Vad är goodwill?

Goodwill är det värde i ett företag som överstiger det bokförda värdet, eget kapital. Det är en immateriell tillgång som kan innefatta varumärke, kundkrets och gott rykte.

Hur fungerar goodwill i ett företag?

Goodwill kan uppfattas som ett lite luddigt begrepp. Det är en immateriell tillgång som exempelvis kan inkludera företagets goda rykte, know-how, kunder och varumärken.

Inom företagsekonomi och bokföring blir dock begreppet mer konkret. Här motsvarar goodwill det värde som överstiger bokfört värde i balansräkningen – med andra ord eget kapital.

Goodwill kan uppstå vid köp av ett företag

Ett vanligt scenario är att det uppstår goodwill i samband med en företagstransaktion.

Tänk dig att ett företag köper ett annat bolag för 10 miljoner kronor. På det förvärvade företagets balansräkning uppgår eget kapital dock endast till 8 miljoner kronor.

Köparen var alltså villig att betala 2 miljoner mer än det bokförda värdet. Dessa 2 miljoner kallas då för goodwill och köparen redovisar det som en goodwillpost i sin bokföring.

I vanliga fall får sedan bolaget skriva ner goodwill i sin resultaträkning under 5 år om K2 används och 10 år om K3 används.

Goodwill och företagsvärdering

Varför betalade köparen i exemplet mer än bokfört värde? Jo för att det faktiska värdet på ett företag ofta överstiger tillgångarnas nettovärde. Vad företaget är värt är det personen som sitter med plånboken i handen som avgör, men det finns värderingsmetoder för att räkna ut rimligt värde.

Köparen kan ha kommit fram till vad en rimlig köpeskilling är genom att exempelvis göra en avkastningsvärdering. Då appliceras en multipel på vinsten för att räkna ut värdet på bolaget.

Eller en kassaflödesvärdering, vilket är en bedömning av värdet baserat på en uppskattning av framtida kassaflöden.

I bägge fallen spelar goodwill en indirekt roll i beräkningen. Till exempel får ett bolag med mycket goodwill en högre multipel i avkastningsvärderingen eller en lägre diskonteringsränta i kassaflödesvärderingen.

Som regel blir sådana värderingar därför betydligt högre än värdet av eget kapital.

Räkna ut goodwill med substansvärdering

Bokföringsmässigt är goodwill alltså det pris som betalas utöver eget kapital. En alternativ metod är att göra en substansvärdering istället. Då justeras värdet på tillgångarna till marknadsvärde för att beräkna substansvärdet i bolaget.

Det ger en mer realistisk bild av bolagsvärdet än att endast använda eget kapital eftersom bokfört värde inte alltid är samma sak som marknadsvärde.

Om en substansvärdering används som underlag motsvarar goodwill skillnaden mellan försäljningspris och substansvärde.

Goodwill på engelska

Goodwill

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.