Due diligence vid företagsvärdering

Due diligence är en viktig del av företagsvärdering för att få en så nyanserad bild av verksamheten som möjligt. Företagsbesiktning som det också kallas syftar till att ge en potentiell köpare ett bra underlag för att fatta ett välavvägt beslut.

Vad är due diligence?

Due diligence, eller företagsbesiktning som det också heter på svenska, är en metod och en process för att inhämta och analysera information om ett företag. Det används ofta inför ett förvärv av en verksamhet. Men det kan även användas i samband med andra former av strategiska beslut, vid utvecklingsprojekt och så vidare.

Själva ordet ”due diligence” betyder ungefär ”skälig aktsamhet”. På svenska går det att använda detta engelska begrepp likväl som ”företagsbesiktning”. Ibland ser man förkortningen DD användas.

Due diligence vid företagsförvärv och fusioner

Vid företagsförvärv och fusioner är due diligence ett avgörande steg. Då görs en grundlig granskning av finansiella poster innan parterna undertecknar kontraktet.

Den information som samlas in under en företagsbesiktning kommer att ta hänsyn till saker som exempelvis:

 • Historiska intäkter
 • Ekonomi
 • Potentiella framtida vinster
 • Framtida marknadstillväxt
 • Nuvarande kassaflöde

Flera företag betraktar företagsbesiktning som en rent ekonomisk fråga. För att förstå det egentliga värdet av företaget behövs emellertid även insikt i icke-finansiella frågor. Det behövs därför djup förståelse för branschen för att kunna bestämma vilka framtida fördelar som finns och eventuella förbättringar som behöver göras.

Överlägsen insikt genom due diligence

Due diligence ger den utredande parten överlägsen insikt som kan förändra värderingen ganska radikalt. Denna inblick i verksamheten kan vara avgörande för om köparen ska godkänna eller avböja erbjudandet.

Tack vare due dilligence kan en potentiell köpare skilja agnarna från vetet. Det är ett sätt att identifiera de verkliga gulkornen bland företag som är till salu. Denna aspekt är viktig eftersom det är långt ifrån alla företag av dem som är ute till försäljning som lever upp till sitt påstådda värde.

Exempel på vad man kan hitta

Med hjälp av due diligence går det hitta allehanda information som kan vara avgörande vid en företagsvärdering. Den ger dig exempelvis information om:

 • Företagets ekonomi
 • Utrustning
 • Lager
 • Immateriella rättigheter
 • Kontrakt
 • Utestående rättsfall

Denna information hjälper förvärvaren att fastställa riskerna och är till hjälp i förhandlingsprocessen.

Det går att göra en due diligence både före och efter ett anbud. Oavsett är det klokt att anlita en oberoende företagsvärderare så att du kan få en opartisk bedömning av verksamheten.

Med hjälp av företagsbesiktning kan köparen få strategisk kommersiell information om företagets lönsamhet och framtida intäkter. Informationen kan även innehålla insikt i marknadssituation och konkurrensläge.

Annan viktig information rör tillgångar och operativ kapacitet. När den potentielle köparen fått tillräckligt med insikt i verksamheten kan hen fatta ett mer balanserat beslut om att köpa företaget eller om det kanske är klokare att avstå.

Typer av företagsbesiktning

Exakt vad som ingår i en företagsbesiktning kan variera en del beroende på typ av företag och vad anledningen till besiktningen är.

Några typiska delområden inom due diligence är:

 • Finansiell besiktning – utgår ofta från företagets redovisning
 • Skattebesiktning – för att bedöma risk och möjligheter med avseende på skatt, moms och punktskatter
 • Legal besiktning – besiktning av avtal, patent och eventuella rättsliga processer
 • Teknisk besiktning – bedömer värdet av materiella tillgångar. Kan även innefatta miljörisker med risk att bli kostsamma.

Due diligence i samband med en företagsvärdering

Fler nyheter

Due diligence checklista

Vanliga misstag inom M&A

Företagsvärdering är processen av att göra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra affären. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara både enligt principen av fair market value och principen av intrinsic value. En företagsvärdering ska även innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får i den lägre prisklassen. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Företagsvärdering i sin helhet, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den kan anses vara opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag. Flera värderingsmetoder betyder inte ett högre värde, då dessa ska räknas ihop, diskonteras och även göra en så kallad ”netto-normalisering av balansräkningen”.

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Du blir uppringd från 0763043437 eller +1 7372320838. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´