Vad är EBITA?

EBITA är ett företags rörelseresultat före räntor, skatt och nedskrivningar på immateriella tillgångar (även kallat goodwill).

Uttrycket kommer från engelskans Earnings Before Interest, Taxes and Amortization.

Det är ett nyckeltal som används för att analysera ett företags lönsamhet. Du räknar ut det genom att ta rörelseresultatet på resultaträkningen och sedan lägga till nedskrivningarna för de immateriella tillgångarna.

Varför EBITA istället för EBITDA?

Till skillnad från EBITDA, som trots allt används oftare, låter man inte avskrivningar på materiella tillgångar belasta resultatet.

Logiken är att värdeminskningen av anläggningstillgångar kan ses som en kostnad som bör tas med i beräkningen.

Så blir det de facto i ett handelsbolag där denna kostnad tas av tillverkaren men den ”bakas in” i det pris som handelsbolaget får betala för produkten. Därmed finns denna kostnad indirekt inräknad även i dess EBITDA.

Inom tillverkande industri redovisar företaget själv kostnadsposten avskrivningar. Därför kan det vara en idé att använda EBITA istället för EBITDA för att låta dessa avskrivningar belasta resultatet.

Varför EBITA istället för EBIT?

Jämfört med EBIT belastar inte nedskrivningar av immateriella tillgångar (goodwill) resultatet när EBITA används. Det kan till exempel vara användbart vid företagstransaktioner.

Anta att ett företag köper ett bolag för 20 miljoner kronor. Det uppköpta företaget har dock ett substansvärde på endast 15 miljoner kronor, varpå det förvärvande företaget får en goodwillpost på 5 miljoner kronor.

Det förvärvande bolaget väljer att skriva av denna post under fem år. När företagets controller eller ekonomichef senare analyserar lönsamheten tas ingen hänsyn till denna nedskrivning av goodwill om nyckeltalet EBITA används.

Logiken bakom detta är att denna goodwillavskrivning egentligen bara är en siffra i resultaträkningen, inte en faktisk kostnad för företaget.

Ett annat exempel på när det kan användas är vid analys av finansbolag och andra företag med stora immateriella tillgångar. Då kan EBITA användas för att inte låta avskrivningen av dessa tillgångar belasta resultatet.

Vad är EBITA-marginal?

EBITA-marginal motsvarar EBITA i förhållande till företagets omsättning och den uttrycks i procent.

EBITA på engelska

Earnings Before Interest, Taxes and Amortization

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.