Kassaflödesvärdering

Kassaflödesvärdering

Kassaflödesvärdering innebär att värdera företag utifrån dess beräknade framtida kassaflöden. Metoden bygger i mångt och mycket på spekulationer men kan vara användbar i företag med bristfällig historik.

Vad är kassaflödesvärdering?

Kassaflödesvärdering är en värderingsmetod som bygger på att värdera framtida kassaflöden i ett företag. Det är en typ av avkastningsvärdering men som lägger större vikt vid hur mycket pengar verksamheten kommer att generera framgent.

Metoden bygger på idén om att pengar idag är värda mer än pengar i morgon. Bolagsvärderingen justeras ned med den risk som det innebär att ha pengar investerade över tid i ett företag.

För att värdera företag med kassaflödesvärdering används en diskonteringsränta för att diskontera framtida kassaflöden.

Denna värderingsmetod bygger mycket på antaganden och spekulationer. Därför bör den undvikas om det inte är helt nödvändigt. Exempel på när kassaflödesvärderingar kan bli aktuella är när man ska värdera startups och andra bolag som i princip saknar historik.

Nielsenforetagsvardering-kassaflodesvardering

Kassaflödesvärdering bygger på idén att en krona idag är värd mer än en krona i morgon.

Introduktion till kassaflödesmetoden

Den diskonterade kassaflödesmetoden är en av de mest välkända metoderna för företagsvärdering. Styrkorna inkluderar att den mäter in tid i kalkylen, vilket de andra värderingsmetoderna inte gör.

Eftersom den diskonterade kassaflödesmetoden baserar sig på förväntade framtida avkastning från bolaget måste man göra vissa spekulationer, eller projektioner. Vilket ord du väljer att använda säger ganska mycket om din personliga åsikt om vad kassaflödesmetoden är för något.

Är kassaflödesmetoden bra?

Jag själv är något negativ till kassaflödesmetoden. Detta eftersom den bygger på mycket spekulation.

Även vanliga företagsvärderingar bygger på en viss mängd spekulation, men där man kan ändå begränsa den mängden så mycket som möjligt. Kassaflödesmetoden bygger endast på spekulation. Eller projektioner, som någon som är positivt inställd till denna värderingsmetod hade valt att kalla det.

Så frågan är egentligen vilket ord du som läsare väljer att använda. Det säger en hel del om din egen inställning till diskonterat kassaflöde.

Varför ska man göra en kassaflödesvärdering?

Det finns många värderingsmetoder att välja bland när man ska värdera företaget. När ska man då välja att göra en kassafödesvärdering?

Svaret kommer att variera beroende på vem du frågar.

Om du frågar oss på Nielsen Valuation Group ska ska man endast göra en kassaflödesvärdering när det inte finns historik att gå på. Om historik, alltså gamla årsredovisningar, finns är det bättre att göra en traditionell avkastningsvärdering.

Kassaflödesvärderingar bygger endast på projektioner och projektioner är givetvis betydligt mer osäkra än historik. Om det är möjligt ska du helst bygga företagsvärderingen på historik men väga in nutida händelser i företaget. Det innebär då att du gör vissa ”mjuka” projektioner om framtiden. Här bygger ändå kärnan iföretagsvärderingen på historik, inte projektioner.

Det jag menar är att den diskonterade kassaflödesmetoden skall användas som en sista utväg om andra värderignsmetoder inte går att använda.

Även marknadsvärderingar är relativt osäkra, men de är trots allt säkrare än kassaflödesvärderingar.

Ska du undvika kassaflödesvärdering?

Nu kan det låta som att Nielsen Valuation Group är helt och hållet emot kassaflödesvärderingar. Det är vi inte. Istället ser vi denna värderingform som ett lägre prioriterat val som vi helst underviker om det är möjligt.

Ibland krävs en värdering av företag där det saknas underlag i den omfattning vi önskar. Om det trots det behövs en bolagsvärdering kan en kassaflödesvärdering ändå vara det bästa valet. Så kan det exempelvisvara i tvistemål eller delägarutköp.

Funderar du på att värdera ett företag? Kontakta oss gärna om ni vill diskutera vilken värderingsmetod som är rätt för er.

Kontakt oss

Exempel på när kassaflödesvärdering behövs

Kassaflödesvärdering kan vara en nödvändighet i verksamheter som saknar tillräckligt med historik för att vi ska kunna utgå från den för att göra en värdering.

Vilka typer av företag saknar historik? Det korta och självklara svaret är startups. För den typen av bolag är det naturligt att göra projektioner. Ofta baserar sig de på marknadsdata och marknadsanalyser. Man brukar även titta på konkurrenter och marknadsstorlek. Trots att flera källor används finns alltid en stor osäkerhet kring projektioner.

”Skilladen mellan en bankman (generella termer), och en bankman som arbetat länge med nystartade företag, är att den förstnämnda är intresserad av projektioner, medan den sistnämnda inte är det.”

Nielsenforetagsvardering-kassaflodesvardering-startup

I en startup är det naturligt att göra en kassaflödesvärdering eftersom det saknas historik. Projektioner blir därför viktiga.

Diskontera kassaflödet i en kassaflödesvärdering

Att diskontera kassaflödet betyder att göra en nuvärdesanalys på framtida kassaflöde.

Pengar idag är mer värda än pengar imorgon eftersom pengar kan generera avkastning. Den typen av företag som värderas med diskonterat kassaflöde är som ovan nämnt företag som saknar historik. Det handlar om startups, det vill säga högriskmiljöer. Pengar som investeras där utsätts för hög risk. Därmed blir både avkastningskrav och diskonteringsräntan hög.

För investerare finns två sätt att se på investeringen. Antingen vill man ha tillbaka pengarna från högriskmiljön så snabbt som möjligt. Eller så behåller man dem där långsiktigt men vill då istället ha en mycket bra avkastning. Det är en högre risk/reward.

En sak som är intressant när man tittar på värdering enligt den diskonterade kassaflödesmetoden är att det första kassaflödet, så som det första året, endast är diskonterat en gång. Därmed är det inte värt så mycket mindre än diskonteringsräntan ”gånger ett”.

Om du däremot tittar på kassaflödet mot slutet av kalkylen är samma kassaflöde värt betydligt mindre. Konstigt kan tyckas, men det har med att göra vad som beskrevs ovan. Hela principen av diskonterat kassaflöde bygger på att pengar idag är mer värt än pengar imorgon och att man som investerare vill ha tillbaks sina pengar från högriskmiljön så snabbt som möjligt. Ju längre tid pengarna är investerade desto högre risk.

Varför diskonterar man kassaflöde?

Pengar idag är som sagt mer värda än pengar imorgon. Vi kan ta en jämförelse med privatekonomi. Om du sparar pengar i fonder kan du kanske få 5 – 10 procent per år i avkastning. Detta är dock fortfarande en lågriskmiljö.

Satsar du aktier i någon börsnoterad startup inom någon ”tech-ig” bransch så som solceller, vätgas eller något annat är det stor risk att du förlorar dina pengar. Men samtidigt har du också stor chans att få en avkastning som är många gånger högre än den för fonder.

Att investera i enskilda aktier och i synnerhet startups är alltså en högriskmiljö. När man placerar pengar i högriskmiljöer så vill ma ha tillbaks dem snabbare än lågriskmiljöer. Högre risk kräver högre avkastning.

Av den anledningen är diskonteringsräntorna höga och avkastningskraven från de investare som riskerar sina pengar också höga.

Kassaflödesvärdering i två steg

Lite förenklat kan vi säga att kassaflödesvärderingar består av två steg:

  1. Bedöma framtida kassaflöde
  2. Diskontera med diskonteringsräntan

Bedöm framtida kassaflöde

Första steget i en kassaflödesvärdering är att fastställa framtida förväntade avkastningar. Detta görs med hjälp av projektioner. Den vanliga avkastningsvärderingsmetoden kollar mer på historik. Det beror på att den typen av traditionella företag som vanligen värderas enligt denna metod inte förväntar sig någon exponentiell tillväxt.

Diskontera med diskonteringsräntan

Därefter ska det projicerade framtida kassaflödet diskonteras (avräknas) mot diskonteringsräntan.

Räntan ska alltid vara i relation till risken. Lågriskmiljöer som fastighetslån har låga räntor, medans startups ofta har höga räntor. Om man har en låga ränta försvinner hela poängen med diskonteringen och därmed så försvinner hela syftet med hela värderingsmetoden.

Ju högre risk desto mer avdrag blir det på den beräknade framtida avkastningen.

Hur hög är diskonteringsräntan?

Det är vanligt att ha en diskonteringsränta på runt 10%. Jag har aldrig sett under 5%. Över 20% har jag heller aldrig sett. 10–12% är den vanligaste diskonteringsräntan i samband med en kassaflödesvärdering.

Styrkor med den diskonterade kassaflödesmetoden

Den diskonterade kassaflödesmetoden är en välkänd värderingsmetod för värdering av företag.

Kassaflöde är ett viktigt ekonomiskt nyckeltal som många banker och investerare så väl som venture capitalists (VC) tycker är viktigare än redovisad vinst i bokföringen.

Orsaken till att de tycker så är att de som lånar ut pengar till företagen. De vet att det sällan ärbrist på redovisad vinst som leder till konkurs. Istället är det just brist på kassaflöde som skapar ekonomiska problem. Av den anledningen kan det vara fördelaktigt att använda kassaflödesvärdering istället för en vanlig avkastningsvärdering.

Svagheter med den diskonterade kassaflödesmetoden

Den diskonterade kassaflödesmetoden är väldigt forecast heavy, vilket på svenska betyder att den bygger mycket på projektioner. Med min något negativa syn på denna värderingsmetod handlar det mycket om spekulationer.

Detta gör att det finns många rörliga delar. Det bidrar till att när en eller flera av projektiorna faller så faller även resten av värderingen.

I en labmiljö eller en perfekt värld är både diskonterat kassaflöde och marknadsvärderingsmetoden de två bästa värderingsmetoderna att använda. I verkligheten har de svagheter som skapar komplikationer.

Blir det fel projektion ett enda år kan hela värderingen rubbas så till den grad att den blir värdelös. Tiden är nämligen hela tiden en viktig faktor i värderingen.

Nielsenforetagsvardering-kassaflodesvardering-spekulation

Till syvende och sist handlar kassaflödesvärdering mycket om spekulationer.

Vilka alternativ finns till kassaflödesvärdering?

Den typen av problem som förknippas med kassaflödesvärdering drabbar inte den vanliga avkastningsvärderingsmetoden. Där blir det endast fel för året i fråga. Hela värderingen förändras inte lika mycket eftersom tiden inte räknas in och man inte har någon nuvärdeskalkyl på framtida kassaflöde.

Alternativt kan en substansvärdering användas istället eller som komplement till avkastningsvärdering eller kassaflödesvärdering. Då läggs större tyngd vid företagets tillgångar.

Marknadsvärdering är ytterligare ett alternativ. Med denna typ av företagsvärdering utgår du från värdet av liknande företag på marknaden.

Vill du göra en professionell kassaflödesvärdering?

Nielsen Valuation Group kan hjälpa dig med en professionell kassaflödesvärdering. Berätta om ditt case för oss så kan vi eventuellt föreslå en alternativ värderingsmetod för att få fram en mer precis företagsvärdering.

Kontakta oss

Företagsvärdering är processen av att genomföra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra transkationen. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara enligt principen av intrinsic value, och innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får när man beställer onlinevärderingar utan platsbesök. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Att värdera företaget, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den är opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag,

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är väldigt lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss om dina behov av företagsvärdering eller M&A advisory

Vi utför inte värderingar för tech startups eller fundraising. När det gäller fusioner, förvärv och företagsförsäljning så arbetar vi endast som oberoende rådgivare. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar. 

´
´