Om företagsvärdering

Om företagsvärdering

En företagsvärdering är en professionell, oberoende och kvalificerad åsikt om ett företags värde. Det är en inexakt vetenskap som alltid kräver än viss mängd kvalificerad spekulation. Precis som det låter, så är syftet att fastställa företagets värde vid en överlåtelse. En majoritet av våra värderingar används när en delägare ska köpas ut, eller köpa in sig. Detta gör det enkelt för oss att följa upp och kvalitetssäkra våra egna värderingar. Transaktionerna som skiljer sig från vår värdering, skiljer sig också vanligen från antingen principen av fair market value eller är en intern transaktion av ett familjeägt företag.

De vanligaste anledningarna för våra företagsvärderingar är:

 • Utköp av delägare
 • Ta in en ny delägare
 • Försäljning av företag / bolag
 • Köp av företag / bolag
 • Civilrättsliga tvistemål och stämningar
 • Generationsskifte i familjeföretag
 • Skilsmässa
 • Bodelning och arv
 • För nyfikenhets skull
 • Som underlag vid låneansökingar
 • Exit planning, när du avser att öka värdet på företaget

Vi anlitas ibland av andra skäl än ovan nämnda.

En företagsvärderares uppdrag

Alla företag är värda vad någon är villig att betala för dem. Kontraintuitivt så är detta konceptet inte applicerbart i praktiken. Låt oss säga att företagsägaren Adam funderar på att sälja sin verksamhet och köper en oberoende företagsvärdering. Den potentiella köparen Bertil visar intresse och lägger ett bud som är lägre än företagsvärderingen. Detta sänker inte värdet på företaget. Däremot om Bertil skulle lägga ett bud som är högre än företagsvärderingen, så skulle det förmodligen bli värt det, men inte innan affären har slutförts. Detta betyder att högre bud inte ensamt höjer värdet på företag. I stämningar, och även i tvistemål utanför domstol, så är det vanligt med att någon påstår att någon skulle vilja betala en viss summa pengar för företaget. Detta betyder endast något när den påstådda köparen faktiskt avslutar affären.

Värdet på ett företaget kan endast ”justeras” åt ena hållet av en ”riktig köpare”, som slutligen slutför affären. Detta är varför oberende företagsvärderare behövs. Företagsmäklare kan vanligen inte anses vara oberoende då de vanligen representerar säljaren, men det kan såklart finnas undantag. Arbetet av en oberoende och professionell företagsvärderare är att tänka och agera som den köpare som säljaren är mest trolig att slutföra transaktionen med.

En oreglerad bransch med tveksamt rykte

Inget skandinaviskt land eller något av de större engelsktalande länderna har licens för företagsvärdering. Se upp för alla otydliga eller tvetydiga uttalanden som hävdar någon är licensierad inom företagsvärdering. Att utge sig för att vara eller tillhöra en licensierad profession som inte existerar är missledande. Däremot i USA finns det icke-obligatoriska medlemsföreningar. Vissa tycker om dem, och andra tycker inte om dem. Som en tumregel så är de flesta medlemmar från de mindre firmorna, medans de större anser sig sakna behov av att vara medlemmar i sådana föreningar.

Vi anser att branschen av företagsvärdering har en utvecklingspotential när det kommer till rykte, främst pga hur många företagsvärderingar som görs utan rätt kvalifikationer, besiktning, intervju och antikorruptionspolicy. Sådana värderingar är inte tillräckligt svåra att manipulera, eller kan vara missledande eller kan leda till scenario med partisk påverkan på värderingen.

Företagsvärdering är processen av att genomföra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra transkationen. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara enligt principen av intrinsic value, och innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får när man beställer onlinevärderingar utan platsbesök. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Att värdera företaget, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den är opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag,

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är väldigt lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss om dina behov av företagsvärdering eller M&A advisory

Vi utför inte värderingar för tech startups eller fundraising. När det gäller fusioner, förvärv och företagsförsäljning så arbetar vi endast som oberoende rådgivare. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar. 

´
´