Avsiktsförklaring – Letter of Intent

En avsiktsförklaring (Letter of Intent, LOI på engelska) är en överenskommelse mellan två eller fler parter inför kommande affärsförhandlingar. Den kan definiera ramarna för förhandlingarna och bidra till ökad trygghet och tydlighet för de inblandade.

Vad är en avsiktsförklaring?

En avsiktsförklaring, svenska för ”Letter of Intent” eller LOI, är ett avtal inför kommande förhandlingar och ett framtida slutgiltigt avtal. Det kallas därför också för intentionsavtal eller föravtal.

Avsiktsförklaringen fungerar som ett ramverk som underlättar förhandlingarna. I vissa fall är den en förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli aktuellt med vidare diskussion.

Ett Letter of Intent kan ibland även fungera som grund för en mer detaljerad och formell avtalstext.

När kan det bli aktuellt med ett LOI?

Det typiska scenariot är en förestående företagstransaktion. Till exempel att ett företag avser köpa ett annat. Eller kanske en fusion, där två företag ska gå ihop.

Då fungerar avsiktsförklaringen som ett första steg. Parterna uttrycker sina intentioner, sätter upp vissa riktlinjer för förhandlingarna och kanske lämnar garantier om att hålla förhandlingarna hemliga. Det lägger bland annat grunden för att det förvärvande företaget ska våga lägga resurser på en due diligence.

Men det finns fler exempel på när ett Letter of Intent kan vara användbart, exempelvis:

 • Joint ventures: Om två eller flera företag överväger att bilda en gemensam verksamhet kan de använda en avsiktsförklaring för att fastställa grundläggande parametrar och avsikter för samarbetet.
 • Samarbetsavtal: Parter som överväger ett samarbete kan använda en avsiktsförklaring för att fastställa ramarna för samarbetet. Det kan exempelvis vara för att utveckla en produkt eller erbjuda en tjänst tillsammans.
 • Investeringar: Företag eller investerare kan använda en avsiktsförklaring för att uttrycka sitt intresse av att investera i ett företag och för att diskutera grundläggande villkor för investeringen.
Två företag som skrivit avsiktsförklaring (Letter of Intent, LOI)

En avsiktsförklaring kan hjälpa parter i en förhandling att snabbare nå i mål genom att definiera ramverket, villkor och vad diskussionerna ska kretsa kring.

Syfte med en avsiktsförklaring

En avsiktsförklaring hjälper parter som ska förhandla att nå slutligt avtal genom att skapa ett ramverk för förhandlingarna. Det finns många fördelar med ett LOI:

 • Visa att det är mer än bara ”löst prat”: När bägge parter sätter sin signatur i avsiktsförklaringen är det samtidigt för att lägga tyngd i förhandlingarna.
 • Förenkla dialogen: Ett Letter of Intent kan definiera vad som ska diskuteras, eventuella villkor och vad som ska uppnås. När alla har enats om vad som ligger på bordet är det lättare att ro i hamn.
 • Definiera vad som gäller: Även om avsiktsförklaringen inte är bindande med avseende på det slutgiltiga avtalet är ett Letter of Intent i sig ett avtal. Här kan det till exempel finnas regler kring sekretess och exklusivitet.
 • Leda till ökad trygghet för parterna: En köpare som genom en avsiktsförklaring vet att säljaren inte får förhandla med andra potentiella köpare känner sig tryggare och vågar satsa, exempelvis genom att beställa en due diligence. Säljaren å sin sida kan känna sig tryggare i vetskap om att köparen inte kommer att missbruka informationen som han eller hon kommer över.
 • Bereder vägen för det slutgiltiga avtalet: I vissa fall kan ett LOI även fungera som grund till det avtal som parterna så småningom eventuellt kommer överens om. Det byggs då på med ytterligare detaljer och villkor.
 • Vara del av marknadsföringen: Två företag som signerar en avsiktsförklaring kan under vissa omständigheter göra sig bra som material i en pressrelease.

Så skriver ni en avsiktsförklaring

En avsiktsförklaring innehåller i typfall information om varför förhandlingar inleds, vad det är för mål som ska uppnås och att parterna inte är tvingade att genomföra affären.

Utöver de stora penseldragen kan det även finnas information som exempelvis presumtiv köpeskilling, tidsplan och huvudsakliga villkor för att det ska bli aktuellt med en överenskommelse.

Det finns dessutom tre punkter som är vanligt förekommande:

 1. Exklusivitetsförpliktelse: Detta innebär att en part i avtalet inte får vända sig till utomstående under en viss tid. Exempelvis kan det vara att säljaren av ett företag inte får kontakta andra potentiella köpare.
 2. Sekretessförpliktelse: Handlar om att parterna måste respektera varandras känsliga information och inte missbruka eller sprida den på något sätt.
 3. I händelse av tvist: Det är bra om avtalet definierar vad som gäller ifall parterna av någon anledning inte kan komma överens. Skiljeförfarande är det vanliga. Det kan även bli aktuellt med vite.

Är avsiktsförklaringen bindande? Den kan vara det. Rättsligt är det att betrakta som vilket avtal som helst. Vad som gäller är vad som står i avtalet. Däremot är ett Letter of Intent sällan bindande med avseende på det slutgiltiga avtalet, om parterna inte kommit överens om det på något sätt. Tanken är att LOI ersätts av ett nytt avtal om förhandlingarna lyckas.

Vi rekommenderar att anlita en M&A-rådgivare för att få hjälp att utforma en juridiskt korrekt text som inte bjuder på några överraskningar för någon av parterna. Nielsen Valuation Group hjälper dig gärna att formulera ett Letter of Intent enligt bästa praxis.

Fler nyheter

FAQ

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.