Vad är resultat (och vinst)?

Resultat är intäkter minus kostnader i ett företag. Om det är negativt gör företaget en förlust. Ifall det är positivt kallas det för vinst. När intäkter och kostnader är lika stora uppvisar bolaget ett nollresultat.

Bolagets resultat i resultaträkningen

Inom bokföring och företagsekonomi hittar du företagets resultat i dess resultaträkning. Förutom intäkter och kostnader redovisas där även skatt. Det delas vanligen upp i följande poster:

  • Rörelseresultat
  • Resultat efter finansiella poster
  • Årets resultat

Resultaträkningen är tillsammans med balansräkningen centrala delar i ett företags årsredovisning.

Vad är vinst?

Vinst innebär detsamma som ett positivt resultat, det vill säga att kostnaderna är mindre än intäkterna.

Om kostnaderna är större än intäkterna går företaget med förlust och uppvisar då alltså ett negativt resultat.

Ett företag kan använda sin vinst till nya investeringar eller för att dela ut den till aktieägarna genom en utdelning.

Resultatet förs över till eget kapital

Efter det att räkenskapsåret är slut förs årets resultat över till eget kapital i balansräkningen. Om företaget gått med vinst påverkar det eget kapital positivt. Gick det med förlust påverkas eget kapital negativt.

Vad är resultatbudget?

En resultatbudget visar en beräkning på företagets kommande intäkter och kostnader, vanligtvis för ett verksamhetsår. Man kan göra en resultatbudget för att försäkra sig om att företaget kommer att uppnå ett positivt resultat (vinst).

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.