Bodelning – så går det till

En bodelning innebär att makars eller sambos egendom delas upp. Det kan bli aktuellt vid skilsmässa, dödsfall, under pågående äktenskap eller vid samboseparation.

I denna artikel berättar vi vad bodelning är, hur den går till, vad som ingår och annat som du behöver känna till.

Vad är en bodelning?

Att bodela betyder att du och din partners egendom delas upp mellan er. Det kan bli aktuellt med bodelning i fyra olika situationer:

 • Skilsmässa
 • När en av er dör
 • Under äktenskapet (utan att ni skiljer er)
 • Om ni är sambos och separerar

Vi ska strax gå igenom vad som gäller i vart och en av dessa situationer men först lite om hur själva bodelningen går till. Eller så kan du hoppa direkt till det kapitel som intresserar dig om du vill:

Hur gör man en bodelning?

Vid en bodelning läggs värdet av makarnas giftorättsgods ihop efter att skulder dragits av från respektive del. Därefter delas summan i två delar. Enskild egendom ingår inte i bodelningen.

Det är den enkla förklaringen kring hur en bodelning går till. I verkligheten kan det vara stor skillnad från fall till fall.

Låt oss titta på hur det kan gå till.

Alternativ 1: Ni är överens

Först och främst – Är ni överens? Då är det lätt och ni kan göra bodelningen själva. Det finns inget som säger att egendom måste delas exakt lika mellan två makar. Kommer ni till exempel överens om att din partner ska få ta över bostaden och du får behålla hela ägandet i ditt företag plus er bil, ja då är det förstås OK.

Ni behöver då bara skriva ett bodelningsavtal som ni bägge undertecknar. Gör ni bodelningen utan att ni skiljer er måste ni anmäla den till Skatteverket. Vid skilsmässa är detta steg frivilligt.

Alternativ 2: Ni är inte överens

Kan ni inte komma överens om hur egendomen ska delas upp mellan er kan ni ansöka om att få en så kallad bodelningsförrättare via tingsrätten.

Det är ofta en advokat eller jurist, men det måste inte vara det. Om ni åtminstone kan komma överens om vem som ska vara bodelningsförrättare kan ni föreslå en person – annars får ni be tingsrätten utse en.

I ett läge där ni inte är överens kan tingsrätten även bestämma vem av er som får rätt att bo kvar i bostaden tills processen är över. Det kräver att en av er begär så kallad rätt till ”kvarsittning”.

Opartisk värdering av företag i samband med bodelning

Är någon av er delägare i ett företag? Nielsen Valuation Group hjälper er med en helt opartisk värdering av aktier i samband med bodelning. Vi försöker aldrig förvränga siffrorna för att få en orimligt hög eller låg värdering som gynnar ena parten. Kontakta oss idag ifall ni vill göra en företagsvärdering som ni bägge kan lita på.

Bodelning – steg för steg

Låt oss nu titta på hur en bodelning kan gå till, steg för steg. Kom ihåg att det som sagt kan finnas variationer på detta upplägg. Är ni överens kan ni hoppa över flera av stegen.

1. En av er kräver bodelning

Bodelningen börjar när åtminstone en av er begär det.

Lagen definierar inte när detta ska eller bör ske men det är ofta enklast och bäst att göra det så snart som möjligt.

Är ni överens om allt skriver ni ett bodelningsavtal och så är det klart! Då behövs varken advokat eller jurist.

2. Sammanställ tillgångar och skulder i en bouppteckning

Har ni svårt att överskåda all egendom och alla skulder eller om ni inte är helt överens blir det aktuellt att göra en bouppteckning. Det är en förteckning av respektive parts tillgångar och skulder på brytdagen.

Brytdagen är den dag då skilsmässoansökan (ansökan om äktenskapsskillnad) kom in. Vid samboförhållande är det dagen då förhållandet upphörde. Vid dödsfall är det tidpunkten för dödsfallet.

Makar delar giftorättsgods. Enskild egendom delas inte. Eventuell enskild egendom är sådant som definierats genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente.

Sambos delar samboegendom, vilket är bostad och bohag som ni införskaffat gemensamt. Det spelar ingen roll vem som betalat.

I bägge fallen anses personliga presenter och föremål vara sådant som inte ingår i bodelningen. Undantag från den regeln kan dock göras för särskilt dyra saker.

Egendom värderas till marknadsvärde. Ibland är det relativt lätt att bedöma värdet, exempelvis vad ett hus är värt, eller hur mycket aktierna eller pengarna på banken är värda.

Andra gånger är det mer komplicerat. Om en eller båda parter har ägande i ett onoterat företag kan ni behöva göra en oberoende företagsvärdering för att hitta ett rimligt värde på aktierna eftersom det inte finns ett känt marknadsvärde att räkna på.

3. Räkna ut respektive andel

När ni har en förteckning av tillgångar och skulder för er bägge är det dags att räkna ut respektive andel.

Utgångspunkten är att ni ska dela giftorättsgodset lika efter att respektive makes skulder dragits av. Endast skulder som härrör till giftorättsgodset tas med. Om du till exempel har lånat privat till ett företag som är enskild egendom får du inte dra av denna skuld från uträkningen.

Så här går det till:

 1. Dina och din partners tillgångar räknas ihop var för sig, en åt gången.
 2. Därefter dras skulderna för respektive bort.
 3. Lägg sedan ihop vad som är kvar, det vill säga nettot för dig och din partner.
 4. Därefter delas värdet med två.

Räkneexempel:

Er respektive del av tillgångarna är 500 000 kronor. Du har skulder på 400 000 kronor och din partner har skulder på 100 000 kronor. Av ”dina” tillgångar blir det då 100 000 kronor kvar. Av din partners tillgångar blir det 400 000 kronor kvar. Därför lägger ihop 100 000 och 400 000 = 500 000 kronor och delar det i två. Ni har alltså var och en rätt till tillgångar till ett värde av 250 000 kronor vid lottläggningen.

Vad händer om skulderna är större än tillgångarna? Ett negativt värde kan aldrig ingå i bouppteckningen eftersom var och en ansvarar för sina skulder. Säg att din skuld i exemplet ovan är 600 000 kronor medan dina tillgångar är 500 000. Då tillför du noll kronor till uträkningen.

4. Lottläggning – dela på giftorättsgodset

Nu är det dags att fördela tillgångarna så att respektive part får egendom till det värde som ni räknat ut.

Ibland kan det vara svårt att få det att gå jämnt ut. Till exempel kanske det blir så att din partner får ta över bostaden. Om övriga tillgångar understiger detta värde får din partner i exemplet betala en så kallad bodelningslikvid eller skiftelselikvid – mellanskillnaden.

Som regel betalas denna mellanskillnad i pengar, men det händer att den betalas med egendom. Självklart kan ni även komma överens om att strunta i bodelningslikviden om ni vill.

5. Skriv bodelningsavtal

Slutligen avslutar ni bodelningen genom att skriva ett bodelningsavtal. Detta är mycket viktigt eftersom det är ett bevis på att ni gjort en bodelning. Ett avtal är viktigt för att det inte ska gå att kräva bodelning igen vid ett senare tillfälle.

Spara därför avtalet på en säker plats. Du kan också komma att behöva visa upp det i samband med att du tecknar bostadslån i framtiden. Involverar bodelningen företag och du är delägare kan framtida investerare och långivare begära att få se bodelningsavtalet för att vara säkra på att det inte finns någon annan som kommer att göra anspråk på företaget.

bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal är ditt bevis för att en bodelning ägt rum. Det är ett viktigt dokument som fungerar som skydd för dig i framtiden så att din förre partner inte kan begära en ny bodelning senare.

Bodelning i samband med skilsmässa

Vid skilsmässa är det bra att göra bodelningen så snabbt som möjligt efter att ni lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad. Då har ni en bild över tillgångar och skulder färskt i minnet och det blir lättare att reda ut vad som ska falla på respektive lott.

Det finns dock inget i lagen som säger att ni måste göra det direkt. Det finns rättsfall där domstolen godtagit ansökan om bodelning tio år efter skilsmässan. Men det säger sig självt att en sådan process riskerar att bli mer smärtsam om ni väntar.

Läs också: Vad händer med företag vid skilsmässa?

Detta ingår i en bodelning vid skilsmässa:

 • Giftorättsgods: Delas lika. Detta är all egendom som inte är enskild. Det kan vara hus, fritidshus, bil, möbler, lösöre och så vidare.
 • Pension från eget pensionssparande eller pensionsförsäkring från eget bolag.
 • Pension (oavsett typ) som redan har betalats ut.
 • Studielån
 • Kapitalförsäkring

Detta ingår inte i bodelning vid skilsmässa:

 • Personlig egendom: Kläder, sportutrustning, smycken, minnen och liknande. Undantaget är om sådana saker har ett stort värde i förhållande till makarnas totala ekonomi.
 • Enskild egendom: Sådant som ni angett i äktenskapsförord eller egendom som är villkorad genom gåvobrev eller testamente ingår inte i bodelning.
 • Särskild egendom: Avser sådant som har med personliga rättigheter att göra. Hit hör exempelvis olycksfallsförsäkring, skadeståndsrätt och upphovsrätt. Pengar som betalas ut innan brytdagen ingår dock i bodelningen.
 • Tjänstepension eller pensionsförsäkring från arbetsgivare.
 • Egendom med fri förfoganderätt: Ingår inte i bodelning eftersom man inte har fullt ägande av egendomen.
 • Underhållsbidrag

Bodelning under äktenskap

Det går faktiskt att göra en bodelning under pågående äktenskap också, så kallad äktenskapsbodelning. Ni behöver inte alls vara osams på något sätt för att det ska vara relevant att låta göra en bodelning av tillgångarna medan ni är gifta.

Varför gör man bodelning under äktenskap?

Det kan finnas många skäl till att göra en bodelning under pågående äktenskap. Här är några vanliga anledningar:

 • För att göra klart vem som äger vad
 • I syfte att göra makarna ekonomiskt jämställda
 • För att förhindra att borgenärer kommer åt en skuldsatt makes tillgångar
 • Det kan fungera som ett alternativ till gåva mellan makarna
 • För att minska risken om en av er ska starta företag
 • I syfte att slippa stämpelskatt och kapitalvinstskatt samtidigt som ni ska överföra ägandet av en bostad

När kan man göra en äktenskapsbodelning?

För att det ska vara möjligt att göra en bodelning under pågående äktenskap måste ni bägge vara överens om att bodelning ska ske och hur egendomen ska fördelas.

Är ni inte överens går det inte att genomföra en äktenskapsbodelning. Det finns inga möjligheter att ta hjälp av tingsrätten och få en bodelningsförrättare så som det gör vid skilsmässa.

Hur gör man en bodelning under äktenskapet?

Innan ni gör bodelningen behöver ni anmäla detta till Skatteverket. Därefter gör ni själva bouppteckningen och därefter skriver ni på bodelningsavtalet.

Bodelningsförrättare som hjälper till med en bodelning

Om ni inte kan komma överens finns hjälp att få av en bodelningsförrättare. Tingsrätten kan utse en ifall ni inte kan bestämma er.

Bodelning vid dödsfall

Vid dödsfall måste man göra en bouppteckning enligt de krav som står i ärvdabalken. I denna bouppteckning redovisas de tillgångar och skulder som den avlidne hade.

Var den avlidne gift ska även den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder tas med i bouppteckningen. Samma sak gäller vid ett samboförhållande med den enda skillnaden att det bara är samboegendomen som tas upp då (gemensamt boende och bohag).

Testamente och äktenskapsförord kan påverka bouppteckningen genom att definiera eventuell enskild egendom.

När ni är klara med bouppteckningen ska ni skifta boet. Ni delar då upp tillgångarna mellan varandra. Detta avtal kallas för arvskifte och det ska registreras hos Skatteverket. Här kan du läsa hos Skatteverket vad bouppteckningen ska innehålla och hur den går till. Här kan du läsa om arvskifte.

När behövs bodelning vid dödsfall?

Har den avlidne och efterlevande endast gemensamma barn och det inte finns något testamente som påverkar arvet behövs inte bodelning vid dödsfall.

Den efterlevande maken/makan ärver då direkt den avlidnes andel från bodelningen.

Finns det särkullbarn, det vill säga barn utanför det aktuella äktenskapet, behövs däremot bodelning. Det beror på att de har rätt till arv. Samma sak gäller om det finns ett testamente som reglerar arvet – då krävs också bodelning.

Hur sker bodelning i samband med dödsfall?

Bodelning vid dödsfall går till på samma sätt som vid skilsmässa. Giftorättsgods delas lika men enskild egendom delas inte. Däremot kan den efterlevande ärva den enskilda egendomen.

För en sambo gäller samma regler som vid samboseparation. Önskar ni som är sambos ärva mer än boende och bohag behöver ni ett testamente.

Vem gör bodelning vid dödsfall?

Om ni som är dödsbodelägare är överens kan ni själva göra bodelningen. Kan ni inte komma överens får tingsrätten utse en boutredningsman för att göra bodelningen.

Bodelning för er som är sambo

För sambos gäller sambolagen. Den säger att det endast är den gemensamma bostaden och det bohag som ni köpt för gemensamt bruk som ingår i bodelningen.

Är du sambo kan du be tingsrätten utse en bodelningsförrättare om ni inte kan komma överens om hur uppdelningen ska gå till.

När gör man bodelning om man är sambo?

Det är viktigt att känna till att den av er som önskar göra en bodelning efter att ett samboförhållande upphört måste informera om det inom ett år från det att förhållandet tog slut. I annat fall finns ingen laglig rätt till bodelning och tingsrätten har i så fall ingen möjlighet at utse en bodelningsförrättare.

Vad händer om sambo inte begär bodelning vid dödsfall?

Om du som sambo inte begär bodelning i samband med att din partner dör får du behålla det du själv äger. Din sambos arvingar kommer att behålla det din sambo ägde (din sambos dödsbo). Samägd egendom delas då upp enligt äganderätten, det vill säga du har rätt till så mycket som du betalat för. Du kan därför tjäna på att begära en bodelning istället.

Äger någon av er aktier i ett aktiebolag? Så gör ni en rättvis bodelning

Det kan vara extra problematiskt med bodelning som involverar ägande i företag. Det är tyvärr inte ovanligt att en partner som är delägare i företag försöker få värdet att bli så lågt som möjligt. Till exempel genom att låta göra en substansvärdering på ett företag som är framgångsrikt och som går med vinst.

På motsvarande sätt kan den person som inte äger några aktier hävda ett orimligt högt värde för att få en större lott i bodelningen. En sådan manipulering är möjlig med en mer eller mindre spekulativ DCF-värdering.

Vi på Nielsen Valuation Group anser att all form av manipulering av värdet är oetiskt. Därför arbetar vi enligt en sträng antikorruptionspolicy för att försäkra att vi är 100% oberoende.

Ta kontakt med oss i samband med bodelning om någon av er är delägare i ett företag. Vi hjälper er med en opartisk och balanserad värdering som ni bägge kan lita på.

Vanliga frågor

Varför gör man en bodelning?

En bodelning behövs för att ni ska veta hur egendom ska fördelas efter skilsmässa, samboseparation eller dödsfall. Det är också möjligt att göra bodelning under pågående äktenskap, till exempel för att skydda partnerns egendom vid investering i företag.

Hur länge kan man vägra bodelning?

En av er kan vägra bodelning i princip hur länge som helst. Det finns ingen tidsgräns. Men det tjänar inget till ifall den andre personen då väljer att ansöka om bodelningsförrättare. Det går alltså inte att förhala det hela om partnern inte är med på det.

Måste man göra bodelning vid skilsmässa?

Ja, vid skilsmässa måste man göra bodelning. Även om det inte finns en tidsgräns är det klokt att göra det så snart som möjligt.

Måste man göra bodelning vid dödsfall?

För gifta makar är grundregeln att man gör bodelning vid dödsfall. Är du sambo och efterlevande kan du begära bodelning, men är inte tvungen till det. Gör du det har du rätt till hälften av samboegendomen.

Hur lång tid tar en bodelning?

Är ni överens kan ni i princip lösa bodelningen direkt. Till detta kommer givetvis formalia som exempelvis ägarbyte av bostad där det är bankens och myndigheters handläggningstid som är avgörande. Är ni inte överens kan en bodelning ändå gå ganska snabbt tack vare att ni får hjälp av en bodelningsförrättare om du/ni vill.

Ingår aktier i bodelning?

Ja. Aktier ingår i en bodelning.

Påverkar aktieägaravtal bodelningen?

Nej. Ett aktieägaravtal reglerar endast förhållandet mellan aktieägare. Du kan inte friskriva dig från skyldigheter jämte din partner genom ett aktieägaravtal. Vill du göra det behövs ett äktenskapsförord.

Källor

https://lagen.nu/begrepp/Bodelning

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.html

https://www.domstol.se/amnen/familj/skilsmassa-och-bodelning/bodelning/sa-fungerar-bodelning/

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Fler nyheter

FAQ

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.