Vad är avkastning?

Avkastning visar hur värdet på en tillgång förändrats mellan två olika tidpunkter. Om värdet ökat kallas det för positiv avkastning eller vinst. Om värdet minskat är det negativ avkastning eller förlust.

Vi tittar här på vad begreppet betyder både för investeringar (exempelvis aktier och fonder) och som lönsamhetsmått för företag.

Mer om avkastning

Begreppet avkastning förekommer ofta inom investeringar men även som ett lönsamhetsmått inom företagsekonomi.

Avkastning vid investering

Oftast hör man begreppet avkastning när det gäller investeringar, exempelvis i aktier eller fonder. Den mäts i procent och visar hur tillgången ökat eller minskat i värde.

Formel:

Procentuell avkastning = (slutgiltigt pris – ursprungligt pris) / ursprungligt pris

Exempel 1:

Du köper en aktie för 100 kronor. Efter ett år säljer du den för 120 kronor. Din avkastning är då (120-100)/100 = 20%. Du har gjort en vinst på din investering.

Exempel 2:

Du köper en aktie för 100 kronor. Efter ett år säljer du den för 90 kronor. Din avkastning är då (90-100)/100 = -10%. Du har förlorat på din investering.

Avkastning som lönsamhetsmått

I företagsvärlden används avkastning som ett lönsamhetsmått. Där avses då företagets vinst istället för hur en aktiekurs förändrats.

Både vinsten och den så kallade kapitalbasen som man utgår från för att räkna ut avkastningen kan definieras på olika sätt.

Här är några vanliga begrepp:

  • Avkastning på investerat kapital: Lönsamhet i relation till det kapital som investerats. Visar företagets förmåga att generera kapital på investeringar. På engelska: Return on Invested Capital, ROIC.
  • Avkastning på eget kapital: Nettoresultat i förhållande till justerat eget kapital. Ger en fingervisning till ägarna om hur bra deras investering varit.
  • Avkastning på totalt kapital: Företagets lönsamhet i förhållande till dess totala tillgångar. Tar även hänsyn till bolagets skuldsättning.
  • Avkastning på operativt kapital: Visar hur väl företaget använder det nettokapital som är bundet i rörelsen. Återspeglar hur kostnadseffektiv och kapitaleffektiv omsättningen är.
  • Avkastning på sysselsatt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till sysselsatt kapital. Ger indikation på bolagets långsiktiga lönsamhetsgrad.
  • Avkastning på investering: Vinsten från en viss investering delat med kostnaden för den. Används för att bedöma hur lyckad en investering är.

Begreppet är även centralt inom bolagsvärdering. Där används bland annat vinsten för att med hjälp av en multipel beräkna ett rimligt värde på bolaget. Detta kallas för avkastningsvärdering.

Avkastning på engelska

Return, Yield, Rate of Return (RoR)

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.