Due diligence vid företagsförvärv

Inför ett förestående företagsförvärv är det ofta en god idé att låta genomföra en due diligence. Det ger en genomlysning av eventuella brister i företaget. Dessutom kan den fungera som grund för garantier och minska risken för kostsamma tvistemål.

I denna artikel går vi genom hur due diligence vid företagsförvärv går till och vad du bör tänka på.

Vill du få en offert på företagsbesiktning i samband med ett företagsförvärv?

Kontakta oss

Varför göra en due diligence vid företagsförvärv?

Att företagsförvärv kan bli lönsamt råder det inga tvivel kring. Genom en M&A kan bolaget få tillträde till strategiskt viktiga tillgångar så som personal & know-how, distributionskanaler, patent, varumärken, tillverkningskapacitet och leverantörskedjor. Det ger ofta stordriftsfördelar och en möjlighet att växa betydligt snabbare jämfört med ren organisk tillväxt.

Men för att risken inte ska bli för hög behövs en due diligence. Genom att göra en företagsbesiktning, som det också kallas, får du tillgång till viktig information om målföretaget. Dessa uppgifter analyseras, utvärderas och sammanfattas i en rapport som sedan kan ligga till grund för ditt beslut om att köpa företaget eller inte.

Vi kan konkretisera varför det är viktigt med en due diligence i samband med företagsförvärv i tre punkter:

1. Genomlysa målföretaget – hitta brister

Genom att låta genomföra en företagsbesiktning minskar du risken att det senare dyker upp oupptäckta brister i målföretaget.

Med hjälp av en kombination av finansiell, teknisk och juridisk due diligence, eller utvalda delar av dessa, kan du få en heltäckande bild över hur det står till med bolaget.

Exempel på brister kan vara att regler inte efterlevts, pågående eller tidigare rättsliga tvister, felaktigt redovisade skulder eller en sämre marknadsposition än vad rapporter gör gällande.

Vanligtvis kommer parterna överens om en värdering innan man gör en due diligence, men den kan komma att behöva justeras om besiktningen visar på brister.

2. Skapa en grund för garantierna

I samband med ett företagsförvärv är det vanligt att säljaren utfäster vissa garantier så att köparen kan känna sig trygg i att få vad som förväntas i företagsköpet. Själva rapporten från besiktningen kan då ligga till grund för de garantiutfästelser som köparen kan komma att kräva.

Ibland sker sådana garantier istället för en due diligence. Det kan också ske som komplement tillföretagsbesiktningen ifall den har påvisat brister. Då kan köparen vilja att säljaren lämnar vissa garantier för att köpet ska gå igenom.

3. Minska risken för kostsamma tvistemål

En due diligence innebär en trygghet för bägge parter. När besiktningen utförs av en oberoende M&A-rådgivare får både köpare och säljare en objektiv rapport över situationen i bolaget. Med den som underlag i företagstransaktionen minskar risken för missförstånd och oenighet. Därmed minskar också risken att det uppstår tvistemål mellan parterna efter det att företagsförvärvet genomförts.

Nielsen-Due-diligence-foretagskop

En due diligence i samband med företagsförvärv sker vanligtvis efter det att priset och villkoren diskuterats.

När gör man due diligence i samband med företagsförvärv?

En företagsbesiktning är ofta en ganska så invecklad process som innefattar flera moment. I varje fall när den utförs på ett korrekt sätt. Det är inget som görs per automatik med programvara eller på någon timme. Därför är timingen viktig så att det inte läggs resurser på en undersökning i onödan.

När i samband med företagsförvärvet gör man då en due diligence? Först identifierar du ett företag som ska förvärvas och inleder en dialog med den potentielle köparen. Ni diskuterar värderingen och kommer överens om villkor för betalning. Allt detta sammanfattas troligtvis i en avsiktsförklaring (Letter of Intent). Först därefter är det i normalfall dags att göra en besiktning.

Förhoppningsvis ger den köparen den bekräftelse som behövs på att de avtalade villkoren är bra. Om inte annat får villkoren omförhandlas. Kanske får säljaren då utfästa vissa garantier innan transaktionen kan godkännas.

Hur går företagsbesiktningen till?

Den due diligence som ska genomföras innan företagsförvärvet kan gå igenom kan variera en hel del från fall till fall. Vissa så kallade M&A-konsulter säljer hela paket för företagsbesiktning som innehåller nästan allt mellan himmel och jord. Det är ofta onödigt men är givetvis något som du ändå får betala för.

Vi på Nielsen Valuation Group tillämpar alltid en skräddarsydd besiktning av företag. Den utgår dels från vilken typ av företagstransaktion det är och vilken typ av företag det är som ska förvärvas. Dels bygger den på de behov som köparen har i den specifika situationen.

De vanligaste formerna av due diligence är den finansiella, den tekniska och den juridiska. I vissa speciella fall kan det även bli aktuellt med forensic accounting eller skattemässig undersökning. Ibland kan det vara relevant att låta besiktningen beröra även de marknadsmässiga och affärsmässiga aspekterna av verksamheten.

Vilket underlag som krävs och hur företagsbesiktningen går till beror bland annat på förvärvsobjektets storlek, geografiska täckning, verksamhetsområde och vad syftet med förvärvet är.

Begär skräddarsydd offert på due diligence nu!

Läs mer om företagsbesiktning

Tips på vidare läsning

Fler nyheter

Om Christoffer Nielsen

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´