Vad är relativvärdering?

Relativvärdering innebär att man bedömer värdet på ett företag genom att jämföra det med andra liknande företag. Metoden används både för börsnoterade aktier och privata verksamheter.

Relativvärdering av onoterade företag

Vid värdering av bolag som inte är börsnoterade används metoden ibland för att värdera lokala verksamheter som exempelvis matbutiker, kiosker och restauranger.

Denna värderingsmetod kallas även för marknadsvärdering eller ortsprismetoden.

Fördelen med metoden är att den är ganska enkel att använda. Tyvärr är det sällan det finns tillräckligt med säljstatistik för att kunna dra några träffsäkra slutsatser om ett företags värde med denna metod.

Relativvärdering av börsnoterade aktier

Relativvärdering används också vid värdering av börsnoterade bolag. Då är det vanligt att olika multiplar jämförs mellan aktier inom samma bransch. Av den anledningen kallas det då även för multipelvärdering.

Några exempel på multiplar är P/E-tal, P/S-tal och P/B-tal.

Relativvärdering av aktier är ett snabbt sätt att bilda sig en första uppfattning om ett bolag. Till exempel kan du hitta aktier som verkar sticka ut från mängden genom att vara undervärderade eller övervärderade.

Det krävs dock djupare analys för att dra några slutsatser.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.