Varför våra värderingar är försvarbara i domstol

Varför våra värderingar är försvarbara i domstol

Ingenting på denna hemsida skall tolkas som juridisk rådgivning.

1. Vi har en policy mot korruption, vilket ingen konkurrent har till vår kännedom i skrivande stund. Det är dock något vi rekommenderar övriga aktörer i branschen att skaffa. I tvistemål så litar parterna sällan på motpartens advokater, eftersom de är partiska och på ett sätt arbetar emot dig. Det är svårare att säga samma sak om oss, eftersom har en solid antikorruptionspolicy i tre steg. Detta ökar vår trovärdighet i domstolen.

2. Olika värderingsmetoder, olika värderingar. Ser du problemet? Nielsen Valuation Group är en auktoritet inom det smala nischade branschen av företagsvärdering i Europa och Nordamerika. Vi producerar inga bristfälliga värderingar som enkelt kan ifrågasättas.

3. Det gamla konceptet av generalisering och specialisering är fortfarande högst relevant i sammanhanget. Expertvittnesmål utförs sällan av generalister, då är just generalister, och inte specialister.

4. Ägaren som är aktivt delaktig i företaget, är också författare till boken Small Business Valuation, vilket är en av två kända böcker som fokuserar just på värdering av mindre företag, vilket skiljer sig markant från värdering av större företag. Den andra boken är skriven av Lawrence W Tuller år 2008. Mindre företag och dess värdering påverkas främst av interna faktorer i företaget, medan större bolag påverkas mer av makroekonomiska faktorer.

5. Våra värderingar respekterats till utsträckningen att bolag som nått över ”the billion dollar mark” alltså bolag som omsätter över 10 miljarder kronor, valt att vika sig och inte gå emot vår värdering i domstol. Detta trots att de haft de juridiska och finansiella musklerna att göra det, och då motparten varit ett mindre företag. I detta specifika fallet blev även fem arbetstillfällen besparade. I slutet på 2020 hade vi ett annat uppmärksammat fall med flera kända personer inblandade, i High Court of Justice. De gällde ett internationellt företag, där vi gick upp emot ett av Storbritanniens största corporate finance-företag. Detta är offentliga handlingar och vi kan visa upp både motpartens värdering och vår opponering. Fråga oss gärna om det.

6. Vi lämnar inget utrymme for motsidans juridiska ombud att påstå att vi inte skulle vara oberoende. Detta skulle kunna vara svårare att påstå med någon som t.ex. också skulle vilja sälja företaget som värderas. Konceptet av att vara beroende eller oberoende tas ofta väldigt seriöst i domstol.

7. Vi utför alltid personlig besiktning och intervju på plats hos ert företag. Onlinevärderingar används i princip aldrig i domstol då de är för lätta för motpartens juridiska ombud att ”skjuta ned”. Om företagsvärderaren inte gör ansträngningen att besöka ditt företag, så kvalificerar det sig som en onlinevärdering.

8. Vi använder oss av förskottsbetalning, vilket betyder att våra klienter inte kan använda betalningen för att få inflytande. Vi utför många värderingar, och vi får regelbundet förfrågningar om vi kan uppnå en viss siffra. Standardsvaret är att det vet vi inte förrän efteråt, när vi utfört värderingen. Eftersom du betalat i förskott så är risken att du inte blir nöjd med tjänsten om du har ”beställt en specifik siffra” som du anser att ditt företag är värt. Detta är mer eller mindre definitionen på korruption.

9. Vi baserar ingen värdering på något som skulle kunna påstås vara hörsägen. Detta lämnar utrymme för motpartens juridiska ombud att ifrågasätta företagsvärderingen. Domstolarna i USA och Storbritannien har mer eller mindre nolltolerans mot hörsägen, vilket därför begränsar, men inte utesluter användandet av marknadsvärderingsmetoden. Man skulle kunna spekulera i att domstolarna delar våra åsikter om att en värdering inte är pålitlig och trovärdig om den inte kombinerar flera värderingsmetoder, vilket därmed omöjliggör för en part att välja den värderingsmetod som endast gynnar sina egna intressen.

10. Även om värderingen inte ska användas i domstol, så är det troligen meningslöst att utföra en företagsvärdering om värderingen och organisationen bakom värderingen inte är respekterad och erkänd av din motpart.

Företagsvärdering är processen av att genomföra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra transkationen. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara enligt principen av intrinsic value, och innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får när man beställer onlinevärderingar utan platsbesök. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Att värdera företaget, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den är opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag,

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är väldigt lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss om dina behov av företagsvärdering eller M&A advisory

Vi utför inte värderingar för tech startups eller fundraising. När det gäller fusioner, förvärv och företagsförsäljning så arbetar vi endast som oberoende rådgivare. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar. 

´
´