Vad är balansräkning?

En balansräkning visar ett bolags finansiella situation vid en given tidpunkt, oftast vid räkenskapsårets slut, alltså bokslutsdagen. Balansräkningen visar en uppställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital.

Mer om företagets balansräkning

Balansräkningen utgör tillsammans med resultaträkningen en viktig del av företagets årsredovisning.

Den består av tre viktiga huvuddelar:

 • Tillgångar
 • Skulder
 • Eget kapital

Vad är en balansräkning egentligen?

För att förstå vad en balansräkning är kan du tänka dig att den å ena sidan visar allt vad företaget äger (tillgångar), å andra sidan visar hur denna egendom finansierats (antingen med eget kapital eller skulder).

Eget kapital och skulder är tillsammans alltid lika stora som företagets tillgångar. Balansräkningen ”går jämnt ut” – den balanserar.

Exempel

För att illustrera hur en balansräkning fungerar kan vi ta ett mycket enkelt fiktivt exempel.

Tänk dig att du grundar ett aktiebolag och sätter in 25 000 kronor i aktiekapital. Direkt vid start ser då en förenklad balansräkning ut så här:

Tillgångar (kassa)Eget kapital
25 00025 000
Skulder (lån)
0
Summa:25 00025 000

För att kunna investera i maskiner och utrustning beslutar du att ta ett företagslån på 20 000 kronor. Efter det ser balansräkningen ut så här:

Tillgångar (kassa)Eget kapital
45 00025 000
Skulder (lån)
20 000
Summa:45 00045 000

Här ser du att tillgångarna är lika stora som skulder och eget kapital tillsammans. Du kan även förstå att den del av verksamheten som inte finansieras med eget kapital finansieras med lån (och vice versa).

Vad är tillgångar

Tillgångar är sådant bolaget äger. De kan delas upp i två typer:

 • Anläggningstillgångar: Används under en längre tid än ett år. Föremål för avskrivning. Till exempel maskiner, inventarier, fordon och byggnader.
 • Omsättningstillgångar: Används i upp till ett år. Till exempel varulager, kassa, bank, och kundfordringar.

Vad är skulder?

Skulder är sådant som företaget förr eller senare måste betala. Även dessa kan delas upp i två typer:

 • Långfristiga skulder: Förfaller efter mer än ett år. Exempelvis banklån.
 • Kortfristiga skulder: Förfaller inom ett år. Exempelvis leverantörsskulder.

Vad är eget kapital?

Eget kapital finns på skuldsidan i balansräkningen och kan ses som bolagets ”skuld” till aktieägarna.

Eller omvänt – det visar vad aktieägarna faktiskt äger i bolaget om alla tillgångar skulle säljas och alla skulder skulle lösas.

För att få en mer rättvisande bild av vad ägarna har i bolaget kan justerat eget kapital användas. Det inkluderar återförda obeskattade reserver efter att de beskattats. Det är vanligt att göra så i samband med en företagsvärdering med metoden substansvärdering, som i mångt och mycket bygger på vad som finns på balansräkningen.

Vad är balansrapport?

Balansrapport och balansräkning används ofta synonymt och i mångt och mycket innehåller de samma uppgifter.

Det finns dock skillnader:

 • Balansrapport är en rapport som du kan ta fram i ditt bokföringsprogram när du vill och för den period du vill. En balansräkning görs som regel i slutet av räkenskapsåret.
 • Balansrapporter kan innehålla detaljer från bokföringsprogrammet om exempelvis bokföringskonton. Denna information kan vara värdefull för analyser och intern rapportering.
 • Vissa konton slås ihop i balansräkningen och följaktligen ger den en snabbare översikt än balansrapporten.
 • På balansrapporten visas eget kapital och skulder med minustecken. Så är det inte på balansräkningen.
 • Periodiseringar och bokslutsjusteringar kan göra att balansräkningen skiljer sig från balansrapporten.
 • Beräknat resultat saknas i balansräkningar.

Balansräkning på engelska

Balance sheet

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.