Vad är substansvärde?

Substansvärde är marknadsvärdet av tillgångar minus skulder. För investmentbolag motsvarar substansvärde värdet av de producerande bolagens tillgångar minus investmentbolagets skulder.

Vi ska här titta på bägge användningsområdena.

Substansvärde vid företagsvärdering

Vid värdering av företag används begreppet substansvärde i samband med en substansvärdering.

Förenklat kan man säga att substansvärdet är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Detta motsvarar eget kapital på balansräkningen.

I praktiken är dock sällan bokfört värde samma sak som marknadsvärde. Därför behöver balansräkningen justeras för att reflektera aktuellt marknadsvärde.

Som regel innebär det att värdet på tillgångarna behöver justeras upp eftersom de ofta är undervärderade på balansräkningen. Ibland måste de dock nedjusteras.

Ibland kan även övervärden eller undervärden i skulderna behöva justeras.

Tänk på att – substansvärdet tar inte hänsyn till potential, immateriella tillgångar, avkastning eller framtida kassaflöden. Det ger ofta ett bolagsvärde som är långt under vad som brukar anses vara aktuellt marknadspris. Vill du värdera ett bolag utifrån dess förmåga att generera vinst eller kassaflöden kan du istället använda en metod som avkastningsvärdering eller DCF-värdering.

Formel

+ Redovisat eget kapital

+ Obeskattade reserver

+ Dolda reserver i undervärderade tillgångar

+ Övervärde i övervärderade skulder

– Övervärde i övervärderade tillgångar

– Undervärde i undervärderade skulder

– Uppskjuten skatt för obeskattade reserver och korrigerade poster (20,6%)

= Substansvärde

Substansvärde i investmentbolag

Substansvärde i investmentbolag motsvarar värdet på tillgångarna i portföljen (värdet av de ägda bolagen) minus investmentbolagets skulder.

  • Om investmentbolaget värderas lägre av marknaden än sitt substansvärde handlas det med substansrabatt.
  • Ifall investmentbolaget värderas högre än sitt substansvärde handlas det med substanspremie.

Ofta brukar de handlas med en rabatt – vissa mer än andra.

Men ibland handlas de med en substanspremie. Det kan bero på att de onoterade innehaven kanske värderas för försiktigt eller så har investmentbolaget en lång och fin historik, vilket motiverar en premie.

Substansvärde på engelska

Asset value, net asset value

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.