Företagsvärdering

Företagsvärdering

Företagsvärdering är en process för att bedöma det mest troliga värdet på ett företag. Nielsen Valuation Group erbjuder professionell värdering av företag i alla storlekar och branscher.

Vad är företagsvärdering?

Företagsvärdering handlar om att skapa en så rättvisande bild som möjligt av ett företags värde. Kvalificerade företagsvärderingar bör ske enligt principen av intrinsic value – det inneboende värdet i ett företag.

En väl utförd värdering bör göras av en opartisk värderare som utgår från en normalisering av bolagets årsredovisning. Flera värderingsmetoder används för att göra en välavvägd och opartisk företagsvärdering.

Vill du göra en företagsvärdering?

Vi på Nielsen Valuation Group har lång erfarenhet av företagsvärderingar. Kontakta oss nu för en offert utan förpliktelser!

Kontakta oss

En företagsvärdering bör bygga på flera metoder

De tre vanligaste metoderna för att värdera företag på är marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden.

Var och en av dessa metoder har sina styrkor och svagheter:

  • Marknadsvärderingsmetoden: Bygger på marknadsvärdet men tar inte tillräckligt med hänsyn till tillgångar eller lönsamhet.
  • Avkastningsvärderingsmetoden: Bygger på vinst och omsättning men tar inte tillräcklig hänsyn till företagets tillgångar.
  • Substansvärderingsmetoden: Tar hänsyn till tillgångarna men missar lönsamhet och tillväxt.

Vad är en bra företagsvärdering?

En välgjord företagsvärdering grundar sig på mer än en värderingsmetod. Den utgår från en normalisering av årsredovisningen. Med hjälp av en avvägning av faktorer, gärna med faktainsamling genom besiktning och intervjuer, kan företagsvärderaren skapa en så rättvis bild som möjligt av bolagets egentliga värde.

I denna artikel går vi igenom de olika värderingsmetoder som används vid företagsvärderingar. Vi tittar på fördelar och nackdelar med varje tillvägagångssätt.

Marknadsvärdering

Företagsvärdering med marknadsvärderingsmetoden bygger på att observera vilket pris liknande verksamheter säljs för på marknaden. Det är en metod som är särskilt populär bland lokala företag som exempelvis butiker, frisörsalonger och kiosker.

Ofta den bästa metoden för företagsvärdering

Marknadsvärderingsmetoden är ofta den bästa metoden att använda om det är möjligt att använda den.

Dessvärre är detta nästan aldrig fallet. Detta är också ett av de vanligaste missförstånden inom företagsvärdering. Orsaken är att det sällan finns så mycket information tillgänglig att det enbart går att använda marknadsvärderingsmetoden.

Om endast marknadsvärderingsmetoden ska användas krävs som regel minst två jämförbara transaktioner med komplett information.

Saknas komplett information kan det ändå gå att göra en värdering om du har tillgång till ett mycket stort antal jämförelseobjekt. Finns det exempelvis annonser med tio företag som är till salu inom samma bransch kan det fungera som underlag till en bedömning, även om informationen hos samtliga är ofullständig.

En kritisk bedömning måste göras. Det finns inga simpla svar som passar alla scenarier när man ska applicera marknadsvärderingsmetoden.

Nielsenforetagsvardering-foretagsvardering-marknadsvardering

Butiker, kaféer och andra inrättningar som det finns många sålda objekt av kan gå att värdera med marknadsvärdering.

Kritik mot marknadsvärderingsmetoden

Tyvärr är det vanligt att endast titta på företag som är till salu och definiera detta som marknadsvärderingsmetoden.

Så här tänker vissa:

”Ett företag i min bransch såldes nedför gatan och ett annat företag uppför gatan såldes också. Därför är mitt företag värt medelvärdet av dessa två”.

Föregående påstående skulle kunna vara sant, och detta är ett simplifierat sätt att använda marknadsvärderingsmetoden. Problemet är att denna information inte är i närheten av att var varken tillfredställande eller komplett. Detta är det generella problemet med marknadsvärderingsmetoden.

Ett annat problem med marknadsvärderingsmetoden är att den inte tar in de allra viktigaste komponenterna i en företagsvärdering: lönsamhet och tillgångar.

Marknadsvärderingsmetoden har tunnelseende för vad andra företag har sålts för, och därmed missar vad som annars är det viktigaste i en företagsvärdering.

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är en typ av företagsvärdering som utgår från vad företag avkastar och vilken avkastning det antas komma att generera i framtiden.

ROI och DCF i företagsvärdering

På engelska kallas avkastningsvärdering ibland för ”ROI-metoden” som i Return On Investment. Denna värderingsmetod har en underkategori som heter DCF, eller diskonterat kassaflöde.

En del argumenterar för att dessa metoder är de mest applicerbara när man ska välja bland olika investeringar, eftersom du givetvis vill investera i vad som ger högst avkastning.

Skillnaden mellan ”klassisk” avkastningsvärdering genom ROI-metoden och den diskonterade kassaflödesmetoden (DCF) är att den sistnämnda använder en ränta för att diskontera det fria kassaflödet.

Inom riskkapital, private equity och andra investmentbanker så är ränta aldrig gratis, framför allt inte när det exponeras för risk. Ju högre risken är, desto högre skall den ränta vara som diskonterar det fria kassaflödet.

Denna kalkylränta som den också kallas är en räntesats som du får definiera innan du gör företagsvärdering enligt denna metod. Ju högre risk och ju lägre förutsägbarhet desto högre ränta. En kommersiell fastighet skaexempelvis beräknas med låg ränta, medan ”app tech start-ups” beräknas med höga räntor, på grund av skillnaden i risk.

Kritik mot avkastningsvärdering för värdering av företag

Både avkastningsvärdering genom ROI-metoden och DCF-metoden fokuserar endast på framtida avkastning. Dessa metoder missar därmed helt och hållet de tillgångar som företaget har. Av den anledningen är dessa metoder relativt spekulativa.

Med marknadsvärderingsmetoden så har åtminstone liknande företag sålts för den summa som företagsvärderingen visat. Med substansvärderingar (som vi kommer till strax) får man materiella tillgångar för pengarna.

Avkastningsvärdering erbjuder endast spekulativa förväntningar av framtida avkastning. Likväl är det en viktig typ av företagsvärdering som är mycket användbar och frekvent förekommande.

Substansvärdering

Substansvärdering är en slags företagsvärdering som utgår från de tillgångar som finns i bolaget.

Substansvärdering fokuserar helt enkelt på substansen av företag, alltså tillgångarna. Det finns flera sätt att värdera de materiella tillgångarna på. Den vanligaste är ersättningsvärde (replacement value på engelska).

Substansvärdering vanligt i mindre företag

Substansvärdering är vanligast att använda bland mindre företag. Särskilt användbar är metoden i företag som äger mycket maskiner eller tunga fordon.

Om företaget skall säljas eller värderas med en substansvärdering så är det ersättningsvärde (replacement value) som skall användas. Det finns många saker som företagsvärderare inte är överens om, men just detta begrepp finns det bred konsensus kring.

Ersättningsvärde är det värde som det kostar att köpa liknande utrustning i liknande skick, samt kostnaden att transportera och installera den.

Ersättningsvärde betyder därför inte:

  • Marknadsvärdet
  • Nypriset
  • Det bokförda och potentiellt delvis avskrivna värdet

Likvidationsvärdering

Likvidationsvärdering är en underkategori till substansvärdering. Denna typ av företagsvärdering används för företag som hamnat i finansiell kris. Så är fallet exempelvis i bolag som står inför en rekonstrktion eller konkurs.

Skillnaden mot ”vanlig” substansvärdering är att företaget inte värderas som en så kallad going concern. I stället är det det så kallade slaktade värdet som man räknar på.

På engelska kallas detta ”lack of marketability discount”. På svenska har vi ingen bra översättning på detta, utan vi använder oss snarare av det engelska uttrycket.

Bildligt talat så sitter du vid förhandlingsbordet med en ”stor skylt där det står foreclosure” vilket betyder konkursförsäljning. Visserligen kan man argumentera för att detta inte borde förändra köparens syn på förhandlingen, men i verkligheten så kan vi nog alla vara överens om att så blir fallet. Köparen vet att hen sitter på alla korten vid förhandlingsbordet och det är troligt att det kommer att utnyttjas för att få en så bra deal som möjligt.

Nielsenforetagsvardering-foretagsvardering-likvidationsvardering

I en företagsvärdering genom likvidationsvärdering har säljaren alltid ett sämre utgångsläge. Köparen vet nämligen att säljaren inte har så många alternativ, vilket utnyttjas.

Patent och immateriella tillgångar vid substansvärdering

Huruvida patent och andra immateriella tillgångar skall räknas in som substans i bolaget är debatterat inom branschen. Här skiljer sig metoden mellan olika företagsvärderare.

Det kan också bli skillnad i företagsvärderingen beroende på om R&D ligger på balansräkningen eller inte. Denna aspekt påverkas av vilket lands bokföringsregler (lagar) du måste följa.

En bra företagsvärderare, skall som tumregel endast räkna in patent i bolagets substansvärde om det ”relativt enkelt” kan säljas och köpas, precis som vilken annan materiell produkt som helst. I verkligenheten så är detta mycket ovanligt, men det händer ibland. Det är ofta en bättre idé att se det som att patentet har gynnat resten av verksamheten enligt avkastningsvärderingsmetoden. Det är också vanligare att företag förvärvar varandra på grund av patent och immateriella rättigheter, snarare än att endast köpa själva patentet.

Kritik mot substansvärdering i företagsvärderingar

Substansvärderingar mer eller mindre missar att ta hänsyn till företagets aktiviteter. En del hävdar att en företagsvärdering (i generella termer) skiljer sig från substansvärdering eftersom dessa snarare är tillgångsvärderingar, som exkluderar verksamheten. Detta kan man argumentera för att det är korrekt, men ibland så är tillgångarna företaget.

Låt oss ta två exempel: Ett kryssningsfartyg och ett hotell. Om dessa skulle säljas, så skulle de nya ägarna troligen få alla de gamla kunderna för både kryssningsfartyget och hotellet. Det är otänkbart att köparen inte skulle kräva en konkurrensklausul som del av överlåtelseavtalet, om vi utgår från att rederiet endast har ett fartyg. Däremot kanske det är svårare att kräva en konkurrensklausul i fallet med hotellet, möjligen då inom en radie från hotellets adress. Oavsett vilket, så är tillgångarna lika med verksamheten i dessa två fallen.

När man värderar med substansvärdering så tar man inte hänsyn till lönsamheten. Risken med detta är att värderingen blir lägre än med de andra metoderna. Dock är denna metod vanlig bland mindre företag. Den nya ägaren är troligtvis intresserad av hur mycket säljbara materiella tillgångar hen får i affären.

Leverantörer av företagsvärdering

Funderar du på att göra en företagsvärdering? Då är det viktigt att du väljer en leverantör som tar uppdraget på allvar. Så kallade onlinevärderingar är snabba och relativt billiga, men aldrig så bra som en djuplodande värdering av en professionell värderare.

Här är några av vanligaste typerna av leverantörer för företagsvärderingar:

Specialiserade företagsvärderare

Det är inte så vanligt med specialister på företagsvärdering, ofta på grund av att branschen är relativt smal. Då är det mycket vanligare att företagsmäklare och generella affärskonsulter expanderar sitt tjänsteutbud till att erbjuda bolagsvärdering.

I Sverige finns ingen särskilt ackreditering för företagsvärderare. De företag som erbjuder tjänster för företagsvärdering behöver således inget godkännande eller någon legitimering så som exempelvis läkare eller advokater behöver.

Trots det har givetvis de flesta som beställer en företagsvärdering en förhoppning om att både de själva och motparten ska kunna lita på värderingen. Av den anledningen är det ytterst viktigt att välja en kvalificerad och specialiserad leverantör.

Företagsmäklare

Huvudkompetensen hos företagsmäklare är deras försäljningshantverk, alltså att kunna sälja ditt företag. Det är svårt att argumentera att företagsmäklare skulle kunna vara opartiska gällande priset på företaget. Mäklaren representerar alltid säljaren.

Vid en försäljning av en verksamhet kan det fungera att anlita en företagsmäklare. Det finns dock flera exempel på när denna typ av företagsvärderingar är mindre bra.

Ett exempel är i tvistemål i domstol. Då behövs en opartisk bedömning av företagsvärdet, vilket en företagsmäklare knappast kan frambringa.

Det finns också många exempel på försäljningar av företag där det inte är lämpligt att anlita en företagsmäklare för själva företagsvärderingen. De flesta transaktioner av företag sker nämligen till konkurrenter, leverantörer eller kunder. Eller så överlåter man verksamheten en generation nedåt i familjen. Alla dessa sker vanligen utan företagsmäklare.

Företagsmäklare har dock sin plats inom de vanligaste branscherna där det finns ett stort antal liknande företag.

Det finns gott om både bra och dåliga företagsmäklare. Om du letar efter en företagsmäklare, så välj inte den som kontaktat dig genom ett kallt telefonsamtal (telemarketing) och som fångat ditt intresse genom att prata om höga siffror. Välj istället en som fångat ditt intresse genom en hög nivå av professionalism.

Generalla affärskonsulter

Företagsvärdering erbjuds ibland av generella affärskonsulter. Dessa må vara ok, men det är inte från specialister inom området. Därför så är det svårt att argumentera för en hög kompetens inom just företagsvärdering. Konceptet av generalisering vs specialisering gäller inom alla branscher.

Nielsenforetagsvardering-foretagsvardering-konsult

Affärskonsulter kan ofta göra OK företagsvärderingar men de är sällan specialister.

Generalla värderingsmän

Det finns vissa som arbetar som generella värderingsmän. Dessa har ofta koppling till försäkringsbranschen där de behövs. Även om generella värderingsmän kan vara användbara så är det för mycket av en komplicerad process för någon utan rätt kompetens att utföra en företagsvärdering.

Företagsvärdering online (onlinevärdering)

En onlinevärdering är lika legitim som en universitetsexamen från ett onlineuniversitet. Om du dyker upp i en förhandling med en onlinevärdering så riskerar du att motparten tappar respekt för både dig och förhandlingen.

Onlinevärderingar säljs ofta av telefonförsäljare. För denna form av företagsvärdering används mycket få eller inga mänskliga resurser. I stället sker värderingen med hjälp av en algoritm i ett program.

Du får ofta ett långt dokument fyllt med generell information om branschen och ekonomisk tillväxt. Vad du inte får är information som är specifik för dig och det företag du är intresserad att veta värdet på.

Vad är en företagsvärdering egentligen?

Företagsvärdering är ett relativt flyktigt begrepp. Exakt vad det innebär beror mycket på vem du frågar och vad syftet med värderingen är. Beroende på vilken eller vilka värderingsmetoder som används kan man få fram vitt skilda estimat.

Det finns ingen definitiv sanning inom företagsvärdering. Den enda helt rätta värderingen är den som visar det pris till vilken en köpare och en säljare är villiga att komma överens. I bästa fall hamnar man i närheten av detta pris när man gör en värdering.

En företagsvärdering skall ses som en professionell, oberoende och kvalificerad åsikt om det uppskattade värdet på ett företag.

Låt oss bryta ned detta:

  • Åsikt: När det kommer till kritan är en företagsvärdering endast en åsikt. Därför skadar det sällan att ta in flera åsikter eller anlita en företagsvärderare som du verkligen kan lita på.
  • Oberoende: En företagsvärdering tillför endast värde om den är oberoende. Om värderaren har egnaintressen eller intentioner påverkar det tillförlitligheten negativt. Denna aspekt är särskilt viktig i domstol. Även vid transaktioner behövs en oberoende värdering för att bägge parter ska känna att det uppskattade priset är korrekt
  • Kvalificerad: Det kan vara en utmaning att hitta en kvalificerad företagsvärderare eftersom det saknas ett system för ackreditering. Välj en värderare som har en tydlig inriktning mot företagsvärderingar. Det gamla konceptet av generalisering vs specialisering är fortfarande applicerbart.
  • Professionell: En företagsvädering måste inkludera en personlig besiktning på plats i företagets lokaler, samt en intervju av företagsledarna. Härmed faller alla typer av automatiska företagsvärderingar online bort.

Tänk efter noga innan du accepterar ett värde

Det är alltid relevant att ta in en oberoende, kvalificerad och professionell företagsvärdering men i vissa lägen är det extra viktigt. Så kan det exempelvis vara om du är en delägare som är på väg att bli utköpt av din affärspartner. I en sådan situation kan du gå miste om stora summor pengar om det erbjudande du fått grundar sig på en bristfällig företagsvärdering.

Behandla din motpart på samma sätt som du förväntar dig att bli behandlad. Hon eller han skulle knappast godta ett värde som du skrivit ner på en servett. På samma sätt kan du inte heller förväntas acceptera ett företagsvärde som bygger på en onlinevärdering.

Försök lösa eventuella meningsskiljaktigheter genom att ta in en oberoende värderare som bägge parter kan lita på. Då kan ni tillsammans hitta ett rimligt värde.

Gör en oberoende företagsvärdering

Funderar du på att göra en företagsvärdering? Nielsen Valuation Group hjälper dig att värdera förtag oavsett storlek och bransch. Vi är en oberoende, kvalificerad och professionell värderare som du och din motpart kan lita på.

Kontakta oss

Företagsvärdering är processen av att göra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra affären. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara både enligt principen av fair market value och principen av intrinsic value. En företagsvärdering ska även innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får i den lägre prisklassen. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Företagsvärdering i sin helhet, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den kan anses vara opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag. Flera värderingsmetoder betyder inte ett högre värde, då dessa ska räknas ihop, diskonteras och även göra en så kallad ”netto-normalisering av balansräkningen”.

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Du blir uppringd från 0763043437 eller +1 7372320838. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´