Varför företagsförvärv? Fördelar med M&A

Varför är det bra att genomföra företagsförvärv? Det finns många fördelar med att göra en M&A – kostnadsbesparingar och att uppnå stordriftsfördelar är bara två av flera skäl.

I denna artikel går vi igenom 7 anledningar till att göra ett företagsförvärv.

Ökad lönsamhet genom kostnadsbesparingar

En av de främsta anledningarna bakom en M&A är för att uppnå ökad lönsamhet. Det gör man bland annat genom kostnadsbesparingar som ibland kan vara omfattande.

När två bolag slås ihop till ett går det att behålla det bästa ur bägge bolagen och skrota sådant som blir överflödigt. De bästa processerna ur målföretaget tas till vara och inkorporeras i det uppköpande företagets verksamhet. Försäljningsavdelningar och forskning & utveckling brukar exempelvis ofta integreras.

Samtidigt är det vanligt att kundservice och ekonomiavdelningen försvinner från ett av bolagen i samband med fusionen eller förvärvet. Det måste inte vara i målföretaget som dessa rationaliseringar görs utan det kan lika gärna handla om att viss personal får gå från det förvärvande företaget.

Allt detta kan liknas med att plocka russinen ur kakan. Allt det som tillför något av värde behålls medan sådant som är överflödigt avskaffas. Flera värdeskapande funktioner slås samman samtidigt som det inte finns behov av att behålla dubbel uppsättning av de administrativa resurserna. Därmed kan stora besparingar göras i samband med företagsförvärv.

I samband med fusioner och förvärv inom industrin kan det gå att omplacera produktion från fabriker med låg produktivitet till fabriker där produktiviteten är högre. Det innebär kostnadsbesparingar.

Tips – Vilket värde har det företag som du planerar att köpa? Läs mer om företagsvärdering.

Nielsen-varfor-foretagsforvarv-besparingar

Kundtjänsten kan ofta bantas eller tas bort i ett av bolagen i samband med en M&A.

Uppnå skalfördelar

När två eller fler företag ingår i en M&A uppnås som regel skalfördelar / stordriftsfördelar, något som ytterligare ökar lönsamheten.

Skalfördelar innebär att marginalkostnaden sjunker i takt med att produktionen ökar. Konkret kan det handla om att det större bolaget, efter en fusion, har ett mer omfattande behov av att köpa in produkter eller tjänster. På grund av den ökade volymen kan det förhandla till sig ett lägre inköpspris.

Det kan också handla om att de olika delarna av det nya större bolaget kan dela på inköpta resurser vilket leder till en lägre kostnad per producerad enhet.

När två eller fler företag fusioneras ihop blir de till en större aktör på marknaden. Som sådan blir det ofta möjligt att få tillgång till billigare kapital. Konkret kan det bli billigare att finansiera vidare expansion genom lån. Det kan också bli lättare att attrahera investerare.

Även den inre kapitalanvändningen kan förbättras i samband med ett företagsförvärv, vilket leder till högre effektivitet och ytterligare kostnadsreducering.

Få tillgång till kunskap och teknik

Det är inte ovanligt att ett bolag köper upp ett annat för att komma åt know how, patent, teknik och tillverkningsmetoder. Genom förvärvet kan ett bolag förbättra sitt eget utbud och sina egna tillverkningsprocesser.

Dessutom innebär denna kunskapsdelning att det företag som förvärvar ett annat slipper lägga tid och resurser på forskning och utveckling, något som annars kan vara riskfyllt med tanke på att resultatet inte är känt på förhand.

Genom att köpa ett företag som innehar viktiga patent kan bolaget undvika patentintrång, få ett försprång mot konkurrenterna och givetvis även förhindra dem från att få tillgång till dessa resurser genom förvärv.

Nielsen-varfor-foretagsforvarv-ny-teknik

Att få tillgång till ny teknik, exempelvis programvara, kan vara en drivande faktor bakom ett företagsförvärv.

Nå ut på nya marknader

Att förvärva ett företag kan vara ett sätt att ta sig in på en ny marknad. Det kan vara ett mycket kostnadseffektivt alternativ till att börja från scratch i en relativt okänd miljö. Det faktum att målföretaget kanske har etablerade distributionskanaler, kunder, leverantörer, fraktavtal och så vidare på den lokala marknaden gör att det går snabbt att komma i gång.

En annan aspekt av att nå ut till nya marknader handlar om att bolag av olika storlek har olika förmåga att marknadsföra sina produkter eller tjänster. Ett litet företag kan ha svårt att sälja eftersom det inte har särskilt välutvecklade distributionskanaler. Här kan ett större bolag som köper upp det mindre dra nytta av den nyskapande teknik som finns och använda sina befintliga kanaler för att marknadsföra produkterna eller tjänsterna.

Snabbare tillväxt

Att växa organiskt tar tid. Genom att förvärva en verksamhet kan ett bolag snabbt öka sin marknadsandel. Det kräver förvisso finansiella resurser i form av eget kapital, lån eller nyemission men kostnaden kan delvis räknas hem genom de besparingar som kan göras i samband med en M&A.

Ledningen ska egentligen driva en sådan tillväxt genom förvärv utifrån vad aktieägarna önskar. Det händer dock att företagsledare förordar en expansion genom M&A till fördel för sin egen karriär. Stora förvärv som uppmärksammas i media är något som kan sättas på CV.

Ökad diversifiering

Ett företagsförvärv behöver inte nödvändigtvis innebära att målföretaget är särskilt likt det uppköpande bolaget. Många gånger sker fusioner för att expandera mot andra affärsgrenar. Detta leder till en ökad diversifiering i bolaget.

Genom att diversifiera verksamheten kan företaget göra sig mindre sårbart mot konjunktursvängningar eller sektorsspecifika risker.

Förebyggande syfte

Att förvärva en verksamhet kan lika gärna vara i förebyggande syfte – att förebrå en konkurrent från att göra ett företagsförvärv. Därmed behöver det inte finnas några specifika andra syften med att förvärva en verksamhet utöver att hindra konkurrenterna från att stärka sin position. Det är även vanligt att företag förvärvar andra bolag i syfte att hindra dem från att utvecklas till att bli en konkurrent.

Sammanfattning

Det kan finnas många goda skäl att genomföra en M&A. I denna artikel har vi listat 7 anledningar till varför man kan tänkas vilja göra ett företagsförvärv:

  1. Få ökad lönsamhet genom kostnadsbesparingar
  2. Uppnå skalfördelar
  3. Få tillgång till kunskap och teknik
  4. Nå ut på nya marknader
  5. Få en snabbare tillväxt
  6. Uppnå ökad diversifiering
  7. I förebyggande syfte

Källor

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3878703&fileOId=3878704

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Formuläret är ur funktion, mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com eller ring 0763043437

´
´