Vad är justerat eget kapital?

Justerat eget kapital är ett företags beskattade egna kapital. Det motsvarar det egna kapitalet plus eventuella obeskattade reserver efter att de beskattats.

Justerat eget kapital mer i detalj

För att förstå vad justerat eget kapital är kan vi titta på företagets balansräkning.

Den ena sidan av balansräkningen består av tillgångar medan den andra består av eget kapital och skulder.

Finns det obeskattade reserver, till exempel periodiseringsfonder, återfinns det beloppet på skuldsidan, efter eget kapital. Hade dessa obeskattade reserver tagits upp direkt hade eget kapital blivit större. Nu skjuts detta på framtiden.

När det är dags att återföra de obeskattade reserverna kommer eget kapital att öka med beloppet som återförs minus den skatt som råder vid återföringstidpunkten.

Det slutvärde du får fram då kallas för justerat eget kapital.

Formel

Justerat eget kapital = Eget kapital + (1- skattesatsen) x obeskattade reserver

Var hittar jag justerat eget kapital?

Du räknar själv ut justerat eget kapital genom att dra av årets skattesats från de obeskattade reserverna och därefter lägga till detta belopp till eget kapital.

När används det?

Syftet med det justerade egna kapitalet är att ge en mer representativ bild av det värde som ägarna verkligen har i bolaget. Eftersom det kan finnas stora värden i obeskattade reserver måste dessa justerat för aktuell skattesats och återföras innan storleken av det egna kapitalet bedöms.

Vid en värdering av ett bolag använder företagsvärderaren ofta justerat eget kapital som en del av en substansvärdering.

Justerat eget kapital på engelska

Adjusted equity

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.