Vad är eget kapital?

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder i ett företag. Det är det kapital som är företagets eget. Med andra ord är det ägarnas nettoförmögenhet i bolaget. Det består av insatskapital och eventuellt kapitaltillskott samt återinvesterad vinst.

Vad består eget kapital av?

  • Kapital som ägarna satte in vid start (i Sverige ska aktiekapitalet vara minst 25 000 kronor)
  • Kapitaltillskott från ägarna under driften (nyemission eller aktieägartillskott)
  • Vinst som ägarna beslutat ska vara kvar (återinvesterad vinst)

Eget kapital på balansräkningen

Eget kapital återfinns i företagets balansräkning. Den består av två delar. På ena sidan finns företagets tillgångar. På den andra ligger skulder och eget kapital.

De två sidorna går alltid jämnt ut vilket innebär att du räknar ut eget kapital genom att ta bolagets tillgångar minus dess skulder.

Eget kapital finns på kreditsidan / minussidan i balansräkningen då det är att se som företagets ”skuld” till dess ägare.

Hur kan man öka eget kapital?

När eget kapital ökar stärks bolagets soliditet och beroendet av kreditgivare minskar.

Om företagets resultat är positivt (företaget gör en vinst) påverkas det egna kapitalet i positiv riktning om ägarna väljer att återinvestera vinsten i verksamheten.

Det går även att öka det egna kapitalet genom kapitaltillskott. Det kan ske genom nyemission med nya eller befintliga ägare, eller via aktieägartillskott.

Bundet vs fritt eget kapital

Eget kapital kan vara bundet eller fritt.

Bundet eget kapital är till för att enbart användas i företaget och kan alltså inte delas ut till ägarna som utdelning.

Det består till större delen av aktiekapital samt eventuell reservfond och uppskrivningsfond.

Fritt eget kapital motsvarar balanserad vinst och årets vinst. Detta kapital förfogar ägarna fritt över och kan besluta om det ska återinvesteras (balanseras i ny räkning) eller delas ut.

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett bolags beskattade egna kapital. Om det finns obeskattade reserver i företaget, till exempel genom periodiseringsfond, ska de återföras så småningom. Då ökar det egna kapitalet med de obeskattade reserverna minus aktuell skattesats.

Justerat eget kapital används bland annat vid värdering av företag som del av en substansvärdering. Där ger det en bättre bild av det värde som ägarna faktiskt har i bolaget.

Eget kapital på engelska

Equity

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.