Vad är EBIT?

EBIT är ett bolags rörelseresultat före räntor och skatt, eller helt enkelt ”rörelseresultat” så som det står i resultaträkningen.

Uttrycket är från engelskans Earnings Before Interest and Taxes

Alla uppgifter finns på företagets resultaträkning eller en resultatrapport där det finns med som ”rörelseresultat”. Detta motsvarar i sin tur skillnaden mellan rörelseintäkter och rörelsekostnader.

När används EBIT?

EBIT är ett nyckeltal som används för att analysera lönsamheten i ett företag. Man kan säga att bolagets alla kostnader förutom skatt och räntor belastar resultatet.

Eftersom skatter och räntor exkluderas kan man få en bättre bild av hur lönsam själva kärnverksamheten är. Det lägger fokus vid sådant som företaget själv kan kontrollera, exempelvis produktionskostnader, materialkostnader, administration och löner. Skatter och räntor är svårare att rå på så det kan vara en idé att exkludera dem.

Det finns fler tillämpningar:

EBIT är exempelvis användbart för att jämföra två dotterbolag inom samma koncern men som ligger i två olika länder. På grund av olika skatteregler kan resultatet bli annorlunda. EBIT visar då lönsamheten i själva rörelsen, utan hänsyn till skattebördan.

Samma sak gäller vid jämförelse av olika företag som ligger i olika länder.

Ett annat exempel är för att kunna följa lönsamheten i företaget över tid, även om skatter och räntor ändras.

Det fungerar dock mindre bra i kapitalintensiva företag eftersom nyckeltalet inte tar hänsyn till räntekostnader.

EBIT jämfört med EBITA och EBITDA

Om du vill att nedskrivningar av immateriella tillgångar inte ska belasta resultatet kan du använda EBITA istället. Det kan vara lämpligt om du ska analysera ett finansbolag.

Ett annat exempel är om du ska analysera ett företag som köpt ett annat bolag med en substansrabatt. Då påverkas resultatet negativt av avskrivningar för goodwill om du använder EBIT, men inte om du väljer EBITA.

Med EBIT låter man dessutom avskrivningar av anläggningstillgångar belasta resultatet. Eftersom det bokförda värdet av anläggningstillgångar inte nödvändigtvis motsvarar aktuellt marknadsvärde kan det finnas en poäng med att exkludera dessa från analysen. Det kan du göra genom att använda EBITDA istället.

Vad är EBIT-marginal?

Nyckeltalet EBIT-marginal motsvarar EBIT delat med omsättningen. Den uttrycks i %.

EBIT på engelska

Earnings Before Interest and Taxes

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.