Värdera företag – principerna bakom att värdera bolag

Värdera företag – så går det till att värdera bolag

Att värdera ett företag handlar om att göra en kvalificerad uppskattning av dess mest troliga värde. En sådan beräkning måste vara opartisk och utgå från ett robust underlag som exempelvis en normaliserad årsredovisning och gärna också intervjuer.

Det finns många situationer då man kan tänkas vilja värdera ett bolag, exempelvis när du ska köpa en verksamhet, ta in investerare eller sälja ditt företag.

En bra företagsvärderare tar hänsyn till vilken typ av verksamhet det är, hur stort bolaget är och om det är väletablerat eller nystartat.

Det finns många olika sätt att värdera företag på. Här är de vanligaste:

 • Marknadsvärdering – utgår från vad liknande företag på marknaden sålts för.
 • Avkastningsvärdering & kassaflödesvärdering – bygger på företagets intjäningsförmåga och en beräkning av framtida kassaflöden. Det vanligaste sättet att värdera bolag på.
 • Substansvärdering – en beräkning som utgår från det egna kapitalet. Ingen hänsyn tas till avkastningen.
 • Multipelvärdering – används för börsnoterade bolag.
 • Likvidationsvärdering – slaktvärdet. Motsvarar tillgångar minus skulder och kostnader för att avveckla.

I denna artikel kan du läsa mer om de olika metoderna för att värdera aktiebolag och hur det går till.

Vill du ta hjälp av en oberoende och professionell bolagsvärderare?

Kontakta oss

Värdering av företag med marknadsvärderingsmetoden

Marknadsvärdering handlar om att värdera aktiebolag utifrån det pris som andra liknande företag på marknaden värderas till.

Marknadsvärderingsmetoden är en bra värderingsmetod för att sätta ett pris på bolag men den har också sina problem. Dessvärre väger problemen med marknadsvärderingar ofta tyngre än fördelarna.

Värdering av företag kräver komplett information. Att basera värderingen på information från andra transaktioner fungerar bra i teorin, men inte lika bra i praktiken.

Det är ofta mycket sekretess kring transaktionerna och det finns absolut inga fördelar för varken köparen eller säljaren att ge ut informationen. Snarare tvärtom finns enbart nackdelar. Därför finns det sällan tillräckligt med information att tillgå.

Hur bör man använda marknadsvärdering?

Om det finns ett stort antal transaktioner, kanske tio eller mer , skulle man möjligen kunna börja se ett samband, även om transaktionerna i övrigt har dålig information. Då kan det vara aktuellt att göra ett undantag.

Likaså om hela köpekontraktet skulle finnas tillgängligt för minst två till tre transaktioner. I sådana fall skulle man kunna göra en kvalificerad bedömning av helhetsbilden när man använder marknadsvärderingsmetoden för att värdera företaget.

Nielsenforetagsvardering-vardera-foretag-marknadsvardering

Ett café är ett exempel på företag som kan gå att värdera med marknadsvärderingsmetoden.

Fungerar marknadsvärdering i praktiken?

Tyvärr fungerar detta nästan bara i teorin, inte i verkligheten. En kritisk bedömning måste alltid göras. Det finns inga simpla och korta svar som passar alla branscher och situationer. Marknadsvärderingar håller tyvärr oftast lägst kvalitet och det må vara ironiskt.

Som en tumregel: Om informationen är tillräckligt kvantitativ och kvalitativ att man kan börja dra andra paralleller mellan transaktioner då har man potential till en marknadsvärdering av hög kvalitet. En sådan parallell kan vara pris per kvm i en viss typ av bransch, eller pris per tekniker i en annan typ av bransch.

Risker med marknadsvärderingar och varför det ibland blir fel

Det är tyvärr vanligt att vissa företagsvärderare endast tittar på företag som är till salu, eller som har sålts. Sedan kallar det för marknadsvärderingsmetoden. Så kan man ofta tänka med fastigheter och bilar, men tyvärr inte när man värderar företag.

Att ta ett snittvärde på två liknande företag är för simpelt och riskfyllt för att man ska kunna anse att det är en bra värdering. Denna information är i praktiken aldrig komplett. Detta är det stora generella problemet med just marknadsvärderingar. Det är svårt att värdera företag på ett bra sätt med denna metoden.

Marknadsvärdering missar lönsamhet och tillgångar

Det andra stora problemet med marknadsvärderingar är att de missar vad som är allra viktigast när man ska värdera ett bolag. Detta är lönsamhet och tillgångar. Marknadsvärderingsmetoden ser inte detta, utan har tunnelseende för andra transaktioner, alternativt andra företag till salu.

Värdera bolag med avkastningsvärdering

En avkastningsvärdering utgår från företagets vinst för att bedöma vad aktiebolaget är värt.

Avkastningsvärdering kallas på engelska vanligen ”ROI-metoden”, alltså Return On Investment. Det finns även en underkategori som kallas DCF-metoden, Discounted Cash Flow. På svenska kallar vi den diskonterat kassaflöde. Värderingsmetoden heter följaktligen kassaflödesvärdering.

Många argumenterar för att dessa är de bästa metoderna när ska man värdera ett företag för syftet att välja mellan olika investeringar. Alltså när pengarna skall arbeta på simpel svenska.

Detta kan sättas i kontrast till substansvärderingar. Där ska pengarna inte riktigt ”arbeta” på samma sätt, utan det snarare är ägaren till enmansbolaget som ska arbeta eftersom det är tillgångarna som värderas, inte vinsten.

Skillnad mellan ROI och DCF

Den lilla skillnaden mellan avkastningsvärderingens huvudkategori (ROI) jämfört med diskonterat kassaflöde är att den sistnämnda applicerar en ränta som den diskonterar kassaflödet med.

Den stora skillnaden mellan ROI och DCF är att ROI tittar på ”book value” enligt redovisningens alla principer, regler och lagar. Detta inkluderar hur saker och ting ska bokföras på både resultaträkningen och balansräkningen.

DCF däremot tittar på kassaflödet. Därmed är det lätt att påverka genom att till exempel sälja ett större lager.

ROI är vanligen den mer korrekta metoden av dessa två. Undantaget är start-ups då de ”alltid har brist på pengar” och det materiella värdet som aktiebolaget har är sällan lika intressant som i ett traditionellt företag som ska värderas.

Risker med avkastningsvärderingar

Både ROI och DCF tittar endast på avkastning. Dessa metoder missar därmed helt och hållet företagets tillgångar. Detta gör avkastningsvärderingar något spekulativa.

Med marknadsvärderingarna är det åtminstone bekräftat (vanligen) att liknande företag sålts för liknande summor.

Med substansvärderingar ingår materiella tillgångar i affären. Avkastningsvärderingar bygger däremot endast på framtida förväntningar om avkastning (eller kassaflöde).

Värdera företag med substansvärdering

Substansvärdering innebär att värdera ett företag utifrån dess tillgångar. Den enklaste formen av substansvärderingar utgår från det bokförda värdet, företagets egna kapital. Mer avancerade värderingar enligt substansvärderingsmetoden använder istället en normalisering av tillgångar och skulder som utgångspunkt.

Många argumenterar för att substansvärderingar inte värderar företaget på ett korrekt sätt. Och visst – det blir ofta ett lägsta tänkbara värde som man får fram eftersom varken vinst eller immateriella tillgångar vägs in i värderingen.

Det finns flera metoder att värdera tillgångar på, men ersättningsvärde är att anses som standard. Man ska ofta ha en bra motivering om man ska frångå från detta.

Ett bra sätt att värdera små företag på

Substansvärdering används främst av mindre företag. Just bolag som är tillgångsintensiva, som äger lastbilar och grävmaskiner och så vidare är den metoden lämplig för. Dessa tillgångar är också centralaför en köpare av aktiebolaget.

En småföretagare som köper en konkurrent inom grävmaskinsbranschen är givetvis väldigt intresserad av vilka grävmaskiner som ingår. Därför passar det bra att värdera ett sådant bolag med substansvärdering.

En tech-investerare i Silicon Valley däremot är vanligen ointresserad av vilka tillgångar som finns (förutom patent). Denne är istället troligen endast intresserad av tillväxtpotentialen. I detta case är substansvärdering av företag ointressant.

Nielsenforetagsvardering-vardera-foretag-substansvardering

Substansvärdering är ett sätt att värdera bolag utifrån dess tillgångar. Det kan exempelvis vara intressant vid köp av mycket små företag.

Ersättningsvärde

Om aktiebolaget skall säljas eller värderas med en substansvärdering så är det ersättningsvärde (replacement value) som skall användas. Det finns många saker som värderingsmän av bolag inte är överens om, men just detta finns bred förståelse av bland kvalificerade företagsvärderare.

Ersättningsvärde betyder det värde som det kostar att köpa liknande utrustning i liknande skick, samt kostnaden att transportera och installera den.

Ersättningsvärde skall alltså ej förväxlas med:

 • Marknadsvärde på maskinen eller tillgången
 • Maskinens nypris
 • Bokfört eller avskrivet värde

Likvidationsmetoden

Om ryktet läckt ut, eller bara är allmänt känt, att ditt företag befinner sig i ekonomisk kris exempelvis vid konkurs kommer det istället att värderas med likvidationsmetoden eller likvidationsavräkning. Skillnaden mot en ”vanlig” substansvärdering av bolag är att det blir stora rabatter på allt.

På engelska kallas detta för ”lack of marketability discount”. På simpel svenska betyder detta att du är stressad och inte får ut ett marknadsvärde för aktiebolagets tillgångar. Affären måste ske omgående, kanske med hjälp av en konkursförvaltare. Vet köparna om detta så kommer de troligen använda det till sin fördel. Detta påverkar alltså substansvärderingen av ditt företag.

Är patent ett materiellt värde?

En fråga som däremot är lite hetare bland dem som erbjuder värdering av företag är om patent ska räknas in som materiellt eller immateriellt värde. Det finns starka argument från båda sidor, och det kan också skilja sig från fall till fall. En företagsvärderare som vet vad hen håller på med ska dock inkludera patentet som ett materiellt värde om det går att sälja som en materiell tillgång.

Om det däremot är omöjligt att skilja på patentet och bolaget i fråga ska det värderas som ett immateriellt värde. Det ska alltså gå att skilja på patentet och företaget. Det är inte alls ovanligt att vissa bolag förvärvar varandra just för att komma åt patent.

Risker med substansvärderingar

Substansvärderingar missar att ta hänsyn till bolagets aktiviteter. En del hävdar att värdera företag enligt substansvärderingsmetoden eller likvidationsvärderingsmetoden inte ens värderar bolag. De menar att det istället handlar om tillgångsvärderingar som exkluderar verksamheten.

Detta kan man argumentera för att det är korrekt, men ibland är faktiskt tillgångarna bolaget. Låt oss ta två exempel: ett kryssningsfartyg och ett hotell. Om dessa skulle säljas skulle de nya ägarna troligen få alla de gamla kunderna för både kryssningsfartyget och hotellet. Det är otänkbart att köparen av kryssningsfartyget inte skulle kräva en konkurrensklausul som del av överlåtelseavtalet, om vi utgår från att rederiet endast har ett fartyg.

Däremot kanske det är svårare att kräva en konkurrensklausul i fallet med hotellet, möjligen då inom en radie från hotellets adress. Oavsett vilket, är tillgångarna lika med verksamheten i dessa två fallen.

Värderingsmetoderna måste kombineras för att jämna ut skillnaderna

Varje värderingsmetod har sina fördelar och nackdelar. Därför är det ofta fördelaktigt att kombinera metoder när du ska värdera ett företag för att få fram ett mer rättvisande värde.

Avkastningsvärdering missar tillgångar

Värderingar enligt avkastningsvärderingsmetoden tar hänsyn till intäkterna, men missar de materiella tillgångarna vilket är en enorm nackdel.

P/E-tal (price/earnings) är en vanlig term på börsen för noterade aktiebolag, medan termen vinstmultipel används i privata aktiebolag. När bolaget äger mycket tillgångar kan PE-talet (vinstmultipeln) se oattraktiv ut för investerare. Detta eftersom de måste betala för tillgångarna vilka ofta är långsammare i termer av att generera avkastning jämfört med mycket annat.

Det finns en lösning på problemet, vilken blivit mer populär på senare år: Att minimera tillgångarna som aktiebolaget äger och istället leasa så mycket som möjligt. Det löser inte allt, men förbättrar problematiken lite om man begår misstaget att endast använda en värderingsmetod. Avkastningsvärderingar är vanliga bland större bolag.

Substansvärdering missar vinst

Substansvärderingar och likvidationsvärderingar missar helt och hållet lönsamheten i företaget. Risken med detta är att värderingen blir låg, nästan alltid lägre än de andra metoderna. Denna metod används främst av mindre aktiebolag som inte är så lönsamma. Detta är för att det ofta är ett centralt intresse vilka materiella tillgångar som en mindre företagare får i affären.

Marknadsvärdering blir sällan objektiv

Marknadsvärdering är tyvärr sällan så objektivt som man ibland skulle kunna tro. Den missar nämligen de två viktigaste sakerna när man värderar företag. Det är avkastningen och substansen i aktiebolaget. Däremot ska man inte påstå att marknadsvärderingar inte är potenta, men det är endast när komplett information finns tillgänglig.

I teorin fungerar detta bra, men det fungerar tyvärr dåligt i praktiken. Det gör tyvärr marknadsvärderingar spekulativa. Att marknadsvärderingar på egen hand, utan att blanda in andra värderingsmetoder, skulle vara en bra värdering är ett av de största missförstånden som man stöter på när man värderar aktiebolag.

Vem kan värdera bolag?

Det finns flera företag och personer som säger att de värderar aktiebolag. Vissa är mer lämpade för uppgiften än andra. Kvaliteten på utfört jobb varierar mycket.

Specialiserade bolagsvärderare

Ju mer man specialiserar sig inom bolaget, desto bättre brukar kvalifikationerna bli att utföra arbete inom just den smala nischen. Specialiseringen vs generalisering är ett gammal koncept. Det är tyvärr ovanligt med specialiserade företagsvärderare i Sverige. Det är mer vanligt att värdering av bolag erbjuds av generella affärskonsulter och bolagsmäklare.

Värderingsman av bolag är tyvärr ingen skyddad titel. För att få kalla sig advokat behöver du vara medlem i advokatsamfundet. Ingen sådan motsvarighet finns för bolagsvärderare i Sverige, och inte heller i Storbritannien eller USA.

Det finns vissa medlemskapsorganisationer som har varierande värde. De flesta har tyvärr ingen nämnvärd kvalitet. Undantaget är två organisationer i USA som möjligen skulle kunna anses tillföra lite värde i sammanhanget, främst för de mindre välkända företagsvärderarna.

Företagsmäklare

Den främsta styrkan hos bolagsmäklare är deras kunskaper inom försäljning. Kalla det för försäljningshantverket om du vill. Allt här handlar om sälj, vilket vissa ägare av företag behöver om de inte har rätt kompetenser för att klara av uppdraget själva.

Däremot blir det aldrig opartiskt när en företagsmäklare ska värdera bolag. Hen representerar förstås alltid säljaren. Detta gör att bolagsmäklare exempelvis inte gärna kan användas i samband med i tvistemål då en opartisk bedömning behövs.

Men inte ens i samband med försäljning av företag är det särskilt vanligt att anlita en företagsmäklare. En gissning är att över 90-95 procent av alla fastigheter säljs med hjälp av fastighetsmäklare. När det gäller företag och bolagsmäklare så är den siffran inverterad. De flesta bolag säljs till konkurrenter, leverantörer, kunder, eller ”skickas” nedåt en generation i familjen.

Det finns dock vissa branscher där företagsmäklare ofta används flitigt, främst mindre servicebolag som frisörsalonger, restauranger och liknande lokala verksamheter. Det finns gott om både bra och dåliga bolagsmäklare.

OBS – Du bör aldrig anlita någon att värdera företag som kontaktat dig genom telemarketing. Dessa personer försöker fånga ditt intresse genom att kasta runt höga siffror i samtalet.

Välj istället företagsmäklaren som lyckats fånga ditt intresse genom sin höga nivå av professionalism. I främst Storbritannien så finns det många kända fall där ägare av bolag blivit lurade i avtal och där de sedan sitter fast. Det är dock inte ett lika känt problem i varken Sverige eller Norge.

Generella konsulter

Värderingar av företag erbjuds ibland av generella konsulter. Dessa må ha möjlighet att värdera bolag, men de är inte specialister inom området. Det gamla konceptet av generalisering vs specialisering är fortfarande högst relevant. Det var så den industriella revolutionen började.

Generella värderare

Vissa jobbar med värdering i de högst generella termerna. De har ofta en koppling till försäkringsbranschen, där de givetvis behövs. Även om generella värderare kan vara användbara är det en för tung uppgift att värdera ett bolag om man inte har rätt utbildning och erfarenhet.

Värdera bolag online

En värdering av ett företag som utförs online är lika legitim som University of (stad i Arizona som ej skrivs ut av juridiska skäl). Det är inget riktigt universitet, och det är heller ingen riktig värdering om den endast utförs av någon mjukvara. Dyker du upp till förhandlingen med en sådan så finns det risk att motparten inte tar dig seriöst.

Den här typen av värderingar erbjuds ofta av telefonförsäljare. Ingen mänsklig tid brukar spenderas på värderingen. Man får ofta ett långt dokument som är fyllt med information som inte är specifik för dig, utan snarare generell information om branschtillväxt och så vidare.

Normaliseringen av årsredovisningen är den absolut viktigaste delen av en värdering av ett företag, och detta görs inte på onlinevärderingar.

Skulder och tillgångar ska justeras när transaktionen utförs i relation till när värderingen utfördes, något som inte heller sker vid en onlinevärdering av aktiebolag.

På sin höjd kan detta sätt att värdera företag ge en snabb siffra för den nyfikne som vill veta vad bolaget är värt. Det är dock sällan denna värdering ens kan sägas vara ”mellan tummen och pekfingret”.

Ska du sälja eller köpa ett företag eller behöver värdera bolag i samband med arv, rättstvist, skilsmässa eller liknande är det helt värdelöst att använda en standardiserad värdering av företag online.

Nielsenforetagsvardering-vardera-foretag-online

Att värdera företag online är något som aldrig är värt pengarna. Du får en automatisk värdering av ditt bolag med dålig förankring i verkligheten.

Vad innebär det att värdera bolag egentligen?

Ett aktiebolag är värt vad någon är villig att betala för det. Utöver denna insikt finns ingen definitiv sanning när man värderar bolag. Värdering av företag ska ses som en professionell, oberoende och kvalificerad åsikt om värdet på ett aktiebolag.

Vad ett företag är värt är alltså i praktiken vad någon är villig att betala för det, men endast när denne också har möjlighet att betala nämnd summa för aktiebolaget. Detta gör att värderingar kan ”tryckas” uppåt om någon betalar mer än vad värderingen landar på.

Motsatt koncept gäller dock inte, för då går det inte att definiera om man har hittat den mest potenta köparen. Det är också därför man behöver någon oberoende som värderar företaget.

Att värdera ett bolag skall ses som en professionell, opartisk och kvalificerad bedömning om aktiebolagets värde. Vi bryter ner detta:

Bedömning:

En värdering av ett företag är endast en åsikt. Därför skadar det sällan att ta in flera åsikter. Detta är extra relevant om du inte litar på din bolagsvärderare, eller om du inte håller med.

Att värdera ett bolag resulterar endast i en bedömning, vilket i själva verket är en åsikt.

Det finns många bra och dåliga företagsvärderare på marknaden. Om din magkänsla säger att du inte kan lita på din, så skaffa dig en second opinion. I vissa extrema fall, som när delägarna av företaget har väldigt skilda åsikter om värdet på bolaget, är det extra viktigt att ha flera värderingar av företaget.

Opartisk:

Någon som värderar ett företag tillför endast värde om denne är opartisk, alltså oberoende. Det ska inte finnas möjlighet att tolka det som att värderaren har andra intressen än just värderingen.

Potentiella intressekonflikter kan skapa problem i sammanhanget. I tvistemål spelar det sällan någon roll vilken åsikt om värdet som käranden eller svaranden har, då dessa givetvis är partiska.

Kvalificerad:

Tyvärr så krävs det ingen utbildning eller erfarenhet för att kunna värdera ett företag, åtminstone inte rent regelmässigt. Detta anser vissa vara ett nedtyngande problem för branschen.

Skulle du vilja anlita en advokat som inte har en jur. kand? Eller en läkare som inte är legitimerad?

Alla konsumenter av värderingar får själva göra en bedömning av vilka behov de har och hur bra värderingen skall vara, samt vilket budget de har. Man kan givetvis argumentera för att ju mer specialiserad någon är, desto bättre kvalificerade kan de anses vara.

Professionell:

När man värderar företag måste man göra ett platsbesök i bolagets lokaler och hålla en intervju med ägarna. Onlinevärderingar hävdar ibland att man kan använda publik information från till exempel allabolag och att platsbesök inte behövs. Detta är fel då man inte kan normalisera årsredovisningen annars, vilket är en central del i alla värderingar av bolag.

Precis som många telefonförsäljarbolag får onlinevärderingsbolagen ofta klagomål. Problemet är inte att för lite arbete lagts ned på varje värdering. Problemet är att ingen mänsklig tid alls lagts på din värdering. Så fort betalningen godkänts får du ett automatgenererat dokument full av generell information om branschen och BNP-tillväxt.

Hur värderar man ett företag? Ska det göras på omsättningen eller vinst?

Att basera en värdering på omsättning är nästan alltid felaktigt, men att dra en hård linje med föregående påstående är att översimplifiera. Ibland kan det finnas anledning att värdera bolag baserat på just omsättning. Vi återkommer till detta strax.

Vanliga traditionella företag ska aldrig värderas efter dess omsättning, detta är ett nybörjarmisstag. Enda fallen då detta är legitimt är när marginalen rimligen kan anses vara 100 procent. Det ska dock tilläggas att det finns många olika sätt att kalkylera marginal. Ett bra exempel är software as a service, eller SaaS. Där väljer man ofta att lägga in de flesta eller alla kostnader som overhead.

När det är fel att värdera efter omsättning

I andra branscher där man rimligen kan argumentera att marginalen inte är 100 procent ska man inte värdera efter omsättning. Detta gäller alltså nästan alla branscher och alla typer av aktiebolag. Det må inte vara ett lagbrott, men det är felaktigt av så många anledningar.

Ett bra representativt exempel är företag som handlar med råmaterial. De har ofta väldigt tunna marginaler, ibland på bara bråkdelar av en procent, men omsätter stora volymer av råmaterial. Det är ”hur lätt som helst” att ”omsätta hur mycket som helst”, så länge du köper in billigt, och kanske säljer ännu billigare, till förlust.

Värdet som företaget anses tillföra ska gärna definieras som det monetära värdet de tillför, vilket är rimligt att definiera som marginalen.

Det viktigaste i en värdering är företagets tillgångar och lönsamhet

Potential i all ära – givetvis är det en viktig komponent när man värderar aktiebolag. Tillgångar och lönsamhet kommer dock alltid vara de största beståndsdelarna i alla värderingar. Man kan dock göra undantag för vissa tech start-ups som brukar värderas annorlunda. Mer om detta nedan.

Det finns en viss problematik med företag som påstås ha enorm potential när detta inte återspeglas i årsredovisningen. Köparna vill givetvis ha företag med potential, men inte betala för drömmar och visioner. Säljarna å andra sidan har nästan alltid höga tanker om sina bolag. Just frågan om potential kommer upp i nästan varenda värdering, och det är en stora källa till meningsskiljaktigheter mellan parterna.

Det här tror säljarna…

 • Att tiden de lagt ner i bolaget, är något de ska få betalt för. Detta stämmer inte, utan de får betalt för vad som faktiskt finns och är bevisat för köparen vid tidpunkten för värderingen av verksamheten.
 • Att köparen ska se hur företaget kan växa exponentiellt så fort lite ny energi kommer in i bolaget, eller så fort lite nyinvesteringar görs. Dett stämmer tyvärr inte heller. Köparna betalar gärna för tillgångarna, patenten och den lönsamheten som skriftligen kan uppvisas. Även andra saker som kontrakt och liknande är ofta intressant. Vad som inte tas in i beräkningen är odokumenterad potential, storleken på marknaden och så vidare.
 • Att deras bolag är som deras barn. Säljarna tror att deras bolag är unikt och ovärderligt på grund av det blod, svett och tårar som de investerat under många år. Detta är tyvärr inte heller korrekt, för köparna kommer att jämföra företaget med andra liknande företag på den öppna marknaden, samt andra alternativt som att starta eget från grunden. Köparen sitter nästan alltid på fler kort än säljaren och har därmed fler valmöjligheter.

… och det här tror köparna

 • Köpare tror ofta att de utan större svårigheter kan starta från början och konkurrera istället för att köpa ett aktiebolag. Detta kan i många fall vara korrekt, men det är mycket uppförsbacke och andra svårigheter som de kommer stöta på. Många kunder vill inte köpa från nystartade aktiebolag och leverantörer vill se kreditvärdighet. Det tar troligen flera år innan företaget får luft under vingarna och lönsamheten blir nämnvärd.
 • Skalfördelarna undervärderas ofta. En köpare behöver inte ens vara i samma bransch för att det ska tillföra mycket till köparens nuvarande verksamhet. Många aktiebolag kan dra stor nytta om de har samma slags kunder. Resurser kan utnyttjas bättre, vilket i sin tur lämnar överskott som i sin tur ofta kan användas på ett lönsamt sätt. Köparna brukar undervärdera detta.
 • Köparna tror ibland att säljarna har likvärdig styrka vid förhandlingsbordet som när de köper fastigheter eller fordon. Försäljning av bolag är dock en helt annan femma. Det är vanligt att köparen sitter på betydligt fler alternativ och därmed också till viss del har mer makt än säljaren.

Det är långt ifrån alla företag som annonseras ut, som slutligen också säljs. Det är tyvärr tråkig statistik, men det är betydligt svårare att sälja ett aktiebolag. Djungelns lag gäller dock i denna världen. Attraktiva företag får ofta många spekulanter utan att försöka, och i de fallen kan det vara lätt att sälja företagen. Detta gör att situationerna ofta är svåra att bedöma.

Hur värdering av tech start-ups skiljer sig

Att värdera bolag rent generellt innebär en viss spekulation. Tech start-ups däremot innehåller i princip nästan aldrig något intrinsic value. Det går helt enkelt inte att kalkylera värdet på företaget på ett trovärdigt sett när det inte finns några ”riktiga” siffror att utgå ifrån.

Hela ”värderingen” bör egentligen definieras som en spekulation då alla siffror bör anses vara spekulativa. Årsredovisningen är i sammanhanget att anses som trovärdiga siffror för att kalkylera ett intrinsic value på, efter normaliseringen givetvis. Marknadsundersökningar och storlek på marknaden och så vidare är dock endast ren spekulation.

De fem stegen för tech start-ups

Som tumregel kan tech start-ups delas upp i olika steg för att sedan bedöma dess potential:

 1. Första steget: Idé (endast)
 2. Andra steget: Bolaget registreras, marknadsplan skrivs och man gör en spekulativ budget.
 3. Tredje steget: Kontor hyrs och man gör de första anställningarna
 4. Fjärde steget: Försäljningen startar
 5. Femte steget: Tillväxt

Steg 1

Under det första steget så är inte företaget värt något, i alla fall inte i ögonen av oss som värderar aktiebolag. Inte heller för de flesta investerare. Det blir med andra ord ingen investering i detta steget.

Steg 2

Under det andra steget kommer vanligen de första investerarna. Detta är ett scenario med hög risk och hög potentiell lönsamhet. Investerarna kräver stora delar av aktiebolaget vid denna tidpunkt för att risken är så hög.

Entreprenörerna tror ofta lite väl mycket på sitt bolag i detta skede, men investerarna vet att statistiken talar för att endast ett fåtal av de som aktiebolag de investerar i kommer lyckas.

Man kan dra paralleller till hur bolån och försäkringar kalkyleras. En viss procentuell andel kommer krocka med bilen. En viss procentuell andel av bolånen kommer leda till foreclosure. Det är fortfarande mycket svårt att lyckas i det andra steget.

Steg 3

Under det tredje steget börjar investerare bli intresserade och kanske engagera sig för att göra en investering. Det börjar numera att se ut lite mer som ett företag. Nukanske det går att göra en spekulativ värdering, inte endast en ren spekulation. Den dagliga verksamheten börjar komma igång nu.

Om man drar en referens till motorsport står numera bilarna på startbanan och startar motorerna. Det tredje steget är ofta det viktigaste för många tech start-ups, eftersom det är nu de flesta får sin första investering.

Många entreprenörer vill göra en (hög) värdering av sitt bolag vid denna tidpunkt. Men även om man kan argumentera för att det går att göra spelar det egentligen ingen större roll. Det kapital investerare är villiga att investera är vad man kan få. Bird in hand-principen gäller och många entreprenrörer gör misstaget att ha för höga tankar om värdet på sitt startup-bolag.

Steg 4

I det fjärde steget så kommer troligen runda två av investeringar. Värdet på företaget har nu rimligen stigit mycket. Försäljningen kanske dock ännu inte imponerar så mycket om man jämför med traditionella aktiebolag med värderingar på liknande summor.

Man skulle även kunna sätta etiketten av ”proof of concept” på detta steg. När konceptet väl bevisat sig så behöver inte grundarna av bolaget längre jaga investerare ”på samma desperata” sätt som de troligen fick göra i början. Nu kanske investerarna istället börjar kontakta bolaget.

Steg 5

Under det femte steget är försäljningen up and running och uppvisar tillväxt. Numera behöver man inte nödvändigtsvis definiera det som en tech start-up längre. Man har tagit sig förbi de initiala stegen och nu kan man värdera bolaget som vanligt tech-bolag. En sådan värdering är mer lik en vanlig värdering, men med lite extra fokus på skalbarheten.

Nielsenforetagsvardering-vardera-foretag-tech-startup

Det blir ofta mycket spekulation när man försöker värdera tech-startups i ett tidigt skede.

Värdera bolag gratis

Vissa erbjuder gratis värdering av bolag, bland annat på vissa sidor på nätet både i Sverige och Storbritannien. Det finns säkert i fler länder. Det är såklart trevligt att det är gratis, men man får dessvärre vad man ”betalar” för.

Man kan dock göra en bra affär om man väljer någon som är kvalificerad för att värdera bolaget men som har lägre overhead-kostnader. Oavsett vilket så är det kul att leka runt med dessa gratisvärderingar. Det finns även flertalet företagsmäklare som erbjuder värderingar gratis, men dessa är ofta muntliga.

Värdera aktiebolag med mall

Mallar inom företagsvärdering är intressant. Man skulle kunna påstå att det är som en quick fix för att värdera bolag. Det blir lite som en onlinevärdering, fast manuellt arbete i Excel.

Det finns en hel del organisationer inom ”start-up-världen” som kontaktar Nielsen Valuation Group med olika förslag på samarbeten inom värdering av startups.

Det är visserligen smickrande att de finner oss intressanta, men tyvärr är det mer eller mindre omöjligt att göra värderingar av god kvalitet på startups, i alla fall enligt våra mått.

En mall är ett verktyg i sammanhanget där justeringar kan göras. Däremot om man endast fyller mallen med spekulativa uppgifter så kommer värderingen sällan ha hög kvalitet i slutändan.

Vi har numera slutat annonsera på Google Ads för exempelvis unga män i Kalifornien på grund av den stora mängden förfrågningar som är relaterade till mallar och startups.

Värdera företag med kalkylator?

Kalkylatorer för att göra en snabbvärdering av ditt företag på internet finns på flertalet olika sidor. Det finns minst en i Storbritannien och minst en i Sverige. Det finns förmodligen fler än så.

Precis som tidigare nämnt så kan man kategorisera just kalkylatorer med mallar i Excel. Det är ungefär samma sak, fast en kalkylatorer ligger ofta ute på en hemsida i WordPress på internet. Det är spännande att leka runt med siffrorna. Man ska dock kanske inte fatta sitt livs viktigaste beslut på något sådant underlag.

Värdera företag i Excel

Alla värderingar av bolag inkluderar en kalkyl, vanligtvis i Microsoft Excel. Det spelar egentligen ingen roll vilket program man använder men Excel är vanligast för kalkylblad.

Detta hänger också ihop med ovanstående rubrik om mallar. Mallarna görs nämligen i Excel. Problemet med dessa är som ovan nämnt att normaliseringen av årsredovisningen sker mer algoritmiskt, när den bör ske manuellt för att det ska bli bra.

Det finns många saker som algoritmer gör bättre än människor. Men vid en värdering av bolag är det för många rörliga delar. Man måste göra manuella bedömningar för att klara av en sådan normalisering. Det vanligaste mallarna i Excel försöker göra är att väga in olika saker, från olika bokslutsår och så vidare, samt göra justeringar för en större mängd faktorer.

På sista raden i Excel ska mallen resultera i en värdering. Jag skulle påstå att det fungerar, men kvaliteten blir av samma nivå som en onlinevärdering. Det är tyvärr inte bra nog för att kunna använda i en transaktion. Men det är alltid intressant att kasta runt siffrorna och se hur det ändras.

Värdera bolag med nyckeltal

Att väga in nyckeltalen på rätt sätt i en värdering är centralt. 80/20 regeln är ett bra exempel på hur man bör tänka. Sista raden (nettolönsamheten) är vad värderingen till stora delar består av. Det är utan tvekan och med god marginal det viktigaste nyckeltalet.

Det näst viktigaste nyckeltalet är tillgångarna och skulderna. Sedan kommer andra nyckeltal såsom omsättning. Övriga nyckeltal, som täckningsgrad med mera, hamnar i 20 procent-delen av 80/20 regeln. De är inte oviktiga, men har heller ingen central roll när man värderar bolag.

Värdera företag – exempel

Kontakta oss gärna om du önskar exempel på hur vi gör för att värdera företag. Tyvärr är mycket konfidentiellt, men vi har också en del värderingar vi kan visa upp.

Ju mer unik en värdering är, desto bättre är den. Tyvärr är det väldigt vanligt med en bolagsvärderingsom bara ”spottar ur sig” en större mängd generell information, som inte är unik för dig. Därmed har den informationen inget värde för dig.

Som vanligt är amerikanarna bäst på att överdriva, även om det finns bra exempel från Sverige och Storbritannien också. Om ni önskar det så sitter vi gärna ned med er och går igenom hur våra värderingar ser ut och fungerar. Då kan vi jämföra med hur andra värderingar ser ut och på vilket sätt vi skiljer oss från övriga aktörer.

Vi är måna om att göra ett bra jobb – inte fylla dokument med generell information och låtsas göra ett bra jobb.

Tvistemål som gått till domstol utan förlikning är ovanligt då väldigt mycket sker genom förlikning. Trots detta har vi även några sådana anonymiserade fall som vi kan visa upp som kundcase, fråga oss gärna om detta.

Vill du se exempel på tidigare värdering från Nielsen Valuation Group? Kontakta oss gärna så mejlar vi det till er!

Kontakta oss

Värdera företag – modeller

Modeller hänger mycket ihop med kalkylatorer och Excel. Det är bättre att man lägger fokus på vilka metoder man använder, och gör en riktig normalisering av av årsredovisningen.

Modeller erbjuds ofta gratis online och kan ibland vara en god utgångspunkt. Det kan också vara ett alternativ att värdera företag gratis om man inte känner att man kan eller vill spendera pengar på en riktig värdering.

Värdera onoterade aktiebolag

Aktiebolag som är noterade på börsen har redan ett värde. Vad ett börsbolag är värt på marknaden just nu visar nämligen aktiepriset. Historiska värderingar ger en indikation om hur marknaden värderar ett visst aktiebolag. Där handlar det snarare om spekulation huruvida priset kommer att gå upp eller ner.

Att värdera onoterade aktiebolag är en helt annan historia. Det finns varken marknadspris eller tradinghistorik.

I Sverige finns egentligen inte några riktiga register på värdet i onoterade aktiebolag överhuvudtaget.

Bristfälliga register över onoterade aktiebolag i USA och UK

Sådana register finns i Storbritannien och USA men tyvärr håller de låg kvalitet. Främst de amerikanska brister i kvaliteten eftersom man vanligen endast anger cash flow. Det kan betyda allt från gross profit, ebit, ebitda, SDE (sellers discretinary earnings), pre tax net profit, eller post tax net profit.

Cash flow är ofta ett ganska oärligt sett att ange”vinsten” på. I Storbritannien är man lite ärligare och brukar ange net profit utan att definiera om det är pre tax eller post tax. Det är vanligt både bland mäklare och företagarna själva att man ”normaliserar” årsredovisningen genom att bara ta bort en massa kostnader. Detta är såklart ensidigt.

Värdera bolag vid försäljning

Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder att värdera ditt bolag. Tyvärr är det många av dessa som har egna intressen.

Ett sådant intresse kan vara att få försäljningsuppdraget där de kan tjäna en provision och retainer. Om en retainer är inblandad så finns det enligt en nedan nämnd referens mer anledning för att mäklaren att ge så högt ”bud”, ”pris” eller ”värdering” som möjligt för att få retainern.

En herre med initialer C.L. (kontakta mig för full info) som gjort en undersökning av några mäklarkedjorkom fram till att 60 procent av intäkterna var engagement fees och retainers. Samtidigt blev endast ca 20 procent av de företag som listades sålda. Detta var såklart det värsta exemplet. Det såg bättre ut på andra håll, men fortfarande var det överlag väldigt dåliga siffror. Det ska nämnas att detta var i Storbritannien. Vi har ingen kännedom om någon liknande undersökning i Norden.

Nielsenforetagsvardering-vardera-foretag-forsaljning

Var försiktig med vilken företagsvärderare du väljer om du ska sälja ditt bolag. Många som erbjuder att värdera ditt företag har egna intressen.

Utlovar kunder att sälja över bolagens marknadspris

Just denna C.L. har också varit mycket i luven på en annan britisk kille med initialer J.H. som är lite halvkänd inom sitt område. Vissa hävdar att han grundade ”no money down deals” societies. På simpel svenska säljer han kurser där det utlovas att man kan köpa bolag för £1, alltså för en symbolisk summa på 13 kr med nuvarande växelkurs. Från dessa kurser har det sedan tillkommit en massa andra personer som tidigare varit ”studenter” hos J.H. och som numera startat sina egna kurser om att göra ”no money down deals”.

Det finns många olika åsikter om detta, men de flesta är överens om att alla dessa kurser lär dig att du ska positionera dig som en investerare. Alltså någon som har pengar. Därefter ska du senare hitta riktiga eller påstådda fel med verksamheten och få köpa den för 13 kr men med ett avtal där säljaren får betalt under många år. C.L. hävdar att detta är bedrägeri. J.H däremot hävdar att C.L. håller på med bedrägeri eftersom C.L. utlovar sina kunder att de ska sälja bolagen långt över marknadspris.

Okvalificerad rådgivning är irrelevant

Alla har rätt till sina egna åsikter. M&A professionals brukar sällan vara intresserade av att överhuvudtaget prata med uppenbart partiska personer. Det gäller oavsett som de förespråkar att företaget ska ges bort i princip gratis, eller säljas långt över marknadspris.

Detta anser vi bara vara tröttsamma personer att ha att göra med. Det ska tilläggas att både C.L. och J.H. är otroligt intressanta personer med goda kunskaper och att se dem ”diskutera”, alltså bråka med varandra på olika sidor på internet, är absolut ett av de tillfällen då jag gärna poppar lite popcorn.

Jag menar att de som håller hög klass på sina tjänster och en hög nivå av professionalitet håller inte på som en ”used car salesman” eller vacuum cleaner salesman” som många anser att dessa ”hustlers” är. Allt annat än en oberoende och kvalificerad transaktionsrådgivning menar vi på Nielsen Valuation Group är irrelevant och ointressant.

Värdera företag med en professionell värderare

Om du vill värdera ett bolag är det viktigt att ta hjälp av en oberoende och professionell bolagsvärderare utan egna intressen.

Nielsen Valuation Group har många års erfarenhet av att värdera företag i Sverige och utomlands. Kontakta oss för en offert!

Kontakta oss!

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Formuläret är ur funktion, mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com eller ring 0763043437

´
´