Vad är inkråmsaffär & inkråmsöverlåtelse?

En inkråmsaffär eller inkråmsöverlåtelse är en företagstransaktion som endast innefattar inkråmet. Hit hör tillgångarna, eventuellt också immateriella tillgångar, och ibland även personal.

Till skillnad från en aktieöverlåtelse ingår inte företagsnamnet, organisationsnumret eller själva aktierna. ”Skalet” om man så vill. Oftast ingår inte heller juridiska rättigheter och skyldigheter.

Här berättar vi vad som ingår och vilka fördelar och nackdelar som finns.

Vad är inkråm vid en inkråmsaffär?

Inkråm är allt det som finns inuti ett företag, förutom själva bolaget. Hit hör företagets tillgångar och verksamhet.

Det kan till exempel vara anläggningstillgångar som maskiner, fastigheter, fordon och inventarier som exempelvis skrivbord, stolar, datorer och servrar. Även omsättningstillgångar som lager och produkter kan ingå.

Dessutom kan inkråm vara immateriella rättigheter som exempelvis patent, varumärken, avtal, kunddatabas, hyreskontrakt eller forskningsresultat.

Personalen kan också vara del av inkråmet om företagets ekonomiska verksamhet inte anses förändras efter inkråmsöverlåtelsen.

Vad ingår inte i inkråmet?

Det som inte ingår i en inkråmsaffär är det registrerade bolaget. Varken organisationsnummer eller företagsnamn överlåts. Om företaget har juridiska skyldigheter eller rättigheter stannar de kvar i bolaget och överlåts alltså inte till den nye ägaren.

Fördelar med en inkråmsöverlåtelse

En inkråmsöverlåtelse kan vara fördelaktig för en köpare som vill ta över en verksamhet utan att behöva oroa sig för eventuella rättsliga konsekvenser. Risken är mycket lägre jämfört med vid en aktieöverlåtelse. Behovet av en due diligence kan därför vara något mindre.

Har det säljande företaget varit inblandat i en rättsprocess är det inte något som påverkar köparen. Undantaget kan vara om det finns anställda som ”följer med” i affären.

Ett annat exempel är om företaget har en skatteskuld eller om det uppdagas senare att bokföringsbrott begåtts. Den typ av problem är inte köparens bekymmer vid en inkråmsaffär.

Det kan finnas skattemässiga fördelar för både köpare och säljare jämfört med en aktieöverlåtelse.

Det finns givetvis även nackdelar. Vid ett aktieköp ingår allt och det är sällan några tvetydigheter. Vid en inkråmsaffär behövs ett detaljerat överlåtelseavtal som specificerar vad som ingår och vad som inte ingår.

Är personal inblandad finns det dessutom arbetsrättsliga hänsynstaganden att ta ställning till.

Bolagsvärdering i samband med en inkråmsöverlåtelse

Bolagsvärdering fungerar i princip på samma sätt vid en inkråmsöverlåtelse som när ett företag köps genom aktieköp.

Utmaningen är bland annat att bedöma vad inkråmet är värt, inklusive vad eventuella immateriella rättigheter kan vara värda.

Ofta landar det i att en kombination av substansvärdering och avkastningsvärdering används för att bedöma värdet.

Substansvärderingen bygger på vad nettotillgångarna är värda i företaget (marknadspris, inte bokfört värde / eget kapital). En avkastningsvärdering sker oftast genom att en väl vald multipel appliceras på företagets vinst.

I vissa fall kan marknadsvärdet av tillgångarna väga tungt. Så är det exempelvis i samband med en likvidationsvärdering där inkråmet säljs av och själva bolaget avvecklas.

Ska verksamheten tas över och drivas vidare kan det vara mer intressant att se vad den har för potential att fortsätta generera vinst framöver. Till exempel kan ett IT-bolag med avancerad programvara och tunga patent vara värt långt mer än vad datorerna kostar på andrahandsmarknaden.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.