Vad är nuvärde?

Nuvärde är det uppskattade värdet idag av kassaflöden som förväntas inträffa i framtiden.

Begreppet tar hänsyn till tidsvärdet av pengar, det vill säga att en summa pengar idag är mer värd än samma summa pengar i morgon. Det används alltså för att uttrycka värdet av framtida pengar idag.

Nuvärde används vid DCF värdering och i företags investeringskalkyler (där det även kallas för kapitalvärde).

Nuvärde i bolagsvärdering

Inom bolagsvärdering används nuvärde inom en värderingsmetod som kallas för kassaflödesvärdering eller DCF-värdering.

Där representerar nuvärdet vad ett projicerat framtida kassaflöde kan tänkas vara värt idag. I beräkningen tas hänsyn till risk, kapitalkostnader och alternativa investeringar.

Beräkningen görs med hjälp av något som kallas för kalkylränta eller diskonteringsränta.

Anses till exempel risken vara hög används en högre kalkylränta vilket ger ett lägre nuvärde och därmed ett lägre värde på företaget.

Nuvärdesmetoden vid investeringskalkyler

I investeringskalkyler används nuvärde genom den så kallade nuvärdesmetoden. Den används för att kunna göra en rättvis jämförelse av investeringar som sker vid olika tillfällen.

I dessa jämförelser utgår man från värdet av investeringen vid investeringsbeslutet. Den tidpunkten kallas även för nutidpunkten eller nolltidpunkten.

Framtida inbetalningar och utbetalningar räknas om så att de får ett nuvärde.

Här, liksom vid företagsvärdering, är nuvärdet det beräknade värdet idag av ett framtida kassaflöde, diskonterat till en angiven kalkylränta.

Nuvärde på engelska

Present value

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.