Vad händer med företag vid skilsmässa?

Vid skilsmässa delas allt som inte är enskild egendom lika. Det gäller även företag – såväl aktiebolag som enskild firma och andra bolagstyper. Oftast är det dock värdet som delas, inte företaget i sig.

I denna artikel går jag på djupet med vad som händer med företaget i samband med bodelning och vad du kan göra för att undvika bekymmer. Jag avrundar med insikter i hur det fungerar med värdering av företag vid skilsmässa.

Allt delas lika vid skilsmässa – även företag

Vid en skilsmässa delas alla tillgångar lika mellan dig och din make eller maka i samband med bodelningen. Även företag, oavsett bolagsform.

Detta är utgångspunkten. Men det finns det vissa praktiska skillnader mellan exempelvis aktiebolag och enskild firma. Och om det finns så kallad enskild egendom ska den inte delas.

Låt oss titta närmare på detaljerna.

Enskild egendom vs giftorättsgods

Utgångspunkten är att allt som inte är enskild egendom ska delas. Gifta makars samtliga tillgångar tillhör en av två kategorier:

  1. Enskild egendom– ska inte delas vid bodelning
  2. Giftorättsgods– motsvarar allt som inte definierats som enskild egendom – ska delas lika

Det finns tre sätt som tillgångar kan bli enskild egendom – genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Vi återkommer till dessa.

Är ditt företag inte enskild egendom betyder det alltså att det tillhör giftorättsgodset och ska delas lika i samband med en skilsmässa. Dock är det vanligaste att det är värdet som delas, inte bolaget i sig.

Aktiebolag vid skilsmässa

Ett aktiebolag är en egen juridisk person. Det innebär att tillgångar och skulder i bolaget inte ska tas upp på något sätt i samband med skilsmässa och bodelning. Istället är det aktierna i företaget och deras värde som eventuellt ingår i giftorättsgodset.

Med andra ord: Du som privatperson äger aktier ditt aktiebolag och det är aktierna som ska tas med i bodelningen.

Dela aktierna i aktiebolag?

Det absurda blir att om du skiljer dig kan din före detta make eller maka därför bli ny delägare i ditt bolag. Kanske inte vad du tänkte dig!

En vanlig lösning på detta dilemma är att anlita en expert för att göra en företagsvärdering och få fram ett rimligt värde på bolaget. Därefter kommer ni överens i samband med bodelningen att du behåller 100% av aktierna men att din make eller maka får andra tillgångar eller pengar motsvarande 50% av bolagsvärdet.

Det är alltså värdet som är viktigt i en bodelning, inte att varje egendom delas exakt lika. Hur delar man till exempel en bil? Samma princip kan appliceras på företag.

Vad gäller för holdingbolag?

Vi kan tänka oss en situation där du äger aktier i ett aktiebolag (”Bolag A”) som i sin tur äger aktier i ett annat bolag (”Bolag B”). Ditt företag, Bolag A, är då enligt definition ett holdingbolag.

I ett sådant scenario kommer inte aktierna i Bolag B att vara giftorättsgods. Däremot är aktierna i Bolag A alltjämt det, vilket innebär att din före detta partner kan bli indirekt ägare också i Bolag B efter bodelningen. Precis som med företag generellt sett är det dock vanligaste att värdet tas upp i bodelningen, inte att aktierna omfördelas.

Enskild firma vid skilsmässa

I en enskild firma finns inga aktier att dela i samband med en skilsmässa. Det är ingen egen juridisk person. Istället är det tillgångarna i den enskilda firman som ingår i bodelningen.

Det kan betyda att du tvingas sälja maskiner eller inventarier för att kunna ge din före detta make eller maka 50% i samband med bodelningen. Givetvis kan detta få katastrofala konsekvenser för verksamheten. Eventuella skulder i en enskild firma är dina privata och ska tas upp i bodelningen.

Precis som med aktiebolag är en trolig utväg här att din partner får andra tillgångar som uppgår till ett värde motsvarande hälften av tillgångarna i den enskilda firman. Eller rättare sagt – nettovärdet av den enskilda firman tas med i bodelningen varpå ni räknar hur tillgångarna ska fördelas.

Företag ingår i bodelning vid skilsmässa

I samband med skilsmässa ingår företag i bodelningen – oavsett om det är aktiebolag eller enskild firma. Enda sättet att kringgå detta är om bolaget är enskild egendom, exempelvis genom ett äktenskapsförord.

Företag vid bodelning – steg för steg

Låt oss titta på hur en bodelning går till steg för steg och vad som händer med företaget.

1. När sker bodelning? – Så inleds den

En bodelning påbörjas när en av er begär det genom att kontakta den andra maken. Lagen säger att bodelningen ska ske vid skilsmässa men den definierar inte exakt när. Det är klokt att göra den direkt eftersom din före detta man eller hustru annars kan kräva det många år senare. Ifall du har rätt till egendom, exempelvis ett företag, är det bra att inte vänta utan säkra detta värde direkt.

Är det du som är företagsägaren kan det vara skönt att ”dra av plåstret” så att du kan fokusera fullt ut på verksamheten och inte oroa dig för eventuella konsekvenser av en framtida bodelning.

2. Anteckna skulder och tillgångar

Gå igenom era respektive tillgångar och skulder. Har en av er ett företag är det värdet av det som tas upp. Här kan ni behöva anlita en värderingsman för att få en korrekt värdering. Ett bolag som är enskild egendom ska inte tas upp.

Personliga presenter och föremål brukar inte tas med i bodelningen om de inte är särskilt dyrbara. Hit räknas alltså inte företag.

Därefter dras skulderna av från tillgångarna. Vi kan ta som exempel att du har ett aktiebolag som en bolagsvärderare bedömer är värt 3 miljoner kronor. Du har som privatperson tagit blancolån på 300 000 kronor för att finansiera verksamheten. Då blir nettot 2,7 miljoner kronor.

Skulle det hända att någon av er har fler skulder än tillgångar blir summan för den personen noll kronor eftersom makar inte ansvarar för varandras skulder.

3. Räkna ihop tillgångarna

När ni sammanställt alla enskilda tillgångar och skulder räknar ni ihop dem. Detta är giftorättsgodset.

4. Dela giftorättsgodset

Därefter delar ni värdet av giftorättsgodset med två för att se vad du och din före detta partner har rätt till.

Om en make har mer tillgångar än den andre måste han eller hon betala mellanskillnaden. Detta kallas för bodelningslikvid.

Exempel

Vi kan ta exemplet ovan med ett företag som värderas till 3 miljoner kronor. Du har i exemplet privata skulder på 300 000 kronor så att din nettotillgång blir 2,7 miljoner kronor. I övrigt har du inga tillgångar eller skulder antar vi.

Anta vidare att din man eller fru har mer skulder än tillgångar och därmed har en nettotillgång på 0 kronor i bodelningen.

Ert sammanlagda giftorättsgods är då 2,7 miljoner kronor, vilket ska delas med två. Ni har alltså rätt till 1,35 miljoner kronor var. Enligt detta exempel blir du som företagsägare skyldig att ersätta din före detta man eller fru med 1,3 miljoner kronor.

5. Kom överens om vem som får vad

Det är värdet som är viktigt i giftorättsgodset. Vem som får vad är något som du behöver komma överens om med din före detta man eller fru. Det vanligaste är att ni båda behåller det som varit er egendom. Ett företag som du drivit är det alltså naturligt att du behåller.

Den make som blir skyldig eventuell bodelningslikvid kan själv välja vad han eller hon ska ge. Pengar är det vanligaste. Saknas sådana medel kan man behöva ta ett lån eller sälja hela eller delar av sitt företag, alternativt låta sin före detta fru eller man bli delägare.

Kan ni inte komma överens om hur ni ska dela upp sakerna behöver ni anlita en bodelningsförrättare.

6. Underteckna bodelningsavtalet

Slutligen undertecknar ni ert bodelningsavtal som därmed blir ett juridiskt bevis på att ni gjort en bodelning. Om ni vill kan ni lämna in bodelningshandlingen till Skatteverket för registrering, men det är frivilligt. Den är giltig så snart bägge parter skrivit under, även om handlingen inte skickas in.

Så kan företaget bli enskild egendom

Det enda sättet att inte behöva dela sitt företag (eller motsvarande värde) vid skilsmässa är att se till så att det är enskild egendom. Det finns som sagt tre sätt som en tillgång kan bli enskild egendom.

  1. Äktenskapsförord
  2. Testamente
  3. Gåvobrev

Företag kan omfattas av samtliga även om det vanligaste är äktenskapsförord. Låt oss titta närmare.

1. Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument, ett slags avtal mellan makar i ett äktenskap, om hur egendomen ska fördelas i samband med bodelning. Det gäller i händelse av skilsmässa likväl som vid dödsfall.

Det finns generellt sett inga krav på att man ska ha ett äktenskapsförord men det är en möjlighet för er som vill göra klart på förhand vad som gäller om det blir aktuellt med bodelning.

Om du är delägare i ett aktiebolag där det finns ett aktieägaravtal kan det däremot finnas krav på att ägandet av aktier ska vara enskild egendom.

Ifall du inte vill att din fru eller man ska få hälften av ditt företag eller motsvarande värde vid eventuell skilsmässa ska bolaget tas upp som enskild egendom i äktenskapsförordet.

Äktenskapsförordet måste undertecknas av bägge parter, vara daterat och bli registrerat hos Skatteverket. Ni kan när som helst ändra eller upphäva det om ni bägge är överens.

2. Testamente

Det andra sättet som en tillgång kan bli enskild egendom är genom testamente. Så kan det bli om du eller din make har fått ett arv genom testamente i form av en kapitalförsäkring med vissa villkor eller som gåva. Sådana tillgångar är enskild egendom även utan att det tagits upp genom äktenskapsförord.

När det gäller företag kan situationen exempelvis vara att du fått ett aktiebolag av dina föräldrar i arv, till exempel ett familjeföretag. Om de har skrivit i testamentet att det ska räknas som enskild egendom så omfattas det inte av bodelningen i samband med skilsmässa.

3. Gåvobrev

Det tredje sättet att göra så att en tillgång blir enskild egendom är genom att upprätta ett gåvobrev. Det är en juridiskt bindande handling som bevisar vad det är en gåvogivare ger till en mottagare av en gåva.

I gåvobrevet finns möjlighet att ange att gåvan ska vara enskild egendom och i så fall ingår den inte i bodelningen i samband med skilsmässa (och dödsfall).

Det lär höra till ovanligheterna, men rent juridisk är det fullt möjligt att ge bort ett aktiebolag till någon och ange att det ska vara enskild egendom i gåvobrevet.

Liksom för testamente går det givetvis inte att skriva ett gåvobrev ”till sig själv” utan det är endast ifall du fått aktierna i gåva av någon som det kan vara aktuellt.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt bindande dokument mellan parterna i ett äktenskap. Genom att ta upp eventuella företag som enskild egendom slipper ni bekymra er över en eventuell värdering i samband med skilsmässa.

Värdering av företag vid skilsmässa

Ibland är det nödvändigt att låta göra en värdering av företag vid skilsmässa. Då bestäms ett rimligt dagsaktuellt värde på bolaget, vilket sedan används i bodelningen.

När behövs värdering av företag vid skilsmässa?

Det behövs en företagsvärdering om aktierna inte ska fördelas lika mellan er i samband med bodelningen. Så är fallet om den av er som egentligen skulle få aktier istället får ersättning i form av annan egendom eller som pengar.

Har ni däremot ett äktenskapsförord som anger att företaget är enskild egendom behövs ingen värdering. Då exkluderas bara bolaget från bodelningen.

Vilka företag behöver värderas inför bodelningen?

Det spelar egentligen ingen roll om det är ett aktiebolag, enskild näringsverksamhet, kommanditbolag eller handelsbolag. Principen är detsamma. Så länge som det är gemensam egendom behövs en värdering.

Däremot kan tillvägagångssättet i värderingen beroende på företagstyp, verksamhet och storlek – precis som med bolagsvärderingar i allmänhet. En professionell värderare vet vilken metod som är lämplig.

Hur värderar man ett företag vid skilsmässa?

Det finns ingen lag som reglerar hur ett företag ska värderas vid skilsmässa och bodelning. I praktiken brukar dock en av två väletablerade metoder användas:

  • Substansvärdering: Utgår från tillgångar minus skulder i bolaget, i princip vad som står i balansräkningen, justerat för marknadsvärdet på både tillgångar och skulder. Används ofta för små företag och bolag där tillgångarna har ett relativt högt värde i förhållande till avkastningen.
  • Avkastningsvärdering: Bygger antingen på historisk vinst som räknas upp med en multipel eller på beräknade framtida kassaflöden som diskonteras till ett nuvärde. Passar för företag som går med vinst eller växer samt för bolag som saknar stora tillgångar, exempelvis konsultbolag.

En professionell värderare kan bedöma vilken metod som är lämpligast. Om till exempel din före detta partner har ett konsultbolag som går med vinst kan det ändå bli aktuellt med substansvärdemetoden ifall han eller hon är ensam anställd i bolaget. Det blir annars absurt att räkna fram ett aktuellt värde som i praktiken enbart kommer att baseras på personens förväntade framtida arbetsinsats.

Undvik spekulativa företagsvärderingar

Enligt min erfarenhet är det bra att vara så konkret som möjligt i vid en värdering av företag i samband med skilsmässa. Ifall man tillåter för mycket spekulation öppnas även dörren för ifrågasättande och risken för tvist ökar.

I översättning innebär detta att det behövs en ganska konservativ värdering som bygger på verkliga siffror. Jag brukar av den anledningen undvika den form av avkastningsvärdering som kallas för DCF värdering(kassaflödesvärdering med diskonterade kassaflöden) så långt det är möjligt eftersom den bygger på många antaganden.

Jag vill också starkt avråda ifrån att göra en onlinevärdering. Det värde som man får genom en sådan företagsvärdering skiljer sig ofta mycket från det verkliga värdet.

Vad händer om man inte är överens om värderingen?

Ibland händer det att de bägge parterna inte är överens om företagets värdering. Det kan till exempel vara en exhustru som anser att mannen ”trollat fram” ett löjligt lågt värde på bolaget – eller tvärtom.

Lösningen då brukar vara att ge denne make eller maka chans att själv utse en värderingsman. Sedan läggs de två värderingarna ihop och så delar man värdet med två för att få fram ett snittvärde.

Värdera ett företag vid skilsmässa nu!

Behöver du hjälp att värdera ett företag i samband med skilsmässa? Nielsen Valuation Group har lång erfarenhet av att erbjuda oberoende företagsvärderingar i samband med bodelning. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Kontakta oss

Vanliga frågor

Vad är enskild egendom vid skilsmässa?

Enskild egendom är sådant som man får behålla och som inte måste delas med sin make eller maka. För att något ska klassas som enskild egendom ska det vara definierat i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente.

Ingår företag i bodelning?

Ja, om företaget inte är upptaget som enskild egendom, exempelvis i ett äktenskapsförord, klassas det som giftorättsgods enligt Äktenskapsbalken 7:1 och ska tas upp i bodelningen.

Ingår aktiebolag i bodelning?

Ja, aktiebolag och andra typer av bolag ingår i bodelningen såtillvida det på förhand inte blivit tagits upp som enskild egendom.

Kan man tvingas sälja aktiebolag vid bodelning?

Ja, det händer tyvärr. Om aktiebolaget inte är enskild egendom och ni bägge inte ska vara delägare i bolaget kan försäljning bli nödvändig, om den av er som ska kompensera den andre för ägandet inte kan göra det.

Har jag rätt till min mans företag vid skilsmässa?

Du har rätt till hälften av värdet av allt som inte är enskild egendom. Det gäller även företag. I samband med bodelningen kommer ni överens om vem som ska få vilka tillgångar. Om din man behåller företaget ska han ersätta dig med motsvarande 50% av företagets värde.

Hur värderas aktiebolag vid skilsmässa?

En oberoende företagsvärderare anlitas för att göra värderingen. Han eller hon bedömer vilken värderingsmetod som är lämpligast i den givna situationen.

Vad händer med mitt aktiebolag vid skilsmässa?

Vid skilsmässa kommer värdet av ditt aktiebolag att delas lika om du och din maka/make inte reglerat det i ett äktenskapsförord.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Enskild egendom delas aldrig vid skilsmässa.

Källor

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.6/348588.html

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Fler nyheter

FAQ

Bolagsplatsen – omdöme

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.