Vad är årsredovisning?

En årsredovisning är en årlig sammanställning av ett företags räkenskaper. Varje aktiebolag måste skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket.

Innehåll i en årsredovisning

Varje årsredovisning måste innehålla:

1. Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande stycken:

  • Allmänt om verksamheten
  • Väsentliga händelser under verksamhetsåret
  • Egna aktier (om sådana innehas av aktiebolaget)
  • Förändringar i eget kapital
  • Resultatdisposition

Med väsentliga händelser menas viktiga beslutade förändringar, viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och omständigheter som gör att företaget inte längre kan drivas vidare.

2. Resultaträkning

I företagets resultaträkning sammanfattas intäkter och kostnader under det gångna räkenskapsåret. Den visar företagets resultat (och därmed eventuell vinst).

3. Balansräkning

Balansräkningen visar bolagets ekonomiska ställning i slutet av räkenskapsåret. Det är en ögonblicksbild av företagets tillgångar, skulder och eget kapital.

4. Noter

Noterna i årsredovisningen är så kallade tilläggsupplysningar med kompletterande information till balansräkningen och resultaträkningen.

Det kan till exempel vara en kommentar kring använda redovisningsprinciper samt andelar i intresseföretag och gemensamt styrda bolag.

5. Underskrift(er)

Styrelsen daterar och skriver under årsredovisningen. Skriver alla under samtidigt behöver datumet bara anges en gång. I annat fall anges respektive underskriftsdatum.

Det är tillåtet att signera digitalt.

Finansieringsanalys

Större företag behöver dessutom bifoga en finansieringsanalys i årsredovisningen.

Skicka in årsredovisningen

Bolaget årsredovisning ska skickas in till Bolagsverket. Det kan göras med post eller digitalt. Här kan du lämna in den digitalt.

När ska årsredovisningen lämnas in?

Årsredovisningen ska skickas in inom sju månader från räkenskapsårets slut, men det är en god idé att skicka in den i god till ifall kompletteringar behövs.

Vad händer om man inte lämnar in den i tid?

Det är mycket viktigt att skicka in årsredovisningen i tid. Konsekvenserna av en försening kan bli:

  • Förseningsavgift: Ifall årsredovisningen kommer in senare än 7 månader från räkenskapsårets slut.
  • Likvidation: Om årsredovisningen inte kommit in inom 11 månader från räkenskapsårets slut.
  • Personligt betalningsansvar: Styrelseledamöterna kan bli personligt betalningsansvariga. Företaget skulder kan bli styrelseledamöternas personliga skulder om en komplett årsredovisning inte inkommit inom 15 månader från räkenskapsårets slut.
  • Åtal: Det kan vara bokföringsbrott att inte ha upprättat årsredovisningen inom sex månader från slutet av räkenskapsåret.

Rätta årsredovisning?

Man kan ersätta en redan inlämnad årsredovisning, men det anses inte vara god redovisningssed. Sedvanligt är istället att rätta upptäckta fel i nästa årsredovisning.

Annat är det ifall Bolagsverket hittar brister. Då blir företaget kontaktat med ett föreläggande om att komplettera årsredovisningen.

Varför behövs årsredovisning?

Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning till Bolagsverket.

Har du enskild firma behöver du i de flesta fall inte göra det. Då räcker det med årsbokslut eller förenklat årsbokslut. Undantaget är om den enskilda näringsverksamheten räknas som ett större företag.

Oavsett bolagsform ger en årsredovisning flera fördelar utöver vad lagen kräver. Det ger en bra bild av verksamheten och hur den utvecklas över tid. Det kan vara värdefullt när bolaget vill attrahera investerare, ta in nya delägare eller då företaget ska säljas.

Ska du göra en företagsvärdering är årsredovisningarna en oumbärlig källa till information.

Årsredovisning på engelska

Annual report

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.