Vad är EBITDA?

EBITDA är ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella tillgångar och nedskrivning på immateriella tillgångar (goodwill).

Uttrycket kommer från engelskans Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization.

Detta nyckeltal används för att analysera lönsamheten i aktier och i samband med bolagsvärdering. I Sverige används det dessutom som ett mått för ränteavdragsbegränsningar.

Så räknar du ut EBITDA

För att beräkna EBITDA utgår du från företagets resultaträkning. Leta reda på posten ”rörelseresultat” och lägg till ned- och avskrivningarna. Skatt och räntor tillkommer först längre ner i resultaträkningen så dessa behöver du inte justera för.

Detta nyckeltal är besläktat med EBITA (som inkluderar avskrivningar av materiella tillgångar) samt EBIT (som inkluderar både avskrivningar av materiella tillgångar och nedskrivningar av immateriella tillgångar).

Rörelseresultatet blir högre i EBITDA jämfört med i EBITA respektive EBIT och enligt många ger det en bättre bild av ett företags operationella lönsamhet (prestation).

Vad är EBITDA-marginal?

EBITDA-marginal är företagets EBITDA i förhållande till omsättningen, uttryckt i procent.

En högre marginal är fördelaktigt. Verksamheter med stora kostnader har ofta låg EBITDA-marginal.

Detta nyckeltal påminner mycket om vinstmarginal med skillnaden att i vinstmarginalen har kostnader för räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar dragits av från resultatet.

Skillnaden mot rörelsemarginal är att man i uträkningen av denna sistnämnda låter avskrivningar och nedskrivningar belasta resultatet (men liksom i EBITDA-marginal inte skatt och finansiella kostnader).

Vad är en bra EBITDA?

Undrar du vad en bra EBITDA bör ligga på är så är det troligen marginalen du frågar efter. Det går nämligen inte att jämföra nyckeltalet rakt av mellan olika verksamheter av olika storlek.

Om EBITDA är 7 miljoner i ett bolag och 5 miljoner i ett annat betyder det inte att det sistnämnda bolaget är sämre.

Ifall vi däremot säger att EBITDA-marginalen är 12 procent i det ena bolaget och 17 procent i det andra så vet vi att det sistnämnda företaget är mer lönsamt.

Även om du jämför marginalen bör du vara försiktig eftersom vad ”bra” är skiftar kraftigt från bransch till bransch.

EBITDA på engelska

Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.