Värdera bolag

Värdera bolag

Här kan du läsa om de olika metoderna för att värdera bolag, och hur det går till.

Marknadsvärderingsmetoden

Marknadsvärderingsmetoden är en bra värderingsmetod för att sätta ett pris på bolag, men den har sina problem också. Dessvärre väger problemen med marknadsvärderingar ofta tyngre än fördelarna. När det kommer till att värdera bolag, så är föregående mening att anses som den största komplikationen av alla tänkbara komplikationer.

Värdering av bolag kräver komplett information. Att basera värderingen på information från andra transaktioner fungerar bra i teorin, men inte i praktiken. Det är ofta mycket sekretess kring transaktionerna och det finns absolut inga fördelar för varken köparen eller säljaren att ge ut informationen, snarare tvärtom finns enbart nackdelar.

Hur man bör använda marknadsvärdering

Det stora problemet är att det i princip aldrig finns tillräckligt många transaktioner som i sin tur har tillräckligt mycket information tillgängliga. Att det finns få transaktioner, eller att transaktionerna har lite information i sig, är endast delar av den samlade problematiken.

Om det finns ett stort antal, som fler än tio transaktioner tillgängliga, men de har dålig information, då skulle man möjligen kunna börja se ett samband ändå och göra ett undantag. Likaså om hela köpekontraktet skulle finnas tillgängligt för minst två till tre transaktioner. I sådana fall skulle man kunna göra en kvalificerad bedömning av helhetsbilden, när man använder marknadsvärderingsmetoden för att värdera bolaget.

Fungerar marknadsvärdering i praktiken?

Som tidigare nämnt så fungerar detta nästan bara i teorin, inte i verkligheten. Kritisk bedömning måste alltid göras. Det finns inga simpla och korta svar som passar alla branscher och situationer. Marknadsvärderingar håller tyvärr oftast lägst kvalitet, och det må vara ironiskt.

Som en tumregel: Om informationen är tillräckligt kvantitativ och kvalitativ, att man kan börja dra andra paralleller mellan transaktioner, då har man potential till en marknadsvärdering av hög kvalitet. En sådan parallell kan vara pris per kvm i en viss typ av bransch, eller pris per tekniker i en annan typ av bransch.

Risker med marknadsvärderingar, och varför det ibland blir fel

Det är tyvärr vanligt att vissa företagsvärderare endast tittar på bolag som är till salu, eller som har sålts, och sedan kallar det för marknadsvärderingsmetoden. Så kan man ofta tänka med fastigheter och bilar, men tyvärr inte när man värderar bolag.

Att ta ett snittvärde på två liknande företag är för simpelt och riskfyllt för att man ska kunna anse att det är en bra värdering. Denna informationen är i praktiken aldrig komplett. Detta är det stora generella problemet med just marknadsvärderingar. Det är svårt att värdera bolag på ett bra sätt med denna metoden.

Missar lönsamhet och tillgångar

Det andra stora problemet med marknadsvärderingar är att de missar vad som är allra viktigast när man ska värdera ett bolag. Detta är lönsamhet och tillgångar. Marknadsvärderingsmetoden ser inte detta, utan har tunnelseende för andra transaktioner, alternativt andra företag till salu.

Hur avkastningsvärderingar bör användas

Avkastningsvärderingar kallas på engelska vanligen ”ROI-metoden”, alltså Return On Investment. Det finns även en underkategori som kallas DCF-metoden, Discounted Cash Flow. På svenska kallar vi den diskonterat kassaflöde.

Många argumenterar för att dessa är de bästa metoderna när ska man värdera ett bolag för syftet att välja mellan olika investeringar. Alltså när pengarna skall arbeta på simpel svenska. Detta kan ses i perspektiv till substansvärderingar, där pengarna inte riktigt ska ”arbeta” på samma sätt, utan det snarare är ägaren till enmansbolaget som ska arbeta.

Skillnad mellan ROI och DCF

Den lilla skillnaden mellan avkastningsvärderingens huvudkategori (ROI) jämfört med diskonterat kassaflöde är att den sistnämnda applicerar en ränta som den diskonterar kassaflödet med. Den stora skillnaden mellan ROI och DCF är att ROI tittar på ”book value” enligt redovisningens alla principer, regler och lagar. Detta inkluderar hur saker och ting ska bokföras på både resultaträkningen och balansräkningen.

DCF däremot tittar på kassaflödet. Därmed så är det lätt att påverka genom att till exempel sälja en ett större lager. ROI är vanligen den mer korrekta metoden utav dessa två. Undantaget är start-ups då de ”alltid har brist på pengar” och det materiella värdet som bolaget har är sällan lika intressant som i ett traditionellt bolag som ska värderas.

Risker med avkastningsvärderingar

Både ROI och DCF tittar endast på avkastning. Dessa metoder missar därmed helt och hållet bolagets tillgångar. Detta gör avkastningsvärderingar något spekulativa. Med marknadsvärderingarna är det åtminstone bekräftat (vanligen) att liknande bolag sålts för liknande summor. Med substansvärderingar så ingår materiella tillgångar i affären. Avkastningsvärderingar bygger endast på framtida förväntningar om avkastning (eller kassaflöde).

Substansvärderingar

Inom substansvärdering finns en underkategori som heter likvidationsvärdering (mer om detta längre ned). Substansvärdering tittar och fokuserar på bolagets tillgångar. Många argumenterar för att substansvärderingar inte värderar bolaget på ett korrekt sätt

Det finns flera metoder att värdera tillgångar på, men ersättningsvärde är att anses som standard. Man ska ofta ha en bra motivering om man ska frångå från detta. Substansvärdering används främst av mindre bolag. Just bolag som är tillgångsintensiva, som äger lastbilar och grävmaskiner etc., är den metoden lämplig för, då det är centralt för köparen av bolaget i sammanhanget.

En småföretagare som köper en konkurrent inom grävmaskinsbranschen är givetvis väldigt intresserad av vilka grävmaskiner som ingår. En tech-investerare i Silicon Valley däremot är vanligen ointresserad av vilka tillgångar som finns (förutom patent). Denne är istället troligen endast intresserad av tillväxtpotentialen.

Ersättningsvärde

Om bolaget skall säljas eller värderas med en substansvärdering så är det ersättningsvärde (replacement value) som skall användas. Det finns många saker som värderingsmän av bolag inte är överens om, men just detta finns bred förståelse av, bland kvalificerade bolagsvärderare. Ersättningsvärde betyder det värde som det kostar att köpa liknande utrustning i liknande skick, samt kostnaden att transportera och installera den.

När ett bolag ska värderas med substansvärdering, så är det replacement value, på svenska ”ersättningsvärde” som skall appliceras. De som erbjuder tjänster inom värdering av bolag har många saker som de inte är överens om, men just detta med ersättningsvärde är de allra flesta överens om. Ersättningsvärde är likt marknadsvärde, men eventuell kostnad för transport och installation ingår i ersättningsvärde (men inte i marknadsvärde).

Ersättningsvärde skall alltså ej förväxlas med:

 • Marknadsvärde på maskinen eller tillgången
 • Maskinens nypris
 • Bokfört eller avskrivet värde

Likvidationsmetoden

Om ryktet läckt ut, eller bara är allmänt känt, att ditt bolag befinner sig i ekonomisk kris, så som t.ex. konkurs, så definieras detta istället som likvidationsmetoden eller likvidationsavräkning. Skillnaden är att det blir stora rabatter på allt.

På engelska kallas detta för ”lack of marketability discount”. På simpel svenska betyder detta att du är stressad och inte får ut ett marknadsvärde för bolagets tillgångar. Affären måste ske omgående, kanske med hjälp av en konkursförvaltare. Vet köparna om detta så kommer de troligen använda det till sin fördel. Detta påverkar alltså substansvärderingen av ditt bolag.

Är patent ett materiellt värde?

En fråga som däremot är lite hetare bland de som erbjuder värdering av bolag är om patent ska räknas in som materiellt eller immateriellt värde. Det finns starka argument från båda sidor, och det kan också skilja sig från fall till fall. En bolagsvärderare som vet vad hen håller på med ska dock inkludera patentet som ett materiellt värde om det går att sälja som en materiell tillgång.

Däremot om det är omöjligt att skilja på patentet och bolaget i fråga, så ska det värderas som att bolagets immateriella värde är patentet. Det ska alltså gå att skilja på patentet och bolaget. Det är inte alls ovanligt att vissa bolag förvärvar varandra för just patent.

Risker med substansvärderingar

Substansvärderingar mer eller mindre missar att ta hänsyn till bolagets aktiviteter. En del hävdar att värdera bolag enligt substansvärderingsmetoden eller likvidationsvärderingsmetoden inte ens värderar bolag, utan snarare tillgångsvärderingar, som exkluderar verksamheten.

Detta kan man argumentera för att det är korrekt, men ibland så är tillgångarna bolaget. Låt oss ta två exempel: ett kryssningsfartyg och ett hotell. Om dessa skulle säljas så skulle de nya ägarna troligen få alla de gamla kunderna för både kryssningsfartyget och hotellet. Det är otänkbart att köparen inte skulle kräva en konkurrensklausul som del av överlåtelseavtalet, om vi utgår från att rederiet endast har ett fartyg.

Däremot kanske det är svårare att kräva en konkurrensklausul i fallet med hotellet, möjligen då inom en radie från hotellets adress. Oavsett vilket, så är tillgångarna lika med verksamheten i dessa två fallen.

Värderingsmetoderna måste kombineras för att jämna ut skillnaderna

Värderingar enligt avkastningsvärderingsmetoden tar hänsyn till intäkterna, men missar de materiella tillgångarna vilket är en enorm nackdel. P/E-nummer (price/earnings) är en vanlig term på börsen för noterade bolag, medan termen vinstmultipel används i privata bolag. När bolaget äger mycket tillgångar så kan PE-numret (vinstmultipeln) se oattraktiv ut för investerare. Detta eftersom de måste betala för tillgångarna vilka ofta är långsammare i termer av att generera avkastning jämfört med mycket annat.

Det finns en lösning på problemet, vilken blivit mer populär på senare år: Att minimera tillgångarna som bolaget äger och istället leasa så mycket som möjligt. Det löser inte allt, men förbättrar problematiken lite om man begår misstaget att endast använda en ensam värderingsmetod. Avkastningsvärderingar är vanliga bland större bolag.

Substansvärderingar och likvidationsvärderingar missar helt och hållet lönsamheten i bolaget. Risken med detta är att värderingen blir låg, nästan alltid lägre än de andra metoderna. Denna metoden används främst av mindre bolag som inte är så lönsamma. Detta är för att det ofta är ett centralt intresse vilka materiella tillgångar som en mindre företagare får i affären.

Hur objektiv är en marknadsvärdering?

Marknadsvärdering är tyvärr sällan så objektivt som man ibland skulle kunna tro. Den missar nämligen de två viktigaste sakerna när man värderar bolag. Det är avkastningen och substansen i bolaget. Däremot ska man inte påstå att marknadsvärderingar inte är potenta, men det är endast när komplett information finns tillgänglig.

I teorin fungerar detta bra, men det fungerar tyvärr dåligt i praktiken. Det gör tyvärr marknadsvärderingar spekulativa. Att marknadsvärderingar på egen hand, utan att blanda in andra värderingsmetoder, skulle vara en bra värdering är ett av de största missförstånden som man stöter på när man värderar bolag.

Värderingar av bolag kan komma i många former

Specialiserade bolagsvärderare

Ju mer man specialiserar sig inom bolaget, desto bättre brukar kvalifikationerna bli att utföra arbete inom just den smala nischen. Specialiseringen vs generalisering är ett gammal koncept. Det är tyvärr ovanligt med specialiserade bolagsvärderare i Sverige. Det är mer vanligt att värdering av bolag erbjuds av generella affärskonsulter och bolagsmäklare.

Värderingsman av bolag är tyvärr ingen skyddad titel. För att få kalla sig advokat behöver du vara medlem i advokatsamfundet, men ingen sådan motsvarighet finns i Sverige, och inte heller i Storbritannien eller USA. Det finns vissa medlemskapsorganisationer som har varierande värde. De flesta har tyvärr ingen nämnvärd kvalitet, med undantag för två organisationer i USA som möjligen skulle kunna anses tillföra lite värde i sammanhanget, främst för de mindre välkända företagsvärderarna.

Att anlita bolagsmäklare

Den främsta styrkan hos bolagsmäklare är deras kunskaper inom försäljning, kalla det för försäljningshantverket om du vill. Allt här handlar om sälj, vilket vissa ägare av bolag behöver om de inte har rätt kompetenser för att klara av uppdraget själva.

Däremot så kan det möjligen vara svårt att argumentera gällande huruvida det är oberoende eller inte, då det alltid representerar säljaren. Detta märks ibland i tvistemål, då de inte är så vanligt att någon partisk används. Man ser hellre att någon opartisk ger bedömningen.

Branscher som ofta använder bolagsmäklare

En gissning är att över 90-95 procent av alla fastigheter säljs med hjälp av fastighetsmäklare. När det gäller bolag och bolagsmäklare så är den siffran inverterad. De flesta bolag säljs till konkurrenter, leverantörer, kunder, eller ”skickas” nedåt en generation i familjen.

Det finns dock vissa branscher där bolagsmäklare ofta används flitigt, främst mindre servicebolag som frisörsalonger, restauranger och liknande lokala verksamheter. Det finns gått om både bra och dåliga bolagsmäklare. Du bör aldrig välja den som kontaktat dig genom telemarketing, och som därigenom fångat ditt intresse genom att kasta runt höga siffror i samtalet.

Välj istället bolagsmäklaren som lyckats fånga ditt intresse genom sin höga nivå av professionalism. I främst Storbritannien så finns det många kända fall där ägare av bolag blivit lurade i avtal, där de sitter fast. Det är dock inte ett lika känt problem i varken Sverige eller Norge.

Generella konsulter

Värderingar av bolag erbjuds ibland av generella konsulter. Dessa må ha möjlighet till att värdera bolag, men de är inte specialister inom området. Det gamla konceptet av generalisering vs specialisering är fortfarande högst relevant. Det var så den industriella revolutionen började.

Generella värderare

Vissa jobbar med värdering i de högst generella termerna. De har ofta en koppling till försäkringsbranschen, där de givetvis behövs. Även om generella värderare kan vara användbara så är det en för tung uppgift att värdera ett bolag om man inte har rätt utbildning och erfarenhet.

Värdera bolag online

En värdering av ett bolag som utförs online är lika legitim som University of (stad i Arizona som ej skrivs ut av juridiska skäl). Det är inget riktigt universitet, och det är heller ingen riktig värdering om den endast utförs av någon mjukvara. Dyker du upp till förhandlingen med en sådan så finns det risk att motparten inte tar dig seriöst.

Den här typen av värderingar erbjuds ofta av telefonförsäljare. Ingen mänsklig tid brukar spenderas på värderingen. Man får ofta ett långt dokument som är fyllt med information som inte är specifik för dig, utan snarare generell information om branschtillväxt osv. Normaliseringen av årsredovisningen är den absolut viktigaste delen av en värdering av ett bolag, och detta görs inte på onlinevärderingar.

Skulder och tillgångar ska justeras när transaktionen utförs i relation till när värderingen utfördes

Tillgångar, så som fordringar, lager och bankkonto, förändras hela tiden. Årsredovisning görs vanligen en gång per år, då man upprättar balansräkning och resultaträkning. En del använder mjukvara som uppdaterar kontinuerligt, vilket är tacksamt för de som värderar bolag.

Det är enormt viktigt att man justerar för dessa siffror på D-dagen av bolagstransaktionen. Värdering av bolag skall nästan alltid användas till något, utöver det lilla antalet som görs av ren nyfikenhet. Transaktionen av bolaget, eller delar av bolaget, sker i princip aldrig på samma dag som värderingen görs. Det är därför man måste justera siffrorna så att de matchar.

Det enklaste sättet att göra det på är helt enkelt att bara justera värderingen uppåt och nedåt för de siffror som diffar. Det är mycket enklare än komplicerande manövrar för att justera bankkontot, fordringarna osv, som visserligen skulle kunna göras med holdingbolag, men det finns ingen anledning till att krångla till det.

Vad en värdering av ett bolag egentligen är

Det finns ingen definitiv sanning när man värderar bolag, utöver att alla bolag är värda vad någon är villig att betala för dem. Värdering av bolag ska ses som en professionell, oberoende och kvalificerad åsikt om värdet på ett bolag.

Den enda definitiva sanningen när man värderar bolag är att de alla är värda vad någon är villig att betala för dem, men endast när denne också har möjlighet att betala nämnd summa för bolaget. Detta gör att värderingar kan ”tryckas” uppåt om någon betalar mer än vad värderingen landar på.

Motsatt koncept gäller dock inte, för då går det inte att definiera om man har hittat den mest potenta köparen. Det är också därför man behöver någon oberoende som värderar bolaget. Att värdera ett bolag skall ses som en professionell, opartisk och kvalificerad bedömning om bolagets värde. Vi bryter ner detta:

Bedömning:

En värdering av ett bolag är endast en åsikt. Därför skadar det sällan att ta in flera åsikter. Detta är extra relevant om du inte litar på din bolagsvärderare, eller om du inte håller med hen. Det finns många bra och dåliga bolagsvärderare på marknaden. Om din magkänsla säger att du inte kan lita på din, så skaffa dig en second opinion. I vissa extrema fall, så som när delägarna av bolaget har väldigt skilda åsikter om värdet på bolaget, är det extra viktigt att ha flera värderingar av bolaget.

Att värdera ett bolag resulterar endast i en åsikt, vilket är en bedömning. Detta gör ju visserligen att flera bedömningar inte alls skadar, snarare tvärtom. Om du inte litar på din värderingsman blir detta extra viktigt. Det finns gott om både bra och dåliga leverantörer som värderar bolag på marknaden. Lita på din magkänsla och skaffa dig gärna en andra åsikt om du känner ett behov av det. I vissa fall har delägarna av ett bolag vilt skilda åsikter om värdet, och då är det extra viktigt med ett korrekt utförande av värderingen.

Opartisk:

Någon som värderar ett bolag tillför endast värde om denne är opartisk, alltså oberoende. Det ska inte finnas möjlighet att tolka det som att värderaren har andra intressen än just värderingen. Potentiella intressekonflikter kan skapa problem i sammanhanget. I tvistemål spelar det sällan någon roll vilken åsikt om värdet som käranden eller svaranden har, då dessa givetvis är partiska.

Kvalificerad:

Tyvärr så krävs det ingen utbildning eller erfarenhet för att kunna värdera ett bolag, åtminstone inte rent regelmässigt. Detta anser vissa vara ett nedtyngande problem för branschen. Skulle du vilja anlita en advokat som inte har en jur. kand? Alla konsumenter av värderingar får själva göra en bedömning av vilka behov de har, och hur bra värderingen skall vara, samt vilket budget de har. Man kan givetvis argumentera för att ju mer specialiserad någon är, desto bättre kvalificerade kan de anses vara.

Professionell:

När man värderar bolag så måste man göra ett platsbesök i bolagets lokaler och hålla en intervju med ägarna. Onlinevärderingar hävdar ibland att man kan använda publik information från till exempel allabolag och att platsbesök inte behövs. Detta är fel då man inte kan normalisera årsredovisningen annars, vilket är en central del i alla värderingar av bolag.

Precis som många telefonförsäljarbolag, så får onlinevärderingsbolagen ofta klagomål. Problemet är inte att för lite arbete lagts ned på varje värdering. Problemet är att ingen mänsklig tid alls lagts på din värdering. Så fort betalningen godkänts så får du ett automatgenererat dokument full av generell information om branschen och BNP-tillväxt.

Hur värderar man ett bolag? Ska det göras på omsättningen eller vinst?

Att basera en värdering på omsättning är nästan alltid felaktigt, men att dra en hård linje med föregående påstående är att översimplifiera. Ibland kan det finnas anledning att värdera bolag baserat på just omsättning. Vi återkommer till detta strax.

Vanliga traditionella bolag ska aldrig värderas efter dess omsättning, detta är ett nybörjarmisstag. Enda fallen då detta är legitimt är när marginalen rimligen kan anses vara 100 procent. Det ska dock tilläggas att det finns många olika sätt att kalkylera marginal. Ett bra exempel är software as a service, eller SaaS. Där väljer man ofta att lägga in de flesta eller alla kostnader som overhead.

När det är fel att värdera efter omsättning

Andra branscher dock, där man rimligen kan argumentera för att marginalen inte är 100 procent, (nästan alla branscher och alla typer av bolag), så ska man inte värdera efter omsättning. Det må inte vara ett lagbrott, men det är felaktigt av så många anledningar.

Ett bra representativt exempel på detta är de som handlar med t.ex. råmaterial. De har ofta väldigt tunna marginaler, ibland på bara bråkdelar av en procent, och omsätter stora volymer av råmaterial. Det är ”hur lätt som helst” att ”omsätta hur mycket som helst”, så länge du köper in billigt, och kanske säljer ännu billigare, till förlust. Värdet som företaget anses tillföra skall gärna definieras som det monetära värdet de tillför, vilket är rimligt att definiera som marginalen.

Det viktigaste i en värdering är bolagets tillgångar och lönsamhet

Potential i all ära – givetvis är det en viktig komponent när man värderar bolag. Tillgångar och lönsamhet kommer dock alltid vara de största beståndsdelarna i alla värderingar. Man kan göra undantag för vissa tech start-ups som brukar värderas annorlunda, mer om detta nedan.

Det finns en viss problematik med bolag som påstås ha enorm potential när detta inte återspeglas i årsredovisningen. Köparna vill givetvis ha bolag med potential, men inte betala för drömmar och visioner. Säljarna å andra sidan har nästan alltid höga tanker om sina bolag. Just frågan om potential kommer upp i nästan varenda värdering, och det är en stora källa till meningsskiljaktigheter mellan parterna.

Det här tror säljarna…

 • Att tiden de lagt ner i bolaget, är något de ska få betalt för. Detta stämmer inte, utan de får betalt för vad som faktiskt finns och är bevisat för köparen vid tidpunkten för värderingen av verksamheten.
 • Att köparen ska se hur bolaget kan växa exponentiellt så fort lite ny energi kommer in i bolaget, eller så fort lite nyinvesteringar görs. Dett stämmer tyvärr inte heller. Köparna betalar gärna för tillgångarna, patenten och den lönsamheten som skriftligen kan uppvisas. Även andra saker som kontrakt och liknande är ofta intressant. Vad som inte tas in i beräkningen är odokumenterad potential, och storleken på marknaden osv.
 • Att deras bolag är som deras barn. Säljarna tror att deras bolag är unikt och ovärderligt, pga att de blod,svett och tårar som de investerat under många år. Detta är tyvärr inte heller korrekt, för köparna kommer att jämföra bolaget med andra liknande bolag på den öppna marknaden, samt andra alternativt som att starta eget från grunden. Köparen sitter nästan alltid på fler kort än säljaren och har därmed fler valmöjligheter.

… och det här tror köparna

Köpare tror ofta att de utan större svårigheter kan starta från början och konkurrera istället för att köpa ett bolag. Detta kan i många fall vara korrekt, men det är mycket uppförsbacke och andra svårigheter som de kommer stöta på, då många kunder inte vill köpa från nystartade bolag, och leverantörer vill se kreditvärdighet. Det tar troligen flera år innan köparna får luft under vingarna och lönsamheten blir nämnvärd.

Skalfördelarna undervärderas ofta. En köpare behöver inte ens vara i samma bransch för att det ska tillföra mycket till köparens nuvarande verksamhet. Många bolag kan dra stor nytta om de har samma slags kunder. Resurser kan utnyttjas bättre, vilket i sin tur lämnar överskott som i sin tur ofta kan användas på ett lönsamt sätt. Köparna brukar undervärdera detta.

Köparna tror ibland att säljarna har likvärdig styrka vid förhandlingsbordet som när de köper fastigheter eller fordon. Försäljning av bolag är dock en helt annan femma, och det är vanligt att köparen sitter på betydligt fler alternativ, och därmed också till viss del, mer makt än säljaren.

Det är långt ifrån alla bolag som annonseras ut, som slutligen också säljs. Det är tyvärr tråkig statistik, men det är betydligt svårare att sälja ett bolag. Djungelns lag gäller dock i denna världen. Attraktiva bolag får ofta många spekulanter utan att försöka, och i de fallen kan det vara lätt att sälja bolagen. Detta gör att situationerna ofta är svåra att bedöma.

Hur värdering av tech start-ups skiljer sig

Att värdera bolag rent generellt innebär en viss spekulation. Tech start-ups däremot innehåller i princip nästan aldrig något intrinsic value. Det går helt enkelt inte att kalkylera värdet på bolaget på ett trovärdigt sett när det inte finns några ”riktiga” siffror att utgå ifrån.

Hela ”värderingen” bör egentligen definieras som en spekulation då alla siffror bör anses vara spekulativa. Årsredovisningen är i sammanhanget att anses som trovärdiga siffror för att kalkylera ett intrinsic value på, efter normaliseringen givetvis. Marknadsundersökningar och storlek på marknaden osv, är dock endast ren spekulation.

De fem stegen för tech start-ups

Som tumregel, så kan tech start-ups delas upp i olika steg, för att sedan bedöma dess potential:

 • Första steget: Idé (endast)
 • Andra steget: Bolaget registreras, marknadsplan skrivs, och man gör en spekulativ budget.
 • Tredje steget: Kontor hyrs, och man gör de första anställningarna osv
 • Fjärde steget: Försäljningen startar
 • Femte steget: Tillväxt

Under det första steget så är inte bolaget värt något, i alla fall inte i ögonen av oss som värderar bolag, och inte heller de flesta investerare. Det blir med andra ord ingen investering i detta steget.

Investerare i tech start-ups

Under det andra steget så kommer vanligen de första investerarna. Detta är ett scenario med hög risk och hög potentiell lönsamhet. Investerarna kräver stora delar av bolaget vid denna tidpunkten, för att risken är så hög. Entreprenörerna tror ofta lite väl mycket på sitt bolag i detta fallet, men investerarna vet att statistiken talar för att endast ett fåtal av de som bolag de investerar i kommer lyckas.

Man kan dra paralleller till hur bolån och försäkringar kalkyleras. En viss procentuell andel kommer krocka med bilen, och en viss procentuell andel av bolånen kommer leda till foreclosure. Det är fortfarande mycket svårt att lyckas i det andra steget.

Verksamheten kommer igång

Under det tredje steget. så börjar investerare bli intresserade och kanske engagera sig för att göra en investering. Det börjar numera att se ut lite mer som ett bolag, som som kanske går att göra en spekulativ värdering på, inte endast en ren spekulation. Den dagliga verksamheten börjar komma igång nu.

Om man drar en referens till motorsport, så står numera bilarna på startbanan och startar motorerna. Det tredje steget är ofta det viktigaste för många tech start-ups, eftersom det är nu de flesta får sin första investering. Många entreprenörer vill göra en (hög) värdering av sitt bolag vid denna tidpunkten, men även om man kan argumentera för att går att göra, så spelar det egentligen ingen större roll, utan det kapital investerare är villiga att investera är vad man kan få. Bird in hand-principen gäller, och många entreprenrörer gör misstaget av att tro för högt om värdet på sitt startup-bolag.

Värdet på bolaget stiger

Under det fjärde steget, så kommer troligen runda två av investeringar. Värdet på bolaget har nu troligen stigit mycket, även om försäljningen kanske ännu inte imponerar lika mycket, om man jämför traditionella bolag med värderingar på liknande summor. Man skulle även kunna sätta etiketten av ”proof of concept” på detta steget. När konceptet väl bevisat sig så behöver inte grundarna av bolaget längre jaga investerare ”på samma desperata” nivå som de troligen fick göra i början. Nu kanske investerarna istället börjar kontakta bolaget.

Från start-up värdering till vanlig värdering

Under det femte steget, så är försäljningen up and running, och i tillväxt. Numera så behöver man inte nödvändigtsvis definiera det som ett tech start-up längre. Man har tagit sig förbi de initiala stegen och nu kan man värdera bolaget som vanligt tech-bolag. En sådan värdering är mer lik en vanlig värdering, men med lite extra fokus på skalbarheten.

Värdera bolag gratis

Vissa erbjuder gratis värdering av bolag, bland annat på vissa sidor på nätet både i Sverige och Storbritannien. Det finns säkert i fler länder. Det är såklart trevligt att de är gratis, men man får dessvärre vad man betalar för.

Man kan dock göra en bra affär om man väljer någon som är kvalificerad för att värdera bolaget, men som har lägre overhead-kostnader. Oavsett vilket så är det kul att leka runt med dessa gratisvärderingarna. Det finns även flertalet bolagsmäklare som erbjuder värderingar gratis, men dessa är ofta muntliga.

Värdera bolag mall

Mallar inom företagsvärdering är intressant. Man skulle kunna påstå att det är som en quick fix för att värdera bolag. Det blir lite som en onlinevärdering, fast manuellt arbete i Excel. Det finns en hel del organisationer inom ”start-up-världen” som kontakter Nielsen Valuation Group med olika förslag på samarbeten inom värdering av startups.

Det är visserligen smickrande att de finner oss intressanta, men tyvärr så är det mer eller mindre omöjligt att göra värderingar av god kvalitet på startups, i alla fall enligt våra mått mätta. En mall är ett verktyg i sammanhanget där justeringar kan göras. Däremot om man endast fyller mallen med spekulativa uppgifter så kommer värderingen sällan ha hög kvalitet i slutändan. Vi har numera slutat annonsera på Google Ads för t.ex. unga män i Kalifornien, pga den stora mängden förfrågningar som är relaterade till mallar och startups.

Värdera bolag Excel

Alla värderingar av bolag inkluderar en kalkyl, och denna kalkylen görs vanligen i just Microsoft Excel. Det spelar egentligen ingen roll vilket program man använder, utan detta med Excel är relaterat till ovanstående rubrik om mallar. Mallarna görs i Excel. Problemet med dessa är som ovan nämnt att normaliseringen av årsredovisningen sker mer algoritmiskt, när den bör ske manuellt för att ska det bli bra.

Det finns många saker som algoritmer gör bättre än människor, men det är för många rörliga delar i värdering av ett bolag. Man måste göra manuella bedömningar för att klara av en sådan normalisering. Det vanligaste mallarna i Excel försöker utföra är att väga in olika saker, från olika bokslutsår osv, samt göra justeringar för en större mängd saker.

På sista raden i Excel så ska mallen spotta ur en värdering. Jag skulle påstå att det fungerar, men kvaliteten blir av samma nivå som en onlinevärdering, vilket tyvärr inte är god nog för att kunna använda i en transaktion, men det är alltid intressant att kasta runt siffrorna och se hur det ändras.

Värdera bolag nyckeltal

Att väga in nyckeltalen på rätt sätt i en värdering är centralt. 80/20 regeln är ett bra exempel på hur man bör tänka. Sista raden (nettolönsamheten) är vad värderingen till stora delar består av. Det är utan tvekan och med god marginal det viktigaste nyckeltalet.

Det näst viktigaste nyckeltalet är tillgångarna, och skulderna. Sedan kommer andra nyckeltal såsom omsättning. Övriga nyckeltal, som täckningsgrad mm, hamnar i 20 procent-delen av 80/20 regeln. De är inte oviktiga, men har heller ingen central roll när man värderar bolag.

Värdera bolag exempel

Om ni önskar exempel på en bolagsvärdering, så kontakta oss gärna så löser vi det. Tyvärr så är mycket konfidentiellt, men vi har också en del värderingar vi kan visa upp. Ju mer unik en värdering är, desto bättre är den. Tyvärr är det väldigt vanligt med bolagsvärderingar som bara ”spottar ur sig” en större mängd generell information, som inte är unik för dig, och därmed har den informationen inget värde för dig.

Som vanligt så är amerikanarna bäst på att överdriva, även om det finns bra exempel från Sverige och Storbritannien också. Om ni önskar det så sitter vi gärna ned med er och går igenom hur våra värderingar ser ut och fungerar, och jämför med hur andra värderingar ser ut och fungerar. Vi är måna om att göra ett bra jobb – inte fylla dokument med generell information och låtsas göra ett bra jobb.

Tvistemål som gått till domstol utan förlikning är tyvärr ovanligt, då väldigt mycket sker genom förlikning. Trots detta så har vi några fall som vi kan visa upp, fråga oss gärna om detta.

Om exempel önskas från tidigare värdering, så kontakta oss gärna så mejlar vi det till er. Som standard är det sekretess, och vi ger inte ut er värdering till andra potentiella kunder som vill värdera sitt bolag. Trots detta så har vi en del värderingar vi kan visa upp.

Värdera bolag modeller

Modeller hänger mycket ihop med kalkylatorer och Excel. Det är bättre att man lägger fokus på vilka metoder man använder, och gör en riktig normalisering av av årsredovisningen. Modeller erbjuds ofta gratis online, och kan ibland vara en god utgångspunkt, eller gratis alternativt om man inte känner att man kan eller vill spendera pengar på en riktig värdering.

Värdera onoterade bolag

När det handlar om bolag som är noterade på på börsen så har man redan värdet. Då handlar det snarare om spekulation huruvida värdet kommer upp eller ner. Att värdera onoterade bolag är en helt annan historia då det inte finns någon tradinghistorik.

Det finns egentligen inte några riktiga register överhuvudtaget. Sådana register finns dock i Storbritannien och USA, men tyvärr så håller de låg kvalitet, främst de amerikanska eftersom man vanligen endast anger cash flow. Det kan betyda allt från gross profit, ebit, ebitda, SDE (sellers discretinary earnings) pre tax net profit, eller post tax net profit.

Cash flow är ofta ett ganska oärligt sett att ange sitt ”vinsten” på. I Storbritannien är man lite ärligare och brukar ange net profit utan att definiera om det är pre tax eller post tax, men det är vanligt både bland mäklare och företagarna själva, att man ”normaliserar” årsredovisningen genom att bara ta bort en massa kostnader. Detta är såklart ensidigt.

Värdera bolag vid försäljning

Det finns många som erbjuder att värdera ditt bolag, varav flera av dem har egna intressen. Ett sådant intresse kan vara att få försäljningsuppdraget där de kan tjäna en provision och retainer. Om en retainer är inblandad så finns det enligt en nedan nämnd referens, mer anledning för att mäklaren att ge så högt ”bud”, ”pris” eller ”värdering” som möjligt, för att få retainern.

Enligt en herre med initialer C.L. (kontakta mig för full info) som gjort en undersökning av några mäklarkedjor, så kom han fram till att 60 procent av intäkterna var engagement fees och retainers, samt att ca 20 procent av de företag som listades blev sålda. Detta var såklart det värsta exemplet. Det såg bättre ut på andra håll, men fortfarande väldigt dåliga siffror. Detta var i Storbritannien, ska nämnas. Vi har ingen kännedom om någon liknande undersökning i Norden.

Utlovar kunder att sälja över bolagens marknadspris

Just denna C.L. har också varit mycket i luven på en annan britisk kille med initialer J.H. som är lite halvkänd inom vad han håller på med. Vissa hävdar att han grundade ”no money down deals” societies. På simpel svenska säljer han kurser där det utlovas att man kan köpa bolag för £1, alltså för en symbolisk summa på 13 kr med nuvarande växelkurs. Från dessa kurser så har det sedan tillkommit en massa andra personer som tidigare varit ”studenter” hos J.H. och som numera startat sina egna kurser om att göra ”no money down deals”.

Det finns många olika åsikter om detta, men de flesta är överens om att alla dessa kurser lär dig att du ska positionera dig som en investerare, alltså någon som har pengar, för att du senare ska hitta riktiga eller påstådda fel med verksamheten och få köpa den för 13 kr, men med ett avtal där säljaren får betalt under många år. C.L. hävdar att detta är bedrägeri. J,H däremot hävdar att C.L. håller på med bedrägeri eftersom C.L. utlovar sina kunder att de ska sälja bolagen långt över marknadspris.

Okvalificerad rådgivning är irrelevant

Alla har rätt sina egna åsikter. M&A professionals brukar sällan vara intresserade av att överhuvudtaget prata med uppenbart partiska personer, oavsett som de förespråkar att företaget ska ges bort i princip gratis, eller säljas långt över marknadspris. Detta anser vi bara vara tröttsamma personer att ha att göra med. Det ska tilläggas att både C.L. och J.H. är otroligt intressanta personer med goda kunskaper och att se dem ”diskutera”, alltså bråka med varandra på olika sidor på internet, är absolut ett av de tillfällen då jag poppar lite popcorn.

Jag menar, att de som håller hög klass på sina tjänster, och hög nivå av professionalitet, de håller inte på som en ”used car salesman” eller vacuum cleaner salesman”, så som många anser att dessa ”hustlers” är. Allt annat än oberoende och kvalificerad transaktionsrådgivning menar vi är irrelevant och ointressant.

Värdera bolag kalkylator

Kalkylatorer för att göra en snabbvärdering av ditt bolag på internet finns på flertalet olika sidor. Det finns minst en i Storbritannien och minst en i Sverige. Det finns förmodligen fler än så. Precis som tidigare nämnt så kan man kategorisera just kalkylatorer med mallar i Excel. Det är ungefär samma sak, fast en kalkylatorer ligger ofta ute på en hemsida i WordPress på internet. Det är spännande att leka runt med siffrorna. Man ska dock kanske inte fatta sitt livs viktigaste beslut på något sådant underlag.

Företagsvärdering är processen av att genomföra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra transkationen. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara enligt principen av intrinsic value, och innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får när man beställer onlinevärderingar utan platsbesök. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Att värdera företaget, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den är opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag,

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är väldigt lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss om dina behov av företagsvärdering

Vänligen notera att vi inte åtar oss alla uppdrag. Vi applicerar en viss selektivitet.

´
´