Vad är corporate finance?

Corporate finance är ett område inom företagsekonomi som handlar om hur företag finansierar sig själva och hanterar sina ekonomiska resurser. Det innefattar bland annat kapitalanskaffning, investeringsbeslut och hantering av kassaflöden.

Corporate finance – mer än företagsfinansiering

På svenska används ibland begreppet företagsfinansiering, men det är egentligen snävare än vad corporate finanance egentligen innebär. Därför används ofta det engelska uttrycket även på svenska.

Eftersom begreppet är så brett kan det lätt uppfattas som lite ”luddigt”. Det finns flertalet banker, revisionsföretag och rådgivare som erbjuder tjänster inom corporate finance. Vad exakt det innebär kan variera, men grovt sett kan vi dela upp ämnet i tre delar:

  • Budgetering: Hur företagets resurser ska prioriteras till viss verksamhet eller vissa projekt.
  • Finansiering: Hur bolagets investeringar och aktiviteter ska finansieras.
  • Hantering av rörelsekapital: Hur företaget hanterar sitt kassaflöde och säkerställer likviditet.

Corporate finance i praktiken

För att göra det lite mer konkret går vi här igenom ett par exempel på vad corporate finance kan innebära i praktiken

Exempel 1 – expansion genom förvärv

Ett företag har varit etablerat på marknaden ett tag och har en stabil organisk tillväxt. För att fortsätta denna framgångsresa har ledningen dock kommit fram till att bolaget kommer att behöva göra förvärv för att nå aktieägarnas förväntningar de kommande 3 – 5 åren.

Bolaget anlitar en M&A-rådgivare för att identifiera möjliga företag att köpa. Rådgivaren inleder dialog med uppköpskandidater och bistår senare med företagsvärdering och due diligence av de bolag som shortlistats.

Som del av uppdraget får företaget hjälp att skapa en plan för hur kapitalanskaffningen för expansionen ska gå till. Styrelsen och rådgivaren kommer fram till att det bästa i det aktuella läget är att finansiera köpen genom en nyemission och genom att ge ut obligationer.

Exempel 2 – stärka kassaflödet

En mekanisk verkstad med 50 miljoner i årlig omsättning kämpar med ett svagt kassaflöde vilket gör att det stundtals är mycket svårt att betala leverantörsfakturor och löner – för att inte tala om vidare expansion.

Bolaget anlitar en rådgivare som gör en djuplodande kassaflödesanalys. Rådgivaren har dessutom erfarenhet av kapitalanskaffning.

Rådgivaren kommer med ett förslag som bland annat innebär att omförhandla betalningsvillkoren för några av underleverantörerna och att avyttra en del av verksamheten som lider av oregelbundna och svaga kassaflöden.

Dessutom kommer rådgivaren fram till att det borde finnas möjlighet att refinansiera företagets långfristiga lån efter det att vissa förändringar gjorts i hur företaget redovisar sina tillgångar, inklusive immateriella tillgångar som exempelvis patent.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.