Vad är omsättning?

Omsättning är ett företags inkomster för sålda tjänster och varor under en tidsperiod.

Omsättning – mer i detalj

Med omsättning menas ett bolags totala försäljning under en viss tid.

Den omfattar både tjänster och varor. Dessutom inkluderar den både fakturerad och kontant försäljning.

Vanligtvis anges omsättningen för ett år, men den kan även anges för exempelvis ett kvartal, till exempel i en kvartalsrapport.

Ingår moms i omsättning?

Nej. Moms är varken en intäkt eller kostnad utan en skatt som företaget tar ut av kunden och redovisar till Skatteverket. Därför är moms inte en del av omsättningen.

Är vinst och omsättning samma sak?

Nej. Omsättningen visar för vilket belopp varor och tjänster sålts under en viss period. Tar vi detta belopp minus utgifter och kostnader visar företagets resultat och är resultatet positivt är det vinst.

Vad är nettoomsättning?

Med nettoomsättning menas intäkter från varor och tjänster som ingår i företagets normala verksamhet efter det att avdrag gjorts för rabatter, mervärdesskatt och andra skatter kopplade till omsättningen.

Lite förenklat kan man säga att nettoomsättning är de pengar som kommer företaget till godo vid försäljning av produkter eller tjänster. Det innebär att gåvor, medlemsavgifter, bidrag och liknande rörelseintäkter, som inte bygger på prestation, inte räknas in.

Inte heller räknas försäljning av fastigheter eller aktier in i nettoomsättningen.

När används omsättning?

Ett bolags omsättning presenteras bland annat i ­­resultaträkning, årsredovisning och årsbokslut och då i form av nettoomsättning. Den används också ofta för att jämföra storleken på olika företag.

Omsättning per anställd

Nettoomsättning per anställd är ett nyckeltal som visar företagets produktivitet. Det visar bolagets omsättning dividerat på antal anställda.

Begreppet ska inte förväxlas med personalomsättning, som visar hur ofta personalen byts ut.

Omsättning på engelska

Net turnover eller net sales.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.