Forensic accounting

Forensic accounting

Forensic accounting är till hjälp för dig som vill gräva på djupet i ett företags räkenskaper. Du får hjälp av en sakkunnig för att upptäcka eventuella bokföringsbrott, skattefusk, pengatvätt och andra former av ekobrott.

Begär offert nu

Vad är forensic accounting?

Forensic accounting är i grund och botten en slags finansiell due diligence. I denna typ av företagsbesiktning går man dock in mycket mer på djupet i vissa aspekter av räkenskaperna och andra finansiella dokument. Syftet är att identifiera ekobrott så som skattefusk, bokföringsbrott och pengatvätt.

Inte sällan används denna typ av undersökning som underlag i rättegångar. Metoden kan bland annat även användas i samband med mer omfattande Mergers & Acquisitions – M&A när det finns misstankar om oegentligheter i bokföringen eller andra missförhållanden.

Typer av forensic accounting

Det finns många olika slags forensic accounting:

  • Undersökning av finansiell stöld – av anställda, enskilda ägare, kunder eller utomstående
  • Utredande av ekobrott som berör värdepappershandel
  • Dispyter kring värderingen av ett bolag
  • Upptäckande av felaktigheter i samband med att ett företag sätts i konkurs
  • Uppdagande av brott som skett i syfte att undgå att betala skadestånd
  • Framtagande av underlag inför stämning i samband med M&A
  • Utredning av skattebrott
  • Uppdagande av pengatvätt
  • Underlag inför skilsmässa
  • Kartläggande och upptäckande av bokföringsbrott
Utredning av bokföringsbrott

Forensic accounting används bland annat för att upptäcka och utreda bokföringsbrott.

Vad ingår?

När du låter genomföra en forensic accounting studerar en sakkunnig noggrant olika slags finansiell information i företaget. En fackman har kunskapen att genomskåda en välpolerad redovisning och åskådliggöra bokföringsbrott och andra ekobrott.

Vad som ingår varierar från fall till fall och beror på vilka behov som finns samt syftet med undersökningen.

Här är några exempel på vad som kan studeras:

Ofta använder den sakkunnige en blandning av källor för att kunna korsköra informationen i syfte att bekräfta eller bestrida den. På så sätt går det att skapa en helhetsbild av den finansiella situationen i bolaget och ta fram bevis på eventuella felaktigheter.

Behövs forensic accounting?

En vanlig fråga är om det verkligen är nödvändigt att lägga pengar på en forensisk undersökning av räkenskaperna.

Svaret är ofta nej. En vanlig finansiell företagsbesiktning täcker de flesta aspekter som är relevanta för att kunna dra trovärdiga slutsatser kring bolagets hälsotillstånd ur ett finansiellt perspektiv. Den innehåller även insikter i eventuellt fusk, felaktig redovisning och alltför generös skatteplanering.

Ibland behövs dock en mer noggrann undersökning av en sakkunnig med speciellt fokus på ekobrott och bokföringsbrott. Det kan handla om att ta fram material inför en rättegång eller i samband med viktigare företagstransaktioner. I sådana situationer kan det vara relevant att låta göra en speciell forensic accounting.

Vill du få hjälp att verkligen gräva på djupet i bokföringen?

Kontakta oss

Forensic accounting används för att upptäcka och utreda ekobrott

Ekobrott är ibland svåra att upptäcka men kan orsaka stora skador – både finansiella och immateriella. Genom att anlita en sakkunnig kan du gå till botten med problemen, upptäcka dem i tid och ställa skyldiga till svars.

Upptäck ekobrott och bokföringsbrott i tid

Ofta används forensic accounting när underlag behövs inför en rättegång. Rapporten från undersökningen ligger då till grund för att bevisa eller styrka att exempelvis ett bokföringsbrott eller annat ekobrott begåtts.

Men en kriminalteknisk revision kan även användas preventivt i syfte att upptäcka ekobrott i tid. Exempelvis kan ägare som misstänker missförhållanden inom företaget kräva att göra denna typ av djuplodande due diligence. Eller så kan företagsledningen bestämma sig för att anlita en extern expert för att rentvå sig från missriktade anklagelser om exempelvis förskingring eller missbruk av position för egen vinning.

Denna typ av åtgärder kan spara företag och ägare både tid och pengar genom att upptäcka eventuella oegentligheter. På så vis kan de rättas till i god tid innan det är för sent. Både juridiska och ekonomiska konsekvenser kan därmed undvikas.

Undersökning av individer anklagade för ekobrott

Forensic accounting kan även användas för att ta fram underlag inför åtal eller försvar av enskilda individer som anklagas för ekobrott.

I en sådan situation kan exempelvis personens lönebesked, banktransaktioner, lån och värdepappershandel jämföras med övriga tillgångar som till exempel lägenheter och fordon som införskaffats under en given period.

På så sätt går det att dra slutsatser kring om personen i fråga rimligen har kunnat införskaffa egendomen med de medel som redovisats eller om det kan handla om pengar från pengatvätt eller mutor.

Vill du göra en forensic accounting?

Behöver du hjälp att gå på djupet i ett företags räkenskaper eller att granska nyckelpersoner i ett bolag för att upptäcka bokföringsbrott och andra ekobrott?

Nielsen Valuation Group har tillgång till några av marknadens bästa sakkunniga inom forensic accounting i Sverige, Norden, Storbritannien och USA.

Kontakta oss idag för ett skräddarsytt upplägg som täcker just de delar av en forensisk redovisning som du behöver.

Kontakta oss för en offert

Vanliga frågor och svar

Vad betyder forensic accounting?

Forensic accoutning betyder bokstavligen forensisk redovisning – kriminalteknisk revision. I själva verket handlar det om att mycket noggrant spåra vad som verkligen hänt i redovisningen, likt en kriminaltekniker som rent fysiskt undersöker en brottsplats.

Varför behövs forensisk redovisning?

Forensic accounting behövs i de fall då en vanlig finansiell due diligence inte är tillräcklig för att frambringa de bevis som behövs inför exempelvis en rättegång eller stämning, eller för att upptäcka bokföringsbrott.

Hur genomförs undersökningen?

Vi börjar med att lyssna på era behov. Därefter lägger en av våra sakkunniga upp en plan för hur undersökningen ska genomföras. Olika dokument, databaser och register undersöks noggrant. Resultatet presenteras i en detaljerad rapport.

Vad heter forensic accounting på svenska?

På svenska heter det kriminalteknisk revision eller forensisk undersökning av räkenskaperna.

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.