Vad är kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys är en finansiell analys som visar hur ett företags likviditet förändras under en viss tidsperiod.

Den bortser från bokföringsmässiga poster och fokuserar på verkliga inbetalningar och utbetalningar.

En analys av kassaflödet

Ett företags kassaflöde är alla inbetalningar och utbetalningar som sker under en viss period. Kassaflödet visar vad som är kvar i bolagets kassa när alla transaktioner gjorts.

Till skillnad från en resultatrapport som visar intäkter och kostnader visar kassaflödet faktiska inbetalningar och utbetalningar under den givna perioden.

Varför behövs kassaflödesanalys?

Förutom att det för större företag är ett obligatoriskt moment i årsredovisningen kan en kassaflödesanalys ge företagsledningen värdefull information inför olika beslut, både strategiska och taktiska.

Den hjälper dem också att förstå vad som behövs för att klara ekonomiska åtaganden på både kort och lång sikt.

Till exempel kan försäljningen gå riktigt bra, bättre än föregående år, men det saknas pengar på kontot. Då kan en kassaflödesanalys kanske visa att det är en stor differens i kredittid mellan kundfordringar och leverantörsfakturor, vilket ger en ansträngd likviditet.

Inom företagsvärdering kan projicering av framtida kassaflöden användas för att bestämma värdet på ett företag enligt kassaflödesmetoden.

Vilken period används?

Ofta är det ett räkenskapsår som används i kassaflödesanalysen men det kan ibland vara kvartal. För interna analyssyften kan egentligen valfri period användas.

Kassaflödesanalysens tre delar

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten (operativt kassaflöde): Består av inbetalningar och utbetalningar som har med företagets intäktsgenererande verksamhet att göra. Innefattar bland annat försäljning av tjänster och produkter, leverantörsskulder, kundfordringar och kortfristiga skulder.
  • Kassaflöde från investeringsverksamheten: Består av förtagets investeringar i form av anläggningstillgångar (både köp och försäljning) samt långsiktiga investeringar.
  • Kassaflöde från finansieringsverksamheten: Sådant som påverkar eget kapital och skulder. Hit hör exempelvis nyemission eller återköp av aktier, utdelningar eller upptagande av lån.

Det är ofta lätt att bedöma till vilken av dessa tre kategorier en transaktion hör. Ibland är det dock gränsfall. Till exempel skulle räntan på ett lån kunna höra till antingen kassaflödet från den löpande verksamheten eller finansieringsverksamheten.

Hur gör man en kassaflödesanalys?

Det finns två metoder för kassaflödesanalys:

  • Indirekt metod (vanligast): Utgå från det redovisade resultatet och justera för icke-kassaflödespåverkande poster. Hit hör till exempel nedskrivningar, avskrivningar och skatt. Denna analys visar kassaflödet från den löpande verksamheten, innan förändring av rörelsekapital.
  • Direkt metod: Utgå direkt från inbetalningar och utbetalningar och räkna sedan ut kassaflödet från den löpande verksamheten, innan betalda räntor och skatter.

Vilka företag måste göra en kassaflödesanalys?

Större företag som använder K3 måste göra en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Bolag som använder K2 måste inte göra det, men kan göra det om de vill.

Kassaflödesanalys på engelska

Cash flow analysis, cash flow statement, statement of cash flows

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.