Bolagsvärdering

3

Bolagsvärdering

Bolagsvärdering handlar om att uppskatta det mest troliga värdet på ett bolag. Det finns olika metoder – var och en med sina fördelar och nackdelar. Nielsen Valuation Group reder ut några av de vanligaste frågorna och begreppen inom bolagsvärderingar.

Vad är bolagsvärdering?

Bolagsvärdering är en slags process som handlar om att hitta ett troligt värde på ett bolag.

Det finns många sätt att värdera företag, exempelvis marknadsvärdering, substansvärdering och avkastningsvärdering.

Varje värderingsmetod har sina fördelar och nackdelar. Gemensamt för alla professionella bolagsvärderingarar är de utgår från intrinsic value, företagets inneboende värde. Dessutom bör den vara opartisk och använda sig av en normaliserad årsredovisning.

Här går vi igenom olika aspekter av dessa bolagsvärderingsmetoder.

Bolagsvärdering med marknadsvärdering

Om omständigheterna tillåter är marknadsvärdering en fördelaktig metod, kanske den främsta. Tyvärr är det sällan så enkelt.

Är marknadsvärdering alltid bäst?

Att marknadsvärdering alltid är bäst är även det vanligaste missförståndet när det kommer till bolagsvärdering. Man måste helt enkelt ha en tillräcklig mängd information för att marknadsvärdering ska kunna trovärdig utan att blanda in flera värderingsmetoder.

Att som bolagsvärderingsman bli serverad med tillfredställande mängd information för att ensamt kunna använda marknadsvärderingsmetoden är ungefär som att vinna lotteriet.

Det finns inga databaser med användbar information i Sverige. Däremot finns vissa värderingsdatabaser i Storbritannien och USA. Dessvärre håller de så pass låg kvalitet att de inte är till stor nytta.

Ironiskt nog är ett litet antal transaktioner sällan huvudproblemet. Detta kan ofta vara OK. Det största problemet är snarare att informationen som finns tillgänglig i princip aldrig är tillräckligt detaljerad.

Som jag nämnde ovan finns det databaser i USA och Storbritannien. Problemet med dessa är att de nästan alltid använder ”cash flow”. De förtydligar inte tillräckligt om det handlar om gross profit, EBIT, EBITDA, pre tax net profit, eller post tax net profit.

Dessutom sker normaliseringar i en sådan bolagsvärdering sällan eftersom dessa databaser främst fylls på av business brokers. Min uppfattning är att marknaden i Storbritannien är något ärligare än marknaden i USA är. På de britiska sidorna står det ibland”net profit” medan i USA anges nästan alltid siffror som uppenbarligen är den sida som säljaren vill visa upp. På simpel svenska betyder det att man  använder ”display gross profit” vilket inte alls är i närheten av SDE, eller Sellers discretionary Earnings.

Man måste göra en kritisk bedömning och det finns inga simpla svar. Tyvärr finns det många som erbjuder just simpla svar. Att ha en något negativ syn på säljarens uppgifter är ofta en finansiellt hälsosam approach. Att endast kolla på bolag som annonseras ut är ett okvalificerat arbete. En bra bolagsvärderare utreder längre än så.

Nielsenforetagsvardering-bolagsvardering-marknadsvardering

Bolagsvärdering genom marknadsvärdering fungerar bäst när det finns många bolag som redan värderats på markanden. Metoden är vanlig bland butiker, frisörer, caféer och restauranger.

Sämre aspekter med marknadsvärderingar

Det är tyvärr inte ovanligt att endast titta på bolag som annonseras ut till salu och kalla detta för marknadsvärdering. Det kanske fungerar så inom fastighetsmäklarbranschen, men inte när det gäller bolagstransaktioner.

Det resonemang och tankesätt som man kan använda inom just fastighetsbranschen kan dessvärre inte alls användas när bolag säljs. Om två likvärdiga bolag som båda ligger nära ditt bolag (geografiskt, ekonomiskt, storleksmässigt) säljs kan man inte alls dra slutsatsen att ditt bolag är värt medelvärdet av dessa andra två bolag.

Problemet är just att informationen inte ens kan anses vara i närheten av komplett. Detta gör den i bästa fall mindre användbar, men som regel helt oanvändbar.

Ett annat problem med marknadsvärderingar är hur de missar det allra viktigaste i en bolagsvärdering –profitabiliteten och bolagets tillgångar.

Avkastningsvärdering i bolagsvärderingar

Avkastningsvärdering, som ibland kallas ”ROI-metoden” är en slags bolagsvärdering. Den har även en underkategori som heter diskonterat kassaflöde.

Man kan argumentera för att detta är den mest potenta värderingsmetoderna eftersom den fokuserar på just lönsamhet.

Skillnaden mellan värderingsmetoderna ROI och DCF är att ROI fokuserar på vad jag väljer att kalla riktig lönsamhet. Mer om detta strax.

DCF däremot väljer att fokusera på kassaflödet (Läs även min artikel om kassaflödesvärdering). Ett exempel på när detta kan bli fel är när man endast vill uppvisa en stor kassa i ett bolag. Det kan man lyckas med genom att sälja av flera dyra maskiner och stora delar av lagret till underpriset. Då ser det väldigt bra ut enligt diskonterat kassaflöde, men det ser inte alls bra ut enligt ROI-metoden.

Däremot är det ibland bra att fokusera på kassaflödet, främst i start-ups, som löper betydligt högre risk att ”dö” av likviditetsbrist än en svag balansräkning.

Sämre aspekter av avkastningsvärderingar

Avkastningsvärderingar som bolagsvärdering har tunnelseende på framtida avkastningar. Därmed så missar man bolagets tillgångar. Framtida avkastning är något spekulativt, medan tillgångar är ”hårdvaluta”. När man inte tar hänsyn till värdet på det materiella tillgångarna begår man ett misstag.

Substansvärdering och likvidationsavräkning

Inom substansvärdering finns det en underkategori som heter likvidationsavräkning.

Grovt översimplifierat så är substansvärderingen värdet på bolagets materiella tillgångar, alltså substansen. Man ska dock passa sig för att direktöversätta detta då det kan misstolkas som något helt annat.

Asset approach är den enda översättningen du bör använda om du inte vill göra bort dig på ledningsmötet i USA eller Storbritannien. ”Substance” är något du troligen hör av sheriff´s deputy istället om du befinner dig i ”fel stadsfel”.

Det finns flertalet olika sätt att se på värdet av tillgångarna. Men nästan alltid ska ersättningsvärde appliceras. Substansvärderingar görs främst på små bolag som äger mycket maskiner och liknande.

Ersättningsvärde

Om bolaget skall säljas eller värderas enligt substansvärderingsmetoden så är det ersättningsvärde (replacement value) som skall användas.

Det finns många saker som bolagsvärderare inte är överens om men just detta finns bred förståelse förbland kvalificerade bolagsvärderare. Ersättningsvärde betyder det värde som det kostar att köpa liknande utrustning i liknande skick, samt kostnaden att transportera och installera den.

Ersättningsvärde ska inte förväxlas med:

 • Marknadsvärdet på tillgången
 • Nypriset på tillgången
 • Det bokförda värdet, alltså ”book value”

Om det spridits trovärdiga och korrekta rykten att ditt bolag är konkursfärdigt övergår detta från en substansvärdering till en likvidationsavräkning.

Vad är skillnaden?

Det är egentligen ingen skillnad, förutom att man applicerar en ”lack of marketability discount”. Du sitter alltså vid förhandlingsbordet med en stor skylt, med stora röda bokstäver där det står ”KONKURSUTFÖRSÄLJNING”, bildigt talat.

Man skulle möjligen kunna argumentera för att köparen inte förändrar sitt bud på grund av detta, men i verkligheten blir det helt enkelt inte så. Sitter man på starkare kort i en förhandling brukar man utnyttja dem i affärerna.

Det finns en del argumentationer inom branschen huruvida patent skall räknas som ett materiellt värde. Där finns det inga enkla svar.

En grov översimplifiering skulle vara att om patentet enkelt går att sälja som vilken annan materiell tillgång som helst kan man anse att det är en materiell tillgång. Däremot om det inte anses vara enkelt att sälja patentet bör det istället falla in under bolagets immateriella värde.

Vissa större bolag köper upp mindre bolag enbart för patenten och tar sedan över personal och andra resurser.

Kritik som talar emot substansvärdering som metod

Substansvärderingar missar mer eller mindre bolagets aktiviteter. Det finns vissa som påstår att substansvärderingar inte är ”riktiga bolagsvärderingar”. Det finns en hel del merit i det påståendet. Detta eftersom man egentligen bara värderar tillgångar och inte själva verksamheten.

I vissa fall är dock verksamheten och tillgångarna samma sak.

Låt oss ta två exempel: kryssningsfartyg och hotellfastigheter. I de fallen går det inte att skilja på materiell tillgång och immateriell tillgång. Detta är dock som synes extremt ovanligt och nästan alltid går det att skilja på materiell tillgång och immateriell tillgång.

Nielsenforetagsvardering-bolagsvardering-substansvardering

En bolagsvärdering med substansvärdering lägger fokus på företagets tillgångar. Det kan vara intressant för en köpare av ett relativt litet företag. Exempelvis är tillgångar i form av en maskinpark något som en köpare kan vara intresserad av.

En seriös bolagsvärdering ska kombinera flera värderingsmetoder

Vid en företagsvärdering som tittar på avkastning har man tunnelseende på intäkter eller kassaflöde beroende på vilken underkategori man väljer att använda.

Man missar helt och hållet de materiella tillgångarna. Bolag med stora materiella tillgångar får därmed låga vinstmulitplar eftersom de har för stora tillgångar.

Föregående påstående är möjligen inte helt korrekt men det finns definitivt en viss mängd sanning i det. Man straffar helt enkelt sig själv lite genom att ha för stora tillgångar.

Lösningen på detta är ofta att leasa tillgångar istället för att äga dem. Så gör de flesta större bolag för att göra sig attraktiva att investera i. Många mindre bolag missar det, men borde göra mer av det.

Det går utmärkt att leasa även äldre tillgångar, även om säljarna av just de tillgångarna ofta bara annonserar de nyaste maskinerna och liknande.

Som ägare av bolag bör man istället se sig om efter mindre finansbolag som erbjuder leasing och sedan leasa de tillgångar som man anser sig vara mest lönsamma för verksamheten. Det kan vara både fabriksnya ”top of the line” eller gamla ”rostiga maskiner”.

Lägre bolagsvärdering med substansvärdering

När man tittar på substansvärde, som substansvärderingsmetoden eller likvidationsavräkning, förbiser man lönsamheten i bolaget.

Detta medför risken att värderingen blir lägre än med övriga värderingsmetoder. Denna värderingsmetod används uteslutande av mindre bolag. Större bolag lägger mer vikt vid värdet på verksamheten, medan mindre bolagsägare har större fokus på de materiella tillgångarna som ingår i affären.

Marknadsvärdering ­– bra men ofta otillräcklig bolagsvärdering

Sist ut har vi marknadsvärderingar, som är ett tveeggat svärd. När man väl kan använda marknadsvärderingsmetoden är den det bästa valet. Det gör också bolagsvärderingen något enklare att utföra.

Detta är dock att beskrivas som lite av ett ”lab-scenario” alltså något som inte händer i verkligheten då det finns för mycket komplikationer att ta hänsyn till.

Det är tyvärr alldeles för ofta en slarvig översimplifiering att använda sig av marknadsvärderingsmetoden. Man missar då att ta hänsyn till både tillgångar och lönsamhet, vilket är det aboslut viktigaste när man köper ett bolag.

Den stora anledningen till att det är svårt att använda marknadsvärderingsmetodens i verkligheten är bristen på tillgänglig information om de andra transaktionerna.

Leverantörer av bolagsvärdering

Det finns många olika företag som arbetar med bolagsvärdering. Metod och kvalitet i värderingarna varierar.

Nischade bolagsvärderare

Ju mer specialiserat ett bolag är, desto bättre är ofta kvalifikationerna att utföra en service med hög kompetens inom detta definierade (och ofta smala) område.

Specialiserade bolagsvärderare är inte vanliga, ofta på grund av den smala branschen. Det är vanligare att bolagsmäklare och generella affärskonsulter expanderar sitt tjänsteutbud till att erbjuda bolagsvärdering.

För att kunna kalla dig läkare eller advokat måste du bli godkänd genom ett samfund eller liknande, så som exempelvis advokatsamfundet.

När det gäller bolagsvärdering så är det dock annorlunda. Du behöver inte ens en utbildning överhuvudtaget eftersom bolagsvärderare inte är en skyddad titel.

Däremot har de flesta som beställer en bolagsvärdering en förhoppning om att både de själva och motparten ska kunna lita på bolagsvärderingen. Därmed bör värderingen komma från en kvalificerad och specialiserad leverantör.

Bolagsmäklare

Huvudkompetensen hos bolagsmäklare är deras försäljningshantverk, alltså att kunna sälja ditt bolag.

Det är svårt att argumentera för att bolagsmäklare skulle vara opartiska gällande priset på bolaget eftersom de alltid representerar säljaren. Detta syns också i tvistemål i domstol då det inte är så vanligt att en partisk expert används. Domstolar ser hellre att någon opartisk gör bedömningen.

De flesta företagstransaktioner sker dock till konkurrenter, leverantörer, kunder. Eller så överlåter man verksamheten en generation nedåt i familjen. Alla dessa sker vanligen utan bolagsmäklare.

Bolagsmäklare är vanligast inom sektorer där det finns många bolag inom samma bransch. Det finns gott om både bra och dåliga bolagsmäklare.

Om du letar efter en bolagsmäklare välj inte den som kontaktat dig genom ett kallt telefonsamtal (telemarketing) och som fångat ditt intresse genom att prata om höga siffror. Välj istället en bolagsmäklare som du kontaktat själv och som fångat ditt intresse genom en hög nivå av professionalism.

Generalla affärskonsulter

Bolagsvärdering erbjuds ibland av generella affärskonsulter. Dessa bolagsvärderingar må vara OK, men det är inte från specialister inom området.

Därför är det svårt att argumentera för en hög kompetens inom just bolagsvärdering. Konceptet av generalisering vs specialisering gäller inom alla branscher.

Generalla värderingsmän

Det finns vissa som arbetar som generella värderingsmän. Dessa har ofta koppling till försäkringsbranschen där de också behövs.

Även om generlla värderingsmän kan vara användbara så är det för mycket av en komplicerad process för att någon utan rätt kompetens ska utföra en bolagsvärdering.

Onlinevärderingar

En onlinevärdering är lika legitim som en universitetsexamen från ett onlineuniversitet. Om du dyker upp till en förhandling med en onlinevärdering riskerar du att motparten tappar respekt för både dig och förhandlingen.

Onlinevärderingar säljs ofta av telefonförsäljare. Lite eller inga mänskliga resurser spenderas på varje enskild värdering. Du får ofta ett långt dokument fyllt med generell information om branschen och ekonomisk tillväxt. Vad du inte får är information som är specifik för dig, vilket borde vara del av den initiala kalkylen.

Vad är en bolagsvärdering egentligen är

Det finns ingen definitiv sanning inom bolagsvärdering, utöver att alla bolag är värda vad någon är villig att betala för dem. En bolagsvärdering skall ses som en professionell, oberoende och kvalificerad åsikt om värdet på ett bolag.

Låt oss bryta ned vad bolagsvärdering innebär

Åsikt: En bolagsvärdering är endast en åsikt, därför skadar det sällan att ta in flera åsikter. Detta är extra relevant om du inte litar på din bolagsvärderare, eller om du inte håller med hen. Det finns många bra och dåliga bolagsvärderare på marknaden. Om din magkänsla säger att du inte kan lita på dinvärderare, så skaffa dig en second opinion! I vissa extrema fall, så som när delägarna av bolaget har väldigt skilda åsikter om värdet är det extra viktigt att ha flera bolagsvärderingar.

Oberoende: En bolagsvärderare tillför endast värde om den är oberoende, och när det inte går att tolka som att denne har andra intressen eller intentioner. Det får helt enkelt inte lämnas utrymme för att misstolka detta. Inga som helst intressekonflikter får förekomma. I exempelvis domstolar spelar det sällan någon roll vilken åsikt varken den kärande eller svarande har. Det är endast åsikten hos de oberoende expterna som spelar roll. Huruvida bolagsmäklare är oberoende eller inte är en evig debatt där båda sidor har bra argument. Dessutom dömer domstolarna ofta olika beroende på en stor mängd omständigheter. Om du anlitar en bolagsvärderare som inte erbjuder sig att sälja ditt bolag slipper du detta problem.

Det finns förvisso också seriösa bolagsmäklare som kan tillföra bra värde i transakationen av bolaget. Dessa kan kännas igen genom att de inte använder telemarketers för att attrahera kunder. I termer av värdering har de respekt för vikten av värderingen. Därför kontrakterar de externa bolagsvärderare för att få flera åsikter om värdet innan de annonserar ditt bolag.

Du bör alltid välja att arbeta med professionella experter, och undvika de övriga. Detta gäller oavsett om ditt fall är på väg till domstol eller om du bara ska köpas ut från bolaget.

Kvalificerad: Det är att anse som en börda för branschen att det inte krävs relevant utbildning eller erfarenhet för att utföra en bolagsvärdering. Hur skulle det vara om så vore fallet med advokater, alltså att de inte skulle behöva en jur..kand.? Utöver det är det möjligen svårt att sätta fingret på exakt hur man ska definiera en bolagsvärderare som kvalificerad. Man kan argumentera för att det bästa sättet att bedömma kvalifikation hos en bolagsvärderare är genom att titta på hur pass specialiserad organisationen är. En generell bolagskonsult är förmodligen inte lika kvalificerad som en specialiserad bolagsvärderare. Det gamla konceptet av generalisering vs specialisering är fortfarande applicerbart.

Professionell: En bolagsvädering måste inkludera en personlig besiktning på plats i bolagets lokaler, samt en intervju av bolagsledarna. En del onlinevärderingstjänster hävdar att man använda endast publik information från exempelvis allabolag och liknande för att värdera bolag. De menar att ett besök hos bolaget i fråga därmed är onödigt. Det här är givetvis felaktigt. Orsaken är att man behöver utföra en normalisering av årsredovisningen.

Precis som många telefonförsäljarbolag har dessa onlinevärderingsbolag mycket klagomål. Ofta säljs dessa onlinevärderingstjänster av just telefonförsäljare också. Problemet är inte att en otillräcklig mängd arbete lagts ned på värderingen, utan att inget arbete alls lagts ned på bolagsvärderingen.

Så fort ditt kreditkort blivit godkänt spottar hemsidan ut en bolagsvärdering eller så mejlas den till dig. Den är ofta full av generell information, som inte är unik för dig. Därför har denna information inget värde för dig. Det är inte ovanligt att ”sminka” den genom att skapa utseende som liknar en universitets-avhandling. Eller så utformas den som en ”check”, alltså den betalningsmetod som fortfarande är vanlig i USA, men inte finns i Sverige.

Om du är en delägare som är på väg att bli utköpt av din affärspartner har du ingen skyldighet att ens titta på en sådan illegitim bolagsvärdering, oavsett hur estetiskt tilltalande den är. På samma sätt som att din affärspartner inte har någon skyldighet att titta på det ”värderingsdokument” som du precis gjorde, när du skrev siffran du vill ha på en servett.

Sänk inte ribban för professionaliteten och behandla din motpart på samma sätt som du själv förväntar dig att bli behandlad. Även om konflikter må finnas, kan de förmodligen endast lösas genom ett vuxet beteende mellan delägarna.

Bolagsvärdering på omsättning eller vinst?

Om någon (professionell eller amatör) baserar sin värdering på omsättning begår de troligtsvis ett misstag. Men att dra en hård linje där är att översimplifiera. Ibland kan det finnas anledningar till att utföra en bolagsvärdering baserad på omsättningen. Mer om detta strax.

Att utföra en bolagsvärdering baserad på omsättning är ett klassiskt nybörjarmisstag eller amatörmisstag. Den enda legitima anledningen att basera värderingen på omsättning är när det finns god anledning till att välja att kalkylera marginalen som 100%.

Vad betyder detta kan man då undra?

Vanligen kan man inkludera Software as service-bolag i detta segment. Beroende på hur man kalkylerarkan man välja att ha majoriteten av kostnaderna som overheadkostnader, eller att man kalkylerar in marknadsföringskostnader och därmed får ut en marginal på tjänsterna. I 99% av fallen ska man dock inte basera en bolagsvärdering på omsättningen.

När det kommer till alla andra branscher där man kan applicerbara och kalkylera en marginal på tjänsterna eller produkterna är det ”ett lagbrott” (inte bokstavligt dock) att basera bolagsvärderingen på omsättningen.

Det finns många bolag och branscher där marginalen kan anses vara 100% men det finns också många bolag och branscher där marginalen kan anses vara bara en bråkdel av en procent. Exempel på sådana branscher är de som handlar med råmaterial. Deras största overheadkostnader är helt enkelt räntorna, eftersom de gör affärer baserat på volym, inte marginaler. Då må det inte vara ett brott som du kan gripas och åtalas för (att utföra en bolagsvärdering baserat på omsättning). Men det är ungefär på samma nivå av intelligens som att gå in i en båtaffär och fråga båtförsäljaren hur bra båten går att köra på motorvägen. Föreställ dig hans reaktion. Detta borde vara din reaktion när din motpart i förhandlingen försöker basera bolagsvärderingen på omsättning.

Nielsenforetagsvardering-bolagsvardering-omsattning-vinst

Ett råvaruföretag kan ha en enorm omsättning men mycket små marginaler. Att göra en bolagsvärdering baserat på omsättningen blir därför fel.

Tillgångar och lönsamhet viktigast i en bolagsvärdering

Det viktigaste i en bolagsvärdering är tillgångar och lönsamhet. Det finns inget sätt att komma runt detta. Givetvis väger potentialen in, tillsammans med mycket annat. Men tillgångar och lönsamhet är fortfarande det viktigaste i en bolagsvärdering.

Bolag med extrem tillväxtpotential, så kallade tech start-ups, är en annan historia. Mer om detta strax. Problemet med ett bolag som påstås ha astronomisk potential är att köparen vill få betalt för det arbete hen ska göra, för att ta bolaget till nästa nivå. Hen vill endast betala för var bolaget befinner sig idag. Säljaren vill ibland få betalt för potentialen, vilket inte alltid är galet att tänka sig, men det måste finnas mer till potentialen än endast idéer. Idéer har inget monetärt värde. Däremot är bra ”execution and built up infrastructure”, i brist på bättre svensk översättning, vad som kan göra att en idé transformeras till ett ”riktigt värde på bolagsvärdering och för köparen”.

Just denna frågan om potential kommer upp i nästa varenda bolagsvärdering, och är den största källan till ”disagreements” mellan partena i en bolagsvärdering.

Säljare tror ibland:

 • Att de ska få betalt för tiden som de lagt ned på att bygga bolaget. Detta är felaktigt. De får betalt för vad som faktiskt har byggts och uppnåtts vid tidpunkten för bolagsvärderingen.
 • Att köparen ska se potentialen och hur bolaget kan ”lyfta” så fort lite ny energi kommer in från de nya köparna. Detta är inkorrekt. Köparna är villiga att betala för tillgångarna, patenten, bevisad lönsamhet, uppbyggd infrastruktur och kontrakt som de tror kan förbättra omsättningen och lönsamheten.
 • Att deras bolag är som deras bebis. Det är unikt och ovärderligt på grund av blod, svett och tårar som nuvarande ägarna lagt in i verksamheten. Detta är inkorrekt. Köparna kommer att jämföra ditt bolag med andra bolag på den öppna marknaden. De kommer även att överväga andra alternativ, som att starta upp från grunden istället. Eller till och med någon hybridlösning, så som att köpa endast en konkurrents tillgångar. Det finns alltid mer alternativ för köparen än för säljaren.

Köpare tror ibland:

 • Att de enkelt kan starta sin egen verksamhet och börja konkurrera istället. Detta kan i många fall bli korrekt. Men det är väldigt mycket uppförsbacke, med allt från banker till kunder, till leverantörer och för att inte ens nämna konkurrenter. Dessutom tar det förmodligen några år innan du får tillräckligt med luft under vingarna och lönsamheten når önskvärda nivåer.
 • Fördelarna med uppnå skalfördelar undervärderas ofta, och övervärderas sällan. Många bolag behöver inte ens vara i samma bransch för att kunna dela på både resurser och kunder. Detta missar ibland köparna.
 • Köparna tror ibland att säljarna har samma förhandlingsstyrka som i andra affärer, så som när man köper en bil eller ett hus. Försäljning av bolag är dock annorlunda. Köparen sitter på inte sällan på ”alla bra korten” och de vet inte alltid om det. I princip alla bilar och hus som annonseras säljs, antingen direkt eller efter en längre tid, så länge priset är attraktivt. Så är dock inte fallet med bolag. Långt ifrån alla bolag som försäker säljas säljs, även om priset är attraktivt. Det är helt enkelt köparnas marknad. De kan backa ur en deal om de inte får som de vill, utan att de behöver vara rädda för att gå måste om något. Skulle de komma fram till att de faktiskt ville köpa bolaget några månader senare brukar det ofta gå. Denna taktiken ”scarcity” alltså att förlora affären till någon annan, används ofta av fastighetsmäklare och i de fallen så finns det ofta en relativt hög nivå av sanning i vad fastighetsmäklaren påstår. Om bolagsmäklare däremot skulle använda samma taktik är det med hög sannolikhet endast en försäljningstaktik utan riktig förankring i verkligheten. Budgivning där priset trissas upp är vanligt vid köp av fastigheter, men extremt ovanligt vid köp av bolag.

Hur bolagsvärdering av tech start-ups är annorlunda

Bolagsvärdering i generella termer innehåller alltid en viss mängd spekulation. Däremot när det kommer till att värdera tech start-ups ska det inte nödvändigtsvis definieras som en bolagsvärdering, utan det handlar mer en ren spekulation.

Det vore till och med mer korrekt att kalla det för just exakt det, alltså att inte ens använda ordet bolagsvärdering.

Detta är för att det inte riktigt går att komma fram till ett trovärdigt intrinsic value utan hela ”bolagsvärdeingen” måste baseras på spekulativa siffror. Dessa kommer inte från bolagets bokföring, utan endast från spekulativa marknadsundersökningar och liknande.

Som en tumregel kan man kategorisera tech start-ups i olika steg, och därefter bedömma dess potential:

 1. Endast idé
 2. Aktiebolagets registreras, marknadsplan skrivs, en spekulativ budget skrivs.
 3. Man hyr ett kontor, eller kontorshotell, gör de första anställningarna och ”ordnar eller anskaffar vad som är nödvändigt för day to day operations”
 4. Försäljningsstart
 5. Tillväxtstadie

Under steg 1 har bolaget inget värde. Det är ovanligt att investerare investerar i detta läge eller ens är intresserade.

Under steg 2 kommer ofta den första rundan av investeringar. Detta medför hög risk. Så hög risk som det någonsin kan bli. Vid det här stadiet frågar investerarna ofta efter stora delar av bolaget eftersom de vanligen är medvetna om riskerna och hur många tech start-ups som misslyckas.

Investerarna väljer helt enkelt att sprida risken och de få bolag som lyckas betalar helt enkelt för de bolag som inte lyckas. En jämförelse kan göras med hur bolån och – lite omvänt – hur försäkringar kalkyleras. Endast ett fåtal bolån leder till exekutiv auktion och endast ett fåtal av försäkringstagarna utnyttjar föräskringarna. Det är alltså svårt att lyckas när bolaget är så pass ungt. De flesta investerare är helt enkelt inte intresserade vid det andra steget.

Under steg 3 börjar de flesta investerare öppna upp för att eventuellt investera och engagera sig i verksamheten. Det börjar numera se ut mer som ett bolag och ”day to day operations” börjar bli en verklighet under det tredje steget.

Om man drar en referens till formel 1 kan man jämföra detta med att bilarna ställer sig på startbanan och startar motorerna.

Det finns en annan anledning till varför just det tredje steget är det viktigaste för tech start-ups: Det är helt enkelt för att det är just nu som de allra flesta, en majoritet, får sin första investering. Här får det sin första reella chans att kunna lyckas.

Detta är också lugnet före stormen, som alla entreprenörer hoppas på, då de tror att bolaget ska ”blow up” så fort de fått sin investering. Ibland är det sant, ibland inte. Rent statistiskt ser det dock något negativt ut fortfarande. Detta steg har vissa likheter med IPO eller Initial Public Offering. Under IPO:n är det många investerare som engagerar sig för det är något stort som är på väg att hända.

Under steg 4 kommer troligen den andra rundan av investerare att engagera sig. Värdet på aktien har rimligen ökat mycket vid denna tidpunkt. Detta trots att  försäljningsvolymerna inte är lika imponerande som vad man skulle kunna förvänta sig av ett traditionellt bolag, som inte är en tech start-up.

Detta steg kan också definieras som ”proof of concept”-steget. När konceptet har bevisat sig behöver grundarna av bolaget inte längre jaga investerare på en ”desperat nivå” som fallet ofta är i början. Nu börjar investerarna istället kontakta grundarna.

Under steg 5 är försäljningen i tillväxt-steget. Nu är bolaget inte nödvändigtsvis att betrakta som en tech start-up längre, utan helt enkelt bara ett vanligt tech-bolag. Man har tagit sig förbi de initiala stegen. Numera ska bolaget värderas som ett vanligt tech-bolag där man lägger extra vikt vid lönsamheten och skalbarheten.

Nielsenforetagsvardering-bolagsvardering-vardera-startup

En startup måste ta sig förbi idéestadiet för att det ska gå att göra en riktig värdering.

Bolagsvärdering gratis?

Vissa bolagsmäklare erbjuder bolagsvärdering utan kostnad. Utöver det finns det vissa hemsidor på nätet som även erbjuder gratis bolagsvärdering. Tyvärr håller de som är gratis sällan (läs: aldrig) den kvalitet som man kanske vill ha när man ska genomföra en transaktion.

Man får vad man betalar för. Man kan dock ibland få en bra deal om man väljer en leverantör som har låga overhead-kostnader. Däremot så kan man ju ta några gratis värdering på nätet om man är nyfiken och vill lära sig mer.

Bolagsvärdering – mall

Det finns många organisationer av olika slag som är relaterade till start-ups som kontaktar Nielsen Valuation Group. De presenterar ofta sina mallar i Excel, angående hur man ska tänka när man värderrar en startup.

London och Kalifornien är väldigt överrepresenterade här. Tyvärr leder detta sällan till försäljning för oss, med den enkla anledningen att det inte riktigt går att utföra en bolagsvärdering på en startup utan att blanda in för mycket spekulation.

Bolagsvärdering är relativt spekulativt som det är och när det kommer till startups blir det enligt oss endast en spekulation. Det blir ingen riktig värdering med våra mått mätta.

Ofta så är det yngre män som vill använda värderingen till en serie A, med investeringar, och då har de redan tänkt ut vilket värde de vill ha på bolaget.

Sådant sysslar inte Nielsen Valuation Group med. Vi har numera slutat annonsera i bland annatMountain View, San Jose, San Francisco och så vidare, ett område som är mer känt som Silicon Valley.

Mallar i all ära, men anledningen till att bolagsvärderingar som utgår och kommer från mallar inte fungerar beror på att man inte gör en tillräckligt bra normalisering av årsredovisningen. Just denna normalisering är vad som i de flesta fall påverkar en värdering mest. Mallar blir därmed lite för fyrkantiga.

Bolagsvärdering med Excel

Alla bolagsvärderingar inkluderar en kalkyl som ofta görs i Excel. Man kan dock göra den i andra program också. Just vilket program man använder är inte centralt i en bolagsvärdering.

Själva slutkalkylen är simpel. Däremot kan normaliseringen vara desto krångligare. Att ha en standardiserad normalisering av årsredovisningen i Excel fungerar sällan till en tillfredsställande nivå. Tänk dig om en advokatbyrå hade matat in siffror i ett Excel-ark och sedan påstått sig kunna tala om huruvida någon är trolig att dömas i brottmål, eller vinna ett tvistemål. Dessa Excel-ark må vara potenta till en viss nivå, men de kan inte fullt ut slutföra arbetet.

Däremot får man såklart gärna använda Excel för att slutföra kalkylen. Det är en hårfin gräns mellan dessa. Poängen är att standardiserad och automatiserad värdering, med eller utan Excel inte fungerar.

Bolagsvärdering – nyckeltal

Det finns nästan oändigt med nyckeltal att använda när man gör en bolagsvärdering. Man bör göra en avgränsning och lägga fokus på de nyckeltal som faktiskt spelar roll och flyttar på nålen i värderingen.

Några av nyckeltalen är betydligt viktigare än andra. Du kan se det ungeför på samma sätt som 80/20 regeln. De viktiga nyckelen är tillgångar och lönsamhet. I termer av en resultaträkning har sista raden stor betydelse. Raderna därimellan saknar nämnvärd betydelse eftersom det är ganska fritt fram att flytta runt dem som man själv ösnskar.

Detta tillhör de vanligaste missförstånden inom bolagsvärdering – att mittenraderna skulle ha stor betydelse. Visserligen kan ett bolag anses vara mer potent om man lyckas riktigt bra med sina marginaler, eller med sin omsättning. Men allt man gör bra kommer att synas på sista raden, annars har man likväl gjort något ”mycket fel” någon annanstans.

Bolagsvärdering – exempel

Om du önskar se ett exempel på bolagsvärdering är det bara att kontakta oss så fixar vi det. Tyvärr är mycket, men inte allt, konfidentiellt. Trots detta har vi flertalet värderingar vi kan visa upp.

En värdering är generellt sett bättre ju mer unik den är. Fyrkantiga standardiserade värderingar är lika med lågkvalitativa värderingar. Ju mer generell information den innehåller om din bransch, BNP-tillväxt, räntor med mera, desto sämre är värderingen.

Information som inte är unik för dig har inget värde för dig. Om du vill sitter vi gärna ner med dig och visar på skillnaderna mellan en riktig värdering och en värdering som låtsas vara på riktigt, i brist på bättre ordval.

Det är skillnad på att göra ett uttömmande och bra jobb och att endast spotta ut ett långt dokument som ser estetiskt tilltalande ut. I tvistemål, såväl i Sverige som i UK och USA håller aldrig dessa standardiserade värderingar.

Bolagsvärdering modeller

Man bör vara restrikvtiv med använda sig av standardiserade modeller. Det är bättre att fokusera på metoderna som ska användas för bolagsvärdering och hur dessa ska kombineras.

Det finns som ovan nämnt enklare modeller av bolagsvärdering som ligger på nätet och är gratis att använda. Man bör ta dessa för vad de egentligen är, alltså en gratis-tjänst. Dessa fungerar kanske för någon som är lite nyfiken. Men det är inget mänskligt arbete som är nedlagt i dessa bolagsvärderingar. Ska man ändå göra en bolagsvärdering online kan man ju dock lika gärna ta någon som är gratis.

Värdera onoterade bolag

Börsnoterade bolag behöver ingen värdering. Du har redan tradinghistoriken vilket är lika med värdet på aktien. Sedan kan man räkna baklänges och få bolagets värde.

Att värdera onoterade bolag är däremot en annan historia. Det finns korta och enkla svar på hur detta skiljer sig i rena pengar mätt. Ett välkänt britiskt corporate finance-bolag som var min motpart i High Court hävdade att en ”private company discount” bör ligga i krokarna kring 35-45%. Jag är beredd att hålla med dem, men endast, och det är centralt, endast om det är samma storlek på bolagen.

Privata bolag är ofta betydligt mindre och får därmed även mindre multiplar då risken är högre. I ett teoretiskt scenario där båda bolagen är lika stora håller jag dock med min före detta motpart om detta. Problemet i detta tvistemålet var att bolaget det handlade om var alldeles för litet, medan det jämfördes med gigantiska globala bolag. En sådan bolagsvärdering blir givetvis är felaktig.

Majoriteten av alla privata bolag, skulle jag gissa på (ej bekräftad statistik) omsätter under 10 miljoner SEK, medan det är ovanligt med bolag på börsen som omsätter under en miljard SEK.

Bolagsvärdering vid försäljning

Det finns många som utför bolagsvärdering. Vissa är partiska med egna intressen, andra är opartiska.

Varje företagare får själv avgöra vem hen vill anlita för en bolagsvärdering inför en försäljning. Jag menar att partiska åsikter bör tas med försiktighet, men alla får själva göra sin egen ”värdering” av vad som är bra bolagsvärdering.

Försäljning av bolag är ett ”djupt hav” med många fula fiskar, tveksamma årsredovisningar och tvivelaktiga normaliseringar. När det kommer till det sistnämnda är bolagsmäklare i USA som allra värst. De tar fram P&L och tar sedan bort i princip alla kostnader och kallar sedan gross profit för cash flow utan att definiera det vidare. Gå gärna in och titta på amerikanska annons-sajter där bolag annonseras. Som tur är så är det inte lika illa här i Sverige, eller i Storbritannien för den delen.

I just Storbritannien finns det istället ett annat problem, som även förekommer i USA men inte i samma utsträckning. I Sverige och Norge har jag knappt hört något om det alls. Detta problem är att det finns falska köpare av företag.

Om du googlar på ”David Barnett business buyer guru experience” hittar du ett väldigt intressant avsnitt av en podcast, som även ligger i videoform på Youtube. Kortfattat säljer de ”get rich quick”-kurser där de lovar att man kan köpa ett bolag för £1, för att sedan ha en lång avbetalning med en massa konstiga villkor.

Många företagare upplever det som jobbigt att bli kontaktade av köpare som påstår sig vara seriösa för att det senare ska visa sig vara något helt annat. Det är just två personer som stuckit ut i debatten, vi kan kalla dem för Mr CL och Mr JH, utan att nämna deras fulla namn. Den ena är en av de största som säljer kurser där man påstås kunna köpare bolag för £1. Den andra hjälper folk att välja bolagsmäklare med påståenden om att man kan få mer för bolaget än vad det är värt.

Dessa två är ofta i luven på varandra på olika plattformar och forum. Båda är väldigt partiska och jag menar att antingen köparen eller säljaren blir lurad om ett bolag säljs för £1 alternativt ”långt mer än vad det är värt”. Jag anser att en oberoende specialist är vad man bör lita på i en transaktion av sitt bolag. Denna rådgivare ska tydligt ta avstånd från allt som kan tolkas som något annat än opartiskhet. Helst ska det finnas en antikorruptionspolicy också.

Bolagsvärdering kalkylator

Det finns flertalet kalkylator eller miniräknare som påstås kunna räkna ut bolagets värde på nätet. Du kan själv googla dig fram till dessa. Så vitt jag vet finns det i alla fall en sådan i Sverige och minst en till i England. Tyvärr är de inte så funktionella om man ska genomföra en transaktion. Men det är ganska kul att leka lite med siffrorna och jämföra skillnader. Bolagets värde ökar i rask takt med att man får upp vinsten och sånt kan vara kul att se. Testa gärna de olika kalkylatorerna som går att hitta, även den i England.

Vill du göra en bolagsvärdering?

Nielsen Valuation Group hjälper dig att göra en oberoende bolagsvärdering. Kontakta oss nu så kan vi prata bolagsvärderingar utan förpliktelser.

Kontakta oss

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Vi arbetar med samma värderingsmetodologi som big4, fast till halva priset, och med bättre personlig service. Om du har en mindre butik/restaurang/salong, eller ett företag som ännu inte har omsättning, så rekommenderar vi att vända sig till företagsmäklare istället.

Christoffer Nielsen arbetar i både Sverige och USA. Pacific standard time är 9h efter Sverige.

´
´