Vad är fritt kassaflöde?

Fritt kassaflöde är ett företags operativa kassaflöde minus investeringskostnader (kapitalomkostnader). Om ett bolag har ett starkt fritt kassaflöde visar det att det kan tjäna pengar och ha möjlighet att gå med vinst.

Fritt kassaflöde – förklaring

Låt oss förklara vad fritt kassaflöde är mer i detalj:

Ett företags kassaflöde är dess betalningsströmmar – inbetalningar och utbetalningar. Det visar hur mycket pengar som stannar kvar i bolaget, dess likviditet.

Det kan främst delas in 1) flöden som rör den löpande verksamheten (operativt kassaflöde) och 2) investeringsverksamheten.

Kassaflöde från den löpande verksamheten är till exempel fakturor som kunder betalar eller leverantörsfakturor som betalas.

Kassaflöde från investeringsverksamheten handlar mycket om kostnader för investeringar i maskiner och utrustning, men kan även vara exempelvis utgifter vid köp av företag eller intäkter vid avyttring av tillgångar.

Fritt kassaflöde räknar du ut genom att ta kassaflödet från den löpande verksamheten minus kassaflödet från investeringsverksamheten.

Med andra ord kan man säga att det motsvarar de pengar som företaget har kvar i kassan efter att ha betalat utgifter som hör till den operativa verksamheten samt investeringar.

En kassaflödesanalys kan göras för att studera hur de olika flödena förhåller sig till varandra.

Varför är det fria kassaflödet viktigt?

Ett stort fritt kassaflöde kan vara bra av flera skäl:

  • Tecken på finansiell styrka
  • Öppnar för tillväxtmöjligheter
  • Möjlighet till utdelningar till aktieägarna
  • Företaget kan amortera på lånen
  • Kassaflödet kan användas för återköp av aktier

Företagsvärdering och fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde används vid värdering av företag i samband med en DCF-värdering. Då diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsränta för att räkna fram ett så kallat nuvärde. Detta används sedan som underlag för att bedöma värdet på bolaget.

Användning i aktieanalys

Vid analys och värdering av börsnoterade aktier samt i aktiescreeners används ibland nyckeltalet FCF (Free Cash Flow):

FCF = Fritt kassaflöde / antal aktier

Utifrån detta nyckeltal kan vi skapa olika mått för att bedöma verksamheten, exempelvis:

  • FCF-marginal = Fritt kassaflöde / omsättning. Visar hur stor del av kassaflödet som stannar i kassan.
  • Vinst / FCF: Alltså vinst i förhållande till det fria kassaflödet. Är värdet under 100% betyder et att vinsten är lägre än kassaflödet.
  • Utdelning / FCF: Visar hur stor del av kassaflödet som går till utdelningar till aktieägarna.
  • P/FCF: Aktiekursen i förhållande till det fria kassaflödet. Ett värderingsmått som visar hur marknaden värderar det fria kassaflödet i bolaget.
  • EV/FCF: Företagsvärde i förhållande till det fria kassaflödet.

Fritt kassaflöde på engelska

Free cash flow

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.