Exitstrategi – Så gör du en exit från ditt företag

Vi hjälper dig med din exitstrategi och exitplanering. Endast för företag med omsättning mellan 10 mkr till 500 mkr

Tänker du sälja ditt företag, låta dina barn överta det eller överföra ägandet till andra delägare? I något av dessa fall behöver du en färdplan – en exitstrategi.

Varför ska man ha en exitstrategi?

En exitstrategi och avgångsplanering säkerställer att du säljer eller överför ditt ägande på ett framgångsrikt sätt utan att förlora något under processen. När du planerar din exit kan du få ut ett så stort värde som möjligt ur ditt företag. Du slipper onödig stress och utdragna försäljningsprocesser.

För att din exit ska vara effektiv bör du följa sex viktiga steg i exitplaneringen:

Steg 1 – Upprätta ägarmål

Börja med att sätta upp mål för ditt ägande:

 • Vad är din främsta anledning till att lämna verksamheten?
 • Vad vill du uppnå när du slutar ditt engagemang?
 • När tänker du lämna företaget?

Innan du kan gå vidare med exitstrategierna är det mycket viktigt att du analyserar dig själv och bestämmer de främsta orsakerna bakom exit.

För de flesta företagare finns det vanligtvis mer än en anledning att lämna. Det kan till exempel bero på diversifiering eller ekonomisk säkerhet. För andra ägare kan det vara en önskan att belöna de bästa anställda eller involvera sina barn i verksamheten.

Eller så kan du helt enkelt leta efter att gå i pension och starta ett nytt kapitel i ditt liv. Oavsett vilken anledning du lämnar, se till att dina mål är tydliga och väldefinierade.

Steg 2 – Förbered dig ekonomiskt och mentalt

När du säljer eller överför äganderätten till ditt företag har du inte längre tillgång till de inkomster och vinster som det genererar. Innan du lämnar bör du därför se till att du är mentalt och ekonomiskt redo att ta hand om dina behov. Kan du upprätthålla din livsstil utan att förlita dig på företaget?

Steg 3 – Identifiera vilken typ av ägare du är

Man kan säga att det finns fyra olika typer av ägare:

 1. Rich and Ready to Go – tillräckligt rik för att göra en exit
 2. Rik men njuter av att jobba – stannar gärna kvar lite längre
 3. Stanna och växa – för att maximera värdeskapandet
 4. Få ut mig så snart det är möjligt

Att identifiera vilken typ av ägare du är hjälper dig att hitta de bästa exitalternativen. Dessutom kommer det att vägleda dig i att välja sätt att sälja företaget.

Steg 4 – Ta reda på vilka alternativ för exit du har

Det finns ett brett utbud av exitalternativ som du kan välja mellan.

Några exempel:

 • ESOP
 • Management buy-outs
 • Återköp av private equity
 • Försäljning från tredje part

De flesta företagare vet dock mycket lite om dessa alternativ.

För en effektiv exitstrategi måste du därför först skaffa all information om dina exitalternativ. Medan du överväger dessa, kom ihåg dina mål och ekonomiska behov.

Steg 5 – Bestäm värdet på varje utgångsalternativ

Gå igenom alla dina exitalternativ. Kom ihåg att även om du kan tjäna mycket på ett exitalternativ garanterar detta inte att du får behålla så mycket i slutänden. Värdera ditt företag med hjälp av en opartisk värderare för att ta reda på vad du kan förvänta dig – och begära för dina andelar.

Tänk på vilka konsekvenser varje alternativ får i termer av beskattning, transaktionsavgifter och kassaflöde. Välj det alternativ som gör att du själv kan tjäna mest när du väljer att lämna.

Steg 6 – Genomför din exitstrategi

När du väl har valt ditt exitalternativ och gjort en plan är det dags att genomföra den. I detta skede vore det bäst att konsultera en rådgivare som kan hjälpa dig att planera för oförutsedda utgifter och undvika onödig beskattning så att du skyddar din förmögenhet.

Kom också ihåg att skapa en skriftlig handlingsplan som kommer att fungera som din färdplan för att nå dina mål efter att du lämnat verksamheten.

Andra tips inför din planerade exit

Till exitstrategin hör även andra aspekter som ökar chansen att göra en riktigt lönsam exit.

Exitplanering kommuniceras ofta som något abstrakt, där det utlovas mycket, samtidigt som det är svårt att ta på vad det faktiskt innebär. Vissa har exit-redo certifieringar och annat som lovar mycket, men ingen köpare bryr sig om detta.

Vad köpare bryr sig om kan variera bland olika köpare, men det är tre saker som alltid får primärt fokus i varje transaktion. Dessa är (utan inbördes ordning):

 1. Ordning och reda. Detta syftar främst på bokföringen, men även till viss del på avtal, och dokumentation av interna processer, och slutligen även till viss begränsad del, fysisk ordning och reda om det t.ex. är ett tillverkande företag. Denna punkten fungerar främst i negativ mening, alltså man får inte alltid mer för företaget om det är ordning och reda, men det leder ofta till att köparen drar sig ur, helt och hållet, om det är inte är ordning och reda.
 2. Beroende av nuvarande ägare. Köpare vill gärna att se att företaget är självgående, även om nuvarande ägare t.ex. skulle vara bortrest i några månader (eller blir överkörd av en buss, som är en mindre trevlig metafor).
 3. Lönsamheten. Ovan nämnda punkter, får ofta en indirekt påverkan på exit-värderingen, men lönsamheten får en direkt påverkan. Företag värderas nästan alltid på en multipel av lönsamheten, så resultatet av den ökade lönsamheten multipliceras i värderingen.

Tips – här kan en noggrann företagsvärdering vara till stor hjälp för att identifiera eventuella brister i räkenskaper och dokumentation.

Vi hjälper dig med din exitstrategi

Vi har lång erfarenhet av att bistå företagare i att förbereda en exitstrategi. En väl genomfört exitplanering kan vara en förutsättning för att överhuvud taget kunna göra en exit. Och inte minst – det kan hjälpa dig att höja värdet på din verksamhet.

Vi erbjuder ett 12 månaders program där vi gör företaget exit redo. Varje program skräddarsys för att passa era behov, men vanligen så kör man konsultationer månatligen eller kvartalsvis, antingen via Zoom eller på plats. Nedan följer ett urval av vad vi gör (utan inbördes ordning):

 • Uppstädning av bokföringen. Allt som ”blandar” personligt med företaget, måste bort. Allt från utgifter av personlig karaktär, till personliga lån, till konferensresor av semesterkaraktär och annat. Utöver det, så ska skuldsidan på balansräkningen endast ha skulder, och tillgångssidan endast ha tillgångar. Alla tillgångar ska också normaliseras. Bokföringen måste vara clean och korrekt, köpare bryr sig om detta.
 • Normalisering. Detta betyder t.ex. att man flyttar överskottskapital till holdingbolag, eller tar ut det. Finns det flera bolag så som holdingbolag el. dylikt, så skall detta styras upp, genom att all verksamhet ska flyttas till verksamhetsbolaget.
 • Datarum för avtal. Detta är bra för att hålla koll på allt, men det är framför bra för att undvika att dra ut på tiden, efter ett bud har lagts, tills dess att affären stänger. ”Time kills all deals” är tyvärr en sanning inom företagstransaktioner, framför allt när det framstår som att man inte har koll på avtalen inför en köpare precis innan denne skall förvärva bolaget.
 • Minska beroendet av nuvarande ägare, genom delegation. Denna punkten brukar vara svårast för ägare att acceptera, speciellt för någon som byggt ett företag från grunden. Sanningen är dock att köpare gärna vill se företag som inte är för beroende av nuvarande ägare. Till viss del kan man lösa det genom att låsa kvar ägaren i bolaget även efter transaktionen, men det betyder bara att arbetet förksjuts på framtiden. Ska man få top dollar, för bolaget så måste man vara exit-redo på riktigt.
 • Öka lönsamheten på olika sätt. Det finns många olika sätt att öka lönsamheten på. Vissa inom exit planning brukar förespråka att höja priserna. Det är ett ganska enkelt sätt, och det fungerar ofta, men inte alltid bra. Det kan ibland leda till kortsiktiga förbättringar, men man kan också tappa kunder långsiktigt, och om kunder börja lämna företaget strax innan affären ska ske, så kan det tolkas negativt av köparen. Att göra av sig med icke lönsamma kunder kan dock vara en god idé. Att se över vilken accounting treatment man har, kan också vara en god idé. Det finns många andra sätt utöver de som nämnts i denna texten. Noga avvägning, av alla tänkbara metoder för att öka lönsamheten, är vad vi förespråkar.

Kontakta oss

 

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.