Vad är räntabilitet?

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som visar ett företags förmåga att ge avkastning på kapitalet.

Mer i detalj

Lönsamhetsmåttet räntabilitet används i flera sammanhang och kan definieras på olika sätt. Gemensamt är att det mäter hur bolaget kan generera vinst på kapitalet.

Det är ett nyckeltal som används synonymt med avkastning.

De vanligaste definitionerna av räntabilitet är i förhållande till:

  • Eget kapital
  • Totalt kapital
  • Sysselsatt kapital
  • Operativt kapital

Här kommer en definition av vart och ett av dessa:

Räntabilitet på eget kapital

Räntabilitet på eget kapital visar vilken avkastning ägarna får på det kapital som de satsat. Detta nyckeltal kallas för Return on Equity (ROE) på engelska.

Det är enkelt att räkna ut då du hittar uppgifterna i företagets balansräkning och resultaträkning.

Nackdelen är (beroende på vem man frågar) att lönsamheten framstår som högre i företag med hög belåningsgrad.

Formel:

Räntabilitet på eget kapital = Resultat / Eget kapital

Räntabilitet på totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital visar hur stort resultatet är i förhållandet det totala kapitalet. Totalt kapital i sin tur motsvarar anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

På engelska heter det Return on Assets (ROA).

Fördelen med detta nyckeltal är att det är oberoende av hur företaget finansieras och hur kapitalstrukturen ser ut.

Formel:

Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Räntabilitet på sysselsatt kapital avser bolagets lönsamhet i förhållande till både lånat och eget kapital.

Sysselsatt kapital kan räknas ut som totala tillgångar minus icke räntebärande skulder.

Formel:

Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital

Räntabilitet på operativt kapital

Räntabilitet på operativt kapital är lönsamheten i förhållande till totala tillgångar minus likvida medel och räntebärande tillgångar samt med avdrag för icke räntebärande skulder.

Detta nyckeltal är vanligt för att jämföra lönsamheten mellan olika bolag inom samma koncern.

Formel:

Räntabilitet på operativt kapital = Rörelseresultat / Operativt kapital

Räntabilitet på engelska

Return on capital employed, profitability

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.