Vad är kalkylränta & diskonteringsränta?

Kalkylränta eller diskonteringsränta är en räntesats som avspeglar ett avkastningskrav i en investering. Begreppet används vid företagsvärdering men även i investeringskalkyler mer generellt.

Så används kalkylränta

Kalkylräntan reflekterar normalt sett en investerares krav på avkastning i en investering som sträcker sig över en längre tidsperiod.

Eftersom det finns 1) kapitalkostnader, 2) risker och kanske även 3) möjlighet att få avkastning på alternativa investeringar diskonteras den önskade framtida räntan till ett nuvärde.

Diskonteringsräntan bygger på principen att pengar idag är värda mer än pengar i morgon. 1000 kronor som du tjänar idag är 1000 kronor. Men vill du räkna med att tjäna 1000 kronor om tre år måste du ta höjd för alla ”om och men” som kan tänkas påverka avkastningen negativt.

Begreppet används bland annat inom företagsvärdering, inför investeringsbeslut, för att beräkna värdet av fastigheter och av banker när de räknar på bolån. Myndigheter använder också diskonteringsränta i sina beräkningar.

Diskonteringsränta inom företagsvärdering

Inom företagsvärdering är diskonteringsränta den ränta som används för att diskontera framtida kassaflöden till ett så kallat nuvärde. Detta tillvägagångssätt används inom den värderingsmetod som kallas för kassaflödesvärdering / DCF-värdering.

Hög risk och hög kapitalkostnad innebär att en hög kalkylränta appliceras. Ju högre kalkylräntan är desto lägre blir nuvärdet av framtida kassaflöden och ju lägre nuvärde desto lägre bolagsvärdering.

Riskabelt att använda kalkylränta

Att värdera företag utifrån ett beräknat framtida kassaflöde är riskabelt eftersom många antaganden måste göras.

Inte minst utgör kalkylräntan ett riskabelt moment i uträkningen. Då det en nyckelparameter i DCF-analysen påverkar den starkt den beräknade värderingen.

Modeller för att beräkna diskonteringsränta

Det finns ett flertal modeller för att räkna ut diskonteringsränta. För industriella placeringar använder företag ofta något som kallas för Weighted Average Cost of Capital, WACC, en slags genomsnittlig inlåningsränta.

En annan metod som kallas för Capital Asset Pricing Model används för finansiella investeringar och för att beräkna kostnaden av eget kapital.

Kalkylränta på engelska

Discount rate, discounting rate, required rate of return, cost of capital

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.