Tänk på det här vid företagsvärdering

vardera-bolag

Vad är företagsvärdering?

Bolagsvärdering är en process för att bestämma det ekonomiska värdet i bolaget. Man kan använda företagsvärderingen till flera syften, såsom att:

  • Utvärdera styrkan på affärsidén
  • För att sälja bolaget
  • Köpa ett företag
  • Upprätta avtal för delägarskap
  • För skattemässiga skäl
  • Bodelning i skilsmässa

Att värdera onoterade bolag

I generella termer, så ska man vara medveten om riskerna när man värderar onoterade bolag. Företaget som handlas på börsen har ju transaktionspriser och då försvinner i princip all problematik med värderingen omgående. Det finns olika sätt kalkylera värdet på företaget på.

Många använder olika hemmagjorda mallar i Excel. Till exempel startup värdering baseras snarare på den finansiella styrkan i idén och mottagligheten hos marknaden för idén. Med andra ord innehåller den stora mängder spekulation.

Bolagsvärdering hjälper dig vid budgivningen

En företagsvärdering är en bra utgångspunkt för att förstå var priset kan landa när man ska lägga första budet. Den kan även användas som ett verktyg för att förstå hur pass bra eller dåligt ett bud som du redan fått är. Till skillnad från andra affärer som fastigheter och fordon så finns det inga andra riktlinjer, åtminstone inte på samma sätt, när det gäller värdering av företag.

Olika metoder för värdering av företag

Bland de vanligaste och mest välkända värderingsmetoderna återfinns kassaflödesbaserade värderingar , även känt som DCF eller diskonterat kassaflöde (engelska: discounted cash flow). Det finns både fördelar och nackdelar med varje enskild värderingsmetod. Andra välkända värderingsmetoder är tillgångsbaserade värderingsmetoder, så som substansvärdering och likvidationsvärdering. Sist men inte minst, så har vi marknadsvärderingsmetoden.

Kassaflödesvärderingar

Kassaflödesmetoden, eller diskonterat kassaflöde, är en värderingsmetod som fokuserar på inkomstmöjligheterna av företaget och inte på tillgångarna. DCF kan egentligen bara ta hänsyn till förväntade intäkter, där nyckelordet är förväntade. Oförutsedda utgifter är ett stort riskmoment med denna värderingsmetoden.

Kassaflödesmetoden gör kalkylerade ”gissningar” som är baserade på förhoppningsvis korrekta analyser av framtida kassaflöde. Precis som det låter, så är det något spekulativt. Eftersom pengar är mer värda idag än imorgon (eller nästa år) på grund av ränta, som för övrigt är betydligt högre än i princip alla andra räntor, så diskonterbaras kassaflödet med denna räntan. Man måste därmed fastställa en kalkylränta. Denna kalkylränta är vanligen 10 procent eller mer. Att den är hög beror främst på riskerna som kreditgivarna vanligen ser.

Andra definitioner av kassaflöde

Det finns också flera olika definitioner av kassaflöde. Många använder EBITDA, vilket är Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Det finns en EBIT vilket exkluderar Depreciation and Amortization.

Ett vanligt tillfälle när man använder diskonterat kassaflöde är när man förväntar sig en rejäl tillväxt. Detta är dock väldigt svårt att förutse, och man kan därför rikta kritik mot värderingsmetoden av den anledningen. Den är väldigt ”forecast heavy”, alltså förlitar sig på spekulativa projections. Om det börjar fela lite med siffrorna, så faller hela värderingsmetoden snabbare än andra värderingsmetoder.

Kassaflödesvärderingar är vanligast i start-ups när man har förväntningar på framtida exponentiella kassaflöden. Det är också i min mening den bästa värderingsmetoden för just startups. Däremot är det en sämre värderingsmetod för de flesta andra företag.

företagsvärdering

Tillgångsbaserad företagsvärdering eller Substansvärdering

En substansvärdering anser att värdet på företaget är lika med värdet på företagets tillgångar. Det finns tre tillvägagångssätt för att värdera tillgångar.

  1. Bokfört värde
  2. Marknadsvärde eller försäljningsvärde
  3. Ersättningsvärde

Det bokförda värdet är de senaste siffrorna från balansräkningen. Dessa följer alltså redovisningens alla principer och lager. De är för övrigt förvånansvärt lika i olika länder, relaterat till avskrivning. Det som möjligen skiljer sig lite, med betoningen på lite, är hur mycket överavskrivningar man får göra. Ibland vill man också lägga upp tillgången på balansräkningen så att den skrivs av motsvarande dess de facto livslängd, om det till exempel är en maskin för industriell tillverkning.

Marknadsvärde eller försäljningsvärde är ganska simpelt: vad den sortens tillgång säljs för. Ersättningsvärde är nästan alltid det mest korrekta. Det är väldigt likt marknadsvärde, men med tillägget av installationskostnad eller liknande. Det är givetvis inte alltid att tillgången behöver någon större installation, så marknadsvärde och ersättningsvärde är inte sällan samma sak.

Eget kapital (brittisk engelska: shareholders funds) är tillgångarna minus skulderna. På simpel svenska motsvarar det om man skulle sälja tillgångarna och betala av skulderna. Däremot så missar detta själva verksamheten, alltså aktiviteten i företaget. Det tar alltså inte hänsyn till kundbasen, good will, humankapital och annat.

Det är lite av ett worst case scenario, om allt ”skiter sig” och man måste sälja av allt. Om detta måste göra i en hastigt händelseförlopp så kan man ibland få sämre betalt för tillgångarna och då kallas det för likvidationsvärderingsmetoden, med en applikation av ”lack of marketability discount”.

Alla företagsvärderingar är unika

Så av dessa 3 sätt att värdera tillgångar, så är ersättningsvärde det mest korrekta i ett ”vanligt fall”. Tyvärr så är alla företagsvärderingar unika, och det kan mycket väl vara så att likvidationsvärderingsmetoden är mer bäst lämpad, åtminstone om det är ett finansiellt nödläge. ”Tyvärr” så är företagsvärdering sällan rättvist, ju mer finansiellt stressad man är som företagare, desto sämre betalt får man för både tillgångar och själva företaget. Djungelns lag gäller.

På andra sidan skalan, alltså företag som det går riktigt bra för som ökar vinsten och tillgångarna år efter år, får högre multiplar och inga ”lack of marketability discounts” på tillgångarna. Återigen, djungelns lag gäller, och de starkaste överlever alltid. De mindre starka brukar bli uppköpta, ofta för lägre priser.

Företag som är finansiellt stressade får ofta bara betalt för tillgångarna, ibland med rabatt till och med. Det är speciellt relevant om företaget inte generar något kassaflöde. Då kan det av naturliga skäl bli svårt att göra en kassaflödesvärdering. Substansvärdering och andra tillgångsbaserade värderingar fungerar egentligen bara bra på tillgångsintensiva företag som inte generar något (positivt) kassaflöde.

Inkomstbaserade värderingsmetoder

Multiplar är en vanlig terminologi inom privata företag, medans motsvarande term inom börsnoterade bolag heter P/E tal. Price Earnings, eller pris mot intäkter, är alltså en jämförelse mellan priset på företagets aktier och företagets intäkter, på börsen. Företag med stark framtidstro får höga P/E tal vilket betyder att folk tror på dem.

Lite ironiskt, så generar de ju idag mindre vinst i förhållande till priset, men det är på framtidsförväntningar som folk väljer att investera i sådana bolag. Även i privata bolag, så får företag med stark framtidstro och stabilitet högre multiplar, än företag med hög risk och liten framtidstro. Möjligen skiljer det sig lite mindre på privata bolag än de som är noterade på börsen.

Fåmansbolag

Inom privata bolag, så kallade fåmansbolag, så behöver man även ta hänsyn till ägaren och hens potentiella avgång från företag. Vissa företag värderas med en nyckelpersonsrabatt, vilket skulle indikera att företaget är värt mindre utan hen. Det är extra känsligt när det är en enskild person som är viktig och central för företaget. Detta skapar en sårbarhet och ett beroende av just denna nyckelpersonen. De flesta företag får dock ingen nyckelpersonsrabatt vid värderingen.

En företagsvärdering baserad på intäkter är en av de bättre metoderna, då detta givetvis är högst relevant. Det kan bli ibland bli missvisande med tillgångar i företaget, men eftersom leasing blir vanligare och vanligare så minimeras detta problemet långsamt, även om det alltid kommer vara den största svagheten med intäktbaserade företagsvärderingar.

Företagsvärdering i stämningar / tvistemål

Företagsvärderingar i domstolarna ställer höga krav på värderingen och värderingsmannen kommer troligen att granskas både i sitt arbete och sin erfarenhet. Även om man (tyvärr?) kommer undan ganska lätt man sämre värderingar när man har en motpart som är insatt i ämnet så väl, så kommer man i princip aldrig undan med fusk i domstolar. Det är åtminstone väldigt ovanligt.

Det är också en väldigt bra utgångspunkt att bedöma kvaliteten på en värdering. Onlinevärderingar och liknande värderingar som görs på distans av en algoritm, utan att träffa företagsägaren, sållas bort väldigt snabbt i tingsrätten.

Företagsvärdering i skilsmässor och bodelning

Företagsvärdering i skilsmässa baseras ofta på principen av fair market value, men i vissa delstater i USA så kräver delstatslagarna att man istället ska applicera fair value. Skillnaden mellan dessa är att man inte får applicera nyckelpersonsrabatt, minoritetsägar-rabatt eller likvidationsvärderings-rabatt inom fair value. Just i skilsmässor är det vanligt att man försöker skaffa sig en korrupt företagsvärdering för att slippa betala sin ex-fru eller ex-make.

Läs mer: Bodelning i familjeföretag.

Due diligence och företagsvärdering

En due diligence är för det första inte del av en företagsvärdering, men man kan argumentera för att en ”light version” ska ingå i en företagsvärdering. Man kan jämföra det med hur man gör en inspektion av huset innan affären slutförs. På samma sätt fungerar det med företag.

En ”light version” görs ofta vid företagsvärderingen, för att en riktig och komplett due diligence senare ska göras innan transaktionen. En due diligence innehåller vanligen saker så som, avtal, kreditvärdighet, potentiella lagbrott och fiffel, kontroll av lagernivåer, men framför allt så syftar en due diligence på att bekräfta vad säljaren har påstått i tidigare skeden i försäljningen.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´