Due diligence-frågor att ställa vid en M&A

I samband med lite större företagstransaktioner och M&A är det vanligt att göra en företagsbesiktning. Den syftar till att upptäcka risker och problem innan köpet går igenom, men även möjligheter.

Men vad brukar man ta upp i samband med en sådan undersökning? Vilka aspekter är bra att undersöka? Vilken information kan man få fram? I denna artikel går vi igenom vilken typ av frågor som är vanliga att ställa i samband med en due diligence. Som man frågar får man svar – det gäller även i detta sammanhang.

Tips – Det finns egentligen ingen universell mall. Varje case är unikt. Vill du ha hjälp att göra en skräddarsydd besiktning av ett företag? Kontakta oss.

1. Grundläggande företagsinformation

 • Vem äger bolaget och hur ser ägarförhållandena ut?
 • Hur ser organisationsstrukturen ut?
 • Vilka sitter i styrelsen, vilken bakgrund har de, hur länge har de suttit där och vilken ersättning har de?
 • Vad står i företagets bolagsordning, exempelvis om verksamhetsområde och aktiekapital?
 • Hur ser de senaste årens årsredovisningar ut?
 • Finns anteckningar från styrelsemöten?

2. Anställda

 • Hur många anställda har bolaget?
 • Vilken kompetensprofil har de?
 • Finns detaljerad arbetsbeskrivning för varje position?
 • Har de anställda några förmåner? Vilka?
 • Är de anställda anslutna i fackförbund?
 • Finns en HR-avdelning och personalpolicy?
 • Hur ofta omsätts personalstyrkan?

3. Finansiellt läge

 • Hur ser räkenskaperna ut? Finns resultaträkningar, balansräkningar och kvartalsrapporter från de senaste åren?
 • Finns företagets skattedeklaration från de senaste åren tillgänglig?
 • Har företaget en revisor? Hur ser revisionsberättelsen ut?
 • Vilken bruttomarginal är det i bolaget? Hur förändras den över tid?
 • Hur ser skuldsättningen ut i företaget? Ökar eller minskar den?
 • Går företaget med vinst? Hur utvecklas vinstmarginalen?
 • Finns företagets utgifter specificerade i detalj eller är utgiftsposterna övergripande och otydliga?
 • Hur ser framtidsprognoserna ut? Är de realistiska?

4. Kunder

 • Var finns kunderna? I vilket eller vilka länder? I vilken del av landet?
 • Är kunderna företag (B2B) eller privatpersoner (B2C)?
 • Vilka säljkanaler används för att nå ut till kunderna?
 • Hur stor andel av kunderna är återkommande?
 • Finns en kunddatabas?
 • Finns någon kommunikation genom nyhetsbrev eller utskick?
Nielsen-Due-diligence-fragor-tillgangar

Anläggningstillgångar och hur de finansieras är något som tas upp bland frågorna i en due diligence.

5. Produkter / tjänster

 • Vilka produkter och / eller tjänster erbjuder företaget?
 • Vilka marginaler är det på produkterna / tjänsterna?
 • Vilka är leverantörerna? Finns avtal? Hur är förhandlingspositionen med dessa i förhållande till konkurrenternas förhandlingsposition?
 • Om företaget har egen tillverkning: Vilken är kapaciteten? Hur lätt är det att utöka den? Finns några flaskhalsar?
 • Ökar efterfrågan (marknaden) för denna typ av produkter och tjänster? Är den stabil? Minskar den?

6. Konkurrens

 • Vilka är de främsta konkurrenterna?
 • Hur stor andel av marknaden har företaget?
 • Vilka utsikter finns att ta fler marknadsandelar?
 • Finns någon ”vallgrav” eller är det enkelt för nya företag att ta sig in på marknaden?
 • Hur skiljer sig produkterna eller tjänsterna från konkurrenternas utbud?

7. Tillgångar

 • Vilka anläggningstillgångar finns och vad är de värda?
 • Vilka fastigheter finns i företagets ägo?
 • Är tillgångarna belånade och vad kostar i så fall lånen?
 • Vilka likvida medel finns i företaget?
 • Vad har bolaget för fordringar?
 • Vilka immateriella tillgångar finns det? Har företaget patent? Skyddade varumärken?

8. Rättsliga frågor

 • Omfattas verksamheten av några särskilda lagar eller regleringar?
 • Påverkas företaget av miljölagstiftning eller kan det tänkas komma att påverkas i framtiden?
 • Vilka tillstånd behövs för att bedriva verksamheten? Finns någon risk för framtida marknadsreglering?
 • Finns några tidigare eller pågående tvister? Har dessa några konsekvenser på eller kostnader för verksamheten?
 • Vilka försäkringar finns i bolaget? Finns värden som inte går att försäkra?
 • Finns risk att en M&A leder till konkurrensbegränsning eller företagskoncentration som är förbjudet enligt lag?
 • Har företaget tillräckligt skydd genom patent?

Sammanfattning

Denna lista ska ses som ett exempel på typiska frågor som kan förekomma i samband med en due diligence. Den är på intet sätt uttömmande. Ska du köpa företag eller förbereda ditt bolag för en M&A? Då kan frågorna kanske fungera som inspiration.

Varje företagstransaktion och M&A är unik och kräver sin egen genomarbetade checklista för företagsbesiktning. Dessutom är det viktigt att gå in på djupet på varje fråga.

Det är ganska lätt att försköna räkenskaper och tillrättalägga saker inför en besiktning. En erfaren och oberoende expert kan dock se bakom fasaden och ställa rätt frågor och följdfrågor. Se listan som inspiration och kontakta oss gärna om du behöver en korrekt genomförd due diligence!

Kontakta oss

Källor

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt