Finansiell due diligence (besiktning) – Allt du behöver veta

Finansiell besiktning, eller finansiell due diligence som det vanligen kallas, är ett kritiskt steg för väldigt många företag när de genomför företagsförvärv (M&A). Det är sällan större förvärv går igenom utan en adekvat företagsbesiktning och en sådan process är vanligen väldigt komplicerad och tidskrävande.

Behöver du göra en finansiell företagsbesiktning?

Kontakta oss

Kort om due diligence

Vi ska strax titta närmare på de finansiella aspekterna av en företagsbesiktning, men först lite kort om det generella begreppet. Att göra en due diligence innebär att man noggrant undersöker ett företags eller en enskild persons ekonomiska, juridiska, skattemässiga samt finansiella förhållanden. Detta kan omfatta aspekter såsom försäljningssiffror, aktier och eventuella kopplingar till former av ekonomisk brottslighet som korruption och skattefusk. En sådan kontroll kan bli nödvändig när ett företag inleder samarbeten med affärspartners, planerar att köpa upp ett annat företag eller genomför investeringar i fastigheter.

Due diligence är något som bör beaktas innan man fattar viktiga affärsbeslut eller förvärvar ett företag.

Vem behöver genomföra due diligence?

Alla företag och organisationer som deltar i företagssammanslagningar eller förvärvar andelar eller fastigheter, samt investerare som investerar i andra företag eller fastigheter behöver genomföra en due diligence. Särskilt viktigt är det i internationella sammanhang där det kan finnas bristfälligt med öppen information att tillgå.

Vad är finansiell due diligence?

Finansiell due diligence är en av flera typer av företagsbesiktning. Denna form är så vanligt att den ofta används synonymt med själva begreppet due diligence.

Analysen bygger i huvudsak på finansiell information från bolagets redovisning. Hit hör till exempel balansräkning och resultaträkning, fakturor, kvitton, tillgångar och fordringar.

Nielsen-finansiell-due-diligence

Hur utför man finansiell due diligence?

Vid köp av företag så genomförs vanligen en finansiell due diligence innan. Då kikar man på flera aspekter av det företag som står i fokus. Detta är en tidskrävande process som kräver otrolig precision då all sammanställd information måste vara korrekt. Därför rekommenderas det alltid att man anlitar specialister med erfarenhet inom området för att säkerställa att den finansiella besiktningen blir gjord på rätt sätt.

I Sverige finns det ingen due diligence checklista man måste följa enligt lag. Men själva processen brukar ändå se någorlunda likadan ut. Nedan följer de steg som vanligen genomförs:

  • Genomgång av potentiella mål och risker med förvärvet.
  • Sammanställning av den information som behövs för besiktningen. Denna information skickas sedan till säljaren som samlar informationen och skickar denna tillbaka till köparen.
  • Analys av skattemässig, kommersiell, teknisk, finansiell och rättslig information genomförs.
  • Sammanställning av analysen som sedan fungerar som underlag för beslutet.
  • Eventuell försäljning.

Kostnaden för en finansiell due diligence varierar från en verksamhet till en annan. Beloppet beror på målföretagets storlek, hur komplicerad affären är, hur många parter som är inblandade och så vidare.

Varför är det viktigt?

Finansiell due diligence ger en inblick i företagets finansiella prestationer och dess förmåga att generera framtida vinster. Den ger sålunda en tydlig förståelse för företagets styrkor såväl som svagheter.

Med denna kunskap kan man fatta bättre beslut om kommande steg. Man kommer att ha en överblick över hur mycket pengar som behöver investeras för att köpa företaget. Man kommer också att ha en tydligare uppfattning om vilken typ av avkastning man kan förvänta sig av investeringen.

Vidare bidrar finansiell due diligence till bättre förhandlingar och minskar dessutom förvärvskostnaderna. Genom en bättre kännedom om företaget minskar sannolikheten att man betalar för mycket för det.

Begränsningar med finansiell due diligence

Finansiella besiktningar har sina begränsningar. Till att börja med är det inte likvärdigt med en revision som utförs i enlighet med allmänt accepterade revisionsstandarder. Däremot kan det vara ett komplement till en revision.

Dessutom är finansiell due diligence inte alltid lämplig för små företag eftersom dessa tenderar att ha otillräckligt med finansiell information som man kan bygga en ordentlig analys på.

Men för många medelstora och stora företag kan det vara ytterst relevant att titta närmare på räkenskaperna genom en due diligence av detta slag.

Vill du göra en finansiell besiktning av ett företag?

Kontakta oss

Fler nyheter

Om Christoffer Nielsen

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´