Vi erbjuder oberoende företagsvärdering, sakkunniga utlåtanden & provisionsfri försäljning & förvärv av företag


Läs mer om bolagsvärdering eller kontakta oss nu för en 30 min inledande konsultation.

Vi erbjuder oberoende företagsvärdering, sakkunnniga utlåtanden, samt provisionsfri företagsförsäljning och företagsförvärv


Läs mer om bolagsvärdering eller kontakta oss nu för en 30 min inledande konsultation.

Gör en företagsvärdering på rätt sätt

Nielsen Valuation Group är en av de främsta aktörerna inom företagsvärdering i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss direkt för ett inledande samtal.

I denna artikel berättar vi mer om hur det går till och vad du bör tänka på när du ska värdera ett företag. Vi tittar också på några av de främsta misstagen i branschen. En felvärdering kan givetvis bli en kostsam historia, något som vi hjälper dig att undvika.

Vill du ha hjälp att värdera ett företag? Med vår bolagsvärdering får du alltid en skräddarsydd bedömning av vad ditt eller någon annans företag är värt. Varje analys görs för hand av en expert. Vi använder aldrig automatiserade verktyg.

I denna artikel får du läsa om:

Vad är företagsvärdering?

Företagsvärdering är en process där du med hjälp av data, främst från räkenskaperna, försöker komma fram till en så rättvisande bild som möjligt av ett företags ekonomiska värde.

Det är inte helt enkelt. Kvalificerad bolagsvärdering bör ske enligt principen intrinsic value – det inneboende värdet i ett företag. Det finns många sätt att komma fram till detta värde och beroende på vald metod kan det bli ganska stora skillnader.

En väl utförd värdering bör göras av en opartisk värderare som noggrant normaliserar bolagets årsredovisningbalansräkningen (singular) och resultaträkningarna (plural). Det innebär att justera värden så att de återspeglar verkligheten på ett korrekt sätt.

Vi återkommer till detta strax.

Vanligast är att värdera aktiebolag, men det går självklart också att utvärdera handelsbolag, kommanditbolag, en ideell förening eller en enskild firma.

Ibland används även företagsbesiktning och intervjuer för att med större säkerhet kunna fastställa värdet.

Bolagsvärdering är en uppskattning

Bolagsvärdering är alltid en uppskattning. Vad ett bolag i själva verket är värt är det pris som en köpare och en säljare är villiga att mötas för att genomföra en företagstransaktion.

Ett bolag som värderas till ett belopp kan helt enkelt säljas för ett annat belopp. Det beror helt och hållet på köparen och säljaren. En kvalificerad företagsvärdering av ett traditionellt företag brukar dock komma tillräckligt nära för att man inte ska behöva skämmas. När det gäller tech-startups däremot, så kan värderingarna variera så pass mycket, att det blir svårt att värdera och att man ibland får använda breda spann.

Men genom att värdera bolag kan köpare, säljare, ägare, en domstol, parterna i en skilsmässa – eller vem som helst som är intresserad av vad förtaget är värt, få en kvalificerad, oberoende och välavvägd bedömning. Vi ska strax titta på hur en sådan värdering kan gå till.

Det är ofta ett riktigt hantverk där många års erfarenhet hos värderaren kan hjälpa till att avslöja sådant som inte är direkt uppenbart för en lekman som tittar på räkenskaperna. Hör Christoffer Nielsen berätta hur verkligheten kan skilja sig från den förenklade bild som ibland skildras i filmer och serier:

Varför och när behöver man värdera ett företag?

Det kan finnas många anledningar att göra en företagsvärdering.

Här är några av de vanligaste exemplen:

 • Inför ett köp av ett företag (företagsförvärv)
 • När du vill sälja ditt bolag
 • Om företaget behöver ta in externt kapital från investerare
 • Inför en nyemission
 • För att jämföra sig med konkurrenterna
 • Inför strategiska beslut
 • I samband med en M&A
 • Vid generationsskifte i ett familjeföretag
 • Om ni planerar att införa incitamentsprogram
 • Lösa ut delägare i aktiebolag
 • Vid tvångsinlösen av aktier

Det är också vanligt med civilrättsliga anledningar att värdera ett företag:

 • Skilsmässa & bodelning
 • Försäkringsärende
 • Taxering
 • Domstolsärende
 • Arv
 • Skatteärende

Kom ihåg – Ibland räcker det att vara lite nyfiken på vad bolaget är värt för att låta göra en företagsvärdering!

Därför är det viktigt med en oberoende företagsvärdering

Det är oftast en god idé att anlita en professionell och oberoende värderare oavsett vad du har för anledning att värdera ett företag.

Företagsvärderarens kunskap och erfarenhet hjälper dig att få en mer exakt bedömning av det faktiska värdet – bortom vad som går att utläsa vid en första bedömning av resultaträkning och balansräkning.

En opartisk värdering utgår från det inneboende värdet i bolaget och bygger på en normalisering av årsredovisningen.

Vi är stolta över att ha en tydlig antikorruptionspolicy vilket bidrar med ökad trygghet och legitimitet till våra värderingar.

Ibland behövs intervju och besiktning på plats också. Detta gör att du får en mer realistisk bild av företagets värde.

Hur värderar man ett bolag?

Hur det går till att värdera ett företag varierar mycket från fall till fall beroende på vad syftet med värderingen är. Varje seriös företagsvärdering utgår från en eller flera värderingsmetoder.

Det finns i princip tre huvudsakliga sätt att värdera företag på beroende på vad du utgår från:

 • Tillgångar: Det snabbaste och lättaste sättet att värdera ett företag på är genom substansvärdering. Lite förenklat innebär det att du tar företagets tillgångar minus dess skulder. Dock missar detta sätt att ta hänsyn till lönsamhet och tillväxt.
 • Avkastning: Om vi istället utgår från avkastningen vägs tillväxten och lönsamheten in i företagets värde. Avkastningsvärdering kallas metoden. Nackdelen är då att någon hänsyn inte tas till tillgångarna.
 • Marknadsvärde: Ett tredje sätt att värdera bolag på är genom att utgå från vad liknande verksamheter sålts för på marknaden. Det förutsätter dock att det finns liknande företag att jämföra med. Ingen hänsyn tas till vare sig tillväxt eller tillgångar.

Som du kan se finns det ingen värderingsmetod som är helt perfekt. Av den anledningen är det vanligt att kombinera metoder för att få ett så rättvisande värde som möjligt.

Ett trovärdigt sätt att värdera företag på, som ”är stadigt även när det blåser” är att kombinera substansmetoden med avkastningsmetoden. Glöm dock inte bort att båda dessa ska normaliseras först.

Marknadsmetoden skall helst användas i kombination med avkastningsmetoden, vilket alltså betyder att man appliceras samma multipel. Att använda sig av marknadsmetoden ensamt gör lätt värderingen missvisande.

Så här värderar man ett bolag:

 1. Välj lämplig värderingsmetod.
 2. Normalisera räkenskaperna för att justera för tillfälliga och / eller icke representativa inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 3. Vid behov intervjua och besiktiga.
 4. Gör slutberäkningen och fastställ ett värde på bolaget.

Vi ska strax titta närmare på dessa steg.

Olika sätt att värdera ett bolag på. Värderingsmetoder

Det finns olika metoder att använda för att värdera ett företag. ”Värdet” som du får fram på papper kan skilja sig en hel del beroende på vilken metod du väljer.

Vilket sätt som är lämpligt beror bland annat på hur stort företaget är, typ av verksamhet och syftet med värderingen.

Som sagt – inte sällan kombineras olika metoder för att få en bättre bedömning.

Ovan nämnda tre sätt att värdera bolag på förekommer i de olika värderingsmetoderna av företag.

Här är de vanligaste typerna av företagsvärdering:

 • Marknadsvärdering
 • Substansvärdering
 • Avkastningsvärdering
 • Kassaflödesvärdering / DCF
 • Likvidationsvärdering
 • Multipelvärdering

Låt oss nu titta närmare på dessa och hur de fungerar.

Marknadsvärdering

Företagsvärdering med marknadsvärdering bygger på att observera till vilket pris liknande verksamheter säljs på marknaden.

En bra värderingsmetod när många jämförelseobjekt finns

Givet att det finns tillräckligt med data är detta ofta det bästa sättet att värdera ett företag på. Det beror på att bolagsvärdet i slutändan är det pris som köpare och säljare kan komma överens om.

Eftersom marknadsvärdering bygger på tidigare sådana överenskommelser är den därför den bästa indikationen på vad du kan förvänta dig för värde på en verksamhet.

Ofta brist på data

Tyvärr är denna värderingsmetod inte helt oproblematisk. Det finns nämligen mycket sällan tillräckligt med information för att en marknadsvärdering ska bli korrekt. Som regel krävs minst två jämförbara transaktioner med komplett information. Eftersom det till skillnad från t.ex. USA inte finns några databaser värda namnet, över multiplar i Sverige, så är detta en metod som är svår att applicera utanför t.ex. pizzerior och liknande, som Nielsen Valuation Group inte arbetar med.

Saknas det kan det ändå gå att göra en företagsvärdering om du har tillgång till ett mycket stort antal jämförelseobjekt. Finns det exempelvis annonser med tio företag som är till salu inom samma bransch kan det fungera som underlag till en bedömning, även om informationen hos samtliga är ofullständig.

En företagsvärdering som inte tar hänsyn till lönsamhet och tillgångar

Ett annat problem med marknadsvärderingsmetoden är att den inte tar in de allra viktigaste komponenterna i en företagsvärdering: lönsamhet och tillgångar.

Denna metod har tunnelseende för vad andra företag har sålts för och därmed missar den vad som annars anses vara det viktigaste i en bolagsvärdering.

Då passar marknadsvärdering vid bolagsvärdering

På grund av behovet av flera jämförelseobjekt samt det faktum att lönsamhet och tillgångar inte tas i beaktande lämpar sig denna metod bäst för ganska små verksamheter med lokal koppling.

Bland sådana företag kan det ofta finnas mer likheter än skillnader mellan olika bolag. Hit hör bland annat restauranger, barer, butiker, frisörsalonger och kiosker.

Fördelar

 • Träffsäker värderingsmetod – Uppskattningen brukar stämma ganska bra med det faktiska marknadsvärdet
 • Enkel värdering – Finns gott om data kan även en lekman göra en någorlunda exakt företagsvärdering
 • Snabb – Inte särskilt tidskrävande sätt att värdera företag på

Nackdelar

 • Kräver mycket data – Information behövs om tidigare liknande företagstransaktioner i samma bransch
 • Begränsad – Passar nästan uteslutande på små och lokala verksamheter
 • Visar inte tillgångar – Ingen hänsyn tas till tillgångar som maskiner, inventarier och lager
 • Inga skulder – Vilken skuldsättningsgrad firman har vägs ofta inte in i själva värderingen
 • Ingen vinst och tillväxt – En verksamhet som är mer lönsam och växer snabbare får ingen högre värdering
Värdering av butik med företagsvärdering och marknadsvärderingsmetoden

Butiker, kaféer och andra inrättningar som det finns många sålda objekt av kan gå att värdera med marknadsvärdering.

Substansvärdering

Substansvärdering är en slags företagsvärdering som bygger på företagets substansvärde. Detta är i princip bolagets eget kapital – skillnaden mellan tillgångar och skulder.

En enkel värdering av företag

Substansvärdering är en relativt enkel värdering av företag eftersom den bygger på information som återfinns i balansräkningen.

Därmed är det också en snabb värderingsmetod som dessutom är tillgänglig för gemeneman. Du kan göra en enklare företagsvärdering själv genom att använda denna metod.

Normalisering är tidskrävande

Att hitta substansvärdet i balansräkningen går snabbt. Att kontrollera intäkter, kostnader och rörelseresultat i resultaträkningarna likaså.

Det som tar tid med en ordentligt genomförd substansvärdering är att normalisera balansräkningen. Detta arbete kräver oftast också att du anlitar en professionell värderare för att få en korrekt uppskattning.

För att förstå vad detta egentligen innebär kan vi ta en liknelse. Så här säger Christoffer Nielsen:

”Tänk dig en bil som ska lackeras. Att göra en slutkalkyl i en företagsvärdering kan liknas med att spraya på färgen på bilen. Det går ganska fort. Men innan vi kommit dit krävs ett gediget förarbete för att resultatet ska bli bra. Detta förarbete består av rostborttagning, slipning, spackling och grundmålning. På motsvarande sätt krävs en rejäl genomgång och bearbetning av balansräkning och resultaträkningar för att värderingen ska bli korrekt.

Tyvärr är det många som missar den biten och det kan egentligen bli hur mycket fel som helst.”

Vad innebär normalisering av balansräkningen vid en företagsvärdering?

Med normalisering innebär att man gör vissa justeringar för att värderingen ska motsvara det verkliga värdet i företaget. En vanlig justering är att skriva upp värdet på avskrivna tillgångar. Värdet på maskiner och fordon till exempel är ofta högre än vad som står i räkenskaperna. Här utgår man från ersättningsvärdet, inte nypris, eller bokfört värde.

Ett annat exempel på normalisering är att skriva av dåliga fordringar.

Immateriella tillgångar – en komplex fråga

Ibland finns behov att skriva ner eller skriva upp värdet på immateriella tillgångar i en substansvärdering. Immateriella tillgångar kan exempelvis vara patent, logotyp, varumärke eller R&D.

Här finns en gråzon. ”Vanliga” företag brukar sällan ta upp R&D men finansiellt svaga företag kan välja att göra det för att förbättra kreditvärdigheten. En företagsvärderare behöver göra en avvägning från fall till fall för att bedöma i vilken mån dessa bör vara med i värderingen av bolaget och om uppgifterna eventuellt måste justeras.

Denna värderingsmetod ger en ögonblicksbild av det värde som finns i verksamheten. Ingen hänsyn tas till företagets tillväxt, kassaflöde och utvecklingspotential.

Då passar substansvärdering

Substansvärdering är vanligast att använda bland enmansföretag där hela verksamheten bygger på en enskild persons arbetsinsats.

Värderingsmetoden kan även bidra till helhetsbedömningen när den används i kombination med en annan metod, främst avkastningsvärdering

Gör en professionell substansvärdering nu

Fördelar

 • Snabb – Det går snabbt att hitta substansvärdet i balansräkningen (exkl normaliseringen)
 • Enkel – I sin simplaste form är det okomplicerat att utföra värderingen (Egna kapitalet)
 • Specifik – Bygger inte på spekulation utan grundar sig i faktiska förhållanden
 • Bra vid betydande tillgångar – Ett lämpligt sätt att värdera företag när det finns mycket maskiner, fordon och annan utrusning eller lager

Nackdelar

 • Tar inte hänsyn till lönsamhet – Hur intjäningsförmåga och vinsten utvecklas påverkar inte värderingen
 • Ospecifik – Tar inte någon hänsyn till hur tillgångarna används (dead capital)
 • Passar inte tjänsteföretag– Bolag vars värde till stor del bygger på immateriella tillgångar låter sig inte värderas med denna metod
 • Inga synergieffekter – Värdet av eventuella synergieffekter syns inte med en substansvärdering
 • Svårare i praktiken – I slutändan behövs ändå en professionellt utförd företagsvärdering för att få rätt ingångsvärden till uträkningen

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är en typ av företagsvärdering som utgår från avkastningen. Den har även möjlighet att vara framåtblickande. På engelska kallas detta för ”income approach”, vilket är ett samlingsnamn.

Ett av de vanligaste sätten att värdera bolag

Med en avkastningsvärdering utgår man från historisk avkastning för att uppskatta ett värde på företaget. Ofta handlar det om att blicka tillbaka 3 till 5 år i tiden, men fokus bör ligga på det det senaste året.

Själva avkastningen kan mätas på flera olika sätt, varav det vanligaste är vinst och kassaflöde.

Denna typ av bolagsvärdering är den allra mest använda. Den stora fördelen med metoden är att den utgår från den vinst eller kassaflöde som bolaget genererar.

Bygger på många antaganden

Den stora nackdelen med vissa avkastningsvärderingar är att de bygger på flera antaganden, t.ex så behöver räkenskapsperioder ofta viktas olika och då behövs en argumentation kring varför viktningen ska ske på ett eller ett annat sätt. Ju fler komponenter en värdering innehåller desto fler antaganden måste göras.

Vi på Nielsen Valuation Group brukar undvika att väga in prognoser i våra värderingar och utgår istället från faktiska data, undantags finns såklart. Problemet med prognoser är de ofta, (men inte alltid) håller för låg kvalitet, och främst är ”aspirational”.

Klä bruden och quality of earnings-analys

Utöver ovanstående, så behövs en quality of earnings-analys. Förklarat på simpel svenska så betyder det en normalisering av resultaträkningen, vilket sker på ett liknande sätt som normalisering av balansräkningen. Ibland så kallar man det helt enkelt bara för normalisering av resultaträkningen istället.

Den vanligaste normaliseringen man gör, är att justera uppåt eller nedåt för lönen som ägaren tagit ut. Det är vanligt att ägaren tar ut för lite lön pga skatterna. I vissa fall så kan det också vara en ägare som tar ut lön, men inte arbetar aktivt i företaget, för att han då anställd en vice VD t.ex. Denna delen är relativt enkel att normalisera.

Något som är mer tidskrävande, är när köparen har ”klätt bruden” vilket enklast kan beskrivas som att vinsten har fyrdubblats sista räkenskapsåret. Detta gör det mer komplicerat att bedömma vad den uthålliga vinsten är. Denna skarpa ökningen kan vara både legitim, och illegitim, man vet helt enkelt inte innan man gått igenom det. Det finns många legitima och illegitima sätt att öka vinsten på. Det enda sättet att få reda på den korrekta uthålliga vinsten, är att anlita någon med kompetens för att analysera det.

Då passar avkastningsvärdering som metod vid företagsvärdering

Avkastningsvärdering är en bra värderingsmetod i de flesta fall. Det är egentligen få fall då den inte passar, vilket främst är för enmansföretag, där hela företagets verksamhet bygger på en enskild persons arbetsinsats.

Är verksamheten ett investeringscase som ska ta in kapital råder inget tvivel om att avkastningsvärdering passar mycket bättre än exempelvis en substansvärdering. Men då behövs onekligen även ett element av spekulation, vilket innebär en viss nivå av risk.

Tjänsteföretag och andra bolag med stora immateriella värden har också stor nytta av denna typ av företagsvärdering.

Beställ en värdering nu

Fördelar

 • Beaktar avkastning – Företag som skapar vinst och / eller kassaflöde premieras
 • Visar på trender – Hur avkastningen utvecklats de senaste åren påverkar värdet
 • Kan vara framåtblickande – Passar när verksamheten ska fortsätta att utvecklas
 • Passar tillväxtbolag – Bygger på värdeskapande, inte företagets tillgångar
 • Inkluderar immateriella tillgångar – Bra då många av dagens företag till stor del består av immateriella värden

Nackdelar

 • Komplext – Kräver många moment som tar tid
 • Spekulativt? – Om en framåtblickande värdering ska göras måste vissa antaganden göras, vilket är riskfyllt
 • Tar inte hänsyn till tillgångar – Företagets tillgångar kan behöva vägas in genom att kombinera med substansvärdering

Multipelvärdering

Multipelvärdering är en underkategori till avkastningsmetoden. Man skulle också rent av kunna definiera multipelvärdering som en synonym till avkastningsmetoden. Beroende på metodologi, så skulle man också kunna påstå att marknadsmetoden är vägts in, men endast om man har tillgång till trovärdig och komplett data kring andra transkationer.

Kassaflödesvärdering / DCF

Kassaflödesvärdering är en underkategori till avkastningsvärdering. Skillnaden mellan en avkastningsvärdering och en kassaflödesvärdering, är att man mäter kassaflödet istället för avkastningen (redovisad vinst). På simpel svenska kan det beskrivas som att istället för att titta på den redovisade vinsten som man betalar bolagsskatt på, så mäter man istället hur många extra kronor har man på företagets bankkonto i slutet av räkenskapsåret.

Ett vanligt förekommande begrepp inom denna värderingsmetod är diskontering av kassaflöden. Det betyder att man diskonterar framtida kassaflöden till den så kallande kalkylräntan.

För traditionella och ”normala” företag med relativt låg risk blir det ingen större skillnad mellan en kassaflödesvärderingen och en värdering med diskonterat kassaflöde. Däremot gör det en radikal skillnad när en högrisk-startup ska värderas, eftersom man då parkerar pengar i en högriskmiljö, ofta under en lång tid.

Hur fungerar det? Framtidsprognosen justeras med kalkylränta

Metoden bygger på att pengar idag är värda mer än samma pengar i morgon. Därför justeras värderingen med risken som det innebär att investera i en verksamhet över tid. Ju högre risken är, desto högre skall den ränta vara som diskonterar det fria kassaflödet.

En kommersiell fastighet ska exempelvis beräknas med låg ränta, medan ”app tech start-ups” beräknas med höga räntor på grund av skillnaden i risk.

Ännu mer antaganden och spekulationer

All förtagsvärdering innehåller ett visst mått av spekulation och antaganden. Men just värdering enligt DCF / diskonterat kassaflöde är i princip enbart spekulation. Det råder delade meningar om kvaliteten på dessa värderingar.

Så här säger Christoffer Nielsen:

”Projektioner görs ofta av pre-revenue startups som vill presentera sin företagsidé för investerare. Min åsikt är att det är oseriöst att påstå att man kan veta omsättningen om 3–5 år i tillväxtbolag. Det är alldeles för många variabler som inverkar på den.

Att betala för en företagsvärdering som i grund och botten bygger på antaganden om företagets framtida omsättning är bortkastade pengar. Då kan du lika gärna gissa omsättningen och sedan betala någon på Fiverr en liten slant för att göra själva kalkylen.

Det du ska betala för när du värderar en verksamhet är företagsvärderarens erfarenhet att avgöra vad som är rimliga antaganden.

Hit hör bland annat att normalisera räkenskaperna men även att säga: nej – det är tyvärr inte rimligt att göra en uppskattning baserat på dessa uppgifter.”

Av den anledningen brukar vi på Nielsen Valuation Group så långt det går undvika att räkna på diskonterade kassaflöden i våra företagsvärderingar. Därför kan du också förlita dig på att vi inte presenterar några önskesiffror. Vår analys är alltid välavvägd. Vi tackar nej till nästan alla startups som vill göra DCF-värderingar hos oss.

Då passar kassaflödesvärdering

Med det sagt kan det finnas situationer då denna typ av värdering av bolag är försvarbar. Konkret är det i de fall där det saknas historik i företaget att ta ställning till.

Finns det historik i form av tidigare årsredovisningar är det bättre att låta göra en traditionell avkastningsvärdering.

Gör en kassaflödesvärdering

Fördelar

 • Fungerar utan historik – Går att applicera på start-ups
 • Material till hisspitchen – Få en siffra på vad förhoppningsbolaget kan bli värt

Nackdelar

 • Mycket spekulativ värderingsmetod – Antaganden om framtida kassaflöden och vilken diskonteringsränta som ska användas
 • Mycket oprecis – Värderingen kan skilja sig mycket från ett marknadsvärde som eventuellt framkommer ifall en verklig företagstransaktion äger rum

Likvidationsvärdering

Likvidationsvärdering är en underkategori till substansvärdering. Denna typ av företagsvärdering används för företag som hamnat i finansiell kris. Så är fallet exempelvis i bolag som står inför en rekonstruktion eller konkurs.

Värdet är i princip lika med tillgångarna minus skulderna samt minus samtliga kostnader för avveckling. Det är också realistiskt att räkna med ett visst avdrag på grund av det faktum att företaget nått vägs ände. Förhandlingspositionen är inte den bästa.

Förklarat på simpel svenska så kan du tänka dig skillnaden som att alla tillgångar ett företag äger, hämtas upp med transport, körs till Klaravik eller KVD, eller liknande auktionsfirma, och sedan säljs det till det högsta budet som inkommit under en veckas auktionstid. En planerad försäljning, som inkluderar att göra iordning maskinen, fordonet, utrustningen eller vad det nu må vara, ska per definition, inbringa 100% av marknadsvärdet (annars är det inte ett korrekt marknadsvärde, per definition). En tvångslikvidation brukar inbringa någonstans mellan 60% till 80% av marknadsvärdet, dock något högre för fordon och fastigheter, ofta runt 80%, ibland runt 85%, men det varierar såklart.

Likvidationsvärdering vs substansvärdering

Skillnaden mot ”vanlig” substansvärdering är att företaget inte värderas som en så kallad going concern. I stället är det det så kallade slaktade värdet som man räknar på med denna bolagsvärdering.

På engelska kallas detta ”lack of marketability discount”. På svenska har vi ingen bra översättning på detta utan vi använder oss snarare av det engelska uttrycket.

Du kan tänka dig att du sitter vid förhandlingsbordet med en stor skylt där det står ”Konkursförsäljning. Visserligen kan man argumentera för att detta inte borde förändra köparens syn på förhandlingen. I verkligheten kan vi nog alla vara överens om att så ändå blir fallet.

Köparen vet att hon eller han sitter på alla korten vid förhandlingsbordet. Det brukar utnyttjas för att få en så bra deal som möjligt.

Då passar likvidationsvärdering

En likvidationsvärdering kan bli aktuell i samband med en konkurs eller rekonstruktion. Likaså kan det vara en lämplig värderingsmetod i samband med dödsfall där verksamheten behöver avvecklas som konsekvens av att den avlidne inte längre kan driva bolaget.

Fördelar

 • Enkel värderingsmetod – Inga hänsyn behöver tas till trend och potential
 • Bra val vid avveckling av verksamhet

Nackdelar

 • Sannolikt lägre värde än vid substansvärdering – på grund av dåligt förhandlingsläge

Beställ en likvidationsvärdering

Företagsvärdering med likvidationsvärdering

I en företagsvärdering genom likvidationsvärdering har säljaren alltid ett sämre utgångsläge. Köparen vet nämligen att säljaren inte har så många alternativ, vilket utnyttjas.

Normalisera räkenskaperna

Det är viktigt att normalisera räkenskaperna för att få ett korrekt bolagsvärde.

Beroende på val av metod används resultaträkningar och / eller balansräkning för att värdera ett bolag. Att bara hämta siffror från dessa och stoppa in i en formel ger nästan alltid helt fel värde.

Varför? Jo, bokfört värde och faktiskt värde är inte samma sak. Det finns nästan alltid sådant i räkenskaperna som inte bör ingå i värderingen. Eller omvänt – sådant som bör ingå men som inte finns med.

Till exempel kan en ägare ha arbetat gratis i bolaget. Detta måste normaliseras bort genom att ta höjd för en lön i resultatet. Annars blir värdet för högt när en multipel appliceras på ett resultat som är bättre än vad det hade varit ifall det istället belastats med en avlönad tjänst.

Eller så kanske företaget har fordon eller maskiner som är mer eller mindre avskrivna på balansräkningen. Då behöver värdet normaliseras upp eftersom dessa faktiskt har ett marknadsvärde, trots att det inte syns i räkenskaperna.

Hur beräknar man värdet på företaget?

Ska du göra en mer avancerad bedömning av vad verksamheten är värd räcker det inte att göra en enkel substansvärdering – och definitivt inte en värdering online.

Du behöver lägga tid på att analysera olika aspekter av bolaget och se bortom vad som står i balansräkning och resultaträkningar.

Följande lista visar några av de viktigaste faktorerna att titta på vid en bolagsvärdering:

 • Lönsamhet / vinst – historisk och förväntad
 • Nettotillgångar
 • Värderingsrabatter
 • Skalbarhet
 • Marknadsanalys & konkurrensanalys

Vi ska nu gå igenom dessa mer i detalj.

Lönsamhet / vinst – historisk och förväntad

Det absolut viktigaste att titta på vid en företagsvärdering är hur lönsam verksamheten är.

Titta på historiska vinster de senaste 1–3 åren och normalisera dessa så att de stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten.

Här kan det vara på sin plats med en viktning av vinsten. Exempelvis att låta vinsten från föregående räkenskapsår stå för 50 procent av kalkylen, året dessförinnan 25 procent och innevarande år 25 procent.

Projektion av vinst kan användas i undantagsfall. Risken för felbedömning ökar dock markant när detta element, som vi måste kalla spekulation, vägs in i beräkningen.

Nettotillgångar

Det näst viktigaste att ha med i en värdering av ett företag är dess nettotillgångar, det vill säga det egna kapitalet (efter normalisering)

Detta motsvaras av summan av tillgångarna minus summan av skulderna.

Kom ihåg att du måste normalisera nettotillgångarna. Det är till exempel vanligt att anläggningstillgångar som maskiner och utrustning avskrivs i bokföringen. Det innebär givetvis inte att det ekonomiska värdet är noll. Eller tvärtom – att lätt begagnad utrustning värderas till inköpsvärde, vilket också blir fel.

Här är en video där Christoffer Nielsen förklarar hur dolda kostnader för lastbilar kan påverka värderingen så att den blir felaktig:

Värderingsrabatter

Nyckelpersonsrabatt: är en rabatt som appliceras om nyckelpersoner försvinner i t.ex. en transaktion. Det
bästa exemplet är enmansföretag, där de flesta får höga nyckelpersonsrabatter. Det finns dock
undantag, t.ex. om företaget har patent, eller andra immateriella tillgångar. Denna rabatten kan också appliceras på större företag om nyckelpersoner försvinner, men det är vanligast på mindre företag. Det engelskspråkiga konceptet av key person discount är mer välkänt.

Likvidationsrabatt: Det vanligast förekommande exemplet på när likvidationsrabatt används är
när ett företag går i konkurs, och dess handelsvaror, maskiner, inventarier, fordon mm, säljs på
auktion så som Klaravik eller KVD. Det engelskspråkiga konceptet av discount for lack of marketability är mer välkänt.

Minoritetsägarrabatt: Det vanligast förekommande exemplet när minoritetsägarrabatt
kommer upp på radarn, är i situationer när en delägare äger 49% och den andra 51%. Samma
princip gäller dock även för mindre andelar, så som t.ex. 20%. Det engelskspråkiga konceptet av discount for lack of control är mer välkänt.

Skalbarhet

Att bedöma skalbarheten i ett företag och använda det i samband med en värdering leder lätt till spekulation. Däremot kan bolagsvärderingen påverkas av huruvida verksamheten är mer av ett ”traditionellt bolag” eller en scaleup – ett företag som påbörjat en stark tillväxtresa.

Traditionella företag värderas vanligen med en vinstmultipel, justerat för övriga faktorer, inte minst nettotillgångarna.

Tillväxtbolag, speciellt sådana som ännu inte går med vinst, kan istället behöva värderas med en omsättningsmultipel. Det viktiga i så fall är att tillväxten händer här och nu. Företaget accelererar.

Omsättningsmulitplar används i praktiken främst för SaaS, men även till viss del inom vissa andra branscher, så som avancerad miljöteknik, och inom (branschen) produktion av ”köttfritt kött”, samt cybersecurity osv, men det är endast om både branschen och företaget har mycket kraftig tillväxt. Det är ett vanligt missförstånd att traditionella företags multiplar, skulle vara omsättningsmultiplar. I de undantagsfall, som traditionella företag värderas med omsättningsmultipel och en transaktion sedan sker, så är det till mycket låga omsättningsmultiplar.

Marknadsanalys & konkurrensanalys

Hur marknaden och konkurrenssituationen för företaget ser ut kan påverka det värde som det får exempelvis vid en försäljning, men det finns egentligen bara välmotiverade syften för de riktiga stora bolagen, att fokusera på marknadsanalyser och konkurrentsanalyser i samband med en företagsvärderingar. För bolag i lower middle market, så väger interna faktorer mycket tyngre.

För de lite större företagen är det annorlunda. Här blir det viktigt att exempelvis observera om marknaden domineras av ett par tre aktörer med stor ”vallgrav” eller om det är relativt lätt för nya aktörer att erövra marknadsandelar.

Bolagsvärdering på omsättning eller vinst?

Om någon (professionell eller amatör) baserar sin värdering på omsättning begår de troligtsvis ett misstag. Men att dra en hård linje där är att översimplifiera. Ibland kan det finnas anledningar till att utföra en bolagsvärdering baserad på omsättningen. Mer om detta strax.

Att utföra en företagsvärdering baserad på omsättning är ett klassiskt nybörjarmisstag. Den enda legitima anledningen att basera värderingen på omsättning är när det finns god anledning till att välja att kalkylera marginalen som 100%. Det bästa exemplet är Software as a Service, eller SaaS bolag. I vissa fall, så används även omsättningsvärderingar på t.ex. revisionsfirmor och advokatbyråer, men det är inte alls lika vanligt.

I de allra flesta fall, blir värderingarna missvisande om man använder sig av omsättningsmultiplar. Ett (av många) exempel på sådana branscher är de som handlar med råmaterial. Deras största overheadkostnader är helt enkelt räntorna, eftersom de gör affärer baserat på volym, inte marginaler. Dessa verksamheter kan omsätta väldigt mycket, men ha ytterst små marginaler.

Bolagsvärdering formel

Den vanligaste och simplaste typen av formel, är användandet av en multipel eller Price/ Earnings ratio. Dessa är i princip samma sak, men multipel, används vanligare för onoterade bolag, och P/E-tal används vanligen för börsnoterade bolag.

Det finns oändliga varianter av olika formler. Tittar man på börsnoterade bolag så brukar man fokusera formeln på hur mycket man tror, att andra snart kan börja tro, att ett visst bolag kan få bra framtidsutsikter. Ett exempel på en sådan formel kan vara: Industritillväxt i kombination med P/E-talet (nuvarande). Sedan kan man såklart välja hur mycket man vill väga dessa mot varandra. Det finns oändligt många sätt att på ett spekulativt sätt investera pengar i börsen.

Sådant arbetar inte Nielsen Valuation Group med. Däremot så arbetar vi med onoterade bolag.

För onoterade bolag, så kan formler se ut bl.a enligt följande:

 • 5 gånger vinsten
 • 3 gånger vinsten plus nettotillgångar

Dessa formler för bolagsvärdering är i dessa allra simplaste form. Jag ser ofta branschkollegors formler, och även formler från vissa startups-inbukatorer. De brukar vara i excel, och utöver vinsten, inkludera en mängd justeringar för alla möjliga olika saker.

Om man använder, eller inte använder formler, är i sig inte det viktiga. Det viktiga är snarare att man normaliserar och viktar både balansräkningen och resultaträkningarna, samt de olika räkenskapsåren. Formler kan till viss del göra detta, men inte fullt ut, vilket är varför det inte går att fuska med bolagsvärderingar, åtminstone inte om det ska bli bra.

Vem kan värdera företag?

Den allra enklaste formen av värderingar av ett företag, en enkel substansvärdering, kan du faktiskt göra själv. Men i de flesta fall är det ändå klokt att anlita en expert.

Här är några av vanligaste typerna av leverantörer för företagsvärderingar:

 • Specialiserade företagsvärderare
 • Företagsmäklare
 • Generella affärskonsulter
 • Generella värderingsmän
 • Företagsvärdering online (onlinevärdering)

Vad är bäst? Det beror mycket på vilken typ av verksamhet du ska värdera. Låt oss visa med några exempel:

Specialiserade företagsvärderare

Det är inte så vanligt med specialister på bolagsvärdering, ofta på grund av att branschen är relativt smal. Då är det mycket vanligare att företagsmäklare och generella affärskonsulter expanderar sitt tjänsteutbud till att erbjuda bolagsvärdering.

I Sverige finns ingen särskild ackreditering för företagsvärderare. De företag som erbjuder tjänster för företagsvärdering behöver således inget godkännande eller någon legitimering så som exempelvis läkare eller advokater behöver.

Trots det har givetvis de flesta som beställer en företagsvärdering en förhoppning om att både de själva och motparten ska kunna lita på värderingen. Av den anledningen är det ytterst viktigt att välja en kvalificerad och specialiserad leverantör.

Nielsen Valuation Group tillhör kategorin specialiserade företagsvärderare. Vi arbetar med utgångspunkt i att våra värderingar ska vara helt oberoende och gå att lita på. De är hållbara i domstol såväl som i förhandlingar.

Beställ en bolagsvärdering

Affärskonsult som gör företagsvärderingar

Affärskonsulter kan ofta göra OK företagsvärderingar men de är sällan specialister.

Företagsmäklare

Företagsmäklare erbjuder värdering av företag som del av sin verksamhet. Deras huvudkompetens är deras försäljningshantverk, att kunna sälja ditt företag. Därför är det svårt att argumentera att de skulle kunna vara opartiska gällande priset på företaget. De representerar alltid säljaren.

Ska du sälja ett företag och det är i en bransch där det finns många liknande bolag kan det duga med denna typ av tjänst.

Det finns dock många exempel på när denna typ av bolagsvärdering är mindre bra. Ett exempel är i tvistemål i domstol. Då behövs en opartisk bedömning av företagsvärdet.

Det finns även många exempel på försäljningar av företag där det inte är lämpligt att anlita en företagsmäklare för själva värderingen. De flesta transaktioner av företag sker nämligen till konkurrenter, leverantörer eller kunder. Eller så överlåter man verksamheten en generation nedåt i familjen.

Alla dessa sker vanligen utan företagsmäklare och då behöver du anlita en professionell företagsvärderare istället.

Begär offert

Generella affärskonsulter

Generella affärskonsulter erbjuder ibland värdering av företag. Vissa är bra men de är generellt sett inte några specialister på området. Därför så är det svårt att argumentera för att de har en hög kompetens inom just företagsvärdering.

Konceptet av generalisering vs specialisering gäller inom alla branscher, även inom denna.

Generella värderingsmän

Det finns vissa som arbetar som generella värderingsmän. Dessa har ofta koppling till försäkringsbranschen där de behövs. Även om generella värderingsmän kan vara användbara så är det för mycket av en komplicerad process för någon utan rätt kompetens att utföra en företagsvärdering.

Företagsvärdering online (onlinevärdering)

En onlinevärdering är lika legitim som en universitetsexamen från ett onlineuniversitet.

Om du dyker upp i en förhandling med en företagsvärdering som gjorts online utan mänsklig handläggning av en kompetent företagsvärderare så riskerar du att motparten tappar respekt för både dig och förhandlingen.

Detta oavsett om du gjort den gratis eller betalat för den.

Onlinevärderingar säljs ofta av telefonförsäljare. För denna form av värdering av bolag används mycket få eller inga mänskliga resurser. I stället sker värderingen med hjälp av en algoritm i ett program.

Du får ofta ett långt dokument fyllt med generell information om branschen och ekonomisk tillväxt. Vad du inte får är information som är specifik för dig och det företag du är intresserad att veta värdet på.

Vad kostar en företagsvärdering?

Priset för en företagsvärdering varierar mycket beroende på vilken värderingsmetod som tillämpas och vem som utför värderingen.

Som en tumregel kan vi säga att en väl genomförd värdering som bygger på fundamental analys, intervju och besiktning i typfallet kostar från 50 000 till 100 000 kronor att genomföra. En enklare kalkyl utan analys kan kosta runt 5 000 till 10 000 kronor.

Vill du få en skräddarsydd offert på en företagsvärdering?

Kontakta oss nu!

Vad är ditt bolag värt?

Få en dagsfärsk värdering av ett företag. Vi utformar våra oberoende företagsvärderingar för att passa i det specifika sammanhanget:

 • Försäljning av verksamhet
 • Köp av företag
 • M&A
 • Investeringar och riskkapital
 • Familjeföretag & generationsskifte
 • Skilsmässa & bodelning
 • Dödsbo
 • Och mycket mer

Sammanfattning och kommentar av Christoffer Nielsen

Företagsvärdering handlar om att använda en metod för att göra en rimlig uppskattning av värdet på ett företag.

I denna artikel har vi gått igenom några av de vanligaste sätten att värdera bolag på. Hit hör substansvärdering, avkastningsvärdering (inklusive kassaflödesvärdering / värdering med diskonterat kassaflöde / DCF) och marknadsvärdering.

Vilket sätt är bäst?

Jag argumenterar ofta för att företagsvärderingar aldrig kan vara en ”one size fits all”. Värderingen måste anpassas efter varje situation.

Pizzerian eller kiosken på hörnet kanske kan värderas med marknadsvärdering men det passar inte på det växande industriföretaget eller en konsultfirma.

Många av de stora aktörerna inom bolagsvärdering gör enligt mig misstaget att värdera de mindre verksamheterna på samma sätt som de värderar storbolagen. Det blir inte bara missvisande utan du får ofta betala dyrt för analyser som inte är applicerbara på de lite mindre företagen.

Därför arbetar vi på Nielsen Valuation Group enligt principen ”boutique” – i liten skala och med personligt bemötande. Det är något som du som klient har nytta av genom att få tillgång till en mer exakt bedömning av företagets värde – ditt eller någon annans.

Välkommen att kontakta oss. Jag pratar gärna med dig personligen för att reda ut vad som är det bästa sättet att göra din företagsvärdering på.

Vanliga frågor och svar om företagsvärdering

Vad kostar en företagsvärdering?

Vad det kostar beror på flera faktorer – inte minst vad värderingen ska användas till. Men generellt sett kostar en företagsvärdering med analys, besiktning och intervju 50 000 – 100 000 kronor. En enklare slutkalkyl utan analys kan kosta runt 5 000 – 10 000 kronor.

Vad ingår i era bolagsvärderingar?

Det varierar från fall till fall. Vi börjar alltid med en personlig konsultation för att avgöra behovet. Därefter analyserar vi företagets balansräkning och resultaträkningar och normaliserar dessa. Vid behov ingår även intervju och besiktning på plats.

Vilka typer av företag värderar Nielsen Valuation Group?

Vi värderar små och medelstora företag. Dock arbetar vi inte med den typ av bolag som företagsmäklare vanligtvis jobbar med, det vill säga butiker, restauranger, kiosker och liknande.

När blir analysen klar?

Från det att vi har allt det vi behöver, så brukar vi leverera värderingen inom en vecka. Vid behov så finns möjligheten att ge prioritet om en tight deadline finns, det har vi hittills aldrig misslyckats med. I andra änden spektrumet så kan vissa värderingar vara komplicerade, och då kan extra underlag krävas. Vad som krävs för att kunna värdera företaget gås igenom under intervjun.

Hur kan man värdera ett företag på bästa sätt?

Vilket sätt som är bäst beror på vilken typ av bolag det är. Ett ganska traditionellt bolag värderas ofta med betoning på lönsamheten. Ett tillväxtbolag kan behöva värderas med fokus på omsättningen. Nettotillgångarna vägs med fördel in, oavsett vilket. I en ”labmiljö” så är det alltid lätt att värdera bolag, men i verkligheten så behöver siffrorna normaliseras först.

Hur många gånger vinsten är ett företag värt?

En vanlig vinstmultipel är 3-5 gånger vinsten. Det beror dock mycket på vilka nettotillgångar som finns i företaget, samt en rad andra faktorer. Större företag får högre multiplar. Definitionen på multipeln spelar också roll, så som om det är EBITDA eller nettovinst.

Hur värderar man ett börsnoterat bolag?

På börsen har varje bolag redan en värdering genom sitt marknadsvärde eller pris per aktie (aktiekurs). Multipelvärdering, exempelvis genom P/E-tal och P/S-tal, är vanligt för att sätta nuvarande värdering i relation till andra aktier och tidigare värdering.

Hur vet man hur mycket ett företag är värt?

Värdet beror bland annat på nuvarande och tidigare vinst / lönsamhet, omsättning och nettotillgångar. Det är viktigt att första normalisera räkenskaperna och inte bara beräkna värdet utifrån vad som står i resultaträkningarna och balansräkningen.

Företagsvärdering Stockholm

Nielsen Företagsvärdering AB är registrerat i Stockholms län, Järfälla kommun (Järpvägen 26, 17564 Järfälla) och en stor andel av våra kunder finns också i storstockholm, så som Solna, Väsby, Nacka, Bromma, Danderyd, Hägersten, Lidingö, Ekerö, Sollentuna, Kista, Huddinge, Norrmalm, Östermalm, Södermalm, Vasastan, Kungsholmen mm. Nielsen Valuation Group finns även i Danmark, i USA och i Norge, representerat av Min Verdivurdering.

UC företagsvärdering

UC eller Upplysningscentralen har överlag ett bra rykte och är i generella termer ett bra företag. När det kommer till värderingar, så kategoriseras UC in bland andra onlinevärderingar. UC har alltså samma fördelar och nackdelar som dess branschkollegor. Enligt vår definition så är inte onlinevärderingar, oavsett om det är UC företagsvärdering eller någon annan, konkurrenter till den riktiga versionen av företagsvärderingar, på samma sätt som flygfrakt inte konkurrerar med sjöfrakt.

Den ena är ett billigt alternativ som fungerar hyfsat om ingen normalisering krävs, och om det inte finns några svägningar i företagets omsättning och vinst, och alla siffror är stabila, och ingen försökt trycka upp eller trycka ned värdet, eller om det på något annat sätt inte finns några unika händelser eller andra aspekter att ta hänsyn till.

Den andra är ett alternativ som att alltid fungerar.

Företagsvärdering exempel

Kontakta oss gärna för att få se en exempelrapport. Ännu bättre vore det om du frågar efter att se olika typer av rapporter, för värderingar av olika typer av företag, och även opponeringsrapporter i tvistemål, när två företagsvärderingar går mot varandra.

 

Christoffer Nielsen

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.