7 vanliga misstag vid en due diligence

Att göra en due diligence handlar om att undersöka ett företag noga för att ta reda på vad som händer ”under huven”. Ofta är det något man gör i samband med företagsförvärv.

Finns det falska transaktioner, dåliga fordringar eller brister i redovisningen? Har företaget alla nödvändiga licenser och har det tillgång till de materiella tillgångar som finns angivna?

Det är bara några av de saker som en företagsbesiktning kan uppdaga.

I teorin är det lätt att bocka för en checklista, men i praktiken finns många fallgropar som är bäst att undvika. I varje fall om du vill ha ett bra underlag för ditt beslut.

I denna artikel går vi igenom sju vanliga misstag vid en due diligence.

1. Besiktningsmannen missar viktiga detaljer

Det förmodligen vanligaste misstaget är att besiktningsmannen missar att uppmärksamma viktiga detaljer i samband med en företagsbesiktning.

Vanligtvis beror det på att den som utför besiktningen inte har tillräckligt bra rutiner för att upptäcka eventuella konstigheter. Det kan också vara en fråga om erfarenhet. Tyvärr förekommer även slarv i branschen.

För att undvika detta misstag är det viktigt att anlita en expert med lång erfarenhet. Denne arbetar metodiskt utifrån ett väl definierat protokoll, som är anpassat för varje enskilt besiktningstillfälle.

2. Du betalar för due diligence du inte behöver

Tyvärr händer det alldeles för många gånger att man betalar för en due diligence som är mer omfattande än vad som behövs. Alla företag är unika och varje företagstransaktion är ett eget case. Därför finns det inte någon bra ”one size fits all” inom företagsbesiktningar.

”Tallriksmodellen”, som vi också kan kalla den, kan innehålla en bit finansiell, en del kommersiell, en bit juridisk och lite teknisk företagsbesiktning. Denna smakliga måltid motsvarar dessvärre sällan de verkliga behov av genomsyn som behövs. Ibland behövs mycket finansiell due diligence men inte juridisk. Eller vice versa.

Det som händer då är att den som köper en företagsbesiktning betalar onödigt mycket för att få insikt i aspekter som inte är relevanta i det givna läget. Den som säljer tjänsterna tjänar givetvis på det men kunden får betala med pengar som hade kunnat användas till annat.

3. Säljarens affärshemligheter avslöjas

En bra due diligence ger onekligen en god insikt i ett företags verksamhet – det är själva syftet. Men en av de största riskerna för säljaren är samtidigt att undersökningen avslöjar alldeles för mycket, att den potentiella köparen får insikt i företagshemligheter.

I slutändan kanske det inte blir någon affär och då kan intressenten utnyttja informationen till sin fördel, exempelvis i den egna verksamheten.

För att undvika detta misstag är det vanligt med ett Letter of Intent (avsiktsförklaring), kontrakt eller överenskommelser. Delvis går det även att reglera genom garantier.

Nielsen-vanliga-misstag-due-diligence

Ett vanligt misstag inom vid due diligence är att förlita sig på att det som står i bokföring och rapporter är korrekt.

4. För stor tilltro till garantier

Just tilltron till garantier är samtidigt i sig ett vanligt förekommande misstag. I samband med en företagstransaktion är det vanligt att säljare ställer ut vissa garantier till köparen. Syftet är alltså ofta att slippa att en due diligence kommer in på områden som gör att företagshemligheter avslöjas i onödan. Garantier kan också snabba på själva företagsbesiktningen om det innebär att vissa aspekter inte gås igenom.

Det kan därför vara lockande att minimera besiktningens omfattning och i stället satsa maximalt på garantier. Tyvärr kan det bli mycket kostsamt. Ifall partnerna hamnar i ett tvistemål om garantierna efter transaktionen blir det dyrt – ofta för både köpare och säljare.

Vanligtvis är det ett bättre alternativ för bägge parter att göra en rejäl due diligence och komplettera den med vissa garantier för väl valda delar av företagstransaktionen.

5. Att se all dokumentation som ”bevis”

Det händer alldeles för ofta att besiktningsmän tar det som står i dokumentation för givet. Inte sällan handlar det om rapporter, undersökningar eller intyg från tredje part. Ett sådant dokument är i sig inget ”bevis” på att något är på ett visst sätt i verksamheten.

Därför måste en väl genomförd due diligence alltid gräva på djupet och se bortom de siffror och bokstäver som vid en första anblick kan ge sken av att allt är OK. Än en gång – anlita en företagsbesiktare som har kunskap och erfarenhet och som inte hamnar i denna typ av fallgropar.

6. Besiktningsmannen utgår från att bokföringen är korrekt

Djävulen finns i detaljerna. Tidigare års balansräkningar och resultaträkningar kan man tycka är en bra utgångspunkt för en due diligence. Dessvärre kan de både ha varit manipulerade och vara präglade av oavsiktliga misstag.

En bra företagsbesiktning måste därför kunna avslöja falska transaktioner, hitta dolda lån, upptäcka dåliga fordringar och hitta andra brister i redovisningen. Om sådant inte upptäcks blir resultatet från undersökningen fel, vilket bland annat kan leda till en felaktig bolagsvärdering eller dåliga köpbeslut.

7. Säljaren har en dålig strategi gentemot personalen

Kommer de anställda att gynnas av att företaget köps upp? Vanligtvis uppstår det oro och snack på en arbetsplats om det blir klart att företaget kan stå inför en försäljning. Det i sin tur kan påverka personalens prestationer och hur de ser på företaget.

För att arbetsmoralen inte ska påverkas negativt kan det vara bra att tänka igenom hur en due diligence ska genomföras. Fundera på vad som ska kommuniceras till medarbetarna. Det är inte alla försök till företagstransaktioner som går igenom. En approach kan därför vara att genomföra företagsbesiktningen på ett diskret sätt som gör att personalen inte känner till att den äger rum.

Alternativt kan ledningen köra med öppna kort och berätta om syftet och hur olika framtidsscenarier ser ut. Det skapar ofta förtroende. Oavsett gynnas både köpare och säljare om en due diligence hanteras på ett snyggt sätt.

Vill du göra en företagsbesiktning utan misstag?

Kontakta oss nu

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt