Vad är kassaflöde?

Kassaflöde är de inbetalningar och utbetalningar som sker i ett företag under en angiven period.

Kassaflödet är betalningsströmmar i ett företag

Kassaflödet avser betalningsströmmarna i ett företag under en angiven period, ofta ett räkenskapsår. Det visar vad som är kvar i kassan när alla transaktioner gjorts.

Varje gång ett företag betalar något påverkas kassaflödet negativt. Det kan till exempel vara en faktura, amortering på lån, inbetalning av skatt eller en betalning med företagskortet. Pengar strömmar ut ur bolaget. Likviditeten minskar.

När pengar kommer in i bolaget påverkas kassaflödet positivt. Det kan vara att en kund betalar för en produkt eller tjänst, företaget för över pengar från skattekontot eller tar ett lån. Likviditeten ökar.

  • Är inbetalningarna större än utbetalningarna är det ett positivt kassaflöde. Det är bra för det ger företaget större finansiell styrka och möjlighet att investera och expandera. Pengarna kan även användas till utdelningar eller för att amortera lån.
  • Är utbetalningarna större än inbetalningarna är det ett negativt kassaflöde. Det begränsar handlingsfriheten och är inte hållbart på sikt. Ett svagt kassaflöde kan ge upphov till ekonomiska problem. Det kan exempelvis stärkas med lån eller genom att sälja fakturor.

Det kan delas in i tre typer:

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten (operativt kassaflöde): Försäljning av produkter och tjänster, kundfordringar, leverantörsskulder och kortfristiga skulder.
  • Kassaflöde från investeringsverksamheten: Exempelvis försäljning eller köp av tillgångar, företagsförvärv, aktiehandel och utlåning av pengar.
  • Kassaflöde från finansieringsverksamheten: Exempelvis återköp eller utgivning av aktier, utdelning eller när företaget tar lån.

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde motsvarar det operativa kassaflödet minus investeringskostnader. Alltså vad som är kvar efter att driftsutgifter och investeringar betalats.

Kassaflöde vs vinst

Kassaflöde ska inte förväxlas med vinst. Ett företags vinst är detsamma som ett positivt resultat. Resultatet är företagets intäkter minus kostnader.

Kassaflödet däremot är bolagets inbetalningar minus utbetalningar.

Ibland är en intäkt lika stor som en inbetalning och en kostnad lika stor som en utbetalning, men inte alltid.

Skillnaden är att intäkter och kostnader är periodiserade. Intäkten kan till exempel tillskrivas den tidpunkt då en tjänst levererades men den betalas inte nödvändigtvis direkt. En kostnad kan bokföras när fakturan kom (om faktureringsmetoden används) och ofta kan kostnader periodiseras över flera år.

Kassaflödet däremot påverkas så snart pengar betalats in eller ut.

Därför kan ett företag som har ett negativt resultat ibland uppvisa ett positivt kassaflöde och tvärtom.

Ett annat exempel är moms, som är pengar som kommer in i företaget men sedan betalas till Skatteverket. Momspengarna påverkar inte resultatet (vinsten) men de påverkar kassaflödet.

Används i kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys visar pengaflödet under ett räkenskapsår. Det är obligatoriskt för större företag att lämna en kassaflödesanalys i samband med årsredovisningen.

Kassaflödesvärdering

Kassaflödesvärdering är ett sätt att värdera företag utifrån projicerade framtida kassaflöden. Metoden går ut på att uppskatta hur stora inbetalningar och utbetalningar blir i framtiden och sedan diskontera det med en kalkylränta för att få fram ett så kallat nuvärde.

Kassaflöde på engelska

Cash flow

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.