Vad är resultaträkning?

En resultaträkning är en rapport över företagets intäkter och kostnader under en angiven period och den ingår i årsredovisningen. Den visar även rörelseresultat, resultat efter finansiella poster, resultat före skatt samt årets resultat.

Mer om resultaträkningen

En resultaträkning utgör tillsammans med företagets balansräkning en central del av årsredovisningen.

Den består av:

 • Intäkter
 • Kostnader
 • Resultat

Resultatet motsvarar intäkter minus kostnader. Om intäkterna är större än kostnaderna är resultatet positivt – företaget går med vinst. Är det negativt gör företaget en förlust.

Till skillnad från balansräkningen är resultatrapporten ingen ”ögonblicksbild” utan den visar ackumulerade siffror för den givna bokföringsperioden.

Resultaträkningen är viktig vid företagsvärdering. Specifikt vid avkastningsvärdering hämtas uppgifter härifrån. Den är också källan till diverse finansiella nyckeltal som exempelvis EBIT och EBITDA.

Resultaträkningens olika delar

Intäkter, kostnader och resultat delas i sig upp i olika delar i resultaträkningen.

Det finns ingen exakt mall som man måste använda men det finns två så kallade uppställningsformer att följa enligt årsredovisningslagen.

Vi kommer till dessa, men här är först ett enkelt exempel på hur en resultaträkning kan vara uppdelad för att ge en idé:

+ Rörelseintäkter
– Rörelsekostnader
Rörelseresultat
+ Finansiella intäkter
– Finansiella kostnader
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster (resultat efter finansnetto)
+ Extraordinära intäkter
– Extraordinära kostnader
+ / – Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
– Skatter
Årets resultat

Sedan specificeras dessa poster vanligtvis ännu mer i detalj.

Till exempel kan intäkterna visa intäkter (nettoomsättning) från huvudverksamheten först. Sedan kan eventuella övriga intäkter komma.

Rörelsekostnaderna kan innefatta dels kostnader som hör ihop med försäljningen, men även ”övriga rörelsekostnader” som exempelvis lokalkostnader, hyreskostnader och resekostnader.

Två uppställningsformer för resultaträkningen

Enligt Årsredovisningslag (1995:1554) finns två uppställningsformer för resultaträkningen – kostnadsslagsindelning och funktionsindelning. Vi citerar:

Resultaträkning indelad efter kostnadsslag:

 1. Nettoomsättning
 2. Förändring av varulager
 3. Aktiverat arbete för egen räkning
 4. Övriga rörelseintäkter
 5. Råvaror och förnödenheter
 6. Övriga externa kostnader
 7. Personalkostnader
 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
 10. Övriga rörelsekostnader
 11. Intäkter från andelar i koncernföretag
 12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 15. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 16. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 17. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag)
 18. Bokslutsdispositioner
 19. Skatt på årets resultat
 20. Övriga skatter
 21. Årets resultat

Resultaträkning indelad efter funktion:

 1. Nettoomsättning
 2. Kostnad för sålda varor
 3. Bruttoresultat
 4. Försäljningskostnader
 5. Administrationskostnader
 6. Övriga rörelseintäkter
 7. Övriga rörelsekostnader
 8. Intäkter från andelar i koncernföretag
 9. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 11. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 12. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 14. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag)
 15. Bokslutsdispositioner
 16. Skatt på årets resultat
 17. Övriga skatter
 18. Årets resultat

Vad är resultatrapport?

Resultatrapport är detsamma som resultaträkning, det vill säga en sammanställning av företagets intäkter minus kostnader under en given period.

Den enda skillnaden är att en resultatrapport kan vara för vilken tidsperiod som helst medan en resultaträkning oftast avser ett räkenskapsår.

Resultaträkning på engelska

Income statement

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.