Vad är nyckeltal?

Nyckeltal är tal som kan användas för att utvärdera och analysera ett företags prestanda, värdering och ekonomiska hälsa.

Hur används nyckeltal?

Nyckeltal är tal som kan användas för att jämföra olika aspekter av en verksamhet. Antingen för att visa prestanda, finansiell styrka eller värdering av ett bolag över tid, eller för att jämföra dessa aspekter med andra företag.

De används både för privata bolag och börsnoterade aktier och förekommer ofta i årsredovisning, kvartalsrapporter och aktieanalyser.

När de används i ett företags egen analys och rapportering kallas de ibland för KPI (Key Performance Indicators).

Nyckeltal sätter ofta (men inte alltid) två saker i relation till varandra eller uttrycks i procent, i motsats till absoluta mått.

Exempel: Om du till exempel vill jämföra resultatet kan du använda nyckeltalen P/E-tal för att se hur vinsten värderas eller vinstmarginal för att se resultatet i förhållande till omsättningen.

Viktiga nyckeltal

 • Soliditet: Hur mycket av företagets totala tillgångar som finansieras med eget kapital (resten finansieras med lånade medel).
 • Räntabilitet: Hur stor avkastning företaget har på kapitalet. Ett mått på lönsamhet.
 • Rörelseresultat: Skillnaden mellan rörelseintäkter och rörelsekostnader. Uttrycks ofta genom EBITDA, EBITA eller EBIT.
 • Rörelsemarginal: Hur stor andel av företagets rörelseintäkter som är kvar till räntor, skatt och vinst efter rörelsekostnaderna. Ett lönsamhetsmått som ofta räknas ut genom att sätta rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till nettoomsättningen.
 • Bruttomarginal: Lönsamhetsmått som visar vilken andel av omsättningen som är kvar efter att direkta kostnader (exempelvis inköp eller tillverkning) dragits av.
 • Vinstmarginal: Hur stor andel av omsättningen som är vinst. Ett lönsamhetsmått.
 • Kassalikviditet: Likvida tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Ger indikation på hur förmöget ett företag är att betala sina skulder på kort sikt.
 • Skuldsättningsgrad: Hur stora skulder företaget har totalt i förhållande till eget kapital.

Viktiga nyckeltal för värdering av företag

 • P/E-tal: Aktiekurs i förhållande till vinst per aktie. En vanlig multipel som används vid värdering.
 • P/S-tal: Aktiekursen i förhållande till omsättningen per aktie. Fungerar till skillnad från PE-talet även på bolag som inte går med vinst.
 • P/B-tal: Aktiens pris i förhållande till eget kapital.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.