8 anledningar att göra en due diligence

Genom att göra en företagsbesiktning, eller due diligence som det också heter, går det att identifiera brister, risker och möjligheter i en verksamhet.

Men varför väljer man att besiktiga ett företag? Här är 8 anledningar men först lite kort om vad själva begreppet betyder.

Vad är en due diligence?

En due diligence är en besiktning av ett företag. Den består av en metod och en process för att inhämta och analysera relevant information om bolaget. Syftet är att ge en beslutsfattare en korrekt och välnyanserad bild av hur verksamheten mår. Resultatet från en företagsbesiktning presenteras i en rapport.

Men vilka konkreta skäl finns det att göra en sådan besiktning? Här är argumenten:

Anledningar att göra en due diligence

1. En god rutin i samband med köp av företag

Det finns goda logiska skäl att låta göra en due diligence i samband med ett företagsköp. Kortfattat är logiken att ”inte köpa grisen i säcken”. Genom att göra en företagsbesiktning kan du få svar på många frågor innan du förpliktigar dig med avtal och slutligen genom själva företagstransaktionen.

Säljaren har nästan alltid ett mycket stort informationsövertag gentemot dig som köpare. Det du förväntar dig kan skilja sig ganska mycket från den faktiska situationen i företaget. Dessutom kan säljaren hävda saker som gör att bolaget framstår som ännu bättre än vad det i själva verket är.

Genom att låta göra en due diligence minskar du säljarens informationsövertag och du kan fatta ett bättre beslut.

2. Samla information för att värdera bolag

En due diligence kan fungera som del av en mycket utförlig företagsvärdering. I de flesta fall gör man inte en företagsbesiktning när man ska värdera ett företag. Men i mycket komplexa verksamheter, när det handlar om mycket stora värden eller när det finns stora brister i övriga underlag kan en regelrätt besiktning möjliggöra att ett mer rättvisande värde kan uppskattas på bolaget.

3. Bekräfta information i samband med en M&A

Särskilt i större företagsförvärv, M&A, finns ett behov att på ett systematiskt sätt verifiera den information som framkommit i diskussioner och förhandlingar.

Bland de stora bolagen är det mer regel än undantag att låta göra en regelrätt företagsbesiktning, nästan som att rutinmässigt ”bocka av” en checklista. I själva verket är en väl genomförd besiktning skräddarsydd för vare unik situation.

Principen är dock densamma: att bekräfta informationen och få det på pränt så att ledning och aktieägare kan känna sig tillfreds med företagsförvärvet.

4. Rättsliga skäl

Både köparen och säljaren i en företagstransaktion kan ha legala skäl till att det är bra att göra en due diligence.

Enligt köplagen har en köpare så kallad undersökningsplikt. Det innebär att man inte kan åberopa fel som kan antas ha varit kända vid tidpunkten för köpet. Exakt i vilken omfattning detta kan bli aktuellt framgår inte i köplagen men däremot finns det i rättspraxis.

Generellt kan man säga att en köpare borde göra en besiktning med den omfattning och inriktning som man har skäl att anta att en någorlunda aktsam köpare skulle göra i just det fallet.

Särskilt ifall säljaren uppmanar köparen att dubbelkolla vissa uppgifter är det köparens ansvar att göra det.

Säljaren har också ett så kallat uppgiftsansvar. Det betyder att säljaren kan bli ansvarig om det lämnats felaktig information till en köpare och dessa uppgifter påverkat köpet. Det är ett strikt ansvar vilket innebär att det inte hjälper om säljaren agerat i god tro. Ansvaret ligger fortfarande på säljaren i ett sådant läge.

Av den anledningen kan det lika väl ligga i säljarens intresse som i köparens att en genomförlig företagsbesiktning görs.

Nielsen-anledningar-att-gora-foretagsbesiktning

En företagsbesiktning kan nästan liknas vid ett detektivarbete. Det handlar om att skrapa på ytan för att se vad som döljer sig bakom rapporter och det säljaren hävdar. Det finns många anledningar att göra en due diligence – bland annat ekonomiska, juridiska och för att värdera ett företag på ett komplett sätt.

5. Ekonomiska skäl

Bakom nästan varje företagstransaktion finns det ekonomiska motiv. Därför är också ekonomiska skäl ofta en god anledning till att låta göra en due diligence.

En köpare vill av naturliga skäl inte satsa pengar på ett företag som inte förmår ge den avkastning som förväntats. Exempelvis kan en företagsbesiktning avslöja om det finns betydande risker att en positiv försäljningstrend avbryts och att försäljningen framgent kanske inte alls har så goda utsikter som säljaren vill göra gällande.

Rapporten från en due diligence kan också fungera som underlag för vissa garantier som köparen kan kräva skrivs in i köpekontraktet. Skulle det senare visa sig att det uppstår brister som dessa garantier täcker kan köparen kräva ekonomisk ersättning av säljaren som kompensation för att verksamheten påverkats negativt.

6. Vara ett beslutsverktyg vid val av målföretag

Det går även att tänka sig ett scenario där ett företag ringat in ett par-tre potentiella målföretag att gå in i eller köpa upp. Efter noggranna jämförelser med publika uppgifter och sådana som företagen själva lämnat ut kan en due diligence vara nästa steg för att se vad som verkligen finns ”under huven”.

Att göra en företagsbesiktning är generellt sett en ganska stor uppgift. Det är inget man gör av ren nyfikenhet. Men handlar det om större investeringar kan det mycket väl vara lönt att använda det som ett verktyg för att göra ett urval och fatta ett slutgiltigt beslut om investeringarna.

7. Psykologiska skäl

De psykologiska skälen till att låta göra en företagsbesiktning ska inte heller underskattas. Vissa hävdar att den främsta anledningen till att många i Sverige väljer att besiktiga företaget som de avser köpa ofta inte ligger i varken ekonomiska, logiska eller andra rationella skäl.

I stället handlar det ofta om att göra det som upplevs som ”rätt” och som god sed. Due diligence (som namnet tydligt visar) är något som har sina rötter i angloamerikansk rättskultur. Det har dock sedan en tid anammats på bred front även i Sverige. Lite simpelt kan man säga att många kanske gör en besiktning av företag mer för att de känner sig trygga i att ”efterapa” andra än att det skulle finnas några specifika skäl.

Med det sagt är nyttan med en företagsbesiktning stor, oavsett om man gör det för att det generellt förväntas av situationen eller för att det finns faktiska anledningar, för det gör det ofta.

8. För att följa god sed i branschen

Hur vanligt det är att låta göra en företagsbesiktning varierar inte bara mellan olika storlek på företag utan även mellan branscher. Generellt sett finns fyra sätt som en due diligence kan aktualiseras på – 1) genom köparens eller 2) säljarens initiativ, 3) av objektiva skäl (situationen kräver det) eller 4) för att det ses som god sed i branschen.

Sker företagstransaktionen inom en bransch där det är mer regel än undantag att göra en företagsbesiktning, ja då är det en god anledning att göra det, oavsett om det är på grund av legala, ekonomiska eller andra skäl. Det kan vara viktigt, inte minst för att det då sannolikt också förväntas av aktieägarna.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´