Företagsvärdering

Företagsvärdering handlar om att uppskatta det troliga ekonomiska värdet i ett bolag.

Vill du veta vad ditt eller någon annans företag värt? Det kan vi hjälpa dig att ta reda på.

3

Gör en företagsvärdering på rätt sätt

Nielsen Valuation Group är en av de främsta aktörerna inom företagsvärderingar i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss direkt för ett inledande samtal.

I denna artikel berättar vi mer om hur det går till och vad du bör tänka på när du ska värdera ett företag. Vi tittar också på några av de främsta misstagen i branschen. En felvärdering kan givetvis bli en kostsam historia, något som vi hjälper dig att undvika.

Vill du ha hjälp att värdera ett bolag? Med vår företagsvärdering får du alltid en skräddarsydd bedömning av vad ditt eller någon annans företag är värt. Varje analys görs för hand av en expert. Vi använder aldrig automatiserade verktyg.

Kontakta oss för en offert

I denna artikel får du läsa om:

Vad är företagsvärdering?

Företagsvärdering är en process där du med hjälp av data, främst från räkenskaperna, försöker komma fram till en så rättvisande bild som möjligt av ett företags ekonomiska värde.

Det är inte helt enkelt. Kvalificerade företagsvärderingar bör ske enligt principen intrinsic value – det inneboende värdet i ett företag. Det finns många sätt att komma fram till detta värde och beroende på vald metod kan det bli ganska stora skillnader.

En väl utförd värdering bör göras av en opartisk värderare som utgår från en normalisering av bolagets årsredovisning – balansräkning och resultaträkningar. Det innebär att justera värden så att de återspeglar verkligheten på ett korrekt sätt.

Vi kommer till detta strax.

Vanligast är att värdera aktiebolag, men det går självklart också att utvärdera handelsbolag, kommanditbolag, en ideell förening eller en enskild firma.

Ibland används även företagsbesiktning och intervjuer för att med större säkerhet kunna fastställa värdet.

Företagsvärdering är en uppskattning

Företagsvärdering är alltid en uppskattning. Vad ett bolag i själva verket är värt är det pris som en köpare och en säljare är villiga att mötas för att genomföra en företagstransaktion.

Ett bolag som värderas till 20 miljoner kan säljas för 50 miljoner – eller för 5. Det beror helt och hållet på köparen och säljaren.

Men genom att värdera bolag kan köpare, säljare, ägare, en domstol, parterna i en skilsmässa – eller vem som helst som är intresserad av vad förtaget är värt, få en kvalificerad, oberoende och välavvägd bedömning. Vi ska strax titta på hur en sådan värdering kan gå till.

Det är ofta ett riktigt hantverk där många års erfarenhet hos värderaren kan hjälpa till att avslöja sådant som inte är direkt uppenbart för en lekman som tittar på räkenskaperna. Hör Christoffer Nielsen berätta hur verkligheten kan skilja sig från den förenklade bild som ibland skildras i filmer och serier:

 

3

Varför och när behöver man värdera ett företag?

Det kan finnas många anledningar att göra en företagsvärdering.

Här är några av de vanligaste exemplen:

 • Inför ett köp av ett företag (företagsförvärv)
 • När du vill sälja ditt bolag
 • Om företaget behöver ta in externt kapital från investerare
 • Inför en nyemission
 • För att jämföra sig med konkurrenterna
 • Inför strategiska beslut
 • I samband med en M&A
 • Vid generationsskifte i ett familjeföretag
 • Om ni planerar att införa incitamentsprogram
 • Lösa ut delägare i aktiebolag
 • Vid tvångsinlösen av aktier

Det är också vanligt med civilrättsliga anledningar att värdera ett företag:

 • Skilsmässa & bodelning
 • Försäkringsärende
 • Taxering
 • Domstolsärende
 • Arv
 • Skatteärende

Kom ihåg – Ibland räcker det att vara lite nyfiken på vad bolaget är värt för att låta göra en företagsvärdering!

Därför är det viktigt med en oberoende företagsvärdering

Det är oftast en god idé att anlita en professionell och oberoende värderare oavsett vad du har för anledning att värdera ett företag.

Företagsvärderarens kunskap och erfarenhet hjälper dig att få en mer exakt bedömning av det faktiska värdet – bortom vad som går att utläsa vid en första bedömning av resultaträkning och balansräkning.

En opartisk värdering utgår från det inneboende värdet i bolaget och bygger på en normalisering av årsredovisningen.

Ibland behövs intervju och besiktning på plats också. Detta gör att du får en mer realistisk bild av företagets värde.

Kontakta oss för en offert

Hur gör man en företagsvärdering?

Hur det går till att värdera ett företag varierar mycket från fall till fall beroende på vad syftet med värderingen är. Varje seriös företagsvärdering utgår från en eller flera värderingsmetoder.

Det finns i princip tre sätt att värdera företag på beroende på vad du utgår från:

 • Tillgångar: Det snabbaste och lättaste sättet att värdera ett företag på är genom substansvärdering. Lite förenklat innebär det att du tar företagets tillgångar minus dess skulder. Dock missar detta sätt att ta hänsyn till lönsamhet och tillväxt.
 • Avkastning: Om vi istället utgår från avkastningen vägs tillväxten och lönsamheten in i företagets värde. Avkastningsvärdering kallas metoden. Nackdelen är då att någon hänsyn inte tas till tillgångarna.
 • Marknadsvärde: Ett tredje sätt att värdera företag på är genom att utgå från vad liknande verksamheter sålts för på marknaden. Det förutsätter dock att det finns liknande företag att jämföra med. Ingen hänsyn tas till vare sig tillväxt eller tillgångar.

Som du kan se finns det ingen värderingsmetod som är helt perfekt. Av den anledningen är det vanligt att kombinera metoder för att få ett så rättvisande värde som möjligt.

Olika sätt att värdera ett bolag på – värderingsmetoder

Det finns olika metoder att använda för att värdera ett företag. ”Värdet” som du får fram på papper kan skilja sig en hel del beroende på vilken metod du väljer.

Vilket sätt som är lämpligt beror bland annat på hur stort företaget är, typ av verksamhet och syftet med värderingen.

Som sagt – inte sällan kombineras olika metoder för att få en bättre bedömning.

Ovan nämnda tre sätt att värdera bolag på förekommer i de olika värderingsmetoderna av företag.

Här är de vanligaste typerna av företagsvärdering:

 • Marknadsvärdering
 • Substansvärdering
 • Avkastningsvärdering
 • Kassaflödesvärdering / DCF
 • Likvidationsvärdering
 • Multipelvärdering

Låt oss nu titta närmare på dessa och hur de fungerar.

Marknadsvärdering

Företagsvärdering med marknadsvärdering bygger på att observera till vilket pris liknande verksamheter säljs på marknaden.

En bra värderingsmetod när många jämförelseobjekt finns

Givet att det finns tillräckligt med data är detta ofta det bästa sättet att värdera ett företag på. Det beror på att bolagsvärdet i slutändan är det pris som köpare och säljare kan komma överens om.

Eftersom marknadsvärdering bygger på tidigare sådana överenskommelser är den därför den bästa indikationen på vad du kan förvänta dig för värde på en verksamhet.

Ofta brist på data

Tyvärr är denna värderingsmetod inte helt oproblematisk. Det finns nämligen mycket sällan tillräckligt med information för att en marknadsvärdering ska bli korrekt. Som regel krävs minst två jämförbara transaktioner med komplett information.

Saknas det kan det ändå gå att göra en företagsvärdering om du har tillgång till ett mycket stort antal jämförelseobjekt. Finns det exempelvis annonser med tio företag som är till salu inom samma bransch kan det fungera som underlag till en bedömning, även om informationen hos samtliga är ofullständig.

Tar ingen hänsyn till lönsamhet och tillgångar

Ett annat problem med marknadsvärderingsmetoden är att den inte tar in de allra viktigaste komponenterna i en företagsvärdering: lönsamhet och tillgångar.

Denna metod har tunnelseende för vad andra företag har sålts för och därmed missar den vad som annars anses vara det viktigaste i en företagsvärdering.

Då passar marknadsvärdering

På grund av behovet av flera jämförelseobjekt samt det faktum att lönsamhet och tillgångar inte tas i beaktande lämpar sig denna metod bäst för ganska små verksamheter med lokal koppling.

Bland sådana företag kan det ofta finnas mer likheter än skillnader mellan olika bolag. Hit hör bland annat restauranger, barer, butiker, frisörsalonger och kiosker.

Fördelar

 • Träffsäker värderingsmetod – Uppskattningen brukar stämma ganska bra med det faktiska marknadsvärdet
 • Enkel värdering – Finns gott om data kan även en lekman göra en någorlunda exakt företagsvärdering
 • Snabb – Inte särskilt tidskrävande sätt att värdera företag på

Nackdelar

 • Kräver mycket data – Information behövs om tidigare liknande företagstransaktioner i samma bransch
 • Begränsad – Passar nästan uteslutande på små och lokala verksamheter
 • Visar inte tillgångar – Ingen hänsyn tas till tillgångar som maskiner, inventarier och lager
 • Inga skulder – Vilken skuldsättningsgrad firman har vägs ofta inte in i själva värderingen
 • Ingen vinst och tillväxt – En verksamhet som är mer lönsam och växer snabbare får ingen högre värdering
Nielsenforetagsvardering-foretagsvardering-marknadsvardering

Butiker, kaféer och andra inrättningar som det finns många sålda objekt av kan gå att värdera med marknadsvärdering.

Substansvärdering

Substansvärdering är en slags företagsvärdering som bygger på företagets substansvärde. Detta är i princip bolagets eget kapital – skillnaden mellan tillgångar och skulder.

En enkel värdering av företag

Substansvärdering är en relativt enkel värdering av företag eftersom den bygger på information som återfinns i balansräkningen.

Därmed är det också en snabb värderingsmetod som dessutom är tillgänglig för gemeneman. Du kan göra en enklare företagsvärdering själv genom att använda denna metod.

Normalisering är tidskrävande

Att hitta substansvärdet i balansräkningen går snabbt. Att kontrollera intäkter, kostnader och rörelseresultat i resultaträkningarna likaså.

Det som tar tid med en ordentligt genomför substansvärdering är att normalisera balansräkningen och resultaträkningarna. Detta arbete kräver oftast också att du anlitar en professionell värderare för att få en korrekt uppskattning.

För att förstå vad detta egentligen innebär kan vi ta en liknelse. Så här säger Christoffer Nielsen:

”Tänk dig en bil som ska lackeras. Att göra en slutkalkyl i en företagsvärdering kan liknas med att spraya på färgen på bilen. Det går ganska fort. Men innan vi kommit dit krävs ett gediget förarbete för att resultatet ska bli bra. Detta förarbete består av rostborttagning, slipning, spackling och grundmålning. På motsvarande sätt krävs en rejäl genomgång och bearbetning av balansräkning och resultaträkningar för att värderingen ska bli korrekt.

Tyvärr är det många som missar den biten och det handlar inte om några 5 – 15 procent felberäkning av värdet. Det kan egentligen bli hur mycket fel som helst.”

Vad innebär normalisering av balansräkning och resultaträkning?

Med normalisering innebär att man gör vissa justeringar för att värderingen ska motsvara det verkliga värdet i företaget. En vanlig justering är att skriva upp värdet på avskrivna tillgångar. Värdet på maskiner och fordon till exempel är ofta högre än vad som står i räkenskaperna. Här utgår man från ersättningsvärdet, inte nypris, marknadsvärde eller bokfört värde.

Ett annat exempel på normalisering är att skriva av dåliga fordringar.

Immateriella tillgångar – en komplex fråga

Ibland finns behov att skriva ner eller skriva upp värdet på immateriella tillgångar i en substansvärdering. Immateriella tillgångar kan exempelvis vara patent, logotyp, varumärke eller R&D.

Här finns en gråzon. Mindre företag brukar sällan ta upp immateriella tillgångar men startups kan välja att göra det för att förbättra kreditvärdigheten. En företagsvärderare behöver göra en avvägning från fall till fall för att bedöma i vilken mån dessa bör vara med i värderingen av bolaget och om uppgifterna eventuellt måste justeras.

Företagsvärdering som inte tar hänsyn till potentialen

Det största problemet med en substansvärdering är ändå att den inte tar hänsyn till företagets potential.

Denna värderingsmetod ger en ögonblicksbild av det värde som finns i verksamheten. Ingen hänsyn tas till företagets tillväxt, kassaflöde och utvecklingspotential.

Då passar substansvärdering

Substansvärdering är vanligast att använda bland mindre företag och bland unga bolag. Den är tillämpbar även på verksamheter som ännu inte går med vinst.

Särskilt användbar är metoden i företag som äger mycket maskiner eller tunga fordon. Även investmentbolag, fastighetsbolag och andra företag med stora tillgångar har nytta av denna metod för företagsvärdering.

Värderingsmetoden kan även bidra till helhetsbedömningen när den används i kombination med en annan metod, exempelvis avkastningsvärdering eller marknadsvärdering.

Gör en professionell substansvärdering nu

Fördelar

 • Snabb – Det går snabbt att hitta substansvärdet i balansräkningen
 • Enkel – I sin simplaste form är det okomplicerat att utföra värderingen
 • Specifik – Bygger inte på spekulation utan grundar sig i faktiska förhållanden
 • Bra vid betydande tillgångar – Ett lämpligt sätt att värdera företag när det finns mycket maskiner, fordon och annan utrusning eller lager

Nackdelar

 • Tar inte hänsyn till lönsamhet – Hur intjäningsförmåga och vinsten utvecklas påverkar inte värderingen
 • Ospecifik – Tar inte någon hänsyn till hur tillgångarna används
 • Passar inte tjänsteföretag– Bolag vars värde till stor del bygger på immateriella tillgångar låter sig inte värderas med denna metod
 • Inga synergieffekter – Värdet av eventuella synergieffekter syns inte med en substansvärdering
 • Svårare i praktiken – I slutändan behövs ändå en professionellt utförd företagsvärdering för att få rätt ingångsvärden till uträkningen

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är en typ av företagsvärdering som utgår från vad företag avkastar. Den har även möjlighet att vara framåtblickande. På engelska kallas detta för ROI-metoden (som i Return On Investment)

Ett av de vanligaste sätten att värdera företag

Med en avkastningsvärdering utgår man från historisk avkastning för att uppskatta ett värde på företaget. Ofta handlar det om att blicka tillbaka 3 till 5 år i tiden.

Själva avkastningen kan mätas på flera olika sätt. Det kan exempelvis vara i form av vinst eller kassaflöde.

Denna typ av företagsvärdering är en av de vanligaste. Den stora fördelen med metoden är att den utgår från den vinst eller omsättning som bolaget genererar. Därmed bygger den inte på tillgångarna. Två bolag med samma tillgångar kan skilja sig mycket åt i hur de använder dessa tillgångar och hur bra de är på att skapa värde på sikt.

Kan ta hänsyn till affärsidé och immateriella tillgångar

En annan fördel med avkastningsvärdering är att detta sätt att värdera företag kan beakta immateriella tillgångar och annat som sällan eller aldrig kommer fram i en ren substansvärdering.

Till exempel kan bolagets affärsidé, dess position på marknaden, personaltillgångar, know-how och varumärke vägas in som del av företagsvärderingen. Patent, teknik och mjukvara likaså.

Bygger på många antaganden

Den stora nackdelen med vissa avkastningsvärderingar är att de bygger på flera antaganden och gissningar.

Till exempel behöver räkenskapsperioder ofta viktas olika och då behövs en argumentation kring varför vikningen ska ske på ett eller ett annat sätt. Ju fler komponenter en värdering innehåller desto fler antaganden måste göras.

Likväl kan denna ”best guess” bli ganska så exakt om rätt ingångsvärden används. För att lyckas med det rekommenderar vi att använda en företagsvärderare som kan konsten att balansera de olika parametrarna för att få fram en välavvägd värdering av företaget.

Vi på Nielsen Valuation Group brukar undvika att väga in prognoser i våra värderingar och utgår istället från faktiska data.

Då passar avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är en bra värderingsmetod i de flesta fall. Särskilt lämplig är denna metod för att värdera växande och värdeskapande bolag, företag som går med vinst.

Är verksamheten ett investeringscase som ska ta in kapital råder inget tvivel om att avkastningsvärdering passar mycket bättre än exempelvis en substansvärdering. Men då behövs onekligen även ett element av spekulation, vilket är riskfyllt.

Tjänsteföretag och andra bolag med stora immateriella värden har också stor nytta av denna typ av företagsvärdering.

Beställ en värdering nu

Fördelar

 • Beaktar avkastning – Företag som skapar vinst och / eller kassaflöde premieras
 • Visar på trender – Hur avkastningen utvecklats de senaste åren påverkar värdet
 • Kan vara framåtblickande – Passar när verksamheten ska fortsätta att utvecklas
 • Passar tillväxtbolag – Bygger på värdeskapande, inte företagets tillgångar
 • Inkluderar immateriella tillgångar – Bra då många av dagens företag till stor del består av immateriella värden

Nackdelar

 • Komplext – Kräver många moment som tar tid
 • Spekulativt? – Om en framåtblickande värdering ska göras måste vissa antaganden göras, vilket är riskfyllt
 • Tar inte hänsyn till tillgångar – Företagets tillgångar kan behöva vägas in genom att kombinera med substansvärdering

Kassaflödesvärdering / DCF

Kassaflödesvärdering är en underkategori till avkastningsvärdering. Fokus här är att avgöra om verksamheten kommer att klara sig ekonomiskt eller inte. Därför görs en normalisering av kassaflödet, en så kallad kassaflödesnormalisering.

Ett vanligt förekommande begrepp inom denna värderingsmetod är diskontering av kassaflöden. Det betyder att man diskonterar framtida kassaflöden till den så kallande kalkylräntan.

För ganska ”normala” företag med relativt låg risk blir det ingen större skillnad i värderingen med ett diskonterat kassaflöde. Däremot gör det en radikal skillnad när en högrisk-startup ska värderas.

Hur fungerar det? Framtidsprognosen justeras med kalkylränta

Metoden bygger på att pengar idag är värda mer än samma pengar i morgon. Därför justeras värderingen med risken som det innebär att investera i en verksamhet över tid. Ju högre risken är, desto högre skall den ränta vara som diskonterar det fria kassaflödet.

En kommersiell fastighet ska exempelvis beräknas med låg ränta, medan ”app tech start-ups” beräknas med höga räntor på grund av skillnaden i risk.

Ännu mer antaganden och spekulationer

All förtagsvärdering innehåller ett visst mått av antaganden. Men just värdering enligt DCF / diskonterat kassaflöde är i princip enbart spekulation. Vissa väljer att kalla det för ”projektioner”.

Vi har en bestämd uppfattning om denna metod. Så här säger Christoffer Nielsen:

”Projektioner görs ofta av startups som vill presentera sin företagsidé för investerare. Min åsikt är att det är oseriöst att påstå att man kan veta omsättningen om 3–5 år. Det är alldeles för många variabler som inverkar på den.

Att betala för en företagsvärdering som i grund och botten bygger på antaganden om företagets framtida omsättning är bortkastade pengar. Då kan du lika gärna gissa omsättningen och sedan betala någon på Fiverr en liten slant för att göra själva kalkylen.

Det du ska betala för när du värderar en verksamhet är företagsvärderarens erfarenhet att avgöra vad som är rimliga antaganden.

Hit hör bland annat att normalisera räkenskaperna men även att säga: nej – det är tyvärr inte rimligt att göra en uppskattning baserat på dessa uppgifter.”

Av den anledningen brukar vi på Nielsen Valuation Group så långt det går undvika att räkna på diskonterade kassaflöden i våra företagsvärderingar. Därför kan du också förlita dig på att vi inte presenterar några önskesiffror. Vår analys är alltid välavvägd.

Då passar kassaflödesvärdering

Med det sagt kan det finnas situationer då denna typ av värdering av företag är försvarbar. Konkret är det i de fall där det saknas historik i företaget att ta ställning till.

Ibland behövs en bolagsvärdering här och nu trots att det inte finns någon historik att gå på. Så kan det bli vid ett delägarutköp eller tvistemål till exempel. Då kan en kassaflödesvärdering vara lösningen.

Finns det historik i form av tidigare årsredovisningar är det bättre att låta göra en traditionell avkastningsvärdering.

Gör en kassaflödesvärdering

Fördelar

 • Fungerar utan historik – Går att applicera på start-ups
 • Material till hisspitchen – Få en siffra på vad förhoppningsbolaget kan bli värt

Nackdelar

 • Mycket spekulativ värderingsmetod – Antaganden om framtida kassaflöden och vilken diskonteringsränta som ska användas
 • Mycket oprecis – Värderingen kan skilja sig mycket från ett marknadsvärde som eventuellt framkommer ifall en verklig företagstransaktion äger rum

Likvidationsvärdering

Likvidationsvärdering är en underkategori till substansvärdering. Denna typ av företagsvärdering används för företag som hamnat i finansiell kris. Så är fallet exempelvis i bolag som står inför en rekonstruktion eller konkurs.

Värdet är i princip lika med tillgångarna minus skulderna samt minus samtliga kostnader för avveckling. Det är också realistiskt att räkna med ett visst avdrag på grund av det faktum att företaget nått vägs ände. Förhandlingspositionen är inte den bästa.

Likvidationsvärdering vs substansvärdering

Skillnaden mot ”vanlig” substansvärdering är att företaget inte värderas som en så kallad going concern. I stället är det det så kallade slaktade värdet som man räknar på med denna företagsvärdering.

På engelska kallas detta ”lack of marketability discount”. På svenska har vi ingen bra översättning på detta utan vi använder oss snarare av det engelska uttrycket.

Du kan tänka dig att du sitter vid förhandlingsbordet med en stor skylt där det står ”Konkursförsäljning. Visserligen kan man argumentera för att detta inte borde förändra köparens syn på förhandlingen. I verkligheten kan vi nog alla vara överens om att så ändå blir fallet.

Köparen vet att hon eller han sitter på alla korten vid förhandlingsbordet. Det brukar utnyttjas för att få en så bra deal som möjligt.

Då passar likvidationsvärdering

En likvidationsvärdering kan bli aktuell i samband med en konkurs eller rekonstruktion. Likaså kan det vara en lämplig värderingsmetod i samband med dödsfall där verksamheten behöver avvecklas som konsekvens av att den avlidne inte längre kan driva bolaget.

Fördelar

 • Enkel värderingsmetod – Inga hänsyn behöver tas till trend och potential
 • Bra val vid avveckling av verksamhet

Nackdelar

 • Sannolikt lägre värde än vid substansvärdering – på grund av dåligt förhandlingsläge

Beställ en likvidationsvärdering

Nielsenforetagsvardering-foretagsvardering-likvidationsvardering

I en företagsvärdering genom likvidationsvärdering har säljaren alltid ett sämre utgångsläge. Köparen vet nämligen att säljaren inte har så många alternativ, vilket utnyttjas.

Multipelvärdering

Slutligen har vi multipelvärdering som är ytterligare en värderingsmetod vid företagsvärderingar. Den går att använda på börsnoterade bolag.

En komparativ värdering av liknande företag

Multipelvärdering en slags företagsvärdering som bygger på att jämföra två eller fler företag inom samma bransch.

Värderingen i ett bolag jämförs med den i andra liknande verksamheter. Därför går denna metod också under beteckningen komparativ värdering och jämförande värdering.

Detta sätt att värdera företag kräver att det finns ett marknadsvärde på varje bolag som ingår i jämförelsen. Av den anledningen är den endast praktiskt applicerbar på börsnoterade verksamheter.

Värdemultiplar möjliggör snabb analys

Denna värderingsmetod finner sin styrka i sin enkelhet. Marknadsvärdet behöver du inte spekulera i eftersom det alltid är känt i publika aktier. Börskursen multiplicerat med antal aktier ger marknadsvärdet.

Istället kan du fokusera på att värdera varje aktie efter en eller flera valda så kallade värdemultiplar. Här är några exempel:

 • P/S-tal: Pris i förhållande till omsättning
 • P/E-tal: Pris i förhållande till vinsten
 • P/B-tal: Priset i förhållande till det bokförda värdet
 • EV/EBIT: Börsvärdet delat med vinst före ränta och skatter

Denna multipel är en siffra som i de flesta fall innebär en högre värdering ju högre siffran är. Om exempelvis P/S är lika med 2 innebär det att investerarna (marknaden) värderar aktien till två gånger dess omsättning.

Då passar multipelvärdering

Multipelvärdering passar som värderingsmetod för att jämföra värdet i olika börsnoterade bolag inom samma nisch.

Om ett bolag har ett marknadsvärde på 5 miljarder och ett annat är värt 7 miljoner säger inte så mycket egentligen. Om du däremot kan få reda på att det ena värderas till 25 gånger sin vinst medan det andra endast har en värdering på 15 gånger vinsten så säger det en del om marknadens syn på verksamheten just nu.

Fördelar

 • Snabb företagsvärdering – Data finns allmänt tillgänglig för att analyseras
 • Flexibelt – Du kan kombinera flera multiplar för att få en mer komplex aktievärdering
 • Gratis – Uppgifterna finns öppet tillgängliga

Nackdelar

 • Endast börsnoterade bolag – Du behöver marknadsvärdet för att kunna värdera
 • Begränsad tillämpning – Jämförelsen blir korrekt endast om de ingående bolagen är jämförbara
 • Endast en ögonblicksbild – Ett nyckeltal har begränsad betydelse för sig självt och bör sättas i ett sammanhang för att förstås
 • Lätt att misstolka – Är en låg värdering ett köptillfälle eller ett tecken på att något är fel i verksamheten?

Hur beräknar man värdet på företaget?

Ska du göra en mer avancerad bedömning av vad verksamheten är värd räcker det inte att göra en enkel substansvärdering – och definitivt inte en värdering online.

Du behöver lägga tid på att analysera olika aspekter av bolaget och se bortom vad som står i balansräkning och resultaträkningar.

Följande lista visar några av de viktigaste faktorerna att titta på vid en företagsvärdering:

 • Lönsamhet / vinst – historisk och förväntad
 • Nettotillgångar
 • Humankapital, personal & ägarberoende
 • Skalbarhet
 • Strukturkapital
 • Marknadsanalys & konkurrensanalys

Vi ska nu gå igenom dessa mer i detalj.

Lönsamhet / vinst – historisk och förväntad

Det absolut viktigaste att titta på vid en företagsvärdering är hur lönsam verksamheten är.

Titta på historiska vinster de senaste 1–3 åren och normalisera dessa så att de stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten.

Här kan det vara på sin plats med en viktning av vinsten. Exempelvis att låta vinsten från föregående räkenskapsår stå för 50 procent av kalkylen, året dessförinnan 25 procent och innevarande år 25 procent.

Projektion av vinst kan användas i undantagsfall. Risken för felbedömning ökar dock markant när detta element, som vi måste kalla spekulation, vägs in i beräkningen.

Nettotillgångar

Det näst viktigaste att ha med i en värdering av ett företag är dess nettotillgångar, det vill säga eget kapital i företaget.

Detta motsvaras av summan av tillgångarna minus summan av skulderna.

Kom ihåg att du måste normalisera nettotillgångarna. Det är till exempel vanligt att anläggningstillgångar som maskiner och utrustning avskrivs i bokföringen. Det innebär givetvis inte att det ekonomiska värdet är noll. Eller tvärtom – att lätt begagnad utrustning värderas till inköpsvärde, vilket också blir fel.

Här är en video där Christoffer Nielsen förklarar hur dolda kostnader för lastbilar kan påverka värderingen så att den blir felaktig:

2

Humankapital, personal & ägarberoende

Människorna i och bakom bolaget kan ha mer eller mindre inverkan på värderingen.

Mer i kunskapsberoende servicebolag och företag med stor andel forskning och utveckling. Mindre så i exempelvis kapitalintensiv tillverkningsindustri.

Gemensamt, oavsett företagstyp, brukar vara att applicera en så kallad nyckelpersonsrabatt.

Den innefattar i huvudsak ledningen och nyckelpersoner i verksamheten. Om exempelvis en företagstransaktion kommer att innebära att dessa personer försvinner ut ur bolaget behöver detta tas med i beräkningen.

En annan vanlig rabatt är det som på engelska kallas för discount for lack of control. Den appliceras vid ofördelaktiga ägarskapsförhållanden – exempelvis 49-51 procent.

Skalbarhet

Att bedöma skalbarheten i ett företag och använda det i samband med en värdering leder lätt till spekulation. Däremot kan bolagsvärderingen påverkas av huruvida verksamheten är mer av ett ”traditionellt bolag” eller en scaleup – ett företag som påbörjat en stark tillväxtresa.

Traditionella företag värderas vanligen med en vinstmultipel, justerat för övriga faktorer, inte minst nettotillgångarna.

Tillväxtbolag, speciellt sådana som ännu inte går med vinst, kan istället behöva värderas med en omsättningsmultipel. Det viktiga i så fall är att tillväxten händer här och nu. Företaget accelererar.

Strukturkapital

I ett företag med stort strukturkapital är allt eller det mesta uppordnat och dokumenterat. Det finns processer och rutiner. Motsatsen kan vara ett bolag där ”allt finns i företagarens huvud”.

Inom företagsvärderingar ses strukturkapital mer som ett buzzword. Det är svårt att kvantifiera på ett sätt som gör det relevant i en värdering.

Det är snarare som så att strukturkapitalet kan påverka det faktiska pris till vilket företaget kan säljas. Är räkenskaper, datorsystem och lokaler dåligt skötta kommer det att skrämma bort vissa köpare. Och färre intressenter leder som bekant vanligtvis till ett lägre pris på marknaden.

Marknadsanalys & konkurrensanalys

Hur marknaden och konkurrenssituationen för företaget ser ut kan påverka det värde som det får exempelvis vid en försäljning.

För relativt små bolag med en omsättning under runt 500 miljoner kronor är denna aspekt dock sällan särskilt viktig i samband med själva värderingen av företaget. Övriga faktorer väger mycket tyngre.

För de lite större företagen är det annorlunda. Här blir det viktigt att exempelvis observera om marknaden domineras av ett par tre aktörer med stor ”vallgrav” eller om det är relativt lätt för nya aktörer att erövra marknadsandelar.

Vem kan värdera företag?

Den allra enklaste formen av värderingar av ett företag, en enkel substansvärdering, kan du faktiskt göra själv. Men i de flesta fall är det ändå klokt att anlita en expert.

Här är några av vanligaste typerna av leverantörer för företagsvärderingar:

 • Specialiserade företagsvärderare
 • Företagsmäklare
 • Generella affärskonsulter
 • Generella värderingsmän
 • Företagsvärdering online (onlinevärdering)

Vad är bäst? Det beror mycket på vilken typ av verksamhet du ska värdera. Låt oss visa med några exempel:

Specialiserade företagsvärderare

Det är inte så vanligt med specialister på företagsvärdering, ofta på grund av att branschen är relativt smal. Då är det mycket vanligare att företagsmäklare och generella affärskonsulter expanderar sitt tjänsteutbud till att erbjuda bolagsvärdering.

I Sverige finns ingen särskild ackreditering för företagsvärderare. De företag som erbjuder tjänster för företagsvärdering behöver således inget godkännande eller någon legitimering så som exempelvis läkare eller advokater behöver.

Trots det har givetvis de flesta som beställer en företagsvärdering en förhoppning om att både de själva och motparten ska kunna lita på värderingen. Av den anledningen är det ytterst viktigt att välja en kvalificerad och specialiserad leverantör.

Nielsen Valuation Group tillhör kategorin specialiserade företagsvärderare. Vi arbetar med utgångspunkt i att våra värderingar ska vara helt oberoende och gå att lita på. De är hållbara i domstol såväl som i förhandlingar.

Beställ en företagsvärdering

Nielsenforetagsvardering-foretagsvardering-konsult

Affärskonsulter kan ofta göra OK företagsvärderingar men de är sällan specialister.

Företagsmäklare

Företagsmäklare erbjuder värdering av företag som del av sin verksamhet. Deras huvudkompetens är deras försäljningshantverk, att kunna sälja ditt företag. Därför är det svårt att argumentera att de skulle kunna vara opartiska gällande priset på företaget. De representerar alltid säljaren.

Ska du sälja ett företag och det är i en bransch där det finns många liknande bolag kan det duga med denna typ av tjänst.

Det finns dock många exempel på när denna typ av företagsvärderingar är mindre bra. Ett exempel är i tvistemål i domstol. Då behövs en opartisk bedömning av företagsvärdet, vilket en företagsmäklare knappast kan frambringa.

Det finns även många exempel på försäljningar av företag där det inte är lämpligt att anlita en företagsmäklare för själva värderingen. De flesta transaktioner av företag sker nämligen till konkurrenter, leverantörer eller kunder. Eller så överlåter man verksamheten en generation nedåt i familjen.

Alla dessa sker vanligen utan företagsmäklare och då behöver du anlita en professionell företagsvärderare istället.

Begär offert

Generella affärskonsulter

Generella affärskonsulter erbjuder ibland värdering av företag. Vissa är bra men de är generellt sett inte några specialister på området. Därför så är det svårt att argumentera för att de har en hög kompetens inom just företagsvärdering.

Konceptet av generalisering vs specialisering gäller inom alla branscher, även inom denna.

Generella värderingsmän

Det finns vissa som arbetar som generella värderingsmän. Dessa har ofta koppling till försäkringsbranschen där de behövs. Även om generella värderingsmän kan vara användbara så är det för mycket av en komplicerad process för någon utan rätt kompetens att utföra en företagsvärdering.

Företagsvärdering online (onlinevärdering)

En onlinevärdering är lika legitim som en universitetsexamen från ett onlineuniversitet.

Om du dyker upp i en förhandling med en företagsvärdering som gjorts online så riskerar du att motparten tappar respekt för både dig och förhandlingen.

Detta oavsett om du gjort den gratis eller betalat för den.

Onlinevärderingar säljs ofta av telefonförsäljare. För denna form av värdering av bolag används mycket få eller inga mänskliga resurser. I stället sker värderingen med hjälp av en algoritm i ett program.

Du får ofta ett långt dokument fyllt med generell information om branschen och ekonomisk tillväxt. Vad du inte får är information som är specifik för dig och det företag du är intresserad att veta värdet på.

Vad kostar en företagsvärdering?

Priset för en företagsvärdering varierar mycket beroende på vilken värderingsmetod som tillämpas och vem som utför värderingen.

Som en tumregel kan vi säga att en väl genomförd värdering som bygger på fundamental analys, intervju och besiktning i typfallet kostar från 50 000 till 100 000 kronor att genomföra. En enklare kalkyl utan analys kan kosta runt 5 000 till 10 000 kronor.

Vill du få en skräddarsydd offert på en företagsvärdering?

Kontakta oss nu!

Böcker om företagsvärdering

Om du vill fördjupa dig i ämnet företagsvärdering finns det ett antal bra böcker i bokhandeln.

Här är några tips:

Vad är ditt bolag värt?

Få en dagsfärsk värdering av ett företag. Vi utformar våra oberoende företagsvärderingar för att passa i det specifika sammanhanget:

 • Försäljning av verksamhet
 • Köp av företag
 • M&A
 • Investeringar och riskkapital
 • Familjeföretag
 • Skilsmässa & bodelning
 • Dödsbo
 • Och mycket mer

Gör en värdering av ett bolag nu

Tips för dig som vill värdera ett företag

Om du vill göra en företagsvärdering bör du aldrig göra en så kallad ”onlinevärdering”. Dessa marknadsförs inte sällan av telefonförsäljare som har som främsta intresse att sälja. En sådan värdering är så gott som alltid värdelös.

Du bör således använda en professionell värderare. Undvik också företagsmäklare, generella affärskonsulter och generella värderingsmän. Vänd dig till en specialist.

Ställ dig själv frågan vad syftet med värderingen är. När du tar kontakt med en värderare så förmedlar du detta syfte till honom eller henne. På så sätt kan du få en skräddarsydd värdering av ditt bolag och slipper betala för något du egentligen inte behöver.

Kontakta oss för en oberoende och objektiv bolagsvärdering.

Sammanfattning och kommentar av Christoffer Nielsen

Företagsvärdering handlar om att använda en metod för att göra en rimlig uppskattning av värdet på ett företag.

I denna artikel har vi gått igenom några av de vanligaste sätten att värdera bolag på. Hit hör substansvärdering, avkastningsvärdering (inklusive kassaflödesvärdering / värdering med diskonterat kassaflöde / DCF) och marknadsvärdering.

Vilket sätt är bäst?

Jag argumenterar ofta för att företagsvärderingar aldrig kan vara en ”one size fits all”. Värderingen måste anpassas efter varje situation.

Pizzerian eller kiosken på hörnet kanske kan värderas med marknadsvärdering men det passar inte på det växande industriföretaget eller en konsultfirma.

Många av de stora aktörerna inom bolagsvärdering gör enligt mig misstaget att värdera de mindre verksamheterna på samma sätt som de värderar storbolagen. Det blir inte bara missvisande utan du får ofta betala dyrt för analyser som inte är applicerbara på de lite mindre företagen.

Därför arbetar vi på Nielsen Valuation Group enligt principen ”boutique” – i liten skala och med personligt bemötande. Det är något som du som klient har nytta av genom att få tillgång till en mer exakt bedömning av företagets värde – ditt eller någon annans.

Välkommen att kontakta oss. Jag pratar gärna med dig personligen för att reda ut vad som är det bästa sättet att göra din företagsvärdering på.

Kontakta oss nu

Om artikelförfattaren

Christoffer Nielsen

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence

Böcker av författaren

Vanliga frågor och svar

Hur värderar man ett bolag?

I sin enklaste form kan man utgå från tillgångar minus skulder men ofta behöver vinst och kanske också omsättning tas med i beräkningen. För att värderingen ska bli korrekt behöver räkenskaperna normaliseras innan uträkningen görs.

Vad kostar en företagsvärdering?

Vad det kostar beror på flera faktorer – inte minst vad värderingen ska användas till. Men generellt sett kostar en företagsvärdering med analys, besiktning och intervju 50 000 – 100 000 kronor. En enklare slutkalkyl utan analys kan kosta runt 5 000 – 10 000 kronor. Begär offert.

Varför erbjuder ni inte företagsvärdering gratis som vissa andra?

Att värdera företag gratis online kan verka lockande, men du får ofta vad du betalar – alltså ingenting. Det tar åtskilliga timmar att värdera en verksamhet på ett korrekt och oberoende sätt. Därför behöver det också kosta en slant.

Hur exakt är en kalkylator för att värdera företag?

Om du till exempel använder ett Excelark med en mall så är själva kalkylen ren matematik och den blir mycket exakt. Problemet är att underlaget ofta är felaktigt och därmed blir värderingen också fel. Vi normaliserar alltid balansräkningen och resultaträkningarna innan vi gör några uträkningar. Detta grundarbete är en viktig del av en företagsvärdering.

Vad ingår i era företagsvärderingar?

Det varierar från fall till fall. Vi börjar alltid med en personlig konsultation för att avgöra behovet. Därefter analyserar vi företagets balansräkning och resultaträkningar och normaliserar dessa. Vid behov ingår även intervju och besiktning på plats.

Vilka typer av företag värderar Nielsen Valuation Group?

Vi värderar små och medelstora företag. Dock arbetar vi inte med den typ av bolag som företagsmäklare vanligtvis jobbar med, det vill säga butiker, restauranger, kiosker och liknande.

När blir analysen klar?

Från det att vi har vårt inledande samtal brukar vi leverera värderingen inom en vecka. Vid behov kan vi i de flesta fall snabba på processen så att du kan ha din företagsvärdering inom loppet av några dagar.

Hur kan man värdera ett företag på bästa sätt?

Vilket sätt som är bäst beror på vilken typ av bolag det är. Ett ganska traditionellt bolag värderas ofta med betoning på lönsamheten. Ett tillväxtbolag kan behöva värderas med fokus på omsättningen.

Hur många gånger vinsten är ett företag värt?

En vanlig vinstmultipel är 3-5 gånger vinsten. Det beror dock mycket på vilka nettotillgångar som finns i företaget, samt en rad andra faktorer.

Hur värderar man ett bolag på börsen?

På börsen har varje bolag redan en värdering genom sitt marknadsvärde eller pris per aktie (aktiekurs). Multipelvärdering, exempelvis genom P/E-tal och P/S-tal, är vanligt för att sätta nuvarande värdering i relation till andra aktier och tidigare värdering.

Hur vet man hur mycket ett företag är värt?

Värdet beror bland annat på nuvarande och tidigare vinst / lönsamhet, omsättning och nettotillgångar. Det är viktigt att bedöma räkenskaperna via normalisering och inte bara beräkna värdet utifrån vad som står i resultaträkningarna och balansräkningen.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Vi arbetar med samma värderingsmetodologi som big4, fast till halva priset, och med bättre personlig service. Om du har en mindre butik/restaurang/salong, eller ett företag som ännu inte har omsättning, så rekommenderar vi att vända sig till företagsmäklare istället.

Christoffer Nielsen arbetar i både Sverige och USA. Pacific standard time är 9h efter Sverige.

´
´