattade värdet idag av kassaflöden som förväntas inträffa i framtiden. Läs mer

Nyckeltal

Nyckeltal är en ekonomisk term för jämförbara tal som kan användas för att utvärdera och analysera ett företags prestanda, värdering och ekonomiska hälsa. Läs mer

O

Omsättning

Omsättning är ett företags inkomster för sålda tjänster och varor, vanligtvis under ett år. Läs mer

Ortsprismetoden

Ortsprismetoden är ett sätt att bedöma en fastighets eller ett företags marknadsvärde utifrån vad liknande objekt sålts för i samma område tidigare. Läs mer

P

P/B-tal

P/B är ett nyckeltal som visar priset på en aktie i förhållande till eget kapital. Läs mer

P/E-tal

P/E-tal visar en akties pris i förhållande till vinst per aktie. Läs mer

P/S-tal

P/S-tal är ett nyckeltal som anger en akties pris i förhållande till företagets omsättning per aktie. Läs mer

R

Relativvärdering

Relativvärdering är att bedöma värdet på ett företag genom att jämföra med liknande bolag. Läs mer

Resultat

Resultat är intäkter minus kostnader. Om resultatet är negativt gör företaget en förlust. Ifall det är positivt kallas det för vinst. Läs mer

Resultatrapport

En rapport över intäkter, kostnader och resultat under en viss period. Läs mer

Resultaträkning

En resultaträkning är en rapport över företagets intäkter, kostnader och resultat under ett räkenskapsår. Läs mer

Räntabilitet

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som visar ett företags förmåga att ge avkastning på kapitalet. Läs mer

S

Säljarrevers

En säljarrevers är en uppgörelse mellan köpare och säljare som innebär att köparen betalar en del av köpeskillingen på avbetalning. Läs mer

Substansvärde

Substansvärde är ett begrepp som innebär marknadsvärdet av tillgångar minus skulder. För investmentbolag är det nettovärdet av de producerande bolagens tillgångar. Läs mer

Substansvärdering

En företagsvärdering som bygger på värdet av bolagets tillgångar minus dess skulder. Läs mer

T

Tilläggsköpeskilling

Vid företagsförvärv är tilläggsköpeskilling en del av den totala köpeskillingen som betalas vid ett senare tillfälle. Läs mer

Transaktionsrådgivning

Hjälp med förhandling mellan köpare och säljare inför en företagstransaktion. Läs mer

V

Vendor due diligence

En besiktning som säljaren gör av sitt eget företag. Läs mer

Vinst

Vinst är ett positivt resultat. Läs mer

Värderingsman

En person som är specialiserad på att värdera företag, fastigheter eller lösöre. Läs mer

Å

Årsredovisning

En årsredovisning är en årlig sammanställning av ett företags räkenskaper. Läs mer

Ä

Ägarskifte

Ägarskifte innebär att ägandet för ett företag ändras. Ofta handlar det om att en eller flera aktieägare säljer sina andelar till en köpare. Läs mer

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.